LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*)pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014  Notă
  *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare
  Legea nr. 160/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 23 mai 2005 și a mai fost modificată prin:- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2006;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare;- Legea nr. 213/2010 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 16 noiembrie 2010.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală și independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată și funcționează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari.(2) Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România este forul științific și profesional neguvernamental al medicilor veterinari, care cuprinde și coordonează activitatea asociațiilor, societăților și ligilor de profil membre.(3) Medicina veterinară este o știință medicală care asigură confortul și protecția animalelor și contribuie la menținerea sănătății publice și la protecția mediului.  +  Articolul 2(1) Profesia de medic veterinar se exercită, pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, de către persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina veterinară, după cum urmează:a) cetățeni ai statului român;b) cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European, respectiv al Confederației Elvețiene, denumit în continuare stat membru;c) străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membri de familie ai unui cetățean român;d) persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 3, 6 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare; e) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre.(2) Medicii veterinari prevăzuți la alin. (1) lit. b)-e), care exercită profesia de medic veterinar în România, au obligația de a se informa la Colegiul Medicilor Veterinari cu privire la legislația din domeniul veterinar, precum și cu privire la prevederile Statutului medicului veterinar și ale Codului de deontologie medical-veterinară și să aibă cunoștințele de limba română necesare. (3) Verificarea cunoștințelor lingvistice se limitează la cunoașterea limbii române ca limbă oficială în România.(4) Colegiul Medicilor Veterinari poate efectua verificarea cunoștințelor de limba română numai după emiterea, conform normelor europene, a cardului profesional european de medic veterinar sau, după caz, numai după recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar; în aprecierea cunoștințelor de limba română Colegiul Medicilor Veterinari ține cont de durata activității care urmează a fi desfășurată.(5) Hotărârile Colegiului Medicilor Veterinari cu privire la verificarea cunoștințelor de limba română pot fi atacate de medicii în cauză la instanța de contencios administrativ.(6) În cazul unor suspiciuni justificate rezultate din evaluarea documentelor prezentate cu privire la legalitatea și autenticitatea înscrisurilor, precum și a altor date și informații prezentate, Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita autorităților competente ale statului membru emitent o confirmare a autenticității certificatelor și a titlurilor de calificare de medic eliberate de acesta, precum și, după caz, confirmarea faptului că medicul titular îndeplinește condițiile minime de formare prevăzute de normele europene pentru calificarea profesională dobândită de acesta în statul membru emitent. (7) În cazul unor suspiciuni justificate rezultate din evaluarea documentelor prezentate cu privire la legalitatea și autenticitatea înscrisurilor, precum și a altor date și informații prezentate, Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita autorităților competente din statele membre de stabilire să furnizeze orice informație relevantă pentru legalitatea stabilirii și buna conduită a prestatorului de servicii, precum și absența unor sancțiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional.(8) Colegiul Medicilor Veterinari colaborează cu autoritățile competente omoloage din statele membre și, în calitate de operator de date cu caracter personal, efectuează, în aplicarea prezentei legi, prelucrări de date cu caracter personal, cu respectarea reglementărilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în cazul schimbului de informații realizat prin Sistemul de informare al pieței interne - IMI. (9) Medicii veterinari, cetățeni români cu domiciliul în străinătate, precum și medicii veterinari cetățeni ai statelor membre, care exercită profesia de medic veterinar în România, au aceleași drepturi și obligații cu privire la exercitarea acesteia ca și medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari. (la 10-10-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 2^1(1) Deține titlul oficial de calificare medic veterinar absolventul cu diplomă de licență de «doctor medic veterinar» eliberată de o instituție de învățământ superior de medicină veterinară acreditată din România, care îndeplinește condițiile minime de formare pentru profesia de medic veterinar prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură, care transpune Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI“), denumită în continuare Directiva.(2) Deține titlul oficial de calificare medic veterinar absolventul cu diplomă, certificat sau cu alt document similar eliberat de instituțiile de învățământ superior de medicină veterinară recunoscute de statele membre, care îndeplinesc condițiile minime de formare pentru profesia de medic veterinar prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 469/2015, conform certificatului de conformitate eliberat de autoritatea competentă din statul membru de origine.