LEGE nr. 142 din 18 iunie 2018privind precursorii de droguri
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 25 iunie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege conține dispoziții privind regimul juridic al precursorilor de droguri și stabilește măsurile necesare punerii în aplicare la nivel național a dispozițiilor cuprinse în următoarele regulamente:a) Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 47 din 18 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 273/2004;b) Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 22 din 26 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 111/2005;c) Regulamentul delegat (UE) 2015/1.011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 162 din 27 iunie 2015, denumit în continuare Regulamentul delegat 2015/1.011;d) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.013 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Uniune și țările terțe cu precursori ai drogurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 162 din 27 iunie 2015, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.(2) Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificația stabilită la art. 2 din Regulamentul nr. 273/2004, la art. 2 din Regulamentul nr. 111/2005, la art. 2 din Regulamentul delegat 2015/1.011, precum și la art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.(3) Prin precursori de droguri se înțeleg acele substanțe clasificate și neclasificate folosite frecvent la producerea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope, la care se face referire la art. 1 din Regulamentul nr. 273/2004 și la art. 1 din Regulamentul nr. 111/2005.  +  Articolul 2(1) Se desemnează Agenția Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în calitate de autoritate competentă în sensul regulamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și a dispozițiilor prezentei legi.(2) În aplicarea regulamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și a dispozițiilor prezentei legi, Agenția Națională Antidrog îndeplinește următoarele funcții principale:a) monitorizează operatorii și operațiunile cu substanțe clasificate și neclasificate, în vederea asigurării legalității operațiunilor cu precursori de droguri și aplică, în acest scop, măsurile de control administrativ prevăzute de lege;b) coordonează, la nivel național, activitățile desfășurate de autoritățile și instituțiile naționale cu atribuții în domeniul prevenirii deturnării precursorilor de droguri;c) asigură cooperarea cu societatea civilă și autoritățile și organismele internaționale din domeniul precursorilor de droguri, prin organizarea sau participarea la întâlniri sau grupuri de lucru cu reprezentanți ai acestora, informări, schimburi de date, precum și orice alte activități necesare îndeplinirii funcțiilor specifice;d) constituie și gestionează baza națională de date privind precursorii de droguri, în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin hotărâre a Guvernului;e) constituie punct de contact unic în conformitate cu art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013;f) transmite Comisiei Europene comunicările prevăzute la art. 13 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004 și la art. 32 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005 în condițiile prevăzute la art. 13 din Regulamentul delegat 2015/1.011.(3) Contactul operatorilor și utilizatorilor de precursori de droguri cu autoritățile naționale relevante, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezenta lege, se realizează prin structura specializată din cadrul Agenției Naționale Antidrog, care are rol de ghișeu unic privind precursorii de droguri.  +  Articolul 3(1) Agenția Națională Antidrog asigură aducerea la cunoștința operatorilor cu precursori de droguri a liniilor directoare elaborate de Comisia Europeană, prevăzute la art. 9 din Regulamentul nr. 273/2004, și a orientărilor din Regulamentul nr. 111/2005, precum și a listei substanțelor neclasificate, prin orice modalitate pe care o consideră adecvată îndeplinirii scopului acestora.(2) În aplicarea art. 10 alin. (4) din Regulamentul nr. 111/2005, Agenția Națională Antidrog, cu consultarea, după caz, a autorităților naționale relevante, poate propune Comisiei Europene adăugarea unei substanțe neclasificate în lista menționată la art. 10 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 111/2005.  +  Articolul 4(1) În aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei legi, autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 16 colaborează cu Agenția Națională Antidrog.(2) În vederea verificării legitimității operațiunilor cu precursori de droguri sau a realității datelor cuprinse în cererile formulate de operatorii sau utilizatorii de precursori de droguri, Agenția Națională Antidrog poate solicita date și informații relevante entităților publice sau private care dețin astfel de date.