STATUTUL din 3 septembrie 2010 Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc
EMITENT
  • UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 26 octombrie 2010    Notă
    *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 19 din 3 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 26 octombrie 2010.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale privind Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești  +  Articolul 1Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești este o organizație profesională cu personalitate juridică, formată din toți executorii judecătorești din România numiți de ministrul justiției în condițiile legii, cu organizare, funcționare și conducere autonome.  +  Articolul 2Sunt membri ai Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești toți executorii judecătorești care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, numiți în funcție de ministrul justiției.  +  Articolul 3Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, denumită în continuare Uniunea, acționează pentru asigurarea prestigiului și autorității profesiei de executor judecătoresc, având ca scop principal reprezentarea și apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi.  +  Articolul 4(1) Uniunea dobândește, potrivit legii, personalitate juridică de la data constituirii și adoptării statutului de către primul Congres al Uniunii.(2) Uniunea are sigiliu și siglă proprii.(3) Sediul principal al Uniunii este în municipiul București.  +  Articolul 5Data de 10 mai este declarată Ziua executorului judecătoresc, Consiliul Uniunii urmând a hotărî locul și modalitățile de desfășurare a solemnităților legate de acest moment festiv.  +  Articolul 6Uniunea conduce și coordonează la nivel național activitatea executorilor judecătorești și urmărește respectarea regulilor deontologice în activitatea acestora, potrivit Codului deontologic al profesiei, aprobat de Congresul Uniunii.  +  Articolul 7Uniunea asigură cadrul corespunzător pentru perfecționarea nivelului profesional și a calității actelor întocmite de executorii judecătorești, prin:a) informarea sistematică a executorilor judecătorești cu privire la practica judiciară națională în materia executării silite și doctrina de specialitate în această materie, existentă atât la nivel național, cât și la nivelul prevederilor regulamentelor europene;b) introducerea și însușirea tehnicilor noi în activitatea execuțională;c) organizarea de reuniuni, seminare, simpozioane și alte forme de instruire, precum și de schimburi de experiență între executorii judecătorești, cu participarea unor personalități și reprezentanți ai unor organizații profesionale din țară și din străinătate;d) editarea unor publicații proprii de specialitate;e) organizarea controlului profesional, financiar și administrativ;f) unificarea practicii execuționale.  +  Articolul 8Uniunea propune întocmirea unor proiecte de acte normative în legătură cu activitatea execuțională, participând la elaborarea acestora.  +  Articolul 9(1) În cadrul Uniunii, executorii judecătorești din circumscripția fiecărei curți de apel se constituie în cameră a executorilor judecătorești, cu personalitate juridică, denumită în continuare Cameră.(2) Din Cameră fac parte toți executorii judecătorești din circumscripția curții de apel respective.  +  Articolul 10Uniunea și Camerele funcționează prin autofinanțare realizată din contribuția membrilor săi și din alte surse, potrivit prezentului statut.  +  Articolul 11Uniunea și Camerele nu pot fi angajate politic prin acțiunile membrilor lor.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții generale privind profesia de executor judecătoresc  +  Articolul 12Profesia de executor judecătoresc este liberală și independentă.  +  Articolul 13(1) Competența materială a executorilor judecătorești este punerea în executare a dispozițiilor civile din titlurile executorii, dacă legea nu prevede altfel.(2) Executorii judecătorești îndeplinesc și alte atribuții date prin lege în competența lor.  +  Articolul 14Competența teritorială a executorilor judecătorești este reglementată prin Codul de procedură civilă sau prin legi speciale.  +  Capitolul II Structura organizatorică  +  Secţiunea 1 Uniunea  +  Articolul 15Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul, Consiliul și președintele.  +  Articolul 16(1) Congresul Uniunii este constituit din președintele și vicepreședinții Uniunii, președinții Camerelor, membrii Consiliului Uniunii și câte un delegat pentru fiecare cameră, ales de adunarea generală a acesteia, cu excepția Congresului de constituire a Uniunii, care se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2). (la 22-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 16 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 11 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 ) (2) Congresul Uniunii se întrunește anual la convocarea Consiliului acesteia, potrivit legii.(3) Congresul Uniunii este legal constituit în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.(4) În cazul în care nu se realizează cvorumul prevăzut la alin. (3), se face o nouă convocare a Congresului Uniunii, în aceleași condiții, peste cel mult o lună. La această convocare Congresul Uniunii este legal constituit prin prezența majorității delegaților. Dacă nici în această situație nu se realizează cvorumul legal, Congresul Uniunii se amână din nou și va fi convocat de atâtea ori până când se va realiza cvorumul prevăzut în acest alineat.  +  Articolul 17(1) Consiliul Uniunii va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numărul membrilor Camerelor sau la cererea majorității colegiilor directoare ale Camerelor.(2) Convocarea Congresului extraordinar al Uniunii se face în termen de 7 zile de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), iar constituirea Congresului extraordinar se va realiza potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (4).(3) Congresul extraordinar al Uniunii se va ține în cel mult 30 de zile de la data convocării.  +  Articolul 18(1) Congresul Uniunii are următoarele atribuții:a) adoptă Statutul Uniunii și Statutul Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;b) alege/revocă președintele și cei 2 vicepreședinți ai Consiliului Uniunii;c) alege/revocă Comisia de cenzori și Consiliul de conducere al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;d) validează și revocă membrii Comisiei superioare de disciplină, care va fi compusă din 15 membri din Camere diferite, fără ca aceștia să dețină sau să ocupe alte funcții eligibile la orice nivel al Uniunii sau al Camerelor;e) analizează și aprobă raportul de activitate anual al Consiliului Uniunii;f) aprobă bugetul Uniunii și al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;g) analizează și aprobă raportul anual al Comisiei superioare de disciplină și raportul anual al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;h) analizează și aprobă raportul anual al Comisiei de cenzori a Uniunii și raportul anual al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;i) alege/revocă directorul și secretarul Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești pentru un mandat de 3 ani;j) aprobă Codul deontologic al executorului judecătoresc;k) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei superioare de disciplină.l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, de Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare regulament, sau de prezentul statut;(2) Congresul adoptă hotărâri care sunt obligatorii pentru toți membrii Uniunii.(3) Alegerea președintelui și a vicepreședinților se face prin vot secret.