(3) Titlurile oficiale de calificare în medicina veterinară obținute în afara României și a statelor membre se echivalează potrivit legii; excepție de la aceste prevederi fac titlurile oficiale de calificare în medicina veterinară care au fost recunoscute de unul dintre statele membre.(4) Colegiul Medicilor Veterinari este autoritatea competentă pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar, obținute în unul dintre statele prevăzute la alin. (2) și (3), pentru eliberarea certificatelor de conformitate în scopuri profesionale, în vederea recunoașterii de către statele membre a titlurilor de calificare în profesia de medic veterinar, eliberate de instituții de învățământ superior, pentru recunoașterea titlului de medic veterinar specialist, pentru gestionarea dosarelor din IMI și emiterea cardului profesional european în cazul în care dispoziții adoptate la nivelul Uniunii Europene vor prevedea această emitere, pentru înregistrarea medicilor veterinari și a unităților medicale veterinare, precum și pentru dezvoltarea profesională continuă din domeniul veterinar, cu respectarea legislației în vigoare.(5) Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare permite accesul în România la aceeași profesie cu cea pentru care persoana solicitantă este calificată în statul membru de origine, precum și exercitarea activităților profesionale pe teritoriul României în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români.(6) Instituțiile de învățământ superior din România acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu care au programe de studii universitare de medicină veterinară trebuie să respecte condițiile minime de formare profesională pentru calificarea de medic veterinar prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 469/2015. (la 10-10-2017, Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 2^2(1) Pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar, Colegiul Medicilor Veterinari se asigură că toate cerințele, procedurile și formalitățile legate de accesul la aspecte reglementate de prezenta lege pot fi îndeplinite de la distanță și prin mijloace electronice, în condițiile legislației în vigoare, și informează inclusiv prin mijloace electronice despre toate cerințele, procedurile și formalitățile privind accesul la aspecte reglementate ale profesiei de medic veterinar în România; Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita ulterior copii certificate, în cazul în care există suspiciuni justificate rezultate din evaluarea documentelor prezentate cu privire la legalitatea și autenticitatea înscrisurilor, precum și a altor date și informații prezentate, și atunci când este strict necesar.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul desfășurării stagiilor profesionale sau a procedurilor de evaluare a cunoștințelor, aptitudinilor și experienței profesionale relevante. (la 10-10-2017, Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 2^3Colegiul Medicilor Veterinari adoptă proceduri proprii, specifice, în condițiile legii, pentru încurajarea dezvoltării profesionale continue și se asigură că medicii veterinari din România au posibilitatea să își actualizeze cunoștințele, abilitățile și competențele pentru a-și exercita profesia în mod sigur și eficient, în concordanță cu noile descoperiri din domeniu. (la 10-10-2017, Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 3(1) Profesiunea de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătății animalelor, sănătății publice, protecția consumatorului și a mediului înconjurător, în scopul ameliorării efectivelor de animale, al asigurării securității alimentare a populației, al facilitării relațiilor comerciale și al păstrării echilibrului ecologic.(2) Prin natura liberală a profesiei, medicul veterinar cu drept de liberă practică, în exercitarea profesiei sale, nu este funcționar public.  +  Articolul 4Profesiunea de medic veterinar are exclusivitate în următoarele domenii de competență:a) sănătatea animalelor;b) sănătatea publică veterinară și igiena produselor animaliere și de origine animală;c) inspecția și controalele veterinare de frontieră;d) supravegherea și diagnosticul de laborator veterinar;e) controlul igienei furajelor;f) coordonarea identificării și înregistrării animalelor, cu excepția ecvinelor;g) instruirea și educația veterinară continuă;h) testarea, înregistrarea și autorizarea producerii și comercializării produselor de uz veterinar și ale altor materii care pot influența starea de sănătate a animalelor;i) prescrierea produselor medicinale veterinare; (la 10-10-2017, Litera i) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 ) j) consultanță și audit veterinar.  +  Articolul 5Medicul veterinar își exercită profesiunea în colaborare cu alte profesiuni, în următoarele domenii:a) apărarea sănătății publice și protecția consumatorului;b) creșterea și furajarea animalelor;c) selecția, ameliorarea și reproducția animalelor;d) realizarea produselor de uz veterinar și a altor materii care influențează starea de sănătate a animalelor;e) cercetări de genetică animală fundamentală și aplicativă;f) protecția animalelor domestice și a celor sălbatice;g) industrializarea și valorificarea produselor animaliere și de origine animală;h) protecția mediului și controlul poluării;i) statistica medical-veterinară;j) comercializarea produselor de uz veterinar, cu excepția celor prevăzute la art. 4 lit. i);k) controlul mișcării animalelor, al produselor animaliere și de origine animală;l) cercetarea medical-veterinară;m) nutriția animalelor;n) biotehnologii medical-veterinare;o) învățământul medical-veterinar.  +  Articolul 6În exercitarea profesiunii, medicul veterinar aplică, respectă și este protejat de legile statului, precum și de prevederile Statutului medicului veterinar și ale Codului de deontologie medical-veterinară aprobate de Congresul Național al Medicilor Veterinari, cu respectarea legii.  +  Articolul 7Profesiunea de medic veterinar se exercită în cadrul următoarelor structuri profesionale:a) rețeaua veterinară de stat;b) serviciile medicale veterinare particulare, autorizate legal;c) instituțiile de învățământ veterinar autorizate și acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu;d) alte instituții publice și private.  +  Capitolul II Organizarea profesiunii de medic veterinar  +  Secţiunea 1 Colegiul Medicilor Veterinari  +  Articolul 8(1) Se înființează Colegiul Medicilor Veterinari, ca formă de organizare profesională autonomă, neguvernamentală, apolitică și nonprofit. Colegiul are personalitate juridică.(2) Colegiul Medicilor Veterinari reprezintă interesele și apără drepturile profesionale ale membrilor săi.(3) Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilității și ierarhiei.(4) Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt:a) Congresul național;b) Consiliul național;c) consiliile județene și al municipiului București.  +  Articolul 9(1) Colegiul Medicilor Veterinari are următoarele atribuții:a) va da avizul consultativ pentru proiectele de acte normative, reglementările și normele de exercitare a profesiunii în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislației în vigoare;b) elaborează Codul de deontologie medical-veterinară*), Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Veterinari*), Statutul medicului veterinar*), ale căror prevederi sunt obligatorii în exercitarea profesiunii de medic veterinar; Notă
  *) A se vedea Hotărârea Colegiului Medicilor Veterinari nr. 2/2010 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Veterinari și a Statutului medicului veterinar și pentru aprobarea Codului de deontologie medicală veterinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 1 martie 2011.
  c) acordă medicilor veterinari atestatul de liberă practică;d) aplică sancțiunile disciplinare prevăzute de regulamentul său de organizare și funcționare, suspendă sau retrage atestatul de liberă practică;e) reprezintă profesiunea în fața organelor guvernamentale, a altor foruri profesionale și științifice, a instituțiilor publice sau private;f) promovează relațiile pe plan extern cu organizații și instituții profesionale similare;g) ține evidența membrilor săi și actualizează permanent tabloul general al acestora;h) propune anual Ministerului Educației Naționale cifra de școlarizare pentru învățământul superior medical-veterinar;i) acordă sprijin informațional, eliberează documente oficiale medicilor cetățeni români care solicită aceasta oficial, pentru a exercita profesia în Uniunea Europeană sau în alte state, precum și medicilor veterinari cetățeni străini care solicită să profeseze în România, în condițiile legii.
  (2) În materia recunoașterii calificărilor profesionale obținute în statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, precum și în materia exercitării profesiei de medic veterinar de către cetățenii statelor menționate, Colegiul Medicilor Veterinari adoptă hotărâri cu efect juridic, armonizate cu reglementările comunitare.
   +  Articolul 10(1) Ministerul Educației Naționale împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu instituțiile de învățământ superior din domeniu, la propunerea Colegiului Medicilor Veterinari și a Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România, stabilesc profilurile profesionale de bază și specializările medicilor veterinari.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu Colegiul Medicilor Veterinari și instituțiile de învățământ superior organizează concursul și eliberează certificate care atestă gradul profesional de medic primar veterinar.(3) Colegiul Medicilor Veterinari colaborează cu instituțiile publice în stabilirea direcțiilor de dezvoltare și de perfecționare a învățământului medical-veterinar universitar și postuniversitar, în concordanță cu cerințele și standardele internaționale și cu legislația României.  +  Articolul 11Componența Consiliului național, a consiliilor județene și al municipiului București, precum și condițiile și modul de îndeplinire a atribuțiilor și competențelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestuia.  +  Articolul 12(1) Veniturile Colegiului Medicilor Veterinari se constituie din:a) taxa de înscriere în colegiu, cotizațiile lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestări științifice și culturale, precum și din drepturi editoriale;b) subvenții, donații și sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile legii;c) chirii, dobânzi și orice alte surse legale.(2) Consiliile județene și al municipiului București virează lunar Colegiului Medicilor Veterinari o cotă de 50% din cotizațiile încasate. Fondurile bănești pot fi utilizate pentru perfecționarea pregătirii profesionale, acordarea de burse și de ajutoare, crearea de instituții cu scop științific, investiții legate de dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse activități ale colegiului, cheltuieli administrativ-gospodărești și pentru fondul de salarii pentru aparatul tehnico-administrativ propriu.
