ORDIN nr. 11 din 21 februarie 2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2014  Având în vedere prevederileart. 75 alin. (1) lit. f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, și ale art. 35 și art. 42 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii de rețea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2003 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de distribuție de medie și joasă tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 11 decembrie 2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 21 februarie 2014.Nr. 11.  +  AnexăMETODOLOGIEde stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interespublic