ORDIN nr. 4.432 din 29 august 2014privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 4 septembrie 2014  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012.(2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016.(4) Comisia Națională de Admitere poate elabora instrucțiuni/ proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016.  +  Articolul 3Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2015-2016 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4(1) Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2015-2016 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010.(2) Candidații care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.(3) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.(4) Se recunosc și se echivalează rezultatele obținute pentru limbile moderne, examenele și instituțiile menționate în Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea se recunosc și se echivalează rezultatele obținute la examenele care conferă nivelul de competență lingvistică A2, organizat de instituțiile prevăzute în lista menționată, pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja examene prevăzute în listă.(5) Candidații cărora li se recunosc și echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susținerea de probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă respectivă.(7) Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor/va aloca coduri distincte pentru clasele menționate la alin. (6) și vor/va menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.(8) Admiterea candidaților la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională menționate la alin. (7) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni.  +  Articolul 5Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcționarea, admiterea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.  +  Articolul 7Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară națională, Direcția informatizare și dezvoltarea infrastructurii școlare și universitare, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  București, 29 august 2014.Nr. 4.432.  +  Anexele nr. 1-4ANEXEla Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014 privind organizarea și desfășurareaadmiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016