(3) În scopul prevăzut la art. 12 din Convenția contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 1988, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992 pentru aderarea României la Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971 și la Convenția contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 1998, precum și a dispozițiilor prezentei legi, Agenția Națională Antidrog, în colaborare cu autoritățile și instituțiile naționale cu competențe în domeniu, participă la proiecte și mecanisme internaționale pentru prevenirea deturnării precursorilor de droguri.  +  Capitolul II Cerințe și obligații  +  Articolul 5(1) Licența prevăzută la art. 3 alin. (2) teza I din Regulamentul nr. 273/2004 și la art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005 se acordă de către Agenția Națională Antidrog.(2) Perioada pentru care se acordă licența prevăzută la alin. (1) este de 3 ani. În vederea acordării unei noi licențe, titularul are obligația de a depune o solicitare în acest sens cu minimum 30 de zile înaintea expirării perioadei pentru care a fost eliberată.(3) Licența specială prevăzută la art. 3 alin. (2) teza a II-a din Regulamentul nr. 273/2004 și la art. 4 din Regulamentul delegat 2015/1.011 se acordă de Agenția Națională Antidrog și este valabilă numai în condițiile stabilite de respectiva licență specială.(4) Licența specială prevăzută la alin. (3) se acordă pe durată nelimitată, cu certificarea la fiecare 3 ani a menținerii condițiilor pentru care a fost acordată. Modalitatea în care se realizează certificarea menținerii condițiilor se stabilește prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 6(1) Licențele acordate potrivit art. 5 sunt valabile numai pentru locațiile, substanțele și operațiunile declarate la solicitarea acordării acestora.(2) În vederea acordării licenței prevăzute la art. 3 alin. (2) teza I din Regulamentul nr. 273/2004 și la art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005, Agenția Națională Antidrog solicită puncte de vedere formațiunii antidrog a Poliției Române, competente teritorial.  +  Articolul 7(1) Agenția Națională Antidrog acordă înregistrarea prevăzută la art. 3 alin. (6) teza I și a II-a din Regulamentul nr. 273/2004 și la art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005.(2) Perioada de valabilitate a înregistrării prevăzute la alin. (1) este de 3 ani. În vederea acordării unei noi înregistrări, titularul are obligația de a depune o solicitare în acest sens cu minimum 30 de zile înaintea expirării perioadei pentru care a fost acordată.(3) Instituțiilor naționale învestite cu exercitarea autorității publice, precum și celorlalte categorii de persoane prevăzute la art. 3 alin. (6) teza a III-a din Regulamentul nr. 273/2004 și la art. 6 lit. a) din Regulamentul delegat 2015/1.011 ale căror atribuții legale impun desfășurarea de activități cu substanțe clasificate li se acordă o înregistrare specială, valabilă în condițiile stabilite de dispozițiile din regulamentele prevăzute la art. 1 alin. (1).(4) Înregistrarea specială se acordă pe durată nelimitată, cu certificarea la fiecare 3 ani a menținerii condițiilor pentru care a fost acordată. Modalitatea în care se realizează certificarea menținerii condițiilor se stabilește prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 8(1) Autorizația de export prevăzută la art. 12 și autorizația de import prevăzută la art. 20 din Regulamentul nr. 111/2005 se acordă de către Agenția Națională Antidrog.(2) În aplicarea art. 11 din Regulamentul nr. 111/2005, Agenția Națională Antidrog realizează notificarea prealabilă a operațiunilor de export.(3) Pentru a răspunde notificărilor prealabile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005, Agenția Națională Antidrog poate solicita motivat informații din partea formațiunilor antidrog ale Poliției Române, competente teritorial, în condițiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 9(1) Acordarea licențelor și a înregistrărilor, refuzul acordării licențelor sau a înregistrărilor, suspendarea sau revocarea lor, după caz, se realizează în condițiile art. 3 din Regulamentul nr. 273/2004, respectiv art. 6 și 7 din Regulamentul nr. 111/2005, potrivit prezentei legi și în conformitate cu procedura stabilită de regulamentul de aplicare a prezentei legi.(2) Acordarea sau refuzul acordării autorizațiilor de import și de export, suspendarea și revocarea acestora se realizează în condițiile art. 12-25 din Regulamentul nr. 111/2005, potrivit prezentei legi și în conformitate cu procedura stabilită de regulamentul de aplicare a prezentei legi.