ANEXE din 29 august 2014la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 bis din 4 septembrie 2014  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 4.432 din 29 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 4 septembrie 2014.
   +  Anexa nr. 1CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STATpentru anul școlar 2015-2016
  DATA LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL
  Pregătirea admiterii
  31 ianuarie 2015 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
  1 martie 2015 Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  1 mai 2015 Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere
  7 mai 2015 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora
  15 mai 2015 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
  11 - 29 mai 2015 Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare
  17 iunie 2015 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați
  19 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a
  2 iulie 2015 Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene
  3 iulie 2015 Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele /codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a.
  6 iulie 2015 Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ
  Probele de aptitudini
  21-22 mai 2015 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
  25-26 mai 2015 Înscrierea pentru probele de aptitudini
  27-30 mai 2015 Desfășurarea probelor de aptitudini Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
  2 iunie 2015 Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini
  19 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați
  2 iulie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere
  3 iulie 2015 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal respectivă
  6 iulie 2015 Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudiniTransmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini
  Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  21-22 mai 2015 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  25-26 mai 2015 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  27-30 mai 2015 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  2 iunie 2015 Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  3-4 iunie 2015 Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  9 iunie 2015 Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
  10 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe
  Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
  15 mai 2015 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
  19 iunie 2015 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi
  6-8 iulie 2015 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi
  9-11 iulie 2015 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
  Prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015-2016
  3 - 7 iulie 2015 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe, la centrul special desemnat din județul pentru care solicită înscrierea
  3 - 7 iulie 2015 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere
  4 - 8 iulie 2015 Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator
  9 iulie 2015 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
  10 iulie 2015 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere
  11 - 12 iulie 2015 Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București, transmiterea modificărilor la comisia națională
  13 iulie 2015 Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor
  14 iulie 2015 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2015
  15 iulie 2015 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București
  15 iulie 2015 Afișarea de către fiecare unitate de învățământul liceal a listei candidaților repartizați în acea unitate
  16 iulie-24 iulie 2015 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
  A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
  15 iulie 2015 Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  16-17 iulie 2015 Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori de limbă maternă
  18 iulie 2015 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații
  15 - 20 iulie 2015 Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii
  20 iulie 2015 Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă
  15-21 iulie 2015 Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori
  22 iulie 2015 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul Național de Admitere
  23 iulie 2015 Repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă a admiterii
  23 iulie 2015 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenții proveniți din școlile respective/din alte județe, repartizați în a doua etapă și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal de stat a listei candidaților repartizați în acea unitate în a doua etapă
  23-24 iulie 2015 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua
  24 iulie 2015 Transmiterea de către unitățile de învățământul liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape ale admiterii
  27-30 iulie 2015 Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat la primele două repartizări computerizate.
  A treia etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
  1 august 2015 Afișarea locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
  31 august 2015 Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  1-2 septembrie 2015 Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  3-4 septembrie 2015 Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare
  7 septembrie 2015 Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării
  Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă
  1 mai 2015 Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
  15 iulie 2015 Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
  21-22 iulie 2015 Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
  22-24 iulie 2015 Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016, pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă
  (la 15-04-2015, Tabelul din anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.676 din 8 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015 )
   +  Anexa nr. 2Calculul mediei de admitere utilizate pentruadmiterea în învățământul liceal pentruanul școlar 2015-20161. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.2. Calculul mediei de admitere se face astfel:         ABS + 3EN    MA = ─────────,             4unde:MA = media de admitere;ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a  +  Anexa nr. 3METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘISTRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRUADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALEPROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALEspecializărileArte plastice, Arte decorative, Arhitectură,Arte ambientale, Design, Conservare -restaurare bunuri culturaleI. PROBĂ DE PERCEPȚIE VIZUALĂDesen după natură - studiu: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.Note:(1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.(2) Dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbuneTimp de lucru: 5 ore.Criterii de apreciere:– Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină)– Raportul dintre obiecte (proporții)– Forma, caracterul obiectelor– Redarea spațiului și a volumului– Raport valoricII. PROBĂ DE CREATIVITATEO compoziție pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum.a) CULOARE: compoziție cu personaje - tehnica, culori de apă.b) VOLUM: compoziție cu personaje - ronde - bosse, - tehnica, modelaj în lut.Timp de lucru: 5 oreCriterii de apreciere:a) - unitatea compoziției și încadrarea în subiect;– expresivitatea cromatică;– notă personală, originalitate, creativitate.b) raportul între elemente, proporții, mișcare, rezolvarea plastică a volumelor.Note:(1) Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se adaptează specialității sau se înlocuiește cu o probă de memorie vizuală, probă scrisă, în care candidații vor descrie în maximum trei pagini un edificiu arhitectural cunoscut sau un ansamblu arhitectural (de exemplu, centrul orașului). Se recomandă ca lucrarea să conțină și schițe de detaliu sau ansamblu, a căror calitate va fi evaluată după criterii artistice.Criterii de apreciere:– cantitatea și calitatea informațiilor furnizate;– numărul detaliilor descrise;– claritatea exprimării și puterea de sugestie a textului;– realizarea plastică a schițelor pe care le conține lucrarea;(2) Pentru clasele de conservare - restaurare bunuri culturale, proba de creativitate se înlocuiește cu o probă de testare a aptitudinilor specifice specializării. Proba constă în realizarea unor reproduceri ale unor modele sau fragmente date, eventual mărite sau micșorate la scară. Proba va fi realizată, la alegere, în culoare sau volum.Criterii de apreciere:– calitatea limbajului plastic utilizat;– fidelitatea reproducerii;– respectarea proporțiilor și a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micșorării.NOTĂ:1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specialitățile, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - șeful catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține probele sau, în mod excepțional, unul de o specialitate înrudită.2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și a II-a,4. