LEGE nr. 131 din 15 iunie 2018pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) alimentarea cu gaze naturale;2. La articolul 5 alineatul (10), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:(10) Pentru realizarea, dezvoltarea, întreținerea și modernizarea rețelelor de distribuție și transport al gazelor naturale și a sistemelor pentru serviciile de utilități publice, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) și f^1), asupra terenurilor aparținând proprietăților publice și private afectate de lucrări de înființare și extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire și exploatare a sistemelor de utilități publice existente, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se realizează în condițiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar dreptul de trecere se exercită pe toată durata existenței acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparținând proprietății publice sau private a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile forestiere se aplică prevederile alin. (13);3. La articolul 5, după alineatul (12) se introduc trei noi alineate, alineatele (13)-(15), cu următorul cuprins:(13) Ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național afectate de lucrări de înființare și extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire și exploatare a rețelelor de distribuție și transport al gazelor naturale și a sistemelor pentru serviciile de utilități publice existente, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) și f^1), având ca beneficiar o unitate administrativ-teritorială, se face astfel:a) aprobarea pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere se emite în condițiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) dreptul de trecere pentru utilitățile publice se emite pe toată durata existenței sistemelor de utilități publice, prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) fără plata garanției pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere din fondul forestier național, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) cu titlu gratuit pe toată durata de existență a sistemelor de utilități publice pe terenurile forestiere proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) fără plata contravalorii pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, chiria și contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, datorate potrivit legii, se achită potrivit art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(14) Lucrările de înființare și extindere, respectiv lucrările de reabilitare, modernizare, înlocuire și exploatare a sistemelor pentru serviciile de utilități publice existente, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) și f^1), având ca beneficiar o unitate administrativ-teritorială, se pot realiza și prin scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național, cu compensare cu terenuri, conform art. 37 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea beneficiarului. Scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național se face astfel:a) fără plata taxei de scoatere definitivă a terenurilor din fondul forestier național, prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) fără plata contravalorii terenului și a pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, datorate potrivit legii, se achită conform art. 41 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) la dezafectarea lucrărilor de înființare și extindere și a lucrărilor de reabilitare, modernizare, înlocuire, întreținere și exploatare a sistemelor de utilități publice existente, beneficiarul are obligația să redea terenurile în circuitul agricol sau silvic, după caz.(15) Scoaterea definitivă și ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național necesare realizării, dezvoltării, întreținerii, înlocuirii și modernizării sistemelor pentru serviciile de utilități publice, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) și f^1), în vederea asigurării securității și sănătății oamenilor și animalelor, sunt permise inclusiv pentru suprafețele cuprinse în zona de conservare durabilă a ariilor naturale protejate, rezervații naturale. În situația în care zona de conservare durabilă sau rezervație naturală se suprapune cu un sit Natura 2000, se va asigura respectarea legislației comunitare în domeniul protecției mediului, respectiv evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată.4. La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, distribuție și furnizare gaze naturale sunt supuse licențierii, reglementării și controlului A.N.R.E.5. La articolul 38 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) A.N.R.E. - pentru serviciul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. d) și f^1);6. La articolul 42, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) Utilizatorii beneficiază de furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice, cu excepția serviciului public de alimentare cu gaze naturale:7. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Utilizatorii beneficiază de furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu gaze naturale, conform legii speciale.8. La articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dreptul la grevă în sfera serviciilor de utilități publice vitale - alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, salubrizarea, alimentarea cu energie termică, alimentarea cu gaze naturale, iluminatul public și transportul public - este supus restricțiilor aplicabile ramurilor de activitate în care nu se poate declara grevă cu întreruperea totală a activității. În timpul conflictelor de muncă deschise și pe perioada soluționării acestora se asigură respectarea principiului continuității serviciului și al serviciului minim și se iau măsuri pentru asigurarea exploatării și funcționării în siguranță a sistemelor și pentru evitarea accidentelor cu impact ecologic sau asupra sănătății populației.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 15 iunie 2018.Nr. 131.