(3) În cazul revocării licențelor sau a înregistrărilor ori a autorizațiilor de import sau de export, titularul este obligat să transmită respectivele licențe, înregistrări sau autorizații în original, la Agenția Națională Antidrog, în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință despre revocare. (4) Titularul licenței sau a înregistrării solicită acordarea unei noi licențe sau înregistrări în cazul în care intervin situațiile prevăzute la art. 3 alin. (9) din Regulamentul delegat 2015/1.011. În cazul acordării unei noi licențe sau înregistrări, licența sau înregistrarea anterioară își încetează valabilitatea în condițiile art. 3 alin. (9) teza a II-a din Regulamentul delegat 2015/1.011.(5) Modificarea datelor furnizate cu ocazia solicitării acordării licenței și înregistrării, altele decât cele care impun acordarea unei noi licențe sau înregistrări, se comunică Agenției Naționale Antidrog în termenul prevăzut la art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.  +  Articolul 10Desfășurarea operațiunilor cu substanțe clasificate se face cu respectarea de către operator sau utilizator, după caz, a următoarelor obligații:a) desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori de droguri, conform art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004 și art. 3 alin. (1) din Regulamentul delegat 2015/1.011 și comunicarea datelor de contact ale acesteia către Agenția Națională Antidrog;b) obținerea declarației clientului prevăzută la art. 4 din Regulamentul nr. 273/2004;c) certificarea conformității declarației clientului potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul nr. 273/2004;d) asigurarea și păstrarea evidenței mișcării substanțelor clasificate și întocmirea documentației potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul nr. 273/2004 și ale art. 3 și 4 din Regulamentul nr. 111/2005;e) însoțirea importurilor, exporturilor sau a activităților intermediare de documentația prevăzută la art. 3 din Regulamentul nr. 111/2005;f) asigurarea etichetării cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul nr. 273/2004 și la art. 5 din Regulamentul nr. 111/2005;g) asigurarea măsurilor de protecție fizică în locațiile unde aceștia se utilizează și se depozitează;h) notificarea Agenției Naționale Antidrog, de îndată, a comenzilor sau tranzacțiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004 și la art. 9 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005;i) transmiterea către Agenția Națională Antidrog a situațiilor privind tranzacțiile prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 273/2004, precum și a situațiilor privind monitorizarea comerțului între Uniunea Europeană și statele terțe prevăzute la art. 9 alin. (2) din Regulamentul nr. 111/2005;j) verificarea de către furnizori a deținerii de către operatori sau utilizatori, clienți ai acestora, a licenței prevăzute la art. 5 alin. (1) sau a licenței speciale prevăzute la art. 5 alin. (3), respectiv a înregistrării prevăzute la art. 7 alin. (1) sau a înregistrării speciale prevăzute la art. 7 alin. (3).  +  Articolul 11(1) La momentul depunerii cererii de acordare a licenței sau a înregistrării, anterior începerii activității cu precursori de droguri, se comunică la Agenția Națională Antidrog decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de droguri și a înlocuitorului acesteia.(2) Decizia de numire a persoanei responsabile și a înlocuitorului acesteia conține date și informații referitoare la nume, prenume, telefon și/sau fax, adresa de poștă electronică, funcția și atribuțiile expres stabilite pentru supervizarea operațiunilor cu precursori de droguri și desfășurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare.(3) Orice modificare a datelor și informațiilor prevăzute la alin. (2) se comunică de îndată Agenției Naționale Antidrog, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.(4) Operatorii sau utilizatorii, alții decât cei prevăzuți la art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004, respectiv la art. 3 alin. (1) din Regulamentul delegat 2015/1.011, pot notifica la ghișeul unic privind precursorii de droguri din cadrul Agenției Naționale Antidrog persoane de contact care exercită atribuții de supervizare a operațiunilor cu precursori de droguri.  +  Articolul 12(1) Asigurarea măsurilor de protecție fizică a substanțelor clasificate în locațiile unde acestea se utilizează și se depozitează se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea acestei obligații atrăgând răspunderea operatorilor și utilizatorilor în condițiile acesteia.(2) În încăperile în care se depozitează substanțele clasificate nu este permisă depozitarea altor materiale sau produse, cu excepția cazurilor în care spațiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru păstrarea substanțelor toxice ori a stupefiantelor.  +  Articolul 13(1) Notificarea prevăzută la art. 10 lit. h) se realizează de persoana responsabilă sau de înlocuitorul acesteia și cuprinde cel puțin datele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004 și la art. 9 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005.(2) În aplicarea măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 273/2004 și la art. 26 alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 111/2005, notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite și de persoanele fizice sau juridice implicate în punerea pe piață a substanțelor neclasificate și de către cele care desfășoară operațiuni de import sau de export cu astfel de substanțe, după transmiterea listei acestor substanțe de către Agenția Națională Antidrog. Modalitatea de transmitere a listei cu substanțele neclasificate se stabilește prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.(3) În scopul prevenirii deturnării precursorilor de droguri, Agenția Națională Antidrog, precum și celelalte autorități și instituții cu competențe în domeniu asigură confidențialitatea datelor furnizate de operatori potrivit alin. (1) și (2), precum și a datelor de identificare ale acestora.  +  Articolul 14Informațiile privind tranzacțiile cu substanțe clasificate se comunică Agenției Naționale Antidrog de către operatorii sau utilizatorii de precursori de droguri, în condițiile art. 9 alin. (1)-(5) din Regulamentul delegat 2015/1.011, ale art. 10 din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013, precum și cu luarea în considerare a dispozițiilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 15(1) Agenția Națională Antidrog comunică Comisiei Europene informațiile prevăzute la art. 13 din Regulamentul nr. 273/2004 și la art. 32 din Regulamentul nr. 111/2005, precum și orice alte informații privind substanțele clasificate și neclasificate solicitate de Comisia Europeană.(2) Comunicarea informațiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către structura de specialitate din cadrul Agenției Naționale Antidrog, în principal prin intermediul bazei de date europene privind precursorii de droguri constituită potrivit art. 13 din Regulamentul nr. 273/2004.  +  Articolul 16Controlul respectării regimului juridic al precursorilor de droguri, inclusiv în locațiile operatorilor și utilizatorilor se exercită de Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră sau de unitățile subordonate acestora, după caz, precum și de autoritatea vamală competentă, potrivit atribuțiilor ce le revin în domeniile lor de activitate.  +  Articolul 17(1) În vederea verificării de către autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 16 a respectării cerințelor stabilite pentru controlul și supravegherea precursorilor de droguri, operatorii și utilizatorii de precursori sunt obligați:a) să permită accesul în sediile comerciale în care își desfășoară activitatea;b) să furnizeze date cu privire la comenzile sau operațiunile cu precursori de droguri desfășurate de aceștia, precum și orice alte date sau informații relevante;c) să permită verificarea documentelor în baza cărora își desfășoară activitatea sau a documentelor comerciale;d) să permită prelevarea, după caz, de probe, conform dispozițiilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică și în ceea ce privește substanțele neclasificate.(3) Agenția Națională Antidrog transmite listele cu substanțe neclasificate prevăzute la alin. (2) persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități cu astfel de substanțe, în condițiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.(4) În vederea demonstrării scopului legal al operațiunii potrivit art. 8 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005, operatorii sunt obligați să prezinte autorității vamale documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) din Regulamentul delegat 2015/1.011.  +  Capitolul III Contravenții și infracțiuni  +  Articolul 18(1) Constituie contravenții la regimul juridic al precursorilor de droguri, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiune, următoarele fapte:a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (3) și (5) și art. 10 lit. a)-f), h) și i);b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a)-d) și la art. 17 alin. (2);c) nerespectarea obligației prevăzute la art. 17 alin. (4).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei.  +  Articolul 19(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 18 se realizează după cum urmează:a) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), de către personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale Antidrog;b) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b), de către personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale Antidrog și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;c) în cazul contravenției prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c), de către autoritatea vamală.