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 4 din prezenta Notă, este 6 (șase).5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de aptitudini.6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestații.PROFIL ARTISTIC - MUZICĂSECȚIA INSTRUMENTALĂA. Instrumentele orchestrei simfonice1. Instrumente cu coarde cu arcuș, coarde ciupite, instrumente de suflatProba IProba de instrument compusă din:a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorți, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu;b) un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din patru studii pregătite de candidat;c) un studiu la alegerea candidatului, interpretat fără partitură.Studiile vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a II-aRecital instrumental:a) două părți dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură;b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-aa) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, diferențiat pentru:– vioară;– corzi grave - suflători - percuție;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferențiat pentru:– vioară;– corzi grave - suflători - percuție.Notă:Probele a) și b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.2. Instrumente de percuțieProba IProba de instrument compusă din:a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorți, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon;b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică și timpani;c) un studiu pe note, ales, prin tragere la sorți, de către candidat, din șase studii pregătite de acesta, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat, la unul din instrumentele melodice de percuție indicat de comisie.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a II-aRecital instrumental: două lucrări/piese muzicale culte, cu sau fără acompaniament de pian, din creația românească și universală (se admit și transcripții), la alegerea candidatului. Una dintre lucrări este interpretată la unul din instrumentele melodice de percuție, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe instrumente de percuție. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-aa) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu același grad de dificultate ca la corzi grave și suflători;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători.Notă:Probele a) și b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.3. Pian, orgă clasicăProba IProba de instrument compusă din:a) un studiu, din trei studii propuse de candidat, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorți de către acesta, executat fără partitură.b) o piesă polifonică la trei voci, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a II-aRecital instrumental:a) o sonată clasică, integrală, la alegerea candidatului, executată fără partitură;b) o lucrare muzicală romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-aa) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu același grad de dificultate ca cel de la vioară;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la vioară.Notă:Probele a) și b) se apreciază cu o notă care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.Notă:Pentru specializarea orgă clasică, candidații pot opta pentru susținerea probelor I și a II-a la pian.B. Instrumente populare - nai, țambal, taragot, acordeonProba IRecital instrumental:a) o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de proveniență a acestuia, cu sau fără acompaniament;b) două piese, alese prin tragere la sorți, de către candidat, din patru piese pregătite de acesta, în mișcări ritmice diferite, din diverse zone ale țării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu), cu sau fără acompaniament;Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a II-aa) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate ca acela de la corzi grave și suflători- percuție;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători-percuție.Notă:Probele a) și b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.C. Instrumente pentru muzica de jazz - muzică ușoară1. Instrumente cu coarde și instrumente de suflatProba IProba de instrument compusă din:a) o gamă, aleasă prin tragere la sorți de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu;b) un studiu, pe note, din patru studii pregătite de candidat, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorți de către acesta;c) improvizații la instrument pe o temă dată de comisie.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.Proba a II-aRecital instrumental:a) două părți dintr-o lucrare/piesă preclasică, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretată fără partitură.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-aa) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate cu cel de la corzi grave și suflători-percuție;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători-percuție;Notă:Probele a) și b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.2. Instrumente de percuțieProba IProba de instrument compusă din:a) o gamă, aleasă prin tragere la sorți de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon;b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la tobă mică și timpani;c) un studiu, pe note, ales, prin tragere la sorți de candidat, din șase studii pregătite de acesta, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din instrumentele melodice de percuție indicat de comisie.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a II-aRecital instrumental:a) un "solo", la tobe, la alegerea candidatului;b) patru ritmuri de dans, după cum urmează:– latino american– ritm în măsură ternară– reggae– twist sau rock and rollNotă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-aa) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate cu acela de la corzi grave și suflători.b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători.Notă:Probele a) și b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.3. PianProba IProba de instrument compusă din:a) un studiu, ales, prin tragere la sorți, de către candidat, din trei studii pregătite de acesta, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;b) o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului;c) improvizații la instrument pe o temă dată de comisie.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.Proba a II-aRecital instrumental:a) o sonată clasică (două părți), la alegerea candidatului, interpretată fără partitură;b) o piesă romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-aa) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate cu acela de la vioară;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la vioară.Notă:Probele a) și b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.SECȚIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂCanto clasicCanto jazz - muzică ușoarăCanto tradițional românescProba I - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică ușoară, Canto tradițional românesc:Testarea calităților vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către comisie.