ORDIN nr. 814 din 25 iunie 2018pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 26 iunie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 7.111 din 25.06.2018 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică,având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pot beneficia de finanțarea tratamentului în străinătate și bolnavii care necesită efectuarea de transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană și care prezintă și patologii asociate ce nu permit efectuarea intervenției în centrele acreditate din România.2. La articolul 2, alineatele (1), (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Trimiterea la tratament în străinătate se face pentru bolnavii înscriși pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenței medicale, respectiv asistența medicală primară de specialitate, și care au fost spitalizați în unități sanitare care oferă servicii medicale de înaltă calitate profesională și tehnică, dar a căror sănătate nu a fost restabilită. Fac excepție sugarii cu vârsta 0-1 an pentru care se poate întocmi dosarul imediat după diagnosticarea afecțiunii într-o unitate sanitară din cadrul unui centru universitar, fără a mai fi necesară parcurgerea tuturor acestor etape.(2) Documentele medicale ale bolnavului (bilet de ieșire din spital, scrisoare medicală, rezultate investigații medicale, recomandarea medicului curant privind efectuarea tratamentului în străinătate etc.) se depun de către bolnav, reprezentantul legal al acestuia sau de către aparținător (soț/soție, rudă de gradul IV) la direcția de sănătate publică în a cărei rază teritorială domiciliază bolnavul, împreună cu o cerere din partea bolnavului, a reprezentantului legal sau a aparținătorului acestuia însoțită de copii ale documentelor de identitate ale acestora...................................................................................................(5) Comisiile de specialitate teritoriale vor fi formate din minimum 3 cadre medicale de specialitate cu înalt nivel de pregătire profesională, președintele fiecărei comisii fiind numit prin ordin de către ministrul sănătății, la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, iar componența acestora va fi hotărâtă de către președinte. Președintele comisiei teritoriale de specialitate va informa Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică a Ministerului Sănătății asupra componenței comisiei, precum și a oricăror modificări survenite.3. La articolul 2, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) În situația în care o comisie teritorială de specialitate dintr-un centru universitar nu este funcțională, dosarele pacienților din județele arondate acestei comisii vor fi analizate de către comisiile de specialitate teritoriale din alte centre universitare, conform dispozițiilor Ministerului Sănătății, până la remedierea situației.4. La articolul 3, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Atribuțiile persoanei responsabile cu organizarea activității de trimitere la tratament în străinătate privind întocmirea, verificarea și trimiterea documentației medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate teritoriale și către Ministerul Sănătății sunt stabilite în fișa postului...................................................................................................(5) În situația în care bolnavul sau reprezentatul legal al acestuia își exprimă opțiunea pentru efectuarea corespondenței prevăzute la alin. (4), acesta va prezenta direcției de sănătate publică documente oficiale emise de clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială, cu antet și semnătură, care cuprind cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 10. Direcțiile de sănătate publică consideră valide numai documentele transmise în original sau, după caz, prin fax ori prin e-mail, în forma scanată și traduse de către un traducător autorizat. În situația în care clinica nu transmite oferta de tratament conform anexei nr. 10, documentul transmis va trebui să cuprindă cel puțin informații referitoare la costul evaluării pacientului, costul total al tratamentului care urmează a fi efectuat și ce cuprinde acesta, precum și la costul de spitalizare.5. La articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) În cazul în care numărul clinicilor unde poate fi efectuat tratamentul este limitat, iar comisia de specialitate teritorială recomandă o singură clinică în procesul-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, va fi acceptată o singură ofertă de tratament de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății, dacă se motivează de către comisia teritorială de specialitate alegerea făcută. Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății poate aproba efectuarea tratamentului la clinica recomandată, caz în care nu mai sunt necesare cele 3 oferte de tratament.6. La articolul 4, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În cazuri excepționale impuse de natura și gravitatea bolii, precum și pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu însoțitor, costurile deplasării și cazării urmând să fie suportate de aceștia, cu excepția cazurilor în care bolnavul are vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani, situație în care direcția de sănătate publică va deconta și costurile deplasării și cazării pentru un însoțitor.7. La articolul 5, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate «Urgență medicală» sau pentru bolnavii solicitați de clinica din străinătate la controlul periodic, criteriile suplimentare nu se aplică.8. La articolul 5, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) În cazul în care pacienții sau aparținătorii legali ai acestora solicită efectuarea tratamentului la o altă clinică recomandată de către comisia teritorială de specialitate la pct. 7 lit. (b) din anexa nr. 3 «Procesul-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical în străinătate» decât cea aprobată de către comisia Ministerului Sănătății constituită în acest sens, aceștia pot beneficia de tratament la clinica solicitată, cu condiția să asigure din fonduri proprii diferența de cost față de oferta transmisă de către clinica pentru care s-a primit aprobarea, atât pentru efectuarea tratamentului, cât și pentru transport, până la finalizarea tratamentului. Pacientul sau aparținătorul acestuia va semna o declarație pe propria răspundere conform căreia se obligă să suporte toate costurile suplimentare.9. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) și la art. 4 alin. (8) se asigură de Ministerul Sănătății în limita bugetului aprobat anual și trimestrial cu această destinație și se utilizează pentru acoperirea costurilor: tratamentului medico-chirurgical, tratamentului intervențional, tratamentului radioterapic, spitalizării și transportului pentru bolnav, precum și a transportului pentru un însoțitor, dacă pacienții au vârstă cuprinsă între 0 și 18 ani, sumele aferente fiind transmise direcției de sănătate publică prin care s-a întocmit documentația bolnavului. Dispoziția bugetară de repartizare a creditelor va fi întocmită în maximum 7 zile lucrătoare de la aprobarea dosarului de către ordonatorul principal de credite.10. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se pot acoperi și costurile tratamentului cu medicamente prescrise în urma efectuării unui transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umane în străinătate, cu aprobarea Ministerului Sănătății, care nu pot fi asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, conform recomandării medicului care a coordonat tratamentul în străinătate, precum și a medicului curant din România.11. La articolul 7, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) În cazul în care clinica din străinătate solicită prezentarea la control a pacienților care au efectuat tratament în străinătate, de mai multe ori în cursul unui an calendaristic, comisia Ministerului Sănătății aprobă finanțarea pe baza următoarelor documente: procesul-verbal medical pentru trimitere la tratament medical în străinătate întocmit de către comisia teritorială de specialitate, eliberat pentru primul control efectuat în cursul unui an calendaristic, referatul medical întocmit de către medicul curant al pacientului pentru fiecare control ce urmează a fi efectuat, conform programării, și oferta de cost a controlului medical transmis de clinica din străinătate. Documentele vor fi depuse de către bolnav sau aparținătorii acestuia la direcția de sănătate publică în a cărei rază teritorială domiciliază, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de data programării. Dosarul pacientului va fi transmis către Ministerul Sănătății cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data programării acestuia la control.(6) În cazul pacienților la care suma facturată pentru tratament este mai mică decât suma aprobată, diferența va putea fi utilizată în același scop, dacă este cazul, sau pentru efectuarea controalelor periodice, la solicitarea clinicilor din străinătate, în cursul aceluiași an calendaristic, pe baza aprobării comisiei Ministerului Sănătății.12. La articolul 7, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) și (9), cu următorul cuprins:(7) În cazul în care, ca urmare a efectuării controlului periodic, bolnavul primește recomandare de efectuare a unor intervenții/tratamente suplimentare în cadrul clinicii din străinătate, care nu pot fi efectuate în România, pe lângă documentele menționate la art. 7 alin. (5) dosarul transmis Ministerului Sănătății va cuprinde și procesul-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, eliberat de comisia teritorială de specialitate.(8) În situația în care starea de sănătate a unui pacient se agravează în perioada în care acesta se află la tratament/control în străinătate, aprobat în prealabil de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății, și necesită intervenții suplimentare de urgență, comisia poate aproba continuarea tratamentului în cadrul clinicii din străinătate, în baza unui document justificativ eliberat de către reprezentanții clinicii, care va cuprinde diagnosticul, tipul de tratament ce urmează a fi efectuat și costurile pe care le implică acesta, la solicitările direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.