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 18 li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Modelul-cadru al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute la art. 18 se stabilește prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, cu luarea în considerare a elementelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20(1) Punerea pe piață a substanțelor clasificate, importul, exportul și activitățile intermediare acestora, precum și deținerea de substanțe clasificate fără licența prevăzută la art. 5 alin. (1) sau licența specială prevăzută la art. 5 alin. (3), respectiv fără înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau înregistrarea specială prevăzută la art. 7 alin. (3), constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și importul și exportul substanțelor clasificate, fără autorizațiile prevăzute la art. 8 alin. (1).(3) Comercializarea sau punerea la dispoziție cu orice titlu de substanțe clasificate către operatori economici ori persoane fizice care nu dețin licența prevăzută la art. 5 alin. (1) sau licența specială prevăzută la art. 5 alin. (3), respectiv înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau înregistrarea specială prevăzută la art. 7 alin. (3), care să permită desfășurarea de activități cu astfel de substanțe, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.  +  Articolul 21Urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 20 este de competența procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Articolul 22(1) Precursorii de droguri confiscați sau predați în custodie la încetarea activității și care nu pot fi valorificați se distrug cu respectarea cerințelor pentru eliminare potrivit regimului deșeurilor, reglementat de Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în prezența unei comisii formată dintr-un reprezentant al persoanei juridice care realizează eliminarea și, după caz, al celui de la care au fost confiscate, precum și un reprezentant al formațiunii antidrog a Poliției Române competentă teritorial și un reprezentant al autorității centrale pentru protecția mediului.(2) Valorificarea precursorilor de droguri intrați în proprietatea privată a statului se realizează conform regulamentului de aplicare a prezentei legi.(3) Gestionarea precursorilor de droguri depreciați calitativ se face cu respectarea regimului deșeurilor, eliminarea realizându-se în prezența comisiei prevăzute la alin. (1).(4) O copie a procesului-verbal de eliminare a precursorilor de droguri se comunică Agenției Naționale Antidrog de către persoana juridică care efectuează eliminarea.(5) Distrugerea precursorilor de droguri intrați în proprietatea privată a statului care nu mai pot fi valorificați se realizează numai după ce comisia de evaluare comunică acest fapt formațiunii antidrog competente teritorial, în vederea efectuării formalităților de distrugere în condițiile alin. (1).(6) Sumele reprezentând cheltuielile de distrugere a precursorilor de droguri se suportă potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 23(1) Autorizațiile și înregistrările, precum și autorizațiile și înregistrările speciale acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, își păstrează valabilitatea pentru o perioadă de 3 ani de la data acordării ultimei vize. După expirarea acestei perioade, acordarea de licențe și înregistrări, inclusiv licențe și înregistrări speciale, se realizează potrivit dispozițiilor prezentei legi. (2) În cazul expirării perioadei de valabilitate a autorizațiilor și înregistrărilor acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, cererile de acordare de licențe sau înregistrări, potrivit dispozițiilor prezentei legi, se depun cu cel puțin 30 de zile înainte de împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la alin. (1).(3) Autorizațiile de import și export acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, își păstrează valabilitatea până la împlinirea termenului de 6 luni prevăzut la art. 8 alin. (2) din același act normativ sau până la efectuarea operațiunilor pentru care au fost acordate.  +  Articolul 24(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare trimiterile la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, se consideră a fi făcute la dispozițiile corespunzătoare din prezenta lege.  +  Articolul 25Prevederile art. 18 și 19 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 26În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul aprobă prin hotărâre regulamentul de aplicare a acesteia.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 iunie 2018.Nr. 142.----