LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Atribuțiile Autorității naționale de supraveghere sunt, în principal, reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecția datelor, și prin legislația națională de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 119 din 4 mai 2016.2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale se asigură Autorității naționale de supraveghere, la un nivel corespunzător, resurse umane, tehnice și financiare, sediu și infrastructură.3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritatea națională de supraveghere nu poate fi supusă nici unui mandat imperativ sau reprezentativ, nici unor influențe externe directe sau indirecte ori vreunei instrucțiuni sau dispoziții de la o parte externă, în cadrul îndeplinirii sarcinilor și al exercitării competențelor sale.4. La articolul 3, alineatele (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) În exercitarea atribuțiilor sale președintele Autorității naționale de supraveghere emite decizii și instrucțiuni obligatorii pentru autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice de drept privat și orice alte organisme, precum și pentru persoanele fizice a căror activitate intră sub incidența legislației referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite în continuare entități...................................................................................................(7) În exercitarea atribuțiilor legale ale Autorității naționale de supraveghere, entitățile prevăzute la alin. (5) sunt obligate să îi acorde sprijinul solicitat și să îi comunice sau, după caz, să îi pună la dispoziție informațiile, documentele sau actele pe care le dețin, în condițiile legii.5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Raportul anual se transmite Senatului României, Camerei Deputaților, Guvernului României, Comisiei Europene și Comitetului european pentru protecția datelor. Raportul anual se dă publicității în cel mult 30 de zile de la data transmiterii către Senatul României.6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Poate fi numită în funcția de președinte sau de vicepreședinte al Autorității naționale de supraveghere orice persoană cu cetățenia română, absolventă a unei instituții de învățământ superior juridic, în condițiile legii. Președintele și vicepreședintele sunt persoane independente politic, cu o solidă competență profesională, inclusiv în domeniul protecției datelor cu caracter personal, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o bună reputație și care se bucură de o înaltă probitate civică.7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Mandatul președintelui, respectiv al vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcție, incompatibilitate cu alte funcții publice sau private, imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, în cazul pensionării din oficiu ori în caz de deces.(2) Revocarea din funcție a președintelui, respectiv a vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere se face de plenul Senatului, ca urmare a încălcării grave a dispozițiilor prezentei legi, dacă nu mai îndeplinește condițiile cerute de lege pentru numire sau în cazul unor abateri grave în îndeplinirea atribuțiilor.(3) Demisia, incompatibilitatea, îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de lege, imposibilitatea de îndeplinire a funcției sau decesul se constată de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult 15 zile de la apariția cauzei care determină încetarea mandatului.(4) Perioada de îndeplinire a funcției de președinte și vicepreședinte al Autorității naționale de supraveghere constituie vechime în specialitate juridică.8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Președintele Autorității naționale de supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:a) organizează și coordonează activitatea Autorității naționale de supraveghere;b) asigură monitorizarea aplicării Regulamentului general privind protecția datelor;c) asigură monitorizarea aplicării legislației naționale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;d) asigură monitorizarea aplicării și a altor dispoziții legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;e) poate face propuneri privind inițierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; este solicitat, în vederea emiterii de avize, în numele Autorității naționale de supraveghere, atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecția drepturilor și libertăților persoanelor, în privința prelucrării datelor cu caracter personal;f) primește și urmărește soluționarea, în condițiile legii, a petițiilor și cererilor adresate Autorității naționale de supraveghere și decide asupra acestora;g) încadrează, în condițiile legii, personalul Autorității naționale de supraveghere și exercită dreptul de autoritate administrativă și disciplinară asupra acestora;h) exercită funcția de ordonator principal de credite;i) asigură cooperarea cu instituții similare din străinătate și reprezentarea în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor, prevăzut la art. 68 din Regulamentul general privind protecția datelor;j) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de prezenta lege, de actele normative care reglementează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității naționale de supraveghere.(2) În cadrul Autorității naționale de supraveghere se organizează și funcționează cabinetul președintelui, iar angajarea personalului acestuia se efectuează în condițiile legii.9. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Președintele Autorității naționale de supraveghere își exercită atribuțiile de control din oficiu sau la cerere.10. Articolul 13 se abrogă.11. După articolul 14 se introduc două noi capitole, capitolul III^1, cuprinzând articolele 14^1-14^8, și capitolul III^2, cuprinzând articolele 14^9-14^11, cu următorul cuprins:  +  Capitolul III^1 Exercitarea atribuțiilor de control și de soluționare a plângerilor  +  Secţiunea 1 Activitatea de control  +  Articolul 14^1(1) Autoritatea națională de supraveghere efectuează investigații, în cazurile și condițiile prevăzute în competența sa, prin personalul împuternicit în acest scop, potrivit legii, de către președintele Autorității naționale de supraveghere, denumit în continuare personal de control.(2) Personalul de control are dreptul să efectueze investigații, inclusiv inopinate, să ceară și să obțină de la operator și persoana împuternicită de operator, precum și, după caz, de la reprezentantul acestora, la fața locului și/sau în termenul stabilit, orice informații și documente, indiferent de suportul de stocare, să ridice copii de pe acestea, să aibă acces la oricare dintre incintele operatorului și persoanei împuternicite de operator, precum și să aibă acces și să verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfășurării investigației, în condițiile legii.(3) În situația în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), Autoritatea națională de supraveghere poate solicita autorizarea judiciară dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta. O copie a autorizației judiciare se comunică obligatoriu entității controlate înainte de începerea investigației.(4) Cererea de autorizare se judecă în camera de consiliu, fără citarea părților. Judecătorul se pronunță asupra cererii de autorizare în termen de cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii. Încheierea se motivează și se comunică Autorității naționale de supraveghere și entității controlate în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare.(5) În cazul în care investigația trebuie desfășurată, inclusiv simultan, în mai multe spații deținute de către entitatea controlată, Autoritatea națională de supraveghere va introduce o singură cerere, instanța pronunțându-se printr-o încheiere în care se vor indica spațiile în care urmează să se desfășoare investigația.(6) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informațiile de natură să justifice investigația, iar judecătorul sesizat este ținut să verifice dacă cererea este întemeiată.(7) Încheierea prevăzută la alin. (3) poate fi atacată cu contestație la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 72 de ore de la comunicarea acesteia potrivit alin. (4). Contestația nu este suspensivă de executare.(8) În toate situațiile, investigația nu poate începe înainte de ora 8,00 și nu poate continua după ora 18,00 și trebuie efectuată în prezența persoanei la care se efectuează investigația sau a reprezentantului său. Investigația poate continua și după ora 18,00 numai cu acordul scris al persoanei la care se efectuează aceasta sau a reprezentantului său.(9) Identificarea și păstrarea obiectelor, precum și punerile de sigilii se fac conform dispozițiilor din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.(10) Autoritatea națională de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize și audierea persoanelor ale căror declarații sunt considerate relevante și necesare desfășurării investigației.(11) În activitatea de control, Autoritatea națională de supraveghere poate dispune aplicarea de măsuri corective prevăzute la art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind protecția datelor, inclusiv de sancțiuni contravenționale, poate formula recomandări și poate sesiza alte autorități competente, după caz.(12) În cazul operațiunilor comune desfășurate pe teritoriul României la care participă și personalul desemnat de o altă autoritate de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene, acesta își îndeplinește atribuțiile în limitele împuternicirii emise de președintele Autorității naționale de supraveghere.  +  Articolul 14^2(1) Sancțiunile contravenționale principale pe care le aplică Autoritatea națională de supraveghere, potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) și i) din Regulamentul general privind protecția datelor, sunt mustrarea și amenda. Aplicarea amenzii se face în condițiile art. 83 din Regulamentul general privind protecția datelor.(2) În cazul în care există posibilitatea ca, prin operațiunile de prelucrare pe care un operator sau o persoană împuternicită de operator intenționează să le efectueze, să se încalce legislația aplicabilă, Autoritatea națională de supraveghere emite o avertizare, potrivit art. 58 alin. (2) lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor.(3) În funcție de circumstanțele fiecărui caz, măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi aplicate în mod distinct sau alături de alte măsuri corective prevăzute la art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind protecția datelor și la art. 14^3 alin. (5) și (6) din prezenta lege.(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp sau al celor constând în săvârșirea, în baza aceleiași rezoluții, la intervale diferite de timp, a mai multor acțiuni sau inacțiuni, care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași contravenții, prescripția începe să curgă de la data constatării sau de la data încetării ultimului act ori fapt săvârșit, dacă acest moment intervine anterior constatării.