   +  Secţiunea a 2-a Congresul Național al Medicilor Veterinari  +  Articolul 13(1) Congresul Național al Medicilor Veterinari este forul reprezentativ suprem al profesiunii de medic veterinar și se constituie din delegați aleși în adunările generale ale consiliilor județene și al municipiului București ale Colegiului Medicilor Veterinari.(2) Congresul Național al Medicilor Veterinari se întrunește o dată la 3 ani. La cererea majorității consiliilor județene și al municipiului București, Consiliul național convoacă Congresul extraordinar.(3) Congresul Național al Medicilor Veterinari este legal constituit, dacă sunt prezente două treimi din numărul delegaților convocați, și adoptă hotărâri cu votul majorității simple.  +  Articolul 14Congresul Național al Medicilor Veterinari are următoarele atribuții:a) adoptă Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Veterinari;b) adoptă Statutul medicului veterinar;c) adoptă propuneri de acte normative privind profesiunea de medic veterinar și aprobă Codul de deontologie medical-veterinară;d) adoptă hotărâri privind formarea, calificarea, specializarea și perfecționarea medicilor veterinari, precum și criteriile pentru promovarea profesională;e) adoptă rezoluții și recomandări privind programul său științific;f) adoptă hotărâri privitoare la relațiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari și Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România sau alte foruri profesionale și științifice din țară și din străinătate.  +  Articolul 15Hotărârile Congresului Național al Medicilor Veterinari sunt definitive și obligatorii pentru toți membrii Colegiului Medicilor Veterinari.
   +  Capitolul III Membrii Colegiului Medicilor Veterinari  +  Articolul 16(1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se dobândește de orice medic veterinar, cetățean român sau al statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European ori cetățean elvețian, indiferent de convingerile politice, religioase, culturale, de origine etnică, care îndeplinește următoarele condiții:a) exercită în mod legal profesiunea de medic veterinar în România, în conformitate cu dispozițiile art. 2;b) nu se află în cazurile de nedemnitate prevăzute de legislația în vigoare;c) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar.(2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, în cazul funcționarilor publici, se suspendă pe perioada exercitării funcției publice. (la 06-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 16, Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 155 din 29 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 03 iulie 2018 )  +  Articolul 17(1) Prevederile art. 16 nu se aplică în cazul exercitării profesiei de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și de către cetățenii elvețieni sub formă de prestări de servicii.(2) În situația prevăzută la alin. (1), cetățenii statelor menționate se înregistrează în registrul ținut de Colegiul Medicilor Veterinari în acest scop, fără a dobândi calitatea de membri.(3) Pentru prestarea de servicii persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a face o declarație referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Medicilor Veterinari, în condițiile legii.(4) În exercitarea profesiei în forma prestării de servicii, aceste persoane se supun normelor de deontologie profesională.  +  Articolul 18Membrii Colegiului Medicilor Veterinari pot fi membri activi și membri de onoare. Criteriile de includere a membrilor în una dintre aceste categorii sunt prevăzute în Statutul medicului veterinar.  +  Articolul 19La înscrierea în Colegiul Medicilor Veterinari, medicul veterinar depune în fața consiliului județean sau al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari, într-un cadru solemn, următorul jurământ:"Jur să-mi exercit profesiunea cu competență și responsabilitate, în mod demn, cu probitate și devotament, acționând în toate împrejurările printr-o conduită exemplară, în spiritul normelor Codului de deontologie medical-veterinară și al respectării legilor țării.Voi folosi toate cunoștințele mele profesionale și științifice pentru promovarea și apărarea sănătății animalelor, protecția sănătății omului și a condițiilor ecologice.Jur să apăr, cu toate puterile mele, onoarea, prestigiul și nobilele tradiții ale profesiunii de medic veterinar!"  +  Articolul 20Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au următoarele drepturi:a) în exercitarea profesiunii sunt ocrotiți de lege;b) să-și exercite profesiunea medical-veterinară, în condițiile legii;c) să-și desfășoare activitatea nestingherit și fără vreo imixtiune din partea altor categorii profesionale;d) să informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice încălcare a dreptului de exercitare a profesiei;e) să asiste la ședințele organelor de conducere a Colegiului Medicilor Veterinari;f) să aleagă și să fie aleși;g) să participe la formele de perfecționare profesională continuă;h) să folosească însemnele și titlurile profesionale sau academice.  +  Articolul 21Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au următoarele obligații:a) să respecte legile și celelalte acte normative în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de medic veterinar și să se supună hotărârii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;b) să respecte și să aplice în orice împrejurare normele de etică și deontologie medical-veterinară;c) să promoveze întregul ansamblu de măsuri menite să conducă la dezvoltarea creșterii animalelor și a potențialului lor productiv;d) să protejeze sănătatea omului împotriva bolilor comune omului și animalelor, să participe la protejarea mediului, în scopul menținerii echilibrului ecologic;e) să urmărească și să sprijine măsurile de protecție a animalelor, în conformitate cu reglementările internaționale;f) medicul veterinar care desfășoară activitate medical-veterinară răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale.  +  Articolul 22Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari și exercitarea profesiunii de medic veterinar devin nedemne și se suspendă pentru:a) desfășurarea unor activități care contravin normelor Codului de deontologie medical-veterinară, constatate, sancționate și rămase definitive;b) interzicerea exercitării profesiunii pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară, rămasă definitivă;c) în caz de neplată a cotizațiilor și a contribuțiilor profesionale, timp de 6 luni neîntrerupt de la scadența acestora.  +  Articolul 23Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari încetează:a) dacă împotriva medicului veterinar s-au luat măsuri de ridicare a dreptului de a profesa, ca sancțiune disciplinară sau ca urmare a hotărârii Colegiului Medicilor Veterinari, pentru evidentă incapacitate profesională ori boală psihică, atestată de comisia medicală de expertiză;b) dacă medicul veterinar a fost condamnat definitiv pentru o faptă care constituie culpă profesională, prevăzută și pedepsită de Codul penal, care îl face nedemn de a-și exercita profesiunea.  +  Capitolul IV Calificarea, specializarea și promovarea în grade profesionale a medicilor veterinari  +  Articolul 24Consiliul Național al Colegiului Medicilor Veterinari poate atesta, în condițiile prezentei legi, medici veterinari în diferite profiluri profesionale.  +  Articolul 25Consiliul Național al Colegiului Medicilor Veterinari face propuneri privind criteriile de obținere a gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în:a) asistență medical-veterinară;b) epidemiologie veterinară;c) supraveghere și diagnostic de laborator;d) sănătate publică veterinară și igiena produselor animaliere și de origine animală;e) patologia reproducției.  +  Capitolul V Libera practică medical-veterinară  +  Articolul 26(1) Activitățile efectuate prin liberă practică medical-veterinară sunt: asistența medical-veterinară, însămânțările artificiale, diferitele servicii de specialitate și consultanță tehnică și legislativă sanitar-veterinară, producerea și comercializarea medicamentelor antiparazitare și de uz veterinar și a aparaturii și instrumentarului de uz veterinar.(2) Serviciile medical-veterinare particulare fac parte din sistemul unic sanitar-veterinar național.  +  Articolul 27(1) Medicii veterinari cu drept de liberă practică își pot desfășura activitatea independent, atât ca persoane fizice autorizate, cât și ca persoane juridice.(2) Pentru sprijinirea liberalizării profesiunii de medic veterinar, direcțiile sanitar-veterinare județene și a municipiului București, precum și regiile autonome sau alte instituții de care aparțin dispensarele veterinare pot vinde, închiria sau concesiona medicilor veterinari care devin liber-profesioniști clădirile, spațiile, dotările și mijloacele existente în circumscripțiile sanitar-veterinare de asistență și în clinicile veterinare de stat. Se exceptează de la vânzare locuințele.(3) În scopul prevăzut la alin. (2) autoritățile administrației publice locale pot închiria, concesiona sau vinde, după caz, medicilor veterinari care devin liber-profesioniști, clădirile și spațiile, precum și dotările și mijloacele aferente acestora, în care se desfășoară activitatea circumscripțiilor sanitar-veterinare și care se află în proprietatea publică sau privată a comunelor, orașelor și municipiilor.(4) Medicii veterinari care devin liber-profesioniști și rămân în localitatea de domiciliu au drept de preemțiune la închirierea și la concesionarea clădirilor și amenajamentului respectiv în care se realizează activitatea specifică de medic veterinar, în cadrul circumscripției.(5) Clădirilor, spațiilor, precum și dotărilor aferente nu li se va schimba destinația, fiind obligatorie folosirea numai în scopul medicinei veterinare. Schimbarea destinației se va putea realiza numai cu avizul autorităților administrației publice locale.  +  Articolul 28(1) În exercitarea profesiei sale, medicul veterinar cu drept de liberă practică se organizează și funcționează în cadrul:a) cabinetului medical-veterinar, în una dintre următoarele forme:1. cabinet medical-veterinar;2. cabinete medical-veterinare asociate;b) societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu obiect principal de activitate activitățile veterinare.(2) În formele de organizare a profesiei prevăzute la alin. (1) își exercită profesia medicii veterinari titulari sau asociați, care pot avea ca salariați ori colaboratori medici veterinari sau orice altă categorie de personal.  +  Articolul 29(1) Cabinetul medical-veterinar este unitatea fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medical-veterinare.(2) În cabinetul medical-veterinar își exercită profesia medicul veterinar titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici veterinari sau orice altă categorie de personal.(3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale veterinare asociate, în scopul exercitării în comun a activității. Medicii veterinari titulari ai unor cabinete asociate își păstrează drepturile și responsabilitățile individuale prevăzute de lege.  +  Articolul 30(1) Cabinetele medical-veterinare asociate pot avea patrimoniu comun.(2) Medicul veterinar poate schimba oricând forma de organizare a profesiei, cu înștiințarea autorității care a aprobat înființarea și înregistrarea cabinetului medical-veterinar.  +  Articolul 31Unitățile medical-veterinare cu personalitate juridică, ce se înființează potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor funcționa cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) au ca obiect de activitate principal activitățile veterinare;b) sunt înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare.  +  Articolul 32(1) Actul de înființare a cabinetelor medical-veterinare este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, ce se întocmește la consiliile județene, respectiv al municipiului București, după aprobarea sa de către Biroul executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari. Certificatul de înregistrare este necesar pentru obținerea autorizației de funcționare a cabinetului, o copie a acestuia fiind înmânată titularului.(2) Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare se ține de către Colegiul Medicilor Veterinari.  +  Articolul 33(1) Clădirilor, spațiilor, precum și dotărilor aferente nu li se va schimba destinația, fiind obligatorie folosirea numai în scopul practicării medicinii veterinare.(2) Schimbarea destinației se poate realiza numai cu acordul proprietarului.  +  Articolul 34(1) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului, utilizate în prezent pentru activități medical-veterinare, vor fi trecute în domeniul privat al statului, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare.(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) vor fi vândute, închiriate sau concesionate cabinetelor medical-veterinare ori, după caz, unităților medical-veterinare cu personalitate juridică.(3) Normele metodologice privind vânzarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 35Limitele dotării cabinetelor medical-veterinare se stabilesc de către Biroul executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari.  +  Articolul 36Tarifele și onorariile pentru libera practică medical-veterinară se stabilesc de către fiecare medic veterinar.  +  Articolul 37(1) Produsele medicinale veterinare se comercializează în conformitate cu cerințele stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, numai din depozite farmaceutice veterinare, puncte farmaceutice veterinare și farmacii veterinare înregistrate/ autorizate sanitar-veterinar. (la 06-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 37, Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 155 din 29 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 03 iulie 2018 ) (2) Înființarea și funcționarea depozitelor farmaceutice veterinare, a farmaciilor veterinare și a punctelor farmaceutice veterinare se realizează conform prevederilor legislației aplicabile în vigoare; în cazul în care acestea se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o cotă din capitalul social poate fi deținută de un medic veterinar, indiferent de mărimea acestei cote.(3) Activitatea din cadrul farmaciilor veterinare și al punctelor farmaceutice veterinare se desfășoară în coordonarea și în responsabilitatea unui medic veterinar cu drept de liberă practică. (la 06-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 37, Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 155 din 29 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 03 iulie 2018 ) (4) Depozitele farmaceutice veterinare, farmaciile veterinare și punctele farmaceutice veterinare funcționează în baza autorizației/înregistrării sanitar-veterinare emise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.(5) Produsele medicinale veterinare, a căror comercializare cu amănuntul nu este interzisă prin lege, pot fi comercializate cu amănuntul prin farmacii veterinare și puncte farmaceutice veterinare, cu sau fără prescripție, după caz; lista produselor medicinale veterinare care se comercializează pe bază de prescripție, precum și condițiile de comercializare a acestora se stabilesc de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. (la 06-07-2018, Alineatul (5) din Articolul 37, Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 155 din 29 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 03 iulie 2018 ) (6) Produsele biologice de uz veterinar se comercializează prin unități autorizate sanitar-veterinar, pe bază de prescripție. (la 06-07-2018, Alineatul (6) din Articolul 37, Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 155 din 29 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 03 iulie 2018 ) (7) Produsele medicinale veterinare, care conțin