ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2017privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017  În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică a României și al stimulării mediului de afaceri și luând în considerare situația economică ce impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze producătorii autohtoni în cadrul unui program de interes public necesar a fi introdus în Legea bugetului de stat pe anul 2017, prin care să se finanțeze anumite tipuri de activități în vederea internaționalizării operatorilor economici români, și crearea unor noi instrumente de promovare individuală a acestora; pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii șomajului prin crearea de noi locuri de muncă; pentru promovarea produselor și serviciilor întreprinderilor mici și mijlocii pe piețele externe, stimularea comunicării și a parteneriatului în afaceri, pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor și serviciilor pe noi piețe, ținând cont de cele mai sus menționate și având în vedere timpul necesar companiilor românești de a-și pregăti strategia de promovare și un plan de afaceri adecvat pentru maximizarea rezultatelor și a aportului la creșterea economică de peste 3%, prognozată pentru anul 2017, este oportună aprobarea în regim de urgență a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români.Această reglementare nu ar putea fi amânată întrucât ar genera consecințe negative deosebite atât asupra dezvoltării de politici publice necesare relansării economice, reducerii șomajului prin crearea de noi locuri de muncă, cât și în ceea ce privește maximizarea rezultatelor la export și a aportului la creșterea economică de peste 3%, prognozată pentru anul 2017.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1În cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se lansează Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, denumit în continuare Programul, pentru perioada 2017-2020.  +  Articolul 2(1) Suma de la bugetul de stat pentru susținerea internaționalizării operatorilor economici români se va aproba distinct în bugetul anual al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.(2) Suma aprobată cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nu va putea fi redistribuită în vederea utilizării la alte capitole de cheltuieli.  +  Articolul 3Prin Program se finanțează, prin alocație financiară nerambursabilă, atât participări ale operatorilor economici români la târguri și expoziții cu caracter internațional organizate în statele membre ale Uniunii Europene și în țările terțe, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, cât și misiuni economice. (la 05-07-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 05 iulie 2018 )  +  Articolul 4(1) Sumele necesare pentru implementarea Programului se vor asigura anual, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.(2) Bugetul alocat Programului pentru anul 2017 se constituie prin alocarea unei sume din bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, capitolul 80.01 „Acțiuni generale, economice și de muncă“, titlul „Subvenții“ în valoare de 40.000.000 lei.(3) Alocația financiară nerambursabilă este de tip sprijin forfetar și va fi stabilită prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat în limita bugetului alocat anual Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat prin Legea bugetului de stat și se acordă cu îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, precum și a criteriilor de evaluare însoțite de punctajele aferente stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat. (la 05-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 05 iulie 2018 ) (4) Abrogat. (la 05-07-2018, Alineatul (4) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 05 iulie 2018 )  +  Articolul 5Pentru încadrarea în Program, beneficiarul este înregistrat, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau ca instituție medicală în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și își desfășoară activitatea în România. (la 05-07-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 05 iulie 2018 )  +  Articolul 6(1) Prin Program se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din data de 24 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat are obligația de a monitoriza, raporta și controla aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(3) Procedurile necesare elaborării normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, prevăzute la art. 8, se vor face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare. (la 05-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 05 iulie 2018 )  +  Articolul 7(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din data de 30 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din data de 24 septembrie 2015.  +  Articolul 8În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat va aproba prin ordin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care vor cuprinde: condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare și punctajele aferente, modalitatea de accesare, alocația financiară forfetară, normele de implementare a schemei de ajutor de minimis. (la 05-07-2018, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 05 iulie 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 25 ianuarie 2017.Nr. 8.----