(5) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (4) se întrerupe prin efectuarea oricărui act de procedură în cazul investigat, fără să poată depăși 4 ani de la data săvârșirii faptei. Întreruperea produce efecte față de toți participanții la săvârșirea respectivei încălcări.(6) Amenzile prevăzute la alin. (1), stabilite în euro la art. 83 alin. (4)-(6) din Regulamentul general privind protecția datelor, se aplică și se achită în lei, la cursul oficial al Băncii Naționale a României de la data aplicării.  +  Articolul 14^3(1) În cazul prelucrărilor care intră în competența de control a Autorității naționale de supraveghere, cu excepția celor transfrontaliere, constatarea faptelor și aplicarea măsurilor prevăzute la art. 14^2 alin. (1) și (2) se fac prin proces-verbal de constatare/sancționare încheiat de personalul de control.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care cuantumul amenzii depășește echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea amenzii se face prin decizie a președintelui Autorității naționale de supraveghere, care are la bază procesul-verbal de constatare și raportul personalului de control.(3) În cazul prelucrărilor transfrontaliere care atrag competența Autorității naționale de supraveghere în calitate de autoritate de supraveghere principală, constatarea faptelor se face prin proces-verbal încheiat de personalul de control, iar aplicarea măsurilor prevăzute la art. 14^2 alin. (1) și (2), prin decizie a președintelui Autorității naționale de supraveghere, care are la bază procesul-verbal de constatare și raportul personalului de control.(4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care autoritatea de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene a refuzat propunerea de a acționa în calitate de autoritate de supraveghere principală, înaintată de Autoritatea națională de supraveghere.(5) Aplicarea măsurilor corective care constau în obligarea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator să respecte cererile persoanei vizate de exercitare a drepturilor, să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile legale aplicabile, obligarea operatorului să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecției datelor cu caracter personal se poate face prin proces-verbal de constatare/ sancționare încheiat de personalul de control sau prin decizie a președintelui Autorității naționale de supraveghere.(6) Aplicarea măsurilor corective care constau, după caz, în limitarea temporară sau definitivă, interdicția asupra prelucrării, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării, notificarea acestor acțiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, retragerea unei certificări sau obligarea organismului de certificare să retragă o certificare eliberată sau să nu elibereze o certificare în cazul în care cerințele de certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite, suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o țară terță sau către o organizație internațională se dispune numai prin decizie a președintelui Autorității naționale de supraveghere.(7) Decizia trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale Autorității naționale de supraveghere și numele reprezentantului legal al acesteia, datele de identificare ale operatorului/persoanei împuternicite de operator, codul numeric personal, după caz, descrierea faptelor și a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea măsurii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabilește și se sancționează fapta, măsurile corective aplicate, termenul și modalitatea de plată a amenzii, după caz, termenul de exercitare a căii de atac și instanța de judecată competentă.  +  Articolul 14^4(1) Împotriva procesului-verbal de constatare/sancționare și/sau a deciziei de aplicare a măsurilor corective, după caz, operatorul sau persoana împuternicită de operator poate introduce contestație la secția de contencios administrativ a tribunalului competent, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare. Hotărârea prin care s-a soluționat contestația poate fi atacată numai cu apel. Apelul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile, instanțele competente sunt cele din România.(2) Procesul-verbal de constatare/sancționare sau decizia președintelui Autorității naționale de supraveghere necontestată în termen de 15 zile de la data înmânării, respectiv comunicării, constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate. Introducerea contestației prevăzute la alin. (1) suspendă numai plata amenzii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.(3) Termenul de plată a amenzii este de 15 zile de la data înmânării, respectiv de la data comunicării procesului-verbal de constatare/sancționare sau a deciziei președintelui Autorității naționale de supraveghere.  +  Articolul 14^5(1) Autoritatea națională de supraveghere poate dispune publicarea de către operator sau persoana împuternicită de operator a oricărei măsuri corective aplicate, cu suportarea de către aceștia a costurilor aferente.(2) În cazul nerespectării măsurilor dispuse sau în cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informațiilor și documentelor solicitate în cadrul procedurii de investigație ori în cazul refuzului de supunere la investigație, Autoritatea națională de supraveghere poate dispune, prin decizie, aplicarea unei amenzi cominatorii de până la 3.