substanțe din categoria stupefiante, psihotrope, sunt utilizate și se administrează de către medicii veterinari sau de personalul cu studii medii veterinare sub coordonarea directă a medicului veterinar, atât la sediul unităților de asistență medicală veterinară, cât și în condiții de teren; medicul veterinar întocmește și păstrează un registru de evidență a acestor produse medicinale veterinare, care este prezentat organelor de control sau de inspecție, la solicitarea acestora. (la 06-07-2018, Alineatul (7) din Articolul 37, Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 155 din 29 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 03 iulie 2018 ) (8) Utilizarea produselor medicinale veterinare este în responsabilitatea medicului veterinar; unitățile medicale-veterinare pot comercializa cu amănuntul numai acele produse medicinale veterinare pe care le folosesc în actul medical, a căror comercializare cu amănuntul nu este interzisă prin lege și care sunt înregistrate în registrul de consultații și tratamente.(9) Este interzisă comercializarea cu amănuntul online a produselor medicinale veterinare cu timp de așteptare, a produselor medicinale veterinare, altele decât cele cu timp de așteptare, care se eliberează pe bază de prescripție medicală veterinară, fără dovada acesteia, a produselor medicinale veterinare biologice și antibiotice, a produselor medicinale veterinare ce conțin substanțe hormonale, tireostatice și betaagoniste, a produselor care conțin substanțe din categoria psihotrope, stupefiante, precum și a produselor medicinale veterinare care conțin substanțe aflate sub control național; în cazul în care, prin legislația europeană, comercializarea cu amănuntul online a produselor medicinale veterinare este altfel reglementată, prevalează prevederile legislației europene. (la 06-07-2018, Alineatul (9) din Articolul 37, Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 155 din 29 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 03 iulie 2018 ) (10) Proprietarii ori deținătorii de animale pot deține și administra numai acele produse medicinale veterinare care sunt dobândite legal, fie prin achiziție pe baza de prescripție, fie prin achiziție fără prescripție, după caz, sub supravegherea medicului veterinar.(11) Farmaciile comunitare au obligația de elibera produsele de uz uman în baza prescripțiilor medicale veterinare emise în situațiile în care nu există un produs medicinal veterinar similar autorizat pentru a fi comercializat pe piața din România. (la 06-07-2018, Articolul 37 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 155 din 29 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 03 iulie 2018 ) (12) Exploatațiile care dețin animale și sunt autorizate/ înregistrate sanitar-veterinar pot achiziționa produse medicinale veterinare pe bază de comandă vizată de către un medic veterinar de liberă practică care asigură asistență medicală veterinară sau care a consultat animalul/animalele și a stabilit diagnosticul sau care a monitorizat permanent starea de sănătate a animalului/animalelor. (la 06-07-2018, Articolul 37 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 155 din 29 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 03 iulie 2018 ) (la 10-10-2017, Articolul 37 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 38Medicii veterinari cu drept de liberă practică, pe bază de contract încheiat cu direcțiile sanitar-veterinare, efectuează acțiunile prevăzute în programul de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale care sunt transmisibile la om, precum și alte activități care concură la supravegherea sanitar-veterinară a teritoriului.  +  Articolul 39Atribuțiile și competențele medicilor veterinari liber-profesioniști, precum și îndeplinirea unor îndatoriri publice se stabilesc printr-un regulament elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.  +  Capitolul VI Proceduri și sancțiuni  +  Articolul 40Comisia Superioară de Deontologie și Litigii, comisiile județene de deontologie și litigii, respectiv a municipiului București, judecă încălcarea și nerespectarea legislației și a reglementărilor specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar, precum și abaterile deontologice și disciplinare ale medicilor veterinari.  +  Articolul 41Membrii Colegiului Medicilor Veterinari care încalcă legile și regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar și nu respectă Codul de deontologie medical-veterinară răspund disciplinar, în funcție de gravitatea abaterii, și li se va aplica una dintre următoarele sancțiuni:a) avertisment;b) mustrare;c) mustrare severă;d) suspendarea dreptului de a exercita medicina veterinară pe o perioadă care nu poate depăși un an de la data emiterii hotărârii comisiei;e) radierea din evidența Colegiului Medicilor Veterinari, ceea ce determină interzicerea definitivă de a exercita medicina veterinară pe teritoriul României, care se poate lua numai de către Comisia Superioară de Deontologie și Litigii la propunerea comisiei județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 41^1(1) Colegiul Medicilor Veterinari informează autoritățile competente din toate celelalte state membre cu privire la un medic veterinar care deține titlul de calificare prevăzut la pct. 5.4.2 din anexa V la Directivă, căruia i s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare activitățile profesionale, pe teritoriul României, chiar și cu caracter temporar.