----------Alin. (3) al art. 18 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 31 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016 prin revocarea acestui act normativ de către art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 6 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 19(1) Consiliul Uniunii este organul de conducere al Uniunii constituit în baza normei de reprezentare de 1 la 150 executori judecătorești. Norma se calculează și pentru fracțiile neîmplinite. (la 22-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 19 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 11 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 ) (2) Alegerea președintelui și a vicepreședinților se face prin vot secret, în aplicarea dispozițiilor art. 24 alin. (3) teza finală.--------Alin. (2) al art. 19 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 31 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016 prin revocarea acestui act normativ de către art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 6 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016.(3) Va fi declarat ales candidatul care întrunește majoritatea simplă din numărul total al voturilor exprimate.(4) Președintele, vicepreședinții și membrii Consiliului Uniunii au dreptul la indemnizații plătite din bugetul Uniunii și aprobate de Consiliul Uniunii.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 20(1) Consiliul Uniunii se întrunește, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.(2) Consiliul Uniunii își desfășoară activitatea cu participarea a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.(3) Hotărârile Consiliului Uniunii se adoptă cu votul majorității simple a membrilor prezenți.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 21Consiliul Uniunii are următoarele atribuții:a) solicită ministrului justiției numirea, suspendarea, revocarea ori încetarea funcției de executor judecătoresc;b) întocmește Tabloul executorilor judecătorești, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează anual;c) propune ministrului justiției numărul necesar de birouri de executori judecătorești și condițiile de desfășurare a următoarelor examene sau concursuri:(i) admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari;(ii) definitivat, pentru executorii judecătorești stagiari;(iii) schimbări de sediu dintr-o circumscripție în alta;(iv) admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică;d) avizează proiectul de modificare și/sau completare a regulamentului;e) înaintează ministrului justiției propuneri de modificare și completare ale regulamentului;f) aprobă proiectul de modificare și/sau completare a Statutului Uniunii între congrese, după consultarea Adunărilor generale ale Camerelor;g) soluționează contestațiile și plângerile prealabile formulate împotriva hotărârilor Consiliului Uniunii;h) exercită controlul actelor de procedură întocmite de un executor judecătoresc în cadrul unui dosar de executare, solicitat, spre analiză, de către conducerea Uniunii;i) aprobă proiectele de modificare și/sau completare aduse actelor normative care reglementează activitatea de executare silită, statutul profesiei de executor judecătoresc, sau formulează puncte de vedere pe marginea proiectelor de modificare și/sau completare a oricăror acte normative care au incidență în domeniul de activitate al executorilor judecătorești;j) adoptă hotărâri de îndrumare în vederea unificării practicii execuționale;k) avizează cererile executorilor judecătorești care solicită dobândirea calității de administrator și lichidator al procedurii insolvenței persoanelor fizice;l) avizează cererile executorilor judecătorești de schimbare a sediului biroului dintr-o circumscripție în alta;m) repartizează executorii judecătorești care au promovat examenul de admitere ca stagiar ținând cont de media și opțiunea candidaților, precum și de posturile vacante de executor judecătoresc stagiar;n) reprezintă Uniunea în raporturile cu terții pe plan intern și internațional, prin președinte sau, în lipsa acestuia, prin unul dintre cei 2 vicepreședinți;o) aprobă încheierea de protocoale de colaborare cu instituții sau autorități publice ori cu orice entități cu atribuții în domeniu, prin președinte sau, în lipsa acestuia, prin unul dintre cei 2 vicepreședinți;p) stabilește și aprobă cuantumul cotelor de contribuție la Uniune și la Casa de Asigurări a Executorilor Judecătorești (la 22-06-2018, Litera p) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 11 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 ) q) aprobă taxele aferente organizării și susținerii cursurilor de pregătire profesională a executorilor judecătorești;r) întocmește regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei superioare de disciplină, pe care îl propune spre aprobare Congresului Uniunii;s) stabilește și aprobă modelul sigiliului executorilor judecătorești, al siglei și emblemei Uniunii, modelul ștampilei, al firmelor destinate birourilor de executori judecătorești și Camerelor, precum și al legitimaților executorilor judecătorești;ș) exercită cel puțin o dată la 2 ani controlul profesional-administrativ asupra Camerelor și asupra birourilor executorilor judecătorești, efectuând controlul actelor de procedură întocmite de către executorii judecătorești, în limitele prevăzute de dispozițiile legale în materie, calitatea acestora, conservarea arhivei, gestiunea financiar-contabilă și conduita executorilor în îndeplinirea atribuțiilor profesionale. Consiliul poate delega Colegiului director al Camerei efectuarea controlului profesional, în conformitate cu prevederile art. 62 din lege;t) stabilește și aprobă indemnizațiile de conducere ale președintelui și vicepreședinților Consiliului Uniunii, ale organelor de conducere ale Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești, ale organelor de conducere și membrilor Comisiei Științifice ai Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești, ale organelor de control ale Consiliului Uniunii, precum și indemnizațiile de ședință ale membrilor Consiliului Uniunii;ț) aprobă formatorii Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești la propunerea conducătorului științific și indemnizațiile acestora la propunerea conducerii Centrului;u) numește/revocă din funcție conducătorul științific al Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești și membrii Comisiei științifice a acestuia;v) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de cenzori a Uniunii și al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;w) aprobă organigrama și statul de funcții ale personalului de specialitate și administrativ al Uniunii și al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;x) desemnează 2 dintre membrii săi să facă parte din Biroul executiv al Consiliului Uniunii;y) repartizează sarcini și responsabilități Biroului executiv al Consiliului Uniunii;z) organizează și coordonează activitatea de editare a Buletinului executorilor judecătorești din România;aa) aprobă programul de pregătire și perfecționare a executorilor judecătorești și proiectul de venituri și cheltuieli al Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești, care va face parte integrantă din bugetul consolidat al UNEJ;ab) realizează și asigură managementul activităților de pregătire profesională continuă;ac) aprobă modulele de pregătire profesională, numărul de participanți și perioada de desfășurare, înaintate de conducerea Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești;ad) consultă Comisia științifică a Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești în probleme de modificări legislative, analize științifice și studii comparative în ceea ce privește orice aspecte consideră a fi necesare privind