HOTĂRÎREA nr. 780 din 16 noiembrie 1991cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială, pentru perioada noiembrie-decembrie 1991
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 noiembrie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Salariile de baza, ajutorul de şomaj, pensiile de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R., indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, alocaţiile de stat pentru copii, ajutoarele sociale prevăzute de lege şi ajutoarele cuvenite sotiilor militarilor în termen se indexează pentru lunile noiembrie şi decembrie 1991 cu 12,5%, ceea ce reprezintă 50% din creşterea prognozata a preţurilor de consum pe această perioadă. (2) La stabilirea indicelui mediu prognozat de creştere a preţurilor de consum pentru perioada noiembrie - decembrie 1991, s-a avut în vedere şi diferenţa dintre indicele prognozat şi cel efectiv realizat în luna octombrie 1991.  +  Articolul 2Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează integral cu creşterea preţurilor la produsele alimentare şi sînt cele din anexa nr. 1.  +  Capitolul 2 Indexarea salariilor  +  Articolul 3 (1) La societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome, salariile de baza stabilite prin contractele individuale de muncă se indexează pînă la nivelul coeficientului de 12,5%, în funcţie de posibilităţile financiare ale fiecărui agent economic. La regiile autonome prevăzute cu subvenţie, indexarea se va face cu încadrarea în subvenţiile aprobate şi actualizate potrivit legii. (2) Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome, care la data de 1 septembrie 1991 nu au acordat indexarea salariilor la nivelul prevăzut prin Hotărîrea Guvernului nr. 579/1991, dar prin rezultatele financiare obţinute ulterior cu aceasta posibilitate, vor putea acorda atît indexarea respectiva, cît şi pe cea prevăzută de prezenta hotărîre. (3) Consiliile de administraţie vor stabili nivelul coeficientului de indexare în raport cu posibilităţile financiare ale unităţilor şi îl vor aduce la cunoştinţa salariaţilor.  +  Articolul 4 (1) Începînd cu data de 1 noiembrie 1991 salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 7.000 lei pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe luna, respectiv 41,15 lei/ora. (2) Indexarea salariilor pentru personalul încadrat la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara se face cel puţin la nivelul coeficientului de indexare stabilit pe unitate, potrivit prevederilor prezentei hotărîri. Dacă prin aplicarea acestui coeficient ar rezultă un salariu de baza sub limita de 7.000 lei, se va acorda salariul minim brut pe ţara.  +  Articolul 5 (1) Salariile de baza ale personalului din unităţile finanţate de la bugetul administraţiei centrale de stat şi bugetele locale se indexează cu coeficientul de 12,5% . (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile au fost aprobate prin hotărîri ale Guvernului. (3) Nivelurile noi ale salariilor pentru unităţile finanţate de la bugetele administraţiei centrale de stat şi locale şi pentru regiile autonome cu specific deosebit vor fi calculate şi transmise acestora de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 6Celelalte drepturi salariale se calculează în raport cu noile cuantumuri ale salariilor de baza, indexate potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) şi art. 5.  +  Capitolul 3 Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R., precum şi a altor venituri şi sporuri  +  Articolul 7 (1) Pensiile de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R., indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, indemnizaţiile pentru insotitorii invalizilor încadraţi în gradul I de invaliditate din cadrul asigurărilor sociale de stat şi ai invalizilor militari de gradul I se indexează, individual, cu coeficientul de 12,5% . (2) Cu acelaşi coeficient de 12,5% se indexează şi ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969.  +  Articolul 8Pensionării care primesc pensie atît din sectorul asigurărilor sociale de stat, cît şi din alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensie, primesc de la asigurările sociale de stat numai suma cuvenită pentru pensia aferentă acestui sector de activitate.  +  Articolul 9 (1) Ajutoarele sociale care se acordă pe baza legislaţiei de pensii, ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990 şi ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen, ajutorul ocazional care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957, alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi unor familii sau persoane, precum şi ajutorul de deces se indexează cu coeficientul de 12,5% . (2) Alocaţiile de stat pentru copii se majorează cu 85 lei lunar pentru fiecare copil.  +  Articolul 10Cuantumurile burselor acordate pentru elevi şi studenţi, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărîri, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 11Drepturile băneşti pentru care reglementările în vigoare prevăd ca se indexează, se majorează de la 1 noiembrie 1991 cu coeficientul de 12,5% .  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 12 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, de la 1 noiembrie 1991, în drepturile la care se referă, obţinîndu-se astfel noile cuantumuri ale salariilor, pensiilor, indemnizaţiilor pentru insotitori, indemnizaţiilor şi sporurilor ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, alocaţiilor de stat pentru copii, ajutoarelor sociale, ajutoarelor cuvenite sotiilor militarilor în termen şi celorlalte drepturi indexate. (2) Cu începere de la 1 noiembrie 1991, plafoanele maxime ale salariilor de baza, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 127/1991, astfel cum au fost modificate pînă la 31 octombrie 1991, se majorează cu coeficientul de 12,5% . (3) Sumele rezultate în urma indexării, conform prezentei hotărîri, cele reprezentind indexarea şi compensarea prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 219/1991 şi Hotărîrea Guvernului nr. 579/1991, precum şi sumele obţinute ca urmare a majorării pensiilor prin Hotărîrea Guvernului nr. 526/1991 nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul de stat, alocaţiile de stat pentru copii, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţiile de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi orteze şi dreptul la masa la cantinele de ajutor social. (4) Sumele rezultate din indexare, potrivit prezentei hotărîri, precum şi cele acordate prin Hotărîrea Guvernului nr. 219/1991 şi Hotărîrea Guvernului nr. 579/1991 nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor în funcţie de care, conform Hotărîrii Guvernului nr. 360/1991, se stabileşte contribuţia părinţilor pentru întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe.  +  Articolul 13Noile transe de venituri lunare impozabile ce se vor aplica începînd cu drepturile lunii noiembrie 1991, stabilite în baza indicelui de creştere a salariului mediu ca urmare a aplicării prezentei hotărîri, sînt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 14Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor inainta Guvernului influentele ce decurg din aplicarea prezentei hotărîri asupra bugetului administraţiei centrale de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea supunerii lor aprobării Parlamentului.  +  Articolul 15Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor emite precizări privind stabilirea şi plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării prezentei hotărîri.  +  Articolul 16Se recomanda unităţilor cu capital privat majoritar, cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cele de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărîre.  +  Articolul 17Nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 18Începînd cu data de 1 noiembrie 1991 prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 579/1991 îşi încetează aplicabilitatea, cu excepţia art. 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, şi 21, care se vor aplica corespunzător prevederilor prezentei hotărîri. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJAN  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANApentru consumul colectiv, în unităţile sociale de stat
    Învăţămînt- lei/zi -
     
    - Copii în grădiniţe cu program prelungit77
    - Copii în grădiniţe cu program săptămînal86
    - Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale106
    - Elevi şi tineri din casele de copii95
    - Elevi şi tineri din unităţile de ocrotire şi învăţămînt special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor113
    - Elevi din şcolile speciale de reeducare77
    - Elevi din învăţămîntul primar şi gimnazial77
    - Elevi din licee79
    - Elevi din şcolile profesionale82
    - Elevi din şcolile complementare şi de meserii77
    - Elevi din şcolile postliceale83
    - Studenţi95
    - Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate din şcoli speciale113
    - Concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene, zonale şi finale, precum şi pe perioada de pregătire a participanţilor la olimpiadele internaţionale95
    - Copii în tabere, colonii şi excursii95
    - Copii în tabere internaţionale113
    Sănătate  
    - Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare113
    - Bolnavi internaţi în staţionare de zi56
    - Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)18
    - Copii 0 - 3 ani internaţi în unităţi sanitare56
    - Copii 3 - 16 ani internaţi în unităţi sanitare95
    - Copii în creşe cu program zilnic56
    - Copii în creşe cu program săptămînal86
    - Copii în leagăne de copii86
    - Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare149
    - Bolnavi în leprozerii188
    - Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare113
    - Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte12
    - Donatorii de sînge191
    - Bolnavii străini internaţi la Institutul naţional de gerontologie şi geriatrie**)
    Asistenţă socială  
    - Cămine de bătrîni şi pensionari86
    - Cămine-spital pentru adulţi106
    - Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori113
    - Cantine de ajutor social77
    Activitate sportivă de performanţă  
    - Competiţii sportive interne244
    - Cantonamente, semicantonamente şi tabere256
    - Competiţii sportive internaţionale318
  Notă *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia noului-născut poate beneficia mama copilului. Notă **) Se difuzează numai unităţilor interesate.
   +  Anexa 2 CUANTUMULburselor de şcolarizare şi de merit ce se atribuie elevilor şi studenţilor
    1.Învăţămînt preuniversitar  
      a)Burse de şcolarizare3.000 lei
      b)Burse de merit900 lei
      c)Burse pentru elevii din Republica Moldova3.960 lei
           
    2.Învăţămînt universitar  
      a)Burse de studii categoria I4.440 lei
      b)Burse de studii categoria II3.840 lei
      c)Burse de studii categoria III3.240 lei
      d)Burse pentru studenţii din Republica Moldova  
        - burse de studii4.800 lei
        - burse pentru studii postuniversitare, specializare sau  
        doctorat6.000 lei
      e)Burse pentru studenţii străini, bursieri ai statului român  
        - burse pentru elevi3.960 lei
        - burse pentru studenţi4.800 lei
        - burse pentru studii postuniversitare6.000 lei
   +  Anexa 3 TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZITce se vor aplica începînd cu plata drepturilor de salarii pentru luna noiembrie 1991
    Venitul lunar impozabilImpozitul lunar  
    pînă la 900 lei6%  
    901 - 1.100 lei54 lei + 10% pentru ceea ce depăşeşte900 lei
    1.101 - 1.300 lei74 lei + 18% pentru ceea ce depăşeşte1.100 lei
    1.301 - 2.200 lei110 lei + 22% pentru ceea ce depăşeşte1.300 lei
    2.201 - 3.700 lei308 lei + 23% pentru ceea ce depăşeşte2.200 lei
    3.701 - 5.500 lei653 lei + 24% pentru ceea ce depăşeşte3.700 lei
    5.501 - 9.200 lei1.085 lei + 25% pentru ceea ce depăşeşte5.500 lei
    9.201 - 12.850 lei2.010 lei + 26% pentru ceea ce depăşeşte9.200 lei
    12.851 - 18.350 lei2.959 lei + 28% pentru ceea ce depăşeşte12.850 lei
    18.351 - 27.550 lei4.499 lei + 31% pentru ceea ce depăşeşte18.350 lei
    27.551 - 36.700 lei7.351 lei + 35% pentru ceea ce depăşeşte27.550 lei
    36.701 - 45.950 lei10.553 lei + 40% pentru ceea ce depăşeşte36.700 lei
    peste 45.950 lei14.253 lei + 45% pentru ceea ce depăşeşte45.950 lei
  ------------------