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie.(3) Decizia prevăzută la alin. (2) constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate. Împotriva acestei decizii se poate introduce contestație în condițiile art. 14^4 alin. (1).  +  Articolul 14^6(1) Procedura de efectuare a investigațiilor de către personalul de control al Autorității naționale de supraveghere, în exercitarea atribuțiilor legale, se reglementează prin decizia președintelui Autorității naționale de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale se realizează cu respectarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Activitatea de soluționare a plângerilor  +  Articolul 14^7(1) Orice persoană vizată care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare are dreptul de a depune plângere la Autoritatea națională de supraveghere, în special în cazul în care reședința sa obișnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României. Plângerea poate fi depusă inclusiv prin mijloacele electronice de comunicare.(2) Plângerea se înaintează personal sau prin reprezentant, cu anexarea împuternicirii emise în condițiile legii de un avocat sau a procurii notariale, după caz. Plângerea poate fi depusă și de către mandatarul persoanei vizate care este soț sau rudă până la gradul al doilea inclusiv.(3) În cazul în care plângerea este depusă prin intermediul unui organism, al unei organizații, al unei asociații sau fundații fără scop patrimonial, acestea trebuie să dovedească faptul că au fost constituite legal, cu un statut ce prevede obiective de interes public, și că sunt active în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor lor cu caracter personal. În acest caz, la plângere se anexează inclusiv împuternicirea sau procura notarială, după caz, conform alin. (2), din care să rezulte limitele mandatului acordat de persoana vizată.  +  Articolul 14^8(1) Procedura de soluționare a plângerilor se reglementează prin decizie a președintelui Autorității naționale de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Autoritatea națională de supraveghere informează persoana vizată cu privire la admisibilitatea plângerii, în termen de cel mult 45 de zile de la înregistrare. În cazul în care se constată că informațiile din plângere sau documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, Autoritatea națională de supraveghere solicită persoanei vizate să completeze plângerea pentru a putea fi considerată admisibilă în vederea efectuării unei investigații. Un nou termen de cel mult 45 de zile curge de la data completării plângerii.(3) Autoritatea națională de supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluția sau cu rezultatul investigației întreprinse în termen de 3 luni de la data la care sa comunicat acesteia că plângerea este admisibilă potrivit alin. (2). Informarea va cuprinde și calea de atac împotriva Autorității naționale de supraveghere.(4) Dacă este necesară efectuarea unei investigații mai amănunțite sau coordonarea cu alte autorități de supraveghere în conformitate cu art. 57 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor, Autoritatea națională de supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluția investigației, din 3 în 3 luni, până la finalizarea acesteia. Rezultatul investigației se aduce la cunoștința persoanei vizate în termen de cel mult 45 de zile de la finalizarea acesteia.(5) În cadrul procedurii de soluționare a plângerilor, investigațiile se efectuează în conformitate cu dispozițiile art. 14^1-14^6.(6) În cazul nerespectării dispozițiilor alin. (2)-(4), persoana vizată se poate adresa secției de contencios administrativ a tribunalului competent, după parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Recursul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile, instanțele competente sunt cele din România.  +  Capitolul III^2 Căi de atac judiciare  +  Articolul 14^9(1) Dacă în urma exercitării atribuțiilor sale legale, Autoritatea națională de supraveghere apreciază că au fost încălcate oricare dintre drepturile persoanelor vizate garantate de reglementările legale din domeniul protecției datelor personale, poate sesiza instanța competentă, potrivit legii. Persoana vizată dobândește de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citată în această calitate. Dacă persoana vizată își însușește acțiunea, încetează calitatea procesuală activă a Autorității naționale de supraveghere. Dacă persoana vizată nu își însușește acțiunea formulată de Autoritatea națională de supraveghere, instanța anulează cererea potrivit Codului de procedură civilă.(2) Acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac ordinare sau extraordinare, formulate de Autoritatea națională de supraveghere, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică și persoanei vizate care își însușește acțiunea formulată de Autoritatea națională de supraveghere în condițiile alin. (1).  +  Articolul 14^10(1) Contestarea actelor emise de Autoritatea națională de supraveghere în activitatea de control și de soluționare a plângerilor se efectuează potrivit art. 14^4 și 14^8.(2) Actele administrative emise de Autoritatea națională de supraveghere în exercitarea atribuțiilor legale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot fi contestate la secția de contencios administrativ a tribunalului competent.(3) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.  +  Articolul 14^11(1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere Autorității naționale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanței competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă, care le-au fost încălcate.(2) În cazul în care a fost introdusă o cerere în justiție cu același obiect și având aceleași părți, Autoritatea națională de supraveghere poate dispune suspendarea sau/și clasarea plângerii, după caz.(3) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.(4) Instanța competentă este cea de la sediul operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ori de la reședința obișnuită a persoanei vizate. Cererea este scutită de taxă de timbru.12. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Regulamentul de organizare și funcționare, împreună cu structura organizatorică a Autorității, se întocmesc de Autoritatea națională de supraveghere și se aprobă de Biroul permanent al Senatului.(2) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 85. Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente se aprobă de președintele Autorității naționale de supraveghere.13. La articolul 15, alineatele (3) și (4) se abrogă.14. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Numirea, angajarea, promovarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu și, după caz, de muncă ale personalului Autorității naționale de supraveghere se fac prin decizie a președintelui acesteia, în condițiile legii.15. La articolul 16, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Activitatea desfășurată de personalul de specialitate cu studii juridice în cadrul Autorității naționale de supraveghere constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite.(3^2) Personalul de conducere și execuție de altă specialitate decât cea juridică din cadrul Autorității naționale de supraveghere beneficiază de vechime în specialitatea studiilor absolvite.  +  Articolul II(1) Guvernul pune la dispoziție Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condițiile legii, sediul necesar exercitării efective și corespunzătoare a atribuțiilor sale.(2) În măsura în care nu se asigură sediul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate proceda, în condițiile legii, la închirierea sau la achiziționarea unui sediu de pe piața liberă imobiliară, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.  +  Articolul IIIPentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor legale, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dispune de:a) două autoturisme pentru conducerea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: președinte și vicepreședinte;b) două autoturisme pentru parcul auto comun;c) 6 autoturisme pentru activitățile specifice, respectiv pentru asigurarea competențelor și sarcinilor de monitorizare și control ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu sarcinile trasate statului membru prin Regulamentul general privind protecția datelor, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare;d) un consum lunar de carburant de 500 l/autoturism; nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat.  +  Articolul IVDupă intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi, Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va fi pus în acord cu dispozițiile acesteia.  +  Articolul V(1) La data de 25 mai 2018 se abrogă Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare.(2) Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia.  +  Articolul VI(1) Dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor se aplică plângerilor și sesizărilor depuse și înregistrate la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal începând cu data aplicării acestuia, precum și celor depuse înainte de 25 mai 2018 și aflate în curs de soluționare. Investigațiile efectuate pentru soluționarea acestora și investigațiile din oficiu, începute anterior datei de 25 mai 2018 și nefinalizate la această dată, sunt supuse dispozițiilor aceluiași regulament.(2) Constatarea faptelor și aplicarea măsurilor corective, inclusiv a sancțiunilor contravenționale, după data de 25 mai 2018, se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor și cu cele ale dispozițiilor legale de punere în aplicare a acestuia, ale Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.(3) În cazul în care Regulamentul general privind protecția datelor și dispozițiile legale de punere în aplicare a acestuia prevăd o sancțiune mai gravă, contravenția săvârșită anterior datei de 25 mai 2018 va fi sancționată conform dispozițiilor actelor normative în vigoare la data săvârșirii acesteia. În situațiile în care, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor și dispozițiilor legale de punere în aplicare a acestuia, fapta nu mai este considerată contravenție, aceasta nu se mai sancționează, chiar dacă a fost săvârșită înainte de data de 25 mai 2018.  +  Articolul VIIProcesele aflate în curs de judecată la data de 25 mai 2018 rămân supuse legii aplicabile la data începerii acestora.  +  Articolul VIII(1) Prezenta lege creează cadrul instituțional necesar aplicării în România în principal a prevederilor art. 51-55, art. 57-59, art. 62, 68, 77, 79, 80 și ale art. 82-84 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(2) Prezenta lege intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.  +  Articolul IXLegea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Prezenta lege transpune dispozițiile art. 41 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ȚUȚUIANU
  București, 15 iunie 2018.Nr. 129.-----