ORDIN nr. 2.032 din 14 iulie 1999pentru înfiinţarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurarii monumentelor istorice
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 3 decembrie 1999  Ministrul culturii,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii,în vederea exercitării de către Ministerul Culturii a rolului de organizator al activităţii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor care activează în domeniul conservării şi restaurarii monumentelor istorice, conform art. 5 pct. 5.14 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 134/1998,având în vedere dispoziţiile art. 8 lit. b) şi c) şi ale art. 10 lit. k) şi l) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată şi modificată prin Legea nr. 41/1995, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 56/1998,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, denumita în continuare C.A.D.M.I. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.A.D.M.I. se aproba prin ordin al ministrului culturii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă Normele privind atestarea experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurarii monumentelor istorice, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă Criteriile de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurarii monumentelor istorice, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Se instituie Registrul experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice, denumit în continuare registrul experţilor. (2) Se instituie Registrul specialiştilor în domeniul conservării şi restaurarii monumentelor istorice, denumit în continuare registrul specialiştilor.  +  Articolul 4 (1) Înscrierea persoanelor fizice în registrul experţilor şi în registrul specialiştilor se face de către Direcţia monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Normelor privind atestarea experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurarii monumentelor istorice. (2) Persoanele fizice străine care au dreptul de a realiza activităţi în domeniul protejării, conservării şi restaurarii monumentelor istorice în statul a cărui cetăţenie o au vor putea fi înscrise în registrul experţilor şi în registrul specialiştilor pe o perioadă determinata de maximum 12 luni, la propunerea C.A.D.M.I., prin ordin al ministrului culturii. (3) Numele persoanelor înscrise în registrul experţilor şi în registrul specialiştilor vor fi publicate anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5 (1) Centrul de Perfecţionare şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultura, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii, va asigura spaţiile, personalul, materialele şi aparatura necesare în vederea desfăşurării activităţii de atestare. (2) În vederea acoperirii cheltuielilor cu desfăşurarea activităţii de atestare, efectuate de Centrul de Perfecţionare şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultura, acesta va practica tarife stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 4.067/1999.  +  Articolul 6Direcţia monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Centrul de Perfecţionare şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultura vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii,Ion Caramitru  +  Anexa 1NORMA 14/07/1999  +  Anexa 2TABELprivind domeniile, calităţile şi exigenţele de atestare a experţilor şi specialiştilor în domeniul protejării, conservării şi restaurarii monumentelor istorice
     
    TABEL  privind domeniile, calităţile şi exigenţele de atestare a experţilor şi specialiştilor în domeniul protejării, conservării şi restaurării monumentelor istorice
                       
    Nr. crt.DomeniiCalităţi
    ExperţiSpecialişti
    Specializări
    Studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istoriceVerificare proiecteŞef proiect complexŞef proiectExecutare lucrăriDirigentare lucrăriInspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
    ABCDEFG
    1.Restaurare arhitecturăE1*)*)*)*)*)*)*)
    2.Urbanism, parcuri şi grădini*)*)*)*)*)*)*)
    3.Cercetare monumente istorice*)           *)
    4.Inginerie - consolidare şi/sau restaurare structuri istoriceE2   *)   *)*)*)*)
    5.Inginerie - instalaţii     *)   *)*)*)*)
    6.Componente artistice Restaurare pictură muralăE3*)*)   *)*)*)*)
    7.Componente artistice  Restaurare pictură pe lemn*)*)   *)*)*)*)
    8.Componente artistice  Restaurare lemn, sculptură lemnE4   *)   *)*)*)*)
    9.Componente artistice  Restaurare piatră, sculptură piatră*)*)   *)*)*)*)
    10.Componente artistice  Restaurare metal*)*)   *)*)*)*)
    11.Arheologie - preistorie, antichitateE5*)*)     *)*)*)
    12.Arheologie - ev mediu, perioada modernă*)*)     *)*)*)
  ----------- Notă *) Specializările în care sunt atestaţi specialişti.
   +  Anexa 3CRITERII 14/07/1999  +  Anexa 4                               Domnule Director,    Subsemnatul/subsemnata .............................., nnăscut/născută la data de...... în localitatea ............., judeţul ..........., domiciliat în .....(localitatea)......, str. ...................., nr. ........, sectorul ............., judeţul ................, telefon/fax ............, legitimat/legitimata cu .............. seria ........ nr. ....., eliberat de ............, absolvent/absolventa al/a .............., promotia ............., ţara ............, solicit atestarea profesională în domeniul monumentelor istorice pentru:    - calitatea ...........................................;    - domeniile ...........................................;    - specializarea .......................................;    În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în normele de atestare.    Rog ca după analizarea documentelor depuse sa mi se comunice data la care sunt programat/programata pentru examinare.    Declar că am luat cunoştinţa de atribuţiile şi de răspunderile care imi vor reveni potrivit prevederilor normelor de atestare, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. ........./............, şi înţeleg să le respect întocmai.    Localitatea ..............    Data .....................                                                                     Semnatura                                                                  ..............              Domnului Director al Direcţiei monumentelor istorice  +  Anexa 5  +  Anexa 6LEGITIMAŢIE DE EXPERTLEGITIMAŢIE DE SPECIALIST    +  Anexa 7Ordinul ministrului culturii nr. ............STAMPILELEpentru experţi în domeniul protejării monumentelor istorice şi pentru specialişti în domeniul conservării şi restaurarii monumentelor istoriceModelul de ştampile se găseşte la pag. 15 din Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 589/3.12.1999.-------------