activitatea de executare silită sau statutul executorilor judecătorești;ae) aprobă afilierea Uniunii la organizațiile profesionale internaționale ale executorilor judecătorești și cotele de contribuție la acestea;af) aprobă planul anual de control;ag) acceptă donațiile și legatele făcute Uniunii și aprobă sponsorizări;ah) stabilește cuantumul taxelor de înscriere și participare la examenele și concursurile profesionale;ai) aprobă, pentru cazuri temeinic justificate, restituirea, în tot sau în parte, a taxelor de înscriere și participare la examenele și concursurile profesionale;aj) stabilește cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor comisiilor de examene și concursuri profesionale;ak) desemnează membrii comisiilor de organizare a alegerilor organelor de conducere la nivelul Uniunii;al) întocmește și actualizează permanent listele cuprinzând:(i) executorii judecătorești aflați în stare de incompatibilitate, indicând și temeiul legal al incompatibilității;(ii) executorii judecătorești care sunt suspendați din funcție în temeiul art. 24 lit. a) și lit. b) teza a doua și lit. c)-e) din lege;(iii) executorii judecătorești stagiari, indicând biroul în care sunt angajați și data încheierii contractului individual de muncă;(iv) executorii judecătorești a căror calitate a încetat și temeiul legal al încetării;(v) situația controalelor profesionale efectuate;(vi) situația privind sancțiunile disciplinare aplicate executorilor judecătorești.am) aprobă cererile de asociere și încetare a asocierii executorilor judecătorești care nu au sediul biroului în circumscripția aceleiași curți de apel;an) stabilește și actualizează anual cuantumul cheltuielilor de executare;ao) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de regulament sau de prezentul statut.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 22Biroul executiv se compune din președinte, cei 2 vicepreședinți și 2 membri ai Consiliului Uniunii desemnați de către acesta.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 23(1) Biroul executiv al Consiliului Uniunii are următoarele atribuții principale:a) asigură activitatea permanentă a Consiliului Uniunii;b) pregătește proiectele de documente ce vor fi prezentate spre dezbatere și aprobare Consiliului Uniunii;c) ia orice măsuri urgente ce se impun cu privire la activitatea de executare silită și la statutul executorului judecătoresc, în perioada cuprinsă între ședințele de Consiliu;d) elaborează proiectul raportului anual de activitate al Uniunii;e) elaborează proiectul de buget al Uniunii;f) propune Consiliului cuantumul cotelor de contribuție la Uniune (la 22-06-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 23 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 11 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 ) g) propune Consiliului Uniunii cotele de contribuție ale executorilor judecătorești la Casa de Asigurări a Executorilor Judecătorești, pentru garantarea responsabilității civile a acestora;h) elaborează și supune aprobării Consiliului Uniunii planul anual de control;i) ține evidența executorilor judecătorești și a birourilor de executori judecătorești și centralizează datele statistice privind activitatea execuțională pe baza rapoartelor anuale ale Camerelor;j) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Uniunii și exercită orice alte atribuții stabilite de acesta;(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Biroul executiv emite decizii.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 24(1) Președintele Uniunii este și președintele Consiliului și are următoarele atribuții principale:a) reprezintă Uniunea în raporturile cu autoritățile publice din România, cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, cu cele profesionale și cu alte persoane juridice, interne și internaționale;b) stabilește atribuțiile celor 2 vicepreședinți ai Consiliului Uniunii și ale celor 2 membri ai Biroului executiv;c) angajează personalul de specialitate și administrativ al Uniunii și stabilește prin negociere salariile acestora, cu respectarea organigramei și a statului de funcții, aprobate de către Consiliul Uniunii;d) convoacă, prin intermediul Camerelor, și conduce ședințele Congresului, ale Consiliului Uniunii și ale Biroului executiv, comunicând în acest sens ordinea de zi;e) ordonanțează cheltuielile bugetare ale Uniunii; președintele poate delega această atribuție unuia dintre vicepreședinți;f) comunică executorilor judecătorești, prin intermediul Camerelor, toate actele cu caracter normativ adoptate de Consiliul Uniunii și deciziile Biroului executiv;g) coordonează activitatea tuturor entităților înființate în cadrul Uniunii;h) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege, de regulament sau de prezentul statut.(2) Vicepreședintele desemnat de președinte sau de Consiliul Uniunii exercită atribuțiile președintelui în lipsa acestuia.(3) Funcțiile de președinte și vicepreședinte nu pot fi exercitate decât pe durata a două mandate, care pot fi și succesive. Durata unui mandat este de 3 ani. În cazuri excepționale, când președintele sau vicepreședintele se află în imposibilitatea de a-și mai exercita mandatul, acesta va fi considerat efectuat și va fi continuat de către un delegat interimar desemnat de către Consiliul Uniunii, până la alegerea unui nou președinte sau vicepreședinte, după caz, de către Congres.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite dispoziții.(5) Pe perioada mandatului atât președintele, cât și vicepreședinții au obligația de a exercita funcția de executor judecătoresc.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 24^1Eliminat.----------Art. 24^1 a fost eliminat ca urmare a revocării HOTĂRÂRII nr. 1 din 31 martie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016 prin art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 6 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016.  +  Articolul 25(1) Comisia de cenzori a Uniunii este compusă din 3 membri, dintre care 2 executori judecătorești aleși de Congresul Uniunii și un expert contabil desemnat de Consiliul Uniunii.(2) Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.(3) Cenzorii își desfășoară activitatea potrivit regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Uniunii.(4) Calitatea de cenzor este incompatibilă cu orice altă funcție eligibilă în cadrul Uniunii.  +  Articolul 26(1) Uniunea are patrimoniu și buget proprii.(2) Bugetul Uniunii este format din contribuțiile bănești ale membrilor săi, donații, sponsorizări și din orice alte sume de bani dobândite licit.------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 26 mai 2011.(3) Cota de contribuție a Camerei la Uniune reprezintă totalitatea contribuțiilor membrilor săi la bugetul Uniunii și se aprobă de către Consiliul Uniunii, la propunerea Biroului Executiv. (la 22-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 26 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 11 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 ) (4) Contribuția menționată la alin. (3) se plătește lunar de către fiecare executor judecătoresc, direct în contul bancar al Uniunii sau la casieria acesteia. (la 22-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 26 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 11 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 ) (5) Pentru înscrierea la concursul în vederea ocupării unui post de executor judecătoresc, candidatul va plăti o taxă stabilită de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Uniunii, în cotă de 80%, iar restul de 20% se face venit la Camere. Taxa se plătește la Cameră odată cu depunerea dosarului.------------Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 26 mai 2011.  +  Secţiunea a 2-a Camerele  +  Articolul 27Camera are, potrivit legii, personalitate juridică, firmă, ștampilă și sigilii proprii, iar sediul ei se află în localitatea în care funcționează curtea de apel în circumscripția căreia se constituie.  +  Articolul 28(1) Organul de conducere al Camerei este Colegiul director.(2) Colegiul director este format dintr-un președinte, un vicepreședinte și 3-7 membri.(3) Colegiul director este ales de Adunarea generală a Camerei pentru o perioadă de 3 ani dintre membrii acelei Camere.(4) Funcționarea tuturor organelor Camerei se realizează potrivit prezentului statut.  +  Articolul 29(1) Adunarea generală a Camerei se întrunește semestrial în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară, la convocarea președintelui, Colegiului director sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi ori la solicitarea Consiliului Uniunii.(2) Convocarea Adunării generale a Camerei în ședință ordinară se face cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru ținerea acesteia, iar convocarea ședinței extraordinare se face cu cel puțin 3 zile înainte, prin înștiințarea membrilor săi, cu menționarea datei și a locului desfășurării.(3) Prezența executorilor judecătorești la lucrările Adunării generale a Camerei este obligatorie, absența nemotivată atrăgând sancțiunea prevăzută de art. 46 din lege.  +  Articolul 30(1) Adunarea generală a Camerei este legal constituită în prezența majorității membrilor săi.(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, Colegiul director, de față cu cei prezenți, stabilește o nouă dată pentru Adunarea generală a Camerei, în termen de cel mult 7 zile.(3) Adunarea generală a Camerei adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor celor prezenți.  +  Articolul 31Adunarea generală a Camerei are următoarele atribuții principale:a) alege și revocă președintele Colegiului director;b) alege și revocă membrii Colegiului director și reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii;c) alege și revocă Comisia de cenzori;d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli anual al Camerei și raportul Comisiei de cenzori;e) stabilește cotele de contribuție ale executorilor judecătorești la Cameră;f) aprobă propunerile Colegiului director cu privire la structura organizatorică;g) alege și revocă reprezentanții Camerei în Consiliul Uniunii, în Comisia Superioară de Disciplină și în Consiliul de disciplină al Camerei;h) desemnează membrii comisiilor de organizare a alegerilor organelor de conducere la nivelul Camerelor;i) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de regulament și de prezentul statut.----------Art. 31 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 32Alegerea președintelui, a vicepreședintelui și a reprezentanților în Consiliul Uniunii, în Comisia Superioară de disciplină și în Consiliul de disciplină al Camerei, precum și a membrilor Colegiului director al Camerei se face de Adunarea generală a Camerei prin vot secret, cu majoritate simplă, dintre membrii Camerei cu o vechime neîntreruptă în activitatea de executor judecătoresc de cel puțin 7 ani și care se bucură de o bună reputație profesională.---------Art. 32 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 31 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016 prin revocarea acestui act normativ de către art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 6 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016.  +  Articolul 33Colegiul director al Camerei lucrează legal în prezența majorității membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.  +  Articolul 34Colegiul director al Camerei se întrunește în ședințe ordinare lunar sau la convocarea președintelui, în ședință extraordinară.  +  Articolul 35Colegiul director al Camerei are următoarele atribuții principale:a) primește cererile solicitanților pentru ocuparea posturilor de executor judecătoresc, împreună cu documentele necesare în acest scop, inclusiv dovada achitării taxei de înscriere și participare la concurs sau examen, și le înaintează Consiliului Uniunii, cu dovada achitării de către Camere a cotei de 80% din taxa specificată mai sus în contul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești cu cel puțin 10 zile înaintea datei stabilite pentru concurs, dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege;------------Lit. a) a art. 35 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 26 mai 2011.b) primește contestațiile formulate împotriva rezultatelor concursului privind admiterea în profesie și le înaintează Consiliului Uniunii;b^1) verifică dacă sediul biroului executorului judecătoresc dispune de spațiu corespunzător și dotări necesare desfășurării activității și conservării arhivei în bune condiții;---------Lit. b^1) a art. 35 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 19 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.b^2) stabilește cuantumul taxei pentru primirea avizului de înscriere a biroului executorului judecătoresc la curtea de apel, taxă ce se face venit la bugetul Camerei;---------Lit. b^2) a art. 35 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 19 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.b^3) eliberează avizul pentru înscrierea biroului executorului judecătoresc la curtea de apel, după îndeplinirea condițiilor legale și statutare;----------Lit. b^3) a art. 35 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 19 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.c) primește certificatul de înregistrare a birourilor executorilor judecătorești, eliberat de prim-grefierul curții de apel, și îl comunică, de îndată, compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiției și Consiliului Uniunii;d) avizează cererile de angajare ale executorilor judecătorești stagiari de către executorul judecătoresc care a solicitat postul de stagiar și verifică semestrial stadiul pregătirii și al formării profesionale a executorilor judecătorești stagiari;e) soluționează sesizările formulate împotriva executorilor judecătorești și propune, după caz, luarea măsurilor legale și statutare;f) deleagă, în cazurile prevăzute de lege și de regulament, un executor judecătoresc din aceeași circumscripție a judecătoriei sau dintr-o altă circumscripție, care va asigura funcționarea unui birou al executorilor judecătorești pentru îndeplinirea actelor care sunt de competența teritorială a acelui birou;g) informează Uniunea în legătură cu activitatea birourilor executorilor judecătorești, asupra numărului necesar de executori judecătorești și de executori judecătorești stagiari;h) reprezintă Camera în relațiile cu terții prin președinte, iar în lipsa acestuia, prin vicepreședinte;i) difuzează Buletinul informativ al executorilor judecătorești și aduce la cunoștința executorilor judecătorești din circumscripția sa măsurile privind unificarea practicii execuționale;j) desemnează executorii judecătorești din cadrul Colegiului director care vor efectua controlul dispus de Consiliul Uniunii;k) întocmește și ține evidența cauzelor execuționale înregistrate în întreaga circumscripție teritorială;l) ține evidența veniturilor și cheltuielilor Camerei și a contribuției membrilor săi, aprobă și cuprinde în buget cheltuielile necesare asigurării pregătirii profesionale a membrilor săi, a schimburilor de experiență cu alte Camere din țară, precum și a organizării de activități culturale, turistice și sportive, prezentând Adunării generale a Camerei rapoarte în acest sens;----------Lit. l) a art. 35 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.m) asigură, prin personalul propriu de specialitate și administrativ, efectuarea lucrărilor de personal, a dosarelor de pensii, a lucrărilor legate de acordarea concediilor și a altor drepturi de asistență socială privind executorii judecătorești și personalul angajat;n) stabilește indemnizația președintelui, vicepreședintelui, celorlalți membri ai Colegiului director al Camerei, și a reprezentatului Camerei la Consiliul Uniunii, atunci când acesta participă la ședințele Colegiului director, precum și salarizarea personalului angajat;----------Lit. n) a art. 35 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.n^1) avizează cererile de asociere și încetare a asocierii executorilor judecătorești care au sediul biroului în circumscripția aceleiași curți de apel;----------Lit. n^1) a art. 35 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.o) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de regulament și de prezentul statut.  +  Articolul 36(1) Președintele Colegiului director al Camerei are următoarele atribuții:a) reprezintă Camera în raporturile cu terții;b) duce la îndeplinire hotărârile Colegiului director al Camerei și rezolvă lucrările curente;c) angajează personalul de specialitate și administrativ al Camerei, cu avizul Colegiului director;d) convoacă și conduce ședințele Adunării generale a Camerei, și ale Colegiului director al Camerei, prezentând periodic rapoarte de activitate și propuneri pentru îmbunătățirea activității;e) ordonanțează cheltuielile bugetare ale Camerei, aprobate de Colegiul director;e^1) participă de drept la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Uniunii;----------Lit. e^1) a alin. (1) al art. 36 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 19 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de regulament și de prezentul statut.(2) Funcția de președinte poate fi exercitată pe durata unui număr nelimitat de mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.------------Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 26 mai 2011.(3) Vicepreședintele exercită atribuțiile președintelui în lipsa acestuia.  +  Articolul 37(1) Reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii are următoarele drepturi și obligații:a) participă de drept la ședințele Colegiului director al Camerei;b) are acces la toate documentele Camerei;c) are dreptul la o indemnizație stabilită de Consiliul Uniunii;d) participă din partea Camerei la toate ședințele Consiliului Uniunii;e) prezintă Consiliului Uniunii propunerile Adunării generale a Camerei și ale Colegiului director, apărând interesele acestora;f) informează cu regularitate Adunarea generală și Colegiul director ale Camerei despre toate hotărârile adoptate de Consiliul Uniunii;g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea generală a Camerei.(2) Reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii va putea fi înlocuit de către președintele sau vicepreședintele Colegiului director în situația în care se află în imposibilitate de a participa la ședințele Consiliului Uniunii.  +  Articolul 38(1) Camera are patrimoniu și buget proprii.(2) Bugetul Camerelor este format din contribuții bănești ale executorilor judecătorești, cota de 20% din taxa de înscriere la concurs, taxa pentru primirea avizului de înscriere a biroului executorului judecătoresc la curtea de apel, donații și sponsorizări, precum și din orice alte sume de bani dobândite licit.-----------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 19 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.(3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 38 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 26 mai 2011.  +  Articolul 39(1) Comisiile de cenzori ale Camerelor sunt compuse din 3 membri aleși din rândul executorilor judecătorești.(2) Comisiile de cenzori ale Camerelor verifică modul de executare a bugetelor Camerelor și prezintă anual un raport Adunării generale a Camerei.(3) Personalul cu atribuții financiar-contabile al Camerei este obligat să pună la dispoziția Comisiei de cenzori a Camerei toate evidențele și datele pentru efectuarea verificărilor.  +  Secţiunea a 3-a Executorii judecătorești  +  Articolul 40Executorii judecătorești își desfășoară activitatea în cadrul unor birouri, individual sau prin asociere în baza unui contract de societate civilă.  +  Articolul 41(1) Biroul executorului judecătoresc va avea un sediu corespunzător pentru desfășurarea activității cu publicul și pentru depozitarea, păstrarea și conservarea în bune condiții a arhivei și a valorilor, în circumscripția în care a fost numit.(2) Executorul judecătoresc asigură securitatea sediului și ia măsuri de protecție împotriva incendiilor, efracțiilor sau altor evenimente previzibile.----------Art. 41 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 19 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.  +  Articolul 42(1) Programul de activitate al biroului executorului judecătoresc este obligatoriu de cel puțin 8 ore zilnic, din care 6 ore de activitate cu publicul.(2) Orice modificare a programului de lucru se va comunica Colegiului director al Camerei.  +  Articolul 43Biroul executorului judecătoresc și societatea civilă profesională nu sunt persoane juridice.  +  Articolul 44(1) Toate neînțelegerile de natură patrimonială dintre executorii judecătorești, inclusiv cele generate de preluarea dosarelor între birourile acestora, precum și cele privind formele asociative de desfășurare a activității execuționale urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă.(2) În caz contrar se va solicita concilierea Colegiului director al Camerei.  +  Articolul 45Indiferent de forma de desfășurare a activității, în mod individual sau prin asociere, atribuțiile personale și răspunderea pentru actele întocmite revin exclusiv executorului judecătoresc care le-a întocmit.  +  Articolul 46Executorii judecătorești sunt obligați să respecte reglementările legale și statutare în materie financiar-contabilă, sub sancțiunea atragerii răspunderii juridice, conform legii.  +  Articolul 47(1) Patrimoniul executorului judecătoresc are regimul juridic al bunurilor afectate exercitării profesiei sale.(2) Patrimoniul executorilor judecătorești asociați are regimul juridic corespunzător aportului fiecărui membru al societății civile profesionale fără personalitate juridică constituite în acest scop.(3) Creanțele personale ale executorilor judecătorești asociați au regimul juridic corespunzător aportului fiecărui membru al societății civile profesionale fără personalitate juridică constituite în acest scop.(4) Creanțele personale ale executorilor judecătorești nu pot fi realizate prin urmărirea patrimoniului biroului executorilor judecătorești asociați decât după partajul intervenit cu ceilalți asociați.  +  Secţiunea a 4-a Executorii judecătorești stagiari  +  Articolul 48Pot fi executori judecătorești stagiari persoanele care îndeplinesc condițiile expres prevăzute de dispozițiile legii, care au promovat examenul de admitere în profesie și sunt angajate ale unui birou de executor judecătoresc sau ale unei societăți civile profesionale.  +  Articolul 49(1) Pot angaja executori judecătorești stagiari numai executorii judecătorești care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 15 lit. c) din lege și au o vechime neîntreruptă de minimum 10 ani în profesie.(2) Perioada în care o persoană a exercitat funcția de executor judecătoresc stagiar nu intră în calculul vechimii prevăzute la alin. (1).----------Art. 49 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 50(1) Executorul judecătoresc stagiar este angajat prin contract individual de muncă, încheiat pe perioadă determinată cu executorul judecătoresc în condițiile legii, regulamentului și ale prezentului statut.