ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 21 iunie 2018privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 22 iunie 2018  Având în vedere:– implementarea măsurilor de susținere a tinerilor prevăzute în Programul de guvernare; – faptul cărata șomajului în rândul tinerilor este de 18,3%;– susținerea tinerilor în procesul de formare pentru a se realiza din punct de vedere profesional și pentru a se integra armonios în societate;– stimularea tinerilor în vederea asigurării unui nivel ridicat de pregătire profesională, de cultură și educație;– creșterea ocupării și a mobilității forței de muncă în rândul tinerilor, precum și îmbunătățirea calității condițiilor de perfecționare profesională;– susținerea tinerilor fără venituri sau cu venituri reduse pentru finalizarea studiilor;– îmbunătățirea tranziției de la școală la locul de muncă și investirea în capacitatea de inserție profesională a tinerilor;– evitarea pierderii potențialului de creștere ca urmare a scăderii nivelului calificărilor, a dispariției coeziunii sociale și a ieșirilor de pe piața muncii;– asigurarea posibilității tuturor tinerilor cu vârste sub 26 de ani de continuare a educației sau de participare la programe de ucenicie sau stagiu, în termen scurt de la intrarea în șomaj sau de la absolvirea unui sistem de educație formală; – sprijinirea reconversiei profesionale, creșterea calitativă a formării profesionale și încurajarea dezvoltării profesionale a acestora;– asigurarea unei forțe de muncă tinere și sănătoase și îmbunătățirea nivelului cultural al tinerilor,luând în considerare că îmbunătățirea ocupării și a nivelului de educație a tinerilor reprezintă priorități și direcții de acțiune de maximă importanță și urgență, fiind solicitate și de Uniunea Europeană prin recomandările specifice de țară, în acest sens Consiliul recomandând ca în perioada 2018-2019 România să întreprindă acțiuni astfel încât să îmbunătățească programele de actualizare a competențelor și să ofere un învățământ general de calitate, în special pentru romi și pentru copiii din zonele rurale, având în vedere că dacă măsurile de stimulare a pregătirii profesionale și a ocupării nu sunt implementate foarte rapid pentru a deveni vizibile efectele macroeconomice și bugetare de runda a doua, datorită creșterii numărului de salariați și a productivității acestora, este posibil să fie afectate echilibrele macroeconomice și bugetare.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE“, denumit în continuare Programul, care are ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 26 de ani și care sunt cuprinși în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale, și după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.(2) Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 40.000 lei, în proporție de 80% de către stat prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului.(3) Plățile de dobândă pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, al cărui președinte are calitatea de ordonator terțiar de credite în cadrul Secretariatului General al Guvernului.(4) În cazul în care beneficiarul creditului nu plătește la scadență ratele de capital aferente creditului, sumele plătite de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, reprezentând dobânzi, comisioane și speze bancare, se recuperează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza titlului executoriu emis de către aceasta.(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice în cadrul Programului.(6) Între Ministerul Finanțelor Publice și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, precum și cu Fondul Român de Contragarantare se încheie câte o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE“.  +  Articolul 2(1) Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului.(2) Pentru acordarea creditului beneficiarul va fi însoțit de cel puțin un codebitor, dacă nu este el angajat.(3) În cazul beneficiarului Programului cu capacitate de exercițiu restrânsă, pentru obținerea creditului este necesar acordul reprezentantului legal.(4) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă.(5) Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație.(6) Beneficiarul împreună cu finanțatorul stabilește de comun acord o perioadă de grație, cu obligația finanțatorului de a asigura o perioadă de grație cel puțin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani, începând de la data acordării creditului.(7) Destinația creditului este de a acoperi nevoile beneficiarilor și familiilor acestora privind educația, sănătatea, cultura, sportul și de habitat.(8) Se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale beneficiarului, inclusiv ale familiei acestuia:a) plata cărților, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;b) plata creșelor, grădinițelor, școlilor particulare;c) plata cursurilor de specializare/calificare;d) plata cursurilor de pregătire profesională;e) taxe de studii, inclusiv master, doctorat, MBA;f) plata chiriei și a utilităților;g) plata locurilor de cazare în căminele studențești;h) o parte din construcția sau achiziția unei locuințe;i) modernizarea sau renovarea unei locuințe;j) costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;k) achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate;l) abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee;m) costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate;n) articole sportive;o) taxa de participare la manifestări științifice și concursuri;p) cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări științifice și concursuri.(9) Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevăzute la alin. (8) lit. a)-n) o reprezintă teritoriul României.  +  Articolul 3(1) Prin excepție de la art. 1, Programul poate fi accesat și de persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională.(2) Această categorie de beneficiari poate accesa un credit de până la 35.000 de lei.(3) Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul este angajat sau se angajează pe perioada derulării creditului.(4) Condițiile de acordare a creditului prevăzute la art. 1 și 2 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 4Plafonul anual al garanțiilor, modalitatea și condițiile de acordare, condițiile de eligibilitate ale băncilor și a persoanelor fizice beneficiare ale creditului, regulile de gestionare a garanțiilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Garanțiile se acordă în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale băncilor și în normele de garantare ale Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și ale Fondului Român de Contragarantare.  +  Articolul 5În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Comisia Națională de Strategie și Prognoză și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv modalitatea și condițiile de acordare și recuperare a garanțiilor, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6Se acordă prin prezenta ordonanță de urgență mandat special Fondului Român de Contragarantare privind emiterea în numele și în contul statului a garanțiilor în cadrul Programului, sens în care se completează obiectul de activitate al Fondului Român de Contragarantare stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, cu operațiunile desfășurate în mandat privind analiza și acordarea garanțiilor în cadrul programelor guvernamentale garantate de statul român.  +  Articolul 7(1) Contractele prin care Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare acordă garanțiile de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.(2) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare în numele și contul statului pentru creditele acordate în cadrul Programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50.(3) Creanțele rezultate din garanțiile acordate și plătite băncilor sunt asimilate creanțelor bugetare a căror recuperare se face de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(4) Sumele încasate conform alin. (2) sunt venituri ale bugetului de stat, proporțional cu procentul de garantare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 21 iunie 2018.Nr. 50.----