(2) Colegiul Medicilor Veterinari transmite informațiile prevăzute la alin. (1) prin alertă în cadrul IMI cel târziu în termen de trei zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în întregime sau în parte, a exercitării unei activități profesionale de către medicul veterinar în cauză; aceste informații cuprind:a) identitatea profesionistului, respectiv datele cu caracter personal necesare identificării profesionistului, conform legislației în vigoare;b) profesia în cauză;c) informații cu privire la autoritatea sau instanța națională care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicția;d) sfera de aplicare a restricției sau interdicției; șie) perioada în cursul căreia se aplică restricția sau interdicția.(3) Cel târziu în termen de trei zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, Colegiul Medicilor Veterinari informează autoritățile competente ale tuturor celorlalte state membre, prin alertă în cadrul IMI, despre identitatea medicilor veterinari care au solicitat recunoașterea unei calificări în temeiul Directivei și în cazul cărora instanțele au constatat ulterior că au făcut uz, în acest context, de titluri falsificate de calificare profesională.(4) Atunci când expiră o interdicție sau o restricție prevăzută la alin. (1), Colegiul Medicilor Veterinari informează fără întârziere autoritățile competente din celelalte state membre, menționând data expirării și orice altă schimbare ulterioară a respectivei date.(5) Colegiul Medicilor Veterinari informează în scris medicii veterinari față de care se trimit alerte altor state membre cu privire la deciziile de alertă, concomitent cu declanșarea și derularea procedurii de alertă a celorlalte state membre.(6) Medicii veterinari prevăzuți la alin. (5) au posibilitatea de a contesta decizia privind aplicarea alertei, potrivit legislației naționale în vigoare, sau pot solicita Colegiului Medicilor Veterinari rectificarea unei astfel de decizii.(7) În cazul în care alerta transmisă celorlalte state membre se dovedește a fi neîntemeiată, medicul veterinar în cauză poate obține despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat de aceasta; în aceste cazuri, decizia privind alerta poate conține precizarea că face obiectul unor proceduri inițiate de către profesionist.(8) Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile; alertele vor fi șterse în termen de trei zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicției sau restricției prevăzute la alin. (1). (la 10-10-2017, Capitolul VI a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 42Comisia județeană de deontologie și litigii, respectiv a municipiului București, reprezintă prima structură ce soluționează aspectele menționate la art. 40, iar Comisia Superioară de Deontologie și Litigii reprezintă forumul național și structura de apel pentru orice încălcare, nerespectare sau abatere săvârșită de un medic veterinar și nesoluționată la nivel județean.  +  Articolul 43Procedura privind soluționarea litigiilor și abaterilor săvârșite de către medicii veterinari este stabilită în regulamentul de ordine interioară pentru Comisia Superioară de Deontologie și Litigii, comisiile județene de deontologie și litigii și, respectiv, a municipiului București.  +  Articolul 44Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicilor Veterinari nu exclude răspunderea penală, contravențională, civilă sau materială, potrivit prezentei legi, conform prevederilor legale.  +  Articolul 45Exercitarea fără drept a oricărei activități specifice profesiei de medic veterinar constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 46(1) Controlul privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medical-veterinare, indiferent de forma de organizare, se exercită de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și de către Colegiul Medicilor Veterinari.(2) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor medical-veterinare se exercită de către autoritatea sanitar-veterinară centrală și teritorială, Colegiul Medicilor Veterinari sau de alte organe abilitate, în condițiile legii.  +  Articolul 47Următoarele acte vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, și constituie reglementări specifice pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei legi:a) Statutul medicului veterinar;b) Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Veterinari;c) Codul de deontologie medical-veterinară;d) Regulamentul privind atribuțiile și competențele medicilor veterinari cu drept de liberă practică în îndeplinirea unor îndatoriri publice.  +  Articolul 48În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), Consiliul Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România va organiza adunări generale ale filialelor județene și a municipiului București pentru alegerea consiliilor județene și a Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari. După alegerea acestor organe, Adunarea Medicilor Veterinari din România își încetează activitatea. Notă
  *) Legea nr. 160/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 6 august 1998.
  --------