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a II-a - probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 4(patru) piese1. Canto clasicProba compusă din două piese, diferite, cu sau fără acompaniament, din care: a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.2. Canto jazz - muzică ușoarăProba compusă din două piese diferite cu sau fără acompaniament din care:a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat;b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.3. Canto tradițional românescProba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament:a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; piesele pregătite de candidați vor reprezenta stiluri diferite (doină, horă și sârbă);b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-a - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică ușoară, Canto tradițional românesc:Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează:a) reproducerea de intervale melodice;b) reproducerea de fragmente ritmice;c) reproducerea de fragmente melodice;d) testarea cunoștințelor teoretice (note, valori de note, pauze, alterații, măsuri);Notă:Probele a), b), c) și d) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.SECȚIA TEORETICĂProba Ia) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și auz armonic: bicorduri până la octavă, trisonuri majore și minore în poziție strânsă, toate stările.b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alterații constitutive, în măsurile de 2,3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).Notă:Probele a) și b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.Proba a II-aDicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alterații constitutive, în măsurile de 2,3 sau 4 pătrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.Proba a III-aa) La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian), se prezintă, la alegerea candidatului, un studiu și două lucrări/piese muzicale diferite preclasice, clasice, romantice, sau moderne, din repertoriul românesc sau universal, din memorie, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu;b) În cazul în care candidatul nu a studiat un instrument, va interpreta, vocal, trei piese culte din genuri diferite, din creația românească și universală, cu/fără partitură, cu sau fără acompaniament.Notă:Probele a) și b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru fiecare din piesele interpretate în cadrul probei.NOTĂ:1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specialitățile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean/al municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - șeful catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține probele sau, în mod excepțional, unul de o specialitate înrudită.2. Proba a III a pentru secția instrumentală, secția artă vocală interpretativă, precum și probele 1 și 2 pentru secția teoretică se examinează de către o comisie formată din doi profesori specialiști în teorie, solfegiu, dicteu (TSD), iar subiectele vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probei, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. Comisia de examinare va elabora un număr de bilete egal cu cel puțin jumătate din numărul candidaților, conținând subiecte cu același grad de dificultate. În ziua examenului, fiecare candidat va extrage un bilet.3. Proba a III a pentru secția teoretică va fi evaluată de comisiile de instrument, în funcție de instrumentul ales de candidat.4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.5. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I, II și III, respectiv la probele I și II.6. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (șase).7. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de aptitudini.8. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuție și instrumente populare, se admit transcripții după lucrări muzicale originale.9. Rezultatele se afișează la încheierea fiecărei probe de examen.10. Candidații care nu au fost admiși la secția instrumentală se pot prezenta la secția teoretică, în limita numărului de locuri aprobat conform legislației în vigoare.11. La probele de aptitudini nu se admit contestații, cu excepția probei de dicteu melodic, pentru toate specializările la care această probă se susține. Pentru rezolvarea contestațiilor, președintele comisiei va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota rezultată după contestații rămâne definitivă.PROFIL ARTISTICSPECIALIZAREA COREGRAFIEI. PROBA DE DANS CLASIC, compusă din:a) o oră de studiu cuprinzând exerciții la bară, centru, sărituri, pointes - lecție pregătită din timp.b) o variație în stil clasic, din variațiile pregătite la clasă de candidat.Notă:Proba de dans clasic se apreciază de către fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).II. PROBA DE DANS ROMÂNESCSe folosește lista de dansuri din programa ultimei clase de gimnaziu.Notă:Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.NOTĂ:1. Comisiile de examinare și evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - responsabilul catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate.2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și II.4. Media minimă de promovare a examenului este 6 (șase).5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.7. La probele de aptitudini pentru specializarea coregrafie nu se admit contestații.PROFIL ARTISTICSPECIALIZAREA ARTA ACTORULUII. PROBA DE APTITUDINI A SPECIALIZĂRIIa) citirea unui text la prima vedere;b) prezentarea unui repertoriu, care va cuprinde minimum o poezie și o povestire din literatura română sau universală, de maximum o pagină (A4)c) povestirea unei întâmplări din viața candidatului.d) dialog condus de comisie, pe o temă propusă de aceasta. Durata probei: max. 20'.Notă:Proba de aptitudini a specializării se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a), b), c) și d). Pentru promovare, candidații trebuie să obțină la fiecare etapă minimum nota 5 (cinci).II. PROBA DE APTITUDINI MUZICALEa) prezentarea unei melodii la alegerea candidatului.b) reproducerea de intervale, formule ritmice/ritmico-melodice.Durata probei: max. 10'Notă:Proba de aptitudini muzicale se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a), b).Pentru promovare, candidații trebuie să obțină la fiecare etapă minimum nota 5 (cinci).NOTĂ:1. Comisiile de examinare și evaluare pentru specializarea Arta actorului, numite prin decizia inspectoratului școlar județean/al Municipiului București, sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - șeful catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitatea arta actorului sau, în mod excepțional, unul de o specialitate înrudită și un profesor specialist TSD2. Textele la prima vedere, temele de conversație vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probelor, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.3. Subiectele de la punctul b) al probei de aptitudini muzicale vor fi elaborate de profesorul specialist TSD, membru al comisiei, cu o oră înaintea începerii probelor, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.4. Comisia de examinare elaborează un număr de bilete egal cu cel puțin jumătate din numărul candidaților, conținând subiecte cu același grad de dificultate. În ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet.5. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.6. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și II.7. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (șase).8. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.9. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestații.PROFIL PEDAGOGICSPECIALIZĂRILE: ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOAREȘI EDUCATOR - PUERICULTOR1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALEProba constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învățate în clasele I- VIII;b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.Aptitudinile investigate sunt:> auzul muzical;> simțul ritmic;> memoria muzicală;> calitățile vocale.2. PROBA DE APTITUDINI FIZICEProba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:a) Reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor;b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat;c) alergare 600 m - fără cerință de timp (implică un efort moderat).Aptitudinile investigate sunt:> memorie motrică și coordonare;> starea funcțională a coloanei vertebrale;> funcție normală a sistemului cardio-respirator;3. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICEProba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.Aptitudinile investigate sunt:> receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte;> încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.4. INTERVIUProba constă în:a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);b) lectură expresivă la prima vedere;c) participare la o conversație candidat - comisie, pe o temă dată (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).Aptitudinile investigate sunt:> comunicarea;> dicția.NOTĂ:1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu "admis" sau "respins".2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului "respins" la probele de aptitudini.3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările: învățători - educatoare, educator - puericultor.4. Comisia pentru fiecare probele de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.5. Președintele comisiei este directorul/ directorul adjunct unității de învățământ.PROFIL PEDAGOGICSPECIALIZAREA: INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE ȘI COORDONARE MOTRICĂProba constă în verificarea aptitudinilor muzicale și de coordonare motrică ale candidatului, prin una dintre următoarele forme:a) intonarea a 1 - 2 cântece prezentate de candidat;b) reproducerea unor fragmente ritmico - melodice după modele date de comisie;c) realizarea unor exerciții de mișcare, la indicațiile comisiei.Aptitudinile investigate sunt:> auzul muzical;> simțul ritmic;> memoria muzicală;> calitățile vocale;> condițiile generale fizico - estetice și de mișcare.Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de muzică și un profesor de educație fizică.2. PROBA DE INVESTIGARE A CAPACITĂȚII DE A COMUNICA ȘI A DICȚIEIProba constă în verificarea aptitudinilor specifice prin una din următoarele forme:a) recitarea a 1 - 2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaților;b) citirea unui monolog/ text dialogat;c) interviu pe o temă la alegerea candidatului;Aptitudinile investigate sunt:> comunicarea;> pronunția cuvintelor, în general, și a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;> argumentarea în susținerea unor idei;> expresivitatea.Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie și un profesor de limba și literatura românăNOTĂ:1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu "admis" sau "respins".2. Un candidat care a fost declarat "respins" la una din probe, va fi declarat "respins" la probele de aptitudini.3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea instructor de educație extrașcolară.4. Președintele comisiei este directorul/directorul adjunct al unității de învățământ.PROFIL PEDAGOGICSPECIALIZĂRILE: MEDIATOR ȘCOLAR,BIBLIOTECAR- DOCUMENTARIST, PEDAGOG ȘCOLAR1. PROBA DE INVESTIGARE A DICȚIEIProba constă în verificarea aptitudinilor specifice prin una din următoarele forme:a) recitarea a 1 - 2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaților;b) citirea unui monolog/text dialogat;Aptitudinile investigate sunt:> comunicarea;> pronunția cuvintelor, în general, și a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;> argumentarea în susținerea unor idei;> expresivitatea.Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie și un profesor de limba și literatura română.2. PROBA DE INVESTIGARE A CAPACITĂȚII DE A COMUNICA - INTERVIULProba constă într-o conversație pe o temă dată, candidat-comisie (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).Aptitudinile investigate sunt:> comunicarea;> dicția.NOTĂ:1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu "admis" sau "respins".2. Un candidat care a fost declarat "respins" la una din probe, va fi declarat "respins" la probele de aptitudini.3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările: mediator școlar, bibliotecar-documentarist, pedagog școlar.4. Președintele comisiei este directorul/directorul adjunct al unității de învățământ.PROFIL TEOLOGICSPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE ORTODOXĂ, PATRIMONIU CULTURALLa seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 și media la purtare în clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admiși la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, și viețuitori din mânăstiri, absolvenți de gimnaziu, care au depășit vârsta de 18 ani.Înscrierile se fac la unitățile școlare respective. Dosarul de înscriere va cuprinde:1) certificat de botez (ortodox)- copie legalizată;2) fișa medicală (original);3) fișa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;4) recomandarea Consiliului parohial;5) binecuvântarea Chiriarhului locului;Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie.I. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:PROBA ORALĂProba orală constă în:a) verificarea dicției prin:– rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă.b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:– intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conținut religios;– intonarea unui cântec patriotic (Deșteaptă-te române; Limba noastră - Al. Cristea; Țara Mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Brătianu; Pui de lei - I. Brătianu);– verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă;– verificarea simțului ritmic.Notă:Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noțiunile teoretice.PROBA SCRISĂProba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie.Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa școlară de religie, clasele a VII-a - a VIII-a.II. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural sunt următoarele:a) PROBA SCRISĂ, de verificare a cunoștințelor religioase;b) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor în perceperea formelor - desen după natură;c) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor de exprimare cromatică în compoziție.Conținuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa școlară de educație plastică pentru gimnaziu.Conținuturile pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleași ca și cele pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă.Conținuturile pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor religioase sunt:
  Conținuturi clasa a VII-a Conținuturi clasa a VIII-a
  1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție 2. Crearea lumii 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naștere 4. Rugăciunea în viața creștinului 5. Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos 6. Legea cea nouă - Fericirile 7. Crezul - sinteza învățăturii de credință. 8. Pilda semănătorului - primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 9. Biserica, locaș de închinare 10. Răbdare și încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov   
  NOTE:1. Conducerea seminarului propune componența comisiei de examen, care este aprobată de inspectoratul școlar.2. Până la sfârșitul timpului de elaborare a fiecărei lucrării scrise, comisia afișează baremul de evaluare și notare.3. Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidații de la specializarea teologie ortodoxă, care la proba orală obțin calificativul respins, nu mai susțin proba scrisă și sunt declarați respinși la probele de aptitudini. Probele scrise și cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00.4. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxă, este nota obținută la proba scrisă. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu cultural, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la cele trei probe de mai sus.5. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.6. La medii egale, departajarea candidaților se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea candidaților de la specializarea patrimoniu cultural se va face după nota obținută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.7. La probele orale și practice nu se admit contestații. La proba scrisă se admit contestații. Reevaluarea lucrărilor ale căror rezultate au fost contestate și afișarea rezultatelor finale se desfășoară în perioada prevăzută în calendarul admiterii.8. Candidaților respinși la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele și vor fi îndrumați să se înscrie la alte licee.
  PROFIL TEOLOGICLICEE TEOLOGICE CATOLICE,GRECO-CATOLICE, REFORMATE, UNITARIENE,PENTICOSTALE ȘI ADVENTISTEa) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la liceele teologice catolice, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale și adventiste absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare.b) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:– fișă de înscriere tip;– certificat de naștere în original și o copie xerox;– fișa medicală, în original;– declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al liceului și că sunt de acord să-l respecte.c) Probele de aptitudini sunt următoarele:> un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativ admis/respins;> o probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10.Candidații respinși la interviu/colocviu nu mai participă la proba scrisă și sunt declarați respinși la probele de aptitudini. Nota finală la probele de aptitudini este nota obținută la proba scrisă de verificare a cunoștințelor religioase.d) Conducerea liceului va stabili componența comisiei de examinare.e) Subiectul pentru proba scrisă la religie se elaborează din programa școlară de religie, clasele a VII-a - a VIII-a.f) Media finală de admitere se calculează astfel:(3 MA + APT): 4 = MFA unde:MA = media de admitere, obținută conform Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de statAPT = nota finală la probele de aptitudiniMFA = media finală de admitereg) Nota minimă de promovare a probelor de aptitudini, calculată conform punctului f) este 6.00. La medii egale, departajarea candidaților se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă, departajarea se va face după nota obținută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.h) Candidaților respinși la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele și vor fi îndrumați să se înscrie la alte licee.NOTA:1. Liceele baptiste și musulmane susțin în cadrul probelor de aptitudini un interviu, evaluat cu calificativ: admis/respins. Admiterea la aceste licee a candidaților care au obținut calificativul admis la interviu se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.2. Tematica pentru probele de aptitudini și bibliografia vor fi afișate de fiecare unitate școlară până la data de 20 ianuarie a anului școlar în cursul căruia se susține admiterea.PROFIL MILITARCOLEGII MILITARE LICEALEALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALEMinisterul Apărării Naționale organizează clase de liceu, în filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.I. RECRUTAREA CANDIDAȚILORTinerii care doresc să urmeze cursurile colegiilor militare liceale se adresează, pentru informare și întocmirea dosarelor de candidat, birourilor/oficiilor informare-recrutare județene/ de sector al municipiului București, pe tot parcursul anului școlar.II. SELECȚIA CANDIDAȚILORActivitatea de selecție se organizează și se desfășoară în centrele zonale de selecție și orientare ale Ministerului Apărării Naționale, din localitățile Alba Iulia, Breaza și Câmpulung - Moldovenesc și constă în:a) testarea aptitudinilor fizice;b) testare psihologică;c) interviu de evaluare și orientare.Fiecare probă de selecție are caracter eliminatoriu și se apreciază cu "ADMIS" sau "RESPINS", pe baza baremelor și standardelor stabilite de Ministerul Apărării Naționale.III. ÎNSCRIEREA ȘI EVALUAREA CANDIDAȚILOR LA COLEGIILE MILITARE LICEALELa înscrierea în colegiile militare liceale, participă candidații care au fost declarați "ADMIS" la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare.În perioada prevăzută în calendarul admiterii pentru probele de aptitudini, candidații susțin o probă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică, sub forma unui test tip grilă, cu durata de 3 ore, conform programelor pentru Evaluarea Națională a elevilor clasei a VIII-a la disciplinele Limba și literatura română și Matematică.Subiectele pentru testul grilă se stabilesc de o comisie formată din cadre didactice din colegiile militare liceale, numită de șeful Direcției management resurse umane din Ministerul Apărării Naționale.Testul conține 18 itemi, 8 itemi pentru Limba și literatura română și 10 itemi pentru Matematică. Fiecare item are răspuns de tip "alegere multiplă", în care numai una dintre variantele oferite este corectă.Pentru răspunsul corect de la fiecare item, se acordă 0,5 puncte. Punctajul maxim este de 9 puncte, echivalentul notei 9, la care se adaugă 1 punct din oficiu. Punctele se transformă în note echivalente acestora.În fiecare colegiu militar se constituie o comisie de examinare și evaluare compusă din:– președinte (fără drept de notare) - directorul adjunct al colegiu militar;– secretarul comisiei (fără drept de notare) - un profesor sau un ofițer;– membri (cu drept de notare) - profesori de specialitate numiți de președintele comisiei.Corectarea testului se realizează imediat după încheierea probei, în prezența candidatului, de către doi profesori, asistat de alți doi candidați.Media minimă de promovare a testului este 6.00.La testul tip grilă nu se admit contestații.Media finală de admitere se calculează astfel: (MA + NT): 2 = MFA unde:MA = media de admitere, calculată conform Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat;NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică;MFA = media finală de admitere.La medii finale de admitere egale, departajarea candidaților se va face conform Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea se va face după nota obținută la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor.Candidații sunt clasificați în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu militar.Candidaților care nu sunt admiși în colegiul militar, li se înapoiază dosarele și vor participa la admiterea organizată de Ministerul Educației Naționale.LICEUL WALDORFSPECIALIZAREA FILOLOGIEPROBA I. Limba și literatura românăProba constă într-un interviu și se evaluează de o comisie formată din două cadre didactice de specialitate.În cadrul probei se verifică următoarele:> capacitatea de exprimare liberă;> diversitatea vocabularului;> capacitatea de argumentare;> receptivitatea față de temă și partenerul de discuție;Durata: 10-15 minute pentru un candidat.PROBA II. La alegerea candidatului, una din probele:a) artă plasticăSe verifică următoarele:> compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);> rezolvarea problemei de culoare și compoziție;> compoziție (modelaj);> folosirea elementelor de limbaj specifice;> notă personală, originalitate.Durata: 2 oreb) muzică:Se verifică următoarele:> calități vocale - intonarea unui cântec la alegere;> simțul ritmic - reproducerea de fragmente ritmico-melodice;> cunoștințe elementare de scris - citit muzical;> interpretarea unei melodii instrumentale (facultativ).Durata: 10-15 minute pentru un candidatc) artă dramatică:Se verifică următoarele:> dicție, expresivitate în citirea unui text la prima vedere;> intonație în recitarea a două strofe dintr-o poezie cunoscută;> memorie și creativitate în povestirea unei fapte din viața elevului.Durata : 10-15 minute pentru un candidat.PROFIL SPORTIVAdmiterea elevilor în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, este condiționată de:> existența avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiție eliminatorie;> susținerea și promovarea probelor de aptitudini sportive .La susținerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admiși numai în echipament corespunzător.Comisia de examinare și evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - șeful catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate sau de specialități înrudite.Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (șase).Elevului care nu obține nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive și este declarat respins la probele de aptitudini.Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.Pot fi admiși în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (șapte).Nu se admit contestații la probele de aptitudini sportive.Notă:La disciplinele sportive care nu se regăsesc în anexă, probele și normele de evaluare vor fi elaborate de inspectorul școlar de educație fizică împreună cu cadre didactice de specialitate. Acestea vor fi transmise la M.E.N./D.G.E.Î.T.P.V., inspectorului de specialitate, cel mai târziu până la sfârșitul lunii martie, și vor putea fi aplicate numai după ce au fost avizate de acesta.ATLETISMA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICETRIATLON "A" SAU "B" - LA ALEGERE:
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1.  Triatlon "A" (puncte) 135  145  145  155  155  165  165  175  175  185  185  195  195  205  205  215  215  225  225  235 
  2.  Triatlon "B" (puncte) 125  135  135  145  145  155  155  165  165  175  175  185  185  195  195  205  205  215  215  225 
  NOTĂ:Triatlonul "A": 60 m.p. cu start de sus; săritură în lungime cu elan; 800 m.p.Triatlonul "B": 60 m.p. cu start de jos; săritură în lungime cu elan; aruncarea mingii de oină la distanțăTransformarea performanțelor în puncte se face după tabela de tetratlon în vigoare.
  B. PROBE SPECIFICEO PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL:
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1. 100 m.p. (sec) 15.0 14.0 14.8 13.8 14.6 13.6 14.4 13.4 14.2 13.2 14.0 13.0 13.8 12.8 13.6 12.6 13.4 12.4 13.2 12.2
  2. 200 m.p. (sec) 29.8 28.3 29.5 28.0 29.2 27.7 28.9 27.4 28.6 27.1 28.3 26.8 28.0 26.5 27.7 26.2 27.4 25.9 27.1 25.6
  3. 400 m.p. (sec) 66.5 59.5 66.0 59.0 65.5 58.5 65.0 58.0 64.5 57.5 64.0 57.0 63.5 56.5 63.0 56.0 62.5 55.5 62.0 55.0
  4. 800 m.p. (sec) 2.42 2.31 2.40 2.29 2.38 2.27 2.36 2.25 2.34 2.23 2.32 2.21 2.30 2.19 2.28 2.17 2.26 2.15 2.24 2.13
  5.  3000 m.p. (min) 11.20 10.40 11.15 10.35 11.10 10.30 11.05 10.25 11.00 10.20 10.55 10.15 10.50 10.10 10.45 10.05 10.40 10.00 10.35  9.55 
  6.   100 m.g. F/ 110 m.g. B (min) 17.4  17.4    17.3   17.3   17.2   17.2   17.1   17.1   17.0   17.0   16.9   16.9   16.8   16.8   16.7   16.7   16.6   16.6   16.5   16.5  
  7.  400 m.g. F/ B (sec) 1.25  1.15  1.24  1.14  1.23  1.13  1.22  1.12  1.21  1.11  1.20  1.10  1.19  1.09  1.18  1.08  1.17  1.07  1.16  1.06 
  8.  2000 m. obst. (min) 9.05  8.05  9.00  8.00  8.55  7.55  8.50  7.05  8.45  7.45  8.40  7.40  8.35  7.35  8.30  7.30  8.25  7.25  8.20  7.20 
  9.  Marș 3 km. F / 5 km. B (min)19.30 31.00 19.20 30.50 19.10 30.40 19.00 30.30 18.50 30.20 18.40 30.10 18.30 30.00 18.20 29.50 18.10 29.40 18.00 29.30 
  10. S. înălțime (m) 1.23  1.33  1.26  1.36  1.29  1.39  1.32  1.42  1.35  145  1.38  1.48  1.41  1.51  1.44  1.54  1.47  1.57  1.50  1.60 
  11.S. lungime (m) 4.10 4.60 420 4.70 4.30 4.80 4.40 4.90 4.50 5.00 4.60 5.10 4.70 5.20 4.80 5.30 4.90 5.40 5.00 5.50
  12.S. prăjina (m) 1.75 1.90 1.80 2.00 1.85 2.10 1.90 2.20 1.95 2.30 2.00 2.40 2.05 2.50 2.10 2.60 2.15 2.70 2.20 2.80
  13.Ar.greutate(m) 7.40 8.40 7.60 8.60 7.80 8.80 8.00 9.00 8.20 9.20 8.40 9.40 8.60 9.60 8.80 9.80 9.0010.00 9.2010.20
  14.Ar. disc (m) 17 21 18 22 19 23 20 24 21 25 22 27 23 29 24 31 25 33 26 35
  15.Ar. suliță (m) 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 22 27 24 29 26 31 28 33 30 35
  16.Ar. ciocan (m) 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30
  BADMINTONA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1.    Alergare de viteză pe 30 mcu start de sus (sec) 6.1    5.9    6.0    5.8    5.9    5.7    5.8    5.6    5.7    5.5    5.6    5.4    5.5    5.3    5.4    5.2    5.3    5.1    5.2    5.0   
  2.  Quadrasalt de pe loc (m) 8.10  9.10  8.20  9.20  8.30  9.30  8.40  9.40  8.50  9.50  8.60  9.60  8.70  9.70  8.80  9.80  8.90  9.90  9.00 10.00 
  3.    Aruncarea mingii de oinăla distanță depe loc (m) 24    27    25    29    26    31    27    33    28    35    29    37    30    39    31    41    33    43    35    45   
  B. PROBE SPECIFICE1. Structură tehnico-tactică:Serviciu din stânga - clear în lung de linie - drop stop în lung de linie - lift pe diagonală - smach în lung de linie;2. Joc de simplu.Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
  BASCHETA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1.   Săritura în lungime de pe loc (cm) 170   185   173   180   175   185   178   190   180   195   183   200   185   205   188   210   190   215   195   220  
  2.  Detentă de pe loc (cm) 27  30  29  32  31  34  33  36  35  38  37  40  39  42  41  44  43  46  45  48 
  3.    Alergare de viteză 30 m custart de sus (sec) 5.6    5.3    5.5    5.2    5.4    5.1    5.3    5.0    5.2    4.9    5.1    4.8    5.0    4.7    4.9    4.6    4.8    4.5    4.7    4.4   
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1.  Aruncări libere *)   0  0  1  1  2  2  3  3  4  4  5  5  6  6  7  7  8  8  9  9
  2.  Complex tehnic**) (sec)   29  27  28  26  27  25  26  24  25  23  24  22  23  21  22  20  21  19  20  18
  3.   Joc bilateral - 2 reprize de10 min. Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.   
  Notă
  *) Pentru proba de aruncări libere se executa 12 aruncări
  **) Micul maraton, după care executantul pornește în dribling printre trei jaloane situate în zig-zag - primul lateral pe semicercul de 6,25 m, în dreptul liniei de aruncări libere, al doilea în punctul de la centrul terenului, iar cel de-al treilea simetric cu primul, în cealaltă jumătate de teren. După ultimul jalon aruncă la coș din dribling, recuperează mingea, pornește în dribling în sens invers, ocolind primul jalon, după care se îndreaptă spre coș, efectuând o aruncare din săritură de la linia de aruncări libere.
  BASEBALL/SOFTBALLA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1.    Alergare de viteză 50 m custart de sus (sec) 8"6    8.3    8"5    8.2    8"4    8.1    8"3    8.0    8"2    7.9    8"1    7.8    8"0    7.7    7"9    7.6    7"8    7.5    7"7    7.4   
  2.   Săritura în lungime de pe loc (cm) 1.65   1.75   170   180   1.75   185   1.80   190   1.85   195   1.90   200   1.95   205   2.00   210   2.05   215   2.10   220  
  3.   Alergare de rezistență 1000 m (min) 4.30   4.20   4.25   4.15   4.20   4.10   4.15   4.05   4.10   4.00   4.05   3.55   4.00   3.50   3.55   3.45   3.50   3.40   3.45   3.35  
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1.   Naveta specifică *) (sec) 16.0   15.5   15.9   15.4   15.8   15.3   15.7   15.2   15.6   15.1   15.5   15.0   15.4   14.9   15.3   14.7   15.2   14.5   15.1   14.3  
  2.     Prinderea mingii și pasăîn baza 1, 10 execuții (nr. reușite) 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
  0,5 puncte pentru prinderea mingiei și 0,5 puncte pentru aruncare precisă   
  3.    Atacul (bătaiamingii), 10 execuții (nr. reușite) 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
  0,5 puncte pentru precizia lovirii mingiei și 0,5 puncte pentru forța lovirii mingiei  
  4.   Joc bilateral în condiții regulamentare   Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
  Notă
  *) Naveta specifică - pe distanța de 20 m se trasează 5 linii paralele la distanța de 5 m una față de cealaltă. Elevul aleargă de la linia de start la linia de la 10 m, după care se întoarce la linia de la 5 m, continuă alergarea până la linia de la 15 m, se întoarce la linia de la 10 m, după care aleargă la linia de la 20 m și revine la linia de start. La fiecare schimbare de direcție elevul trebuie să atingă cu piciorul linia respectivă.
  BOXA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1.  Flotări (nr. execuții) 20  25  21  26  22  27  23  28  24  29  25  30  26  31  27  32  28  33  29  34 
  2.  "Echer" (nr. execuții) 14  20  16  22  18  24  20  26  22  28  24  30  26  31  27  32  28  33  29  34 
  3.    Sărituri cu genunchii la piept (nr. execuții) 32    42    34    44    36    46    38    48    40    50    42    52    44    54    46    56    48    58    50    60   
  B. PROBE SPECIFICE1. Box cu umbra (2 minute)Procedee tehnice de bază:● poziția de gardă și deplasarea în ring● poziția corectă a mișcării brațelor în funcție de procedeele de lovire:– lovitura directă la cap și la corp– lovitura laterală cap-corp, alternativ– lovitura oblică de sus în jos– blocajul2. Box cu partener (2 minute) în condiții regulamentare.
  CANOTAJA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1.    Genuflexiuni libere (nr. derepetări)/ 2 min 40    46    42    48    44    50    46    52    48    54    50    56    52    58    54    60    56    62    58    64   
  2.   Alergare de rezistență 2000 m (min) 10.45   9.35  10.40   9.30  10.35   9.25  10.30   9.20  10.25   9.15  10.20   9.10  10.15   9.05  10.10   9.00  10.05   8.55  10.00   8.50  
  3.     Ramat orizontal 15kg-fete; 20kg- băieți/ 2 min 46     46     48     48     50     50     52     52     54     54     56     56     58     58     60     60     62     62     64     64    
  B. PROBE SPECIFICE1. Vâslit în ERGOMETRU CONCEPT II, în cadență de 20/22 lovituri/min. Distanța de 500 m.2. Vâslit pe apă, în ambarcațiune de 4-vâsle sau 2-vâsle, cu demonstrarea loviturilor de brațe, brațe-trunchi, 1/4 cărucior, 1/2 cărucior și parcurgerea distanței de 1000 m, în cadență de 20/22 lovituri/min, folosind lovitura întreagă.Comisia evaluează tehnica și ritmul de vâslire.Condiție de înscriere:– să înoate 50 m - procedeu la alegere
  CĂLĂRIEA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt   Probe și norme     EVALUAREA REZULTATELOR
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1. Flotări 1 2 2 4 3 6 4 8 6 10 8 12 9 14 10 16 11 18 12 20
  2.   Săritură în lungime de pe loc (m) 1,40   1,75   1,45   1,80   1,50   1,85   1,55   1,90   1,60   1,95   1,65   2,00   1,70   2,05   1,75   2,10   1,80   2,15   1,85   2,20  
  3.       Ridicarea trunchiului din culcat dorsal cu picioarele sprijinite (30 sec) 11       14       12       15       13       16       14       17       15       18       16       19       17       20       18       21       19       22       20       24      
  4.   Traseu aplicativ *) (sec.) 48"   45"   46"   43"   44"   41"   42"   39"   40"   37"   38"   35"   36"   33"   34"   31"   32"   29"   30"   27"  
  Notă
  *) Descrierea traseului aplicativ: Alergare 5m, ridicarea mingii medicinale de 3 kg, alergare pe planul înclinat, deplasare în echilibru pe bârna de gimnastică, coborâre prin săritură în adâncime pe salteaua de gimnastică, rostogolire înainte, alergare 5 m până la capra de sărituri, așezarea mingii medicinale pe capră, trecerea pe sub capră, recuperarea mingiei și alergare înapoi pe lângă obstacole până la linia de plecare.
  B. PROBE SPECIFICE1. Poziția în șa2. Conducerea calului în trap3. Conducerea calului în galop4. Parcurgerea unui traseu cu 7 obstacole, înălțimea 0,80 m, dintre care 2 duble.Se apreciază cu note de la 1 la 10 poziția în șa, tehnica conducerii calului în trap și galop și siguranța parcurgerii traseului cu obstacole.
  DANS SPORTIVA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1.       Mobilitate în articulațiile coxo-femurale (sfoară înainte cu piciorul drept- cm) +15       +13       +14       +12       +13       +11       +12       +10       +11       +9       +10       +8       +9       +7       +8       +6       +7       +5       +6       +4      
  2.       Mobilitate în articulațiile coxo- femurale(sfoară înainte cu piciorul stâng- cm) +15       +13       +14       +12       +13       +11       +12       +10       +11       +9       +10       +8       +9       +7       +8       +6       +7       +5       +6       +4      
  3.      Din atârnat menținerea picioarelor întinse la orizontală (sec.) 10      12      11      13      12      14      13      15      14      16      15      17      16      18      17      19      18      20      19      21     
  4.  Flotări pe sol(nr. execuții) 1  2  2  4  3  6  4  8  5  10  6  12  7  14  8  16  9  18  10  20 
  5.            Ridicări ale trunchiului din culcat dorsal, cu palmele la ceafă, atingând cu coatele genunchii îndoiți - în 30 sec. (nr. execuții) 10            12            12            14            14            16            16            18            18            20            20            22            22            24            24            26            26            28            28            30           
  6.        Ridicări ale trunchiului din culcat facial cu palmele la ceafă, în 30 sec. (nr. execuții) 10        12        12        14        14        16        16        18        18        20        20        22        22        24        24        26        26        28        28        30       
  B. PROBE SPECIFICE1. Coregrafie pentru minim clasa "C", pentru două dansuri (un dans standard și un dans latino, la alegere).Evaluarea conținutului tehnic se va face conform regulamentului F.R.D.S., acordându-se note întregi de la 1 la 10.
  FOTBALA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1.    Alergare de viteză 50 m custart de sus (sec.) 8'2    8'0    8'1    7'9    8'0    7'8    7'9    7'7    7'8    7'6    7'7    7'5    7'6    7'4    7'5    7'3    7'4    7'2    7'3    7'1   
  2.   Alergare de rezistență 2000 m (min.) 8'20   8'10   8'15   8'05   8'10   8'00   8'05   7'55   8'00   7'50   7'55   7'45   7'50   7'40   7'45   7'35   7'40   7'30   7'35   7'25  
  3.     Forța musculaturii abdominale Nr. execuții în 30 sec. 15     17     16     18     17     19     18     20     20     22     22     24     24     26     26     28     27     29     28     30    
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1.      Șut la poartă de lângă mingestatică 10 execuții (nr. reușite)*) 1      1      2      2      3      3      4      4      5      5      6      6      7      7      8      8      9      9      10      10     
  2.   Dribling printre 5 jaloane **) 12'8   12'6   12'6   12'4   12'4   12'2   12'2   12'0   12'0   11'8   11'8   11'6   11'6   11'4   11'4   11'2   11'2   11'0   11'0   10'8  
  3.  Controlul balonului ***) 10  15  20  20  25  25  30  30  40  40  50  50  60  60  70  70  80  80  85  90 
  3.   Joc bilateral pe teren redus2 x 10 minute Se apreciază comportarea în joc.   
  Notă
  *) Mingea trebuie să treacă printre barele porții regulamentare fără să atingă solul. Șutul se execută de la 16 m.
  **) Jaloanele sunt situate la 3 m unul față de celălalt. Elevul și mingea se află la distanța de un metru față de primul jalon. Traseul se parcurge dus-întors.
  ***) Controlul balonului prin lovituri succesive, fără ca acesta să atingă solul (cu orice segment al corpului, permis de regulament). Se acordă două încercări, notându-se cea mai bună.
  GIMNASTICĂ ARTISTICĂ FEMININĂA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt Probe și norme   Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  1.    Tracțiuni din atârnat la bara fixă (nr.execuții) 6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   
  2.         Ridicarea picioarelor întinse din atârnat la scara fixă până la punctul de apucare (nr. execuții) 7         8         9         10         11         12         13         14         15         16        
  3.  Săritura în lungime de pe loc (cm) 160   163   165   168   170   173   175   178   180   185  
  B. PROBE SPECIFICE1. Exercițiu liber ales la două aparate diferite la alegere, conținând elemente și cerințe conform categoriei de clasificare pentru vârsta de 14-15 ani (juniori I).Evaluarea se face după codul de punctaj al Federației Române de Gimnastică, acordându-se prin rotunjire note întregi.
  GIMNASTICĂ ARTISTICĂ MASCULINĂA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt. Probe și norme Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 
  1.     Tracțiuni înbrațe din atârnat la bară (nr. execuții) 9      10      11      12      13      14      15      16      17      18     
  2.        Ridicarea picioarelor întinse din atârnat pânăla punctul de apucare (nr. execuții) 8         9         10         14         15         16         17         18         19         20        
  3.   Săritura în lungime de pe loc (m) 1,65   1,70   1,75   1,80   1,85   1,90   1.95   2.00   2.05   2.10  
  B. PROBE SPECIFICE1. Exercițiu liber ales, la două aparate diferite, conținând elemente din categoria de clasificare pentru vârsta de 15 ani, juniori II, nivel IV.Evaluarea se face după codul de punctaj al Federația Română de Gimnastică Artistică Sportivă, acordându-se prin rotunjire note întregi.
  Note 10 9 8 7 6 5
  Punctaj   Peste 24 puncte 20-24 puncte 16-19,950 puncte 12-15,950 puncte 10-14,950 puncte Sub 10 puncte
  GIMNASTICĂ RITMICĂ SPORTIVĂA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt Probe și norme   Valoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  1.       Balansul piciorului activ peste orizontală și menținerea luila nivel maxim(sec.) 0        1        2        3        4        5        6        7        8        9       
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr.crt Probe și norme   Valoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  1.           a). Structură specifică*) (nr. linii drepte timp de2 min.) 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     
  b). Structură specifică*) (nr. diagonaletimp de 2 min.) 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     
  2.  Exercițiu liber ales la două probe de concurs diferite, la alegere, cu elemente de conținut specifice minimum categoriei a II-a de clasificare sportivă
  Notă
  *) Structură specifică: Se marchează 10 m pentru deplasare în linie dreaptă și 15 m pentru deplasare pe diagonală. Se folosește coarda. Deplasare cu coarda mânuită prin înainte, prin săltări de pe un picior pe celălalt pe distanța de 10 m, întoarcere fără oprire pe diagonală și mânuirea corzii din articulația pumnului, cotului și a umerilor. Se notează numărul de linii drepte și numărul de diagonale efectuate timp de 2 minute.
  Notă:
  Evaluarea se face conform codului de punctaj al Federației Române de Gimnastică Ritmică Sportivă.
  HALTEREA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1.  Flotări (nr. execuții) 6   11   7   12   8   13   9   14   10   15   11   16   12   17   13   18   14   19   15   20  
  2.   Săritura în lungime de pe loc (cm) 155    170    160    175    165    180    170    185    175    190    180    195    185    200    190    205    195    210    200    215   
  3.           Extensii ale trunchiului din culcat facial pe ladade gimnastică,palmele la ceafă, trunchiul în afara lăzii în30" (nr. execuții) 6            11            7            12            8            13            9            14            10            15            11            16            12            17            13            18            14            19            15            20           
  B. PROBE SPECIFICEBĂIEȚI - performanța în kilograme cumulată la cele două stiluri (smuls și aruncat), în funcție de categoria de greutate.
  Categoria de greutate Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 
  36 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 60 62.5 65
  40 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 65 67.5 70
  45 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 70 72.5 75
  50 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 75 80 85
  56 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 80 85 90
  62 67.5 70 72,5 75 77,5 80 82,5 85 90 95
  69 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 95 100 105
  77 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 100 105 110
  85 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 105 110 120
  +85 87.5 90 92.5 95 100 102.5 105 110 115 125
  FETE - performanța în kilograme la genoflexiuni cu haltera, în funcție de categoria de greutate.
  Categoria de greutate Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 
  36 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 45
  40 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 47.5
  44 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 50
  48 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 52.5
  53 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 55
  58 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 60
  63 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 65
  69 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 70
  +69 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 75
  HANDBALA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt   Probe și norme     Valoarea notelor acordate
  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10
  F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B
  1.    Alergare de viteză 30 m custart de sus (sec) 5,6     5,4     5,5     5,3     5,4     5,2     5,3     5,1     5,2     5,0     5,1     4,9     5,0     4,8     4,9     4,7     4,8     4,6     4,7     4,5    
  2.   Săritura în lungime de pe loc (cm) 160    180    165    185    170    190    175    195    180    200    185    205