(9) În cazul pacienților aflați la tratament în străinătate în baza formularelor emise de casele de asigurări de sănătate, care necesită intervenții suplimentare de urgență pentru afecțiuni ce nu pot fi tratate în țară și care nu sunt incluse în pachetul de servicii de bază, iar starea de sănătate a acestora nu permite deplasarea în țară, comisia poate aproba continuarea tratamentului în străinătate, în baza unui document justificativ eliberat de către reprezentanții unității sanitare, care va cuprinde diagnosticul, tipul de tratament ce urmează a fi efectuat și costurile pe care le implică acesta, la solicitările direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București. Dosarul va fi întocmit conform prevederilor legale în vigoare.13. În anexa nr. 2 „Atribuțiile comisiilor de specialitate teritoriale pentru trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Examinează documentația medicală a bolnavului, în vederea stabilirii diagnosticului complet al afecțiunii de bază (clinic, etiologic, funcțional, histopatologic, topografic, forma și stadiul evolutiv), consemnând totodată și eventualele boli asociate. În situația în care documentele medicale prezentate nu sunt concludente pentru stabilirea diagnosticului și a conduitei terapeutice de urmat și este necesară prezența bolnavului, iar starea de sănătate a acestuia permite deplasarea, comisia poate solicita bolnavul pentru examinare.14. În anexa nr. 2 „Atribuțiile comisiilor de specialitate teritoriale pentru trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate“, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul (2^1), cu următorul cuprins:2^1. În cazul pacienților care necesită efectuarea de transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană, comisia teritorială de specialitate va solicita unităților sanitare acreditate pentru activitatea în domeniul transplantului din România confirmarea că intervenția recomandată de către medicul curant nu poate fi efectuată în țară și motivarea acestei decizii. Documentul eliberat de către unitățile sanitare acreditate va fi atașat procesului-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical în străinătate.15. Anexele nr. 5 și 9 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 25 iunie 2018.Nr. 814.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 50/2004)DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ .................................................................................................. (adresă, telefon, fax)Nr. ………............/..........................
  Către:
  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică
  Vă trimitem alăturat dosarul medical al pacientului/pacientei .........................................., în vârstă de …..............., domiciliat(ă) în ........................................................................., cu diagnosticul ......................................................................................, care are recomandarea Comisiei teritoriale de specialitate ......................................................... din Centrul Universitar Medical .................................................. pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, în cadrul ............................................................, țara ................................ .având:PUNCTAJ TOTAL de......... puncte, în vederea efectuării............................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ....................................................................Vă rugăm să analizați și să dispuneți finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de ........................... euro/USD/lire sterline/etc., din care: cheltuieli de tratament ……………………………, cheltuieli de spitalizare, ……………………….. și al sumei de …………………………………… reprezentând cheltuieli de transport.Director executiv,.................................................................... (numele în clar și semnătura)Director executiv adjunct economic,.....................................................................(numele în clar și semnătura)Întocmit dosar.....................................................................(numele în clar și semnătura)
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 50/2004)
  PROCES-VERBAL
  Nr. ............ din data ................
  Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății, numită prin Ordinul ministrului sănătății nr. ……...... din …......., a analizat următoarele solicitări de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate:
  Nr. crt.Numele și prenumeleDiagnosticul complet*Numărul/ Data înregistrării solicităriiPunctaj total**Punctaj pentru costul estimat al tratamentului solicitat***Punctaj pentru perioada de timp****Punctaj total finalDecizia comisiei aprobat/neaprobat
  123456789
  * Se va menționa diagnosticul așa cum este consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.** Se va menționa punctajul total consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.*** Se va menționa punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății pentru criteriul „costul estimat al tratamentului solicitat“, în condițiile prevederilor ordinului.**** Se va menționa punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății pentru criteriul „perioada de timp care a trecut de la data înregistrării solicitării“, în condițiile prevederilor ordinului.N O T E:Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate „Urgență medicală“ și pentru bolnavii care solicită efectuarea controlului periodic la clinica din străinătate, nu se aplică criteriile suplimentare și nu se completează coloanele 6 și 7.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, semnate de către președintele și membrii comisiei Ministerului Sănătății, nominalizați prin ordin al ministrului sănătății. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la nivelul Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică și alt exemplar, de către președintele comisiei.