(2) Un executor judecătoresc nu poate angaja mai mulți executori judecătorești stagiari în aceeași perioadă.  +  Secţiunea a 5-a Asocierea și încetarea asocierii executorilor judecătorești----------Secț. a 5-a a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 50^1(1) Activitatea unui executor judecătoresc se desfășoară în cadrul unui birou, în care pot funcționa unul sau mai mulți executori judecătorești asociați, sau în cadrul unei societăți profesionale.(2) Asocierea și încetarea asocierii executorilor judecătorești care au sediul biroului în circumscripția aceleiași curți de apel se avizează de către Colegiului director al Camerei în a cărei rază teritorială își au sediul executorii judecătorești.(3) În vederea avizării favorabile a asocierii, Colegiul director al Camerei verifică dacă executorii judecătorești asociați au prevăzut în contractul de societate următoarele elemente obligatorii:a) denumirea și sediul societății profesionale, precum și durata asocierii;b) modul în care se vor ține registrele prevăzute la art. 84 din regulament;c) modul în care se vor ține evidențele financiar-contabile și fiscale, respectiv în partidă separată sau în partidă comună. În cazul în care evidențele se țin în partidă comună, se menționează executorul judecătoresc care, după încetarea asocierii, va prelua în întregime arhiva dosarelor și arhiva economico-financiară;d) care dintre birourile executorilor judecătorești ce se asociază se va închide, după caz;e) biroul în care își va desfășura activitatea societatea profesională ca urmare a asocierii, cu mențiunea, dacă este cazul, că acesta va funcționa utilizând registrele deja deschise; la sfârșitul acestora se va încheia un proces-verbal care va cuprinde data și numărul de înregistrare de la care executorii judecătorești și-au început activitatea în asociere;f) mențiuni cu privire la cota de participare la venituri și cheltuieli.(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică, după caz, în mod corespunzător, și în situația în care unul sau mai mulți executori judecătorești ies din asociere fără ca societatea profesională să se desființeze sau se cooptează noi asociați.(5) În cazul asocierii, prelungirii sau încetării asocierii, executorii judecătorești vor depune, pentru a fi înaintat Ministerului Justiției, în vederea emiterii ordinului de asociere, prelungire asocierii sau de încetare a asocierii, după caz, un exemplar original al actului juridic prin care părțile dispun asupra asocierii, prelungirii de asociere sau încetării asocierii, sau atunci când acest lucru nu este posibil, o copie legalizată ori un duplicat de pe acesta, după caz. La cererea depusă în original, se vor înainta în mod obligatoriu și următoarele:a) copia actului/actelor juridice prin care părțile au convenit anterior asupra asocierii, prelungirii de asociere sau încetării asocierii cu unul sau mai mulți asociați;b) copia ordinelor sau, după caz, a hotărârilor prin care s-a dispus anterior asupra asocierii, prelungirii de asociere sau încetării asocierii cu unul sau cu mai mulți asociați;c) copia ordinului de numire în funcție sau, după caz, a ultimului ordin de schimbare definitivă a sediului biroului.----------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 50^2(1) Asocierea și încetarea asocierii executorilor judecătorești care nu au sediul biroului în circumscripția aceleiași curți de apel se aprobă de către Consiliul Uniunii.(2) Pentru aprobarea cererii menționate la alin. (1), Colegiul director al Camerei din care pleacă executorul judecătoresc emit un aviz în urma verificării îndeplinirii următoarelor condiții:a) dacă au fost luate măsurile necesare pentru predarea arhivei create anterior asocierii și a dosarelor aflate pe rolul biroului;b) efectuarea plăților scadente către Cameră, Uniune și către Casa de Asigurări a Executorilor Judecătorești.(3) Neîndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea avizării cererii de asociere până la data la care executorul judecătoresc în cauză face dovada îndeplinirii acestora.(4) Cererea de asociere în vederea obținerii avizului prevăzut la alin. (2) se depune la Camera în raza căreia își are sediul executorul judecătoresc care solicită să își schimbe sediul prin asociere, în vederea avizării. Pentru avizarea favorabilă a cererii, Colegiul director al Camerei verifică îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute la alin. (2). Cererea, împreună cu avizul favorabil, se transmite, în vederea aprobării, Consiliului Uniunii.(5) Consiliul Uniunii aprobă cererea de asociere după verificarea îndeplinirii condițiilor legale prevăzute la art. 50^1 alin. (3). Dispozițiile art. 50^1 alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător.(6) Asocierea se dispune prin ordin al ministrului justiției, în baza hotărârii Consiliului Uniunii de aprobare a cererii.----------Art. 50^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 50^3Ulterior emiterii ordinului ministrului justiției de asociere, Colegiul director al Camerei unde s-a făcut asocierea va acorda avizul prevăzut la art. 51 alin. (2), numai după ce executorul judecătoresc al cărui birou se închide face dovada predării arhivei create, precum și dosarele aflate în lucru pe rolul acelui birou către Colegiul director al Camerei în circumscripția căruia și-a desfășurat activitatea anterior.----------Art. 50^3 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 50^4Prin asociere, executorul judecătoresc nu își pierde dreptul la birou individual, dar pe durata asocierii nu își poate desfășura activitatea concomitent într-un birou individual și într-o altă formă de asociere prevăzută la art. 50^1 alin. (1).----------Art. 50^4 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Capitolul III Admiterea în profesie  +  Articolul 51(1) Admiterea în profesia de executor judecătoresc se realizează prin una dintre următoarele forme:a) ca urmare a promovării examenului de definitivat organizat pentru executorii judecătorești stagiari;b) ca urmare a promovării concursului sau examenului de admitere în profesie organizat pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică;c) ca urmare a numirii persoanelor care au exercitat timp de 5 ani funcția de judecător, procuror sau avocat și au promovat examenul de definitivat în profesia din care provin.(2) Persoanele care dobândesc calitatea de executor judecătoresc, indiferent de forma prin care acced, trebuie să își înceapă activitatea ulterior obținerii avizului Camerei pentru înscrierea biroului executorului judecătoresc la curtea de apel, după ce fac dovada achitării unei taxe de înscriere în cuantumul propus de către Colegiile directoare ale Camerelor, cu aprobarea Consiliului Uniunii.----------Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 52(1) Reprezentanții Uniunii în comisiile de organizare și desfășurare a concursului sau examenului de admitere în profesie ori de definitivat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 15 lit. c) din lege, fiind propuși de Camere și validați de Consiliul Uniunii.(2) Nu pot face parte din comisiile prevăzute la alin. (1) rudele și afinii candidaților până la gradul 4 inclusiv și nici executorii judecătorești îndrumători ai acestora.  +  Capitolul IV Drepturile, obligațiile și răspunderea executorilor judecătorești  +  Secţiunea 1 Drepturile executorilor judecătorești  +  Articolul 53Membrii Uniunii au următoarele drepturi:a) să aleagă și să fie aleși în organele reprezentative ale Uniunii și ale Camerelor, în condițiile prevăzute în prezentul statut;b) să participe la manifestările organizate de Uniune și de Camera din care fac parte;c) să se adreseze nemijlocit tuturor organelor Uniunii și ale Camerelor și să primească informațiile solicitate;d) să poarte însemnele Uniunii;e) să beneficieze anual de concediu de odihnă de 30 de zile lucrătoare;----------Lit. e) a art. 53 a fost modificată de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.e^1) să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condițiile legii;----------Lit. e^1) a art. 53 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.f) să primească distincții pentru merite deosebite, la propunerea Camerei din care fac parte sau a Consiliului Uniunii, în condiții și modalități ce vor fi stabilite ulterior;g) să beneficieze de asigurări sociale de stat, în condițiile legii;h) să își exercite personal atribuțiile sau în asociere cu persoane compatibile și să se bucure de stabilitate în funcție, neputând fi transferați în altă localitate fără acordul lor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;i) Abrogată.------------Lit. i) a art. 53 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 10 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 26 mai 2011.  +  Secţiunea a 2-a Obligațiile executorilor judecătorești  +  Articolul 54Obligațiile membrilor Uniunii sunt următoarele:a) să respecte dispozițiile legii, precum și ale regulamentului;b) să respecte dispozițiile prezentului statut, hotărârile Congresului, ale Consiliului și ale Camerelor, precum și ale Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;c) să acționeze pentru realizarea scopului Uniunii;d) să respecte dispozițiile legale privind evidența financiar-contabilă a încasărilor din executare silită în cadrul biroului, prevăzute în cap. V^1;e) să păstreze față de terți confidențialitatea dezbaterilor, opiniilor și voturilor exprimate în cadrul organelor de conducere;f) să își perfecționeze continuu pregătirea profesională, participând la programe de pregătire profesională organizate de Centrul Național de Pregătire Profesională a Executorilor Judecătorești;g) să respecte normele eticii și principiile deontologiei profesionale;h) să participe la adunările și manifestările inițiate de organele de conducere ale Uniunii și Camerelor, la activitățile profesionale, precum și la ședințele organelor de conducere din care fac parte;i) să păstreze secretul profesional;j) să achite cu regularitate cotele de contribuție și cotizațiile stabilite de Uniune, de Camere și de Casa de Asigurări a Executorilor Judecătorești, pentru formarea bugetelor acestora;k) să aibă un comportament demn atât în afara profesiei, cât și în exercitarea acesteia;l) să răspundă în termenul stabilit la toate solicitările Camerei sau ale Uniunii;m) să nu emită acte de publicitate cu privire la oferta serviciilor pe care le prestează;n) să se asigure pentru malpraxis, urmând a face dovada în acest sens Camerei din cadrul căreia face parte;o) să respecte hotărârile Congresului și ale Consiliului Uniunii referitoare la publicarea de date și informații în toate registrele electronice ținute de Uniune care vizează activitatea de executare silită ori statutul profesiei de executor judecătoresc;p) să înștiințeze Camera în circumscripția căreia își desfășoară activitatea în legătură cu perioada în care va efectua concediul de odihnă;q) să înainteze organelor de control ale Uniunii, în termenul stabilit, o copie «conform cu originalul» de pe dosarul de executare silită solicitat, ori, după caz, să-l prezinte acestora, în original, spre consultare.----------Art. 54 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Secţiunea a 3-a Răspunderea executorilor judecătorești  +  Articolul 55(1) Executorul judecătoresc răspunde pentru modul în care își îndeplinește atribuțiile, disciplinar sau civil, în condițiile legii, regulamentului și ale prezentului statut.(2) Acțiunea disciplinară se judecă de Consiliul de disciplină al Camerei.(3) Împotriva hotărârii Consiliului de disciplină al Camerei părțile pot face contestație, în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioară de disciplină a Uniunii, care judecă în complet de 5 membri.(4) Hotărârea Comisiei superioare de disciplină este definitivă și poate fi atacată cu contestație la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul biroului executorului judecătoresc în cauză.-----------Alin. (4) al art. 55 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 23 mai 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 13 iunie 2014.(5) Răspunderea civilă a executorului judecătoresc poate fi angajată, în condițiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligațiilor sale profesionale.(6) Asigurarea de răspundere profesională a executorului judecătoresc se realizează prin Casa de Asigurări a Executorilor Judecătorești, constituită în acest scop, potrivit legii.  +  Articolul 56(1) Nerespectarea cu rea-credință a prevederilor art. 54 lit. d) constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează cu excluderea din profesie, prevăzută la art. 49 lit. e) din lege.(2) Nerespectarea prevederilor art. 54 lit. f) constituie abatere disciplinară și se sancționează conform dispozițiilor art. 49 lit. c)-e) din lege.(3) Nerespectarea prevederilor art. 54 lit. q) constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează cu excluderea din profesie, prevăzută la art. 49 lit. e) din lege.(4) Nerespectarea hotărârilor Congresului și a prevederilor prezentului statut constituie abatere disciplinară.----------Art. 56 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 57(1) Executorii judecătorești sancționați conform prevederilor art. 46 lit. a), b) și c) din lege pot exercita funcții eligibile, la următoarele alegeri, numai la nivelul Camerei.(2) Executorii judecătorești sancționați conform prevederilor art. 46 lit. a) și b) din lege sunt reabilitați după un termen de 6 luni de la data aplicării sancțiunii, dacă în această perioadă nu săvârșesc o nouă abatere.(3) Executorii judecătorești sancționați conform prevederilor art. 46 lit. c) din lege sunt reabilitați după un termen de un an de la data achitării amenzii, dacă în această perioadă nu săvârșesc o nouă abatere.(4) Executorii judecătorești sancționați conform prevederilor art. 46 lit. d) din lege sunt reabilitați după un termen de 3 ani de la expirarea perioadei de suspendare, dacă în această perioadă nu săvârșesc o nouă abatere.  +  Capitolul V Pregătirea și perfecționarea executorilor judecătorești  +  Articolul 58Pregătirea profesională continuă reprezintă totalitatea activităților planificate de pregătire teoretică și practică desfășurate de executorii judecătorești în vederea dobândirii sau îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și aptitudini profesionale, în scopul creșterii calității actului execuțional și a nivelului de performanță în domeniul respectiv.  +  Articolul 59Managementul activităților de pregătire profesională continuă este realizat de Consiliul Uniunii prin Programul național de pregătire profesională continuă.  +  Articolul 60(1) În aplicarea art. 7 lit. a), b), c), d) și f) din prezentul statut, precum și a art. 41^1 din lege, Uniunea coordonează activitatea Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești.(2) Organizarea și funcționarea Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești sunt stabilite prin Regulamentul de funcționare și perfecționare al Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești, aprobat de către Consiliul Uniunii.(3) În cadrul Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești funcționează o comisie științifică ce va fi consultată de către Consiliul Uniunii în probleme de modificări legislative, analize științifice, studii etc.  +  Articolul 61Participarea la pregătirea profesională efectuată prin Centrul Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești este obligatorie și se face cel puțin o dată la 3 ani.  +  Articolul 62(1) Neparticiparea la pregătirea profesională înăuntrul termenului de 3 ani la Centrul Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești duce la sesizarea Colegiului director al Camerei din care face parte executorul judecătoresc respectiv, cu propunerea de aplicare a unei sancțiuni disciplinare, în condițiile art. 56 alin. (2).(2) Nepromovarea testelor organizate la două sesiuni consecutive reprezintă abatere disciplinară și se sancționează conform dispozițiilor art. 49 lit. c) din lege.----------Art. 62 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 63Modulele de pregătire, numărul de participanți și perioada acestora vor fi stabilite de către conducerea Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești și vor fi adoptate de către Consiliul Uniunii.  +  Articolul 64La absolvirea perioadei de perfecționare se va susține un test și în funcție de rezultatul acestuia se va aplica sau nu măsura obligativității reluării cursului de către participanți la un modul viitor înăuntrul acestui termen de 3 ani.  +  Articolul 65Centrul Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești va elibera un certificat de absolvire la sfârșitul perioadei de pregătire profesională.  +  Articolul 66Abrogat.---------Art. 66 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 19 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.  +  Capitolul V^1Metodologia privind evidența financiar-contabilă a încasărilor din executarea silită în cadrul birourilor executorilor judecătorești----------Cap. V^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^1În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 7 din lege, executorii judecătorești au obligația de a încasa orice sume de bani numai prin următoarele modalități:a) încasarea efectuată cu chitanța de debit ori, după caz, cu chitanța de onorarii și factura fiscală aferentă, după caz, emisă în momentul primirii oricăror sume achitate cu numerar, cu respectarea dispozițiilor legale privind operațiunile de încasări și plăți în numerar;b) încasarea cu numerar efectuată în baza procesului-verbal sau a încheierii, urmată de emiterea, de îndată, a chitanței de debit și/sau de onorariu cu factura fiscală aferentă sau de consemnarea sumei la unitatea prevăzută de lege, conform art. 671 din Codul de procedură civilă;c) încasarea prin virament în contul de consemnări a sumelor urmărite, a contravalorii bunurilor vândute, a sumelor poprite, a cauțiunilor, a onorariilor de executare, ori în contul bancar curent al executorului judecătoresc, în cazul onorariilor de executare, după caz.----------Art. 65^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^2(1) Pentru încasarea debitelor cu numerar, efectuată în baza chitanței de debit, executorii judecătorești sunt obligați să dețină, separat de chitanțierul pentru încasarea onorariilor și a celorlalte cheltuieli de executare, carnetul chitanțier pentru debite propriu-zis, care să cuprindă pentru fiecare chitanță 3 exemplare, din care primul se remite plătitorului, al doilea se depune la dosarul de executare silită și al treilea exemplar rămâne și se păstrează la carnetul sau cotorul chitanțierului, după caz.(2) În situația încasării cu numerar a onorariilor și a altor cheltuieli de executare silită, executorul judecătoresc are obligația respectării normelor legale aplicabile în materie financiar-contabilă și fiscală, emițând plătitorului, separat de chitanța de debit, chitanța fiscală de onorariu și alte cheltuieli de executare silită, care să cuprindă 3 exemplare, dintre care primul se remite plătitorului, al doilea se depune la dosarul de executare silită împreună cu factura, iar al treilea se păstrează la carnetul sau cotorul chitanțierului, după caz. În toate cazurile executorul judecătoresc este obligat ca, de îndată, după emiterea acestora, să depună o copie a lor la dosarul de executare silită respectiv.(3) Toate chitanțele și facturile utilizate de executorul judecătoresc vor fi emise în conformitate cu dispozițiile Codului fiscal, normelor de aplicare a acestuia și altor norme legale în vigoare, iar acestea vor fi emise în ordine succesivă cronologică, executorul judecătoresc având obligația să dețină evidența strictă a chitanțelor și a facturilor.----------Art. 65^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^3În tot cuprinsul prezentului capitol, atunci când dispoziția legală face referire la carnet de facturi sau chitanțe, după caz, acesta poate fi ținut în condițiile prevăzute de Codul fiscal, inclusiv în format electronic.----------Art. 65^3 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^4(1) În situația în care nu este posibilă încasarea debitelor cu numerar prin emiterea imediată a chitanțelor și facturilor menționate la art. 65^1 lit. a), executorul judecătoresc va întocmi de îndată proces-verbal sau, după caz, încheiere, în care va evidenția încasarea sumelor achitate, respectiv datele privind identificarea plătitorului, cuantumul sumei și titlul legal cu care au fost achitate, cu respectarea prevederilor art. 679 din Codul de procedură civilă și ale art. 53 din lege, urmând ca în această situație, precum și în situația în care sumele sunt expediate cu mandat poștal, în aceeași zi, să emită chitanța de debit și/sau onorariu și alte cheltuieli de executare silită ori să procedeze în termen de cel mult 3 zile lucrătoare la consemnarea sumelor, conform art. 671 din Codul de procedură civilă.(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), executorul judecătoresc este obligat ca, de îndată, să depună originalul tuturor documentelor întocmite sau primite la dosarul de executare silită respectiv ori o copie a acestora dacă nu este posibilă depunerea exemplarului original.----------Art. 65^4 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^5(1) Orice sumă încasată cu numerar prin emiterea chitanței va fi predată, de îndată, creditorului, reprezentatului legal al acestuia care deține procură specială autentică de încasare ori altor persoane îndreptățite potrivit legii, iar în situația în care remiterea sumei nu este posibilă în termen de 3 zile de la încasare, acesta va fi consemnată la unitatea prevăzută de lege, conform art. 671 din Codul de procedură civilă.(2) În situația în care predarea se efectuează unei persoane fizice, remiterea sumei se va efectua în baza chitanței olografe liberatoare emisă de persoana încasatoare, pe versoul chitanței, de la cotorul carnetului chitanțier, cu care suma a fost încasată de biroul executorului judecătoresc, ori în baza unui proces-verbal, întocmit în conformitate cu prevederile art. 679 din Codul de procedură civilă și art. 53 din lege.(3) În situația în care predarea se efectuează unei persoane juridice sau altei entități ori subiect fiscal care, potrivit legii, are obligația de a emite chitanța, remiterea sumei va fi efectuată prin virament bancar, în contul al cărui titular este însuși creditorul deschis la instituția financiar-bancară pe atributul fiscal sau numai contra chitanță format legal, emisă de titularul creanței respective ori de persoana legal desemnată în acest sens.----------Art. 65^5 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^6(1) În scopul asigurării bunei desfășurări a activității specifice, pentru îndeplinirea atribuțiilor profesionale prevăzute la art. 7 lit. a), d) și g) din lege, în conformitate cu prevederile art. 671 din Codul de procedură civilă, executorii judecătorești sunt obligați să efectueze operațiunea de consemnare a tuturor sumelor încasate cu numerar și nepredate în termen de 3 zile, a sumelor indisponibilizate, a garanțiilor de participare, precum și orice alte sume cuvenite potrivit legii, dacă acