ORDIN nr. 1.962 din 2 decembrie 2008privind aprobarea Procedurii de eliberare a autorizațiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 22 decembrie 2008    Văzând Referatul de aprobare al Direcției farmaceutice nr. E.N. 12.411 din 2 decembrie 2008,având în vedere:- prevederile titlului XVII - Medicamentul din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;- Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de eliberare a autorizațiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedura pentru schimb de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L217 din 5 august 1998.
    Ministrul sănătății publice,
    Gheorghe Eugen Nicolăescu
    București, 2 decembrie 2008.Nr. 1.962.  +  AnexaPROCEDURAde eliberare a autorizațiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman