HOTĂRÂRE nr. 438 din 21 iunie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În contextul demersurilor de pregătire, organizare și exercitare de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) se suplimentează cu 11 posturi de natură contractuală, pe durată determinată, până la data de 31 august 2019.2. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27În structura Ministerului funcționează operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 pentru domeniile «Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex», «Cooperarea și întărirea capacității judiciare» și «Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni nonprivative de libertate» și operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 pentru programul «Justiție», cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului. Direcția programe europene asigură coordonarea programării, implementării și monitorizării asistenței financiare nerambursabile preaderare și postaderare acordate de Uniunea Europeană și alte state, având ca beneficiar Ministerul și instituțiile din subordinea sau coordonarea acestuia.3. La anexa nr. 1, numărul maxim de posturi se modifică și va avea următorul cuprins:Numărul maxim de posturi: 403 (exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului, DIPFIE și DNP). Numărul maxim de posturi se suplimentează cu 11 posturi contractuale, pe perioadă determinată, până la data de 31 august 2019.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Nicolae Liviu Popa,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 21 iunie 2018.Nr. 438.----