LEGE nr. 133 din 18 iunie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 20 iunie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pașapoartele diplomatice se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituțiilor sau a autorităților publice interesate, care achită contravaloarea pașaportului și precizează scopul și calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate pe baza acestor documente de călătorie.2. La articolul 10, alineatele (1) și (2) se abrogă.3. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Pașapoartele de serviciu se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituțiilor, autorităților publice sau organizațiilor interesate, care achită contravaloarea pașaportului și precizează scopul și calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate în baza acestor documente de călătorie.(2) Pașapoartele de serviciu electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii sub vârsta de 12 ani.4. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Pentru sprijinirea activității specifice a structurilor cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale și a altor autorități și instituții publice și în vederea coordonării procesului de eliberare și evidență a pașapoartelor, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice pot fi depuse și soluționate și la nivelul Direcției Generale de Pașapoarte.5. La articolul 15, alineatul (5) se abrogă.6. La articolul 15, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În situația în care titularul sau reprezentantul legal al acestuia constată faptul că datele înscrise în pașaportul simplu electronic sunt incomplete sau inexacte, trebuie să sesizeze, după caz, cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple sau cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României în străinătate ori, în situația prevăzută la alin. (3^1), Direcția Generală de Pașapoarte, urmând ca eliberarea noului document de călătorie să se facă fără plata contravalorii pașaportului.7. Articolul 15^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15^1(1) Pașapoartele simple electronice se eliberează titularului sau reprezentantului legal după achitarea contravalorii pașaportului.(2) Contravaloarea pașaportului pentru pașapoartele eliberate în țară se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituției publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor.(3) Suma prevăzută la alin. (2) poate fi achitată prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului și alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poștal, în numerar la casieriile instituției publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor sau la casieriile unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au deschise conturile. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituțiilor publice din structura cărora fac parte unitățile Trezoreriei Statului.(4) Unitățile Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile instituțiile publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor încasează sumele în numerar aferente contravalorii pașaportului în contul prevăzut la alin. (2).(5) Sumele încasate în numerar la casieriile instituțiilor publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (2), în prima zi lucrătoare de la încasare.(6) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (2) se virează de instituțiile publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor, în contul Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A., în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.(7) Restituirea contravalorii pașaportului achitată eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent se face din contul prevăzut la alin. (2), la cererea scrisă a plătitorului adresată instituției publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor, însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia, în condițiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(8) Sumele care se restituie din contul prevăzut la alin. (2) se rețin în mod corespunzător din sumele datorate Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A.(9) Pentru asigurarea posibilității efectuării restituirilor de sume potrivit alin. (7), instituțiile publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor efectuează viramentele prevăzute la alin. (6), astfel încât în soldul contului prevăzut la alin. (2) să fie menținută o sumă egală cu media lunară a sumelor care au făcut obiectul restituirilor, în anul calendaristic anterior.(10) În cazul în care sumele aflate în soldul contului sunt insuficiente pentru restituirea contravalorii pașaportului, suma aferentă acesteia se restituie în contul prevăzut la alin. (2) de Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A., la cererea scrisă adresată acesteia de instituțiile publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor.8. La articolul 17 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal ori în temeiul ordonanței președințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părintești;b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinți, al părintelui supraviețuitor, al părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, al părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, al reprezentantului legal ori în temeiul ordonanței președințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părintești.9. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Ordonanțele președințiale prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorității părintești are dreptul de a solicita eliberarea pașaportului sau de a-și exprima acordul în acest sens.10. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Eliberarea pașaportului simplu electronic pentru minor, în cazul în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-și exprima voința, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e), se efectuează numai după soluționarea acestor cazuri de către instanța de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori prin ordonanță președințială prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului.11. Articolul 17^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Pașaportul simplu temporar se eliberează cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situații:a) pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un pașaport simplu electronic;b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranță ori conflict diplomatic și are aplicată în pașaportul simplu sau în pașaportul simplu electronic o ștampilă ori o viză eliberată de statul cu care țara în care călătorește se află în conflict;c) când titularul deține pașaport simplu sau pașaport simplu electronic care conține vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;d) când titularul a depus pașaportul simplu sau pașaportul simplu electronic pentru obținerea unor vize și declară că trebuie să călătorească de urgență în străinătate;e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17;f) pentru cetățenii români aflați în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile și care declară că este necesar să își continue călătoria în străinătate sau să își reglementeze șederea pe teritoriul unui stat;g) în situații obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară și urgentă prezența persoanei pe teritoriul altui stat și nu există timpul necesar pentru emiterea pașaportului simplu electronic.(2) Pașaportul simplu temporar se eliberează:a) în situația prevăzută la alin. (1) lit. a), în termenul legal prevăzut pentru eliberarea pașaportului simplu electronic;b) în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.(3) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedite, după caz, cu documente emise de instituția care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul/statele în care se vor desfășura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical. (4) Cetățenii români prevăzuți la alin. (1) lit. f), care nu mai posedă documente de călătorie valabile și care declară că este necesar să își continue călătoria în străinătate, trebuie să prezinte documente care să probeze această necesitate.(5) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. g) trebuie dovedite, după caz, cu documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea și urgența deplasării persoanei în străinătate.(6) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar se depun la autoritățile prevăzute la art. 15 alin. (2). Prevederile art. 15 alin. (3), (3^1) și (6), art. 15^1, respectiv ale art. 17 se aplică, în mod corespunzător, și cu privire la cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare.(7) În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exercițiu, precum și în cazul persoanelor care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau de a se prezenta la autoritatea competentă, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar pot fi depuse, în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autoritățile medicale române ori, după caz, străine, fără ca prezența titularului să fie obligatorie.(8) În situații temeinic justificate, pentru minorii aflați în străinătate sub o formă de protecție specială dispusă de autoritățile locale competente și care nu dețin documente de identitate sau de călătorie valabile, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României eliberează, cu titlu gratuit, pașapoarte simple temporare, la solicitarea autorităților străine competente, în scopul reglementării situației juridice a minorilor în statul de reședință, dacă nu este posibilă repatrierea acestora.(9) Costurile aferente producerii și emiterii pașapoartelor simple temporare eliberate minorilor prevăzuți la alin. (8) sunt suportate de statul român prin autoritățile abilitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, pe baza protocolului încheiat cu producătorul.12. La articolul 17^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17^2(1) Cetățenii români pot deține, pe lângă un pașaport simplu sau un pașaport simplu electronic valabil, și un pașaport simplu temporar, doar în situațiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d).13. La articolul 17^2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Cetățenii români pot deține, concomitent, un pașaport simplu și un pașaport simplu electronic valabile sau, după caz, două pașapoarte simple electronice valabile, doar în situațiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b) și c).14. La articolul 17^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Cetățenii români care sunt, concomitent, titulari ai unui pașaport simplu și ai unui pașaport simplu electronic valabile sau, după caz, titulari ai două pașapoarte simple electronice valabile, au obligația ca, în termen de 15 zile de la încetarea situațiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b) și c), să predea autorităților competente unul dintre cele două pașapoarte valabile deținute.15. La articolul 18 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani;16. La articolul 18 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.17. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetățenilor români aflați în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, pentru ca titularul să se întoarcă în țară.18. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile și încetează de drept la data intrării titularului în România.19. Articolul 23^1 se abrogă. 20. La articolul 40, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) este inculpată într-o cauză penală și a fost dispusă, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, instituirea unei măsuri preventive, cu impunerea, după caz, a obligației de a nu părăsi o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviințarea prealabilă a acestuia;21. La articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Suspendarea exercitării dreptului la libera circulație în străinătate încetează de drept la data la care încetează măsura dispusă în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 40 lit. a)-c). În cazul în care autoritățile competente dispun încetarea măsurii înainte de termenul stabilit inițial, au obligația de a comunica acest aspect structurilor competente să elibereze pașaportul, Direcției Generale de Pașapoarte, Inspectoratului General al Poliției Române și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.22. La articolul 46, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) nerespectarea de către titularii mai multor pașapoarte sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a obligației de a preda pașaportul simplu temporar, conform art. 17^2 alin. (2), sau, după caz, pașaportul simplu/pașaportul simplu electronic, conform art. 17^2 alin. (3);  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul III(1) Cererile pentru eliberarea documentelor de călătorie depuse la autoritățile competente și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează potrivit dispozițiilor legale aplicabile la data depunerii cererii.(2) Dispozițiile art. 17 alin. (1^1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplică în cazul ordonanțelor președințiale prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părintești, date anterior intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IVLegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 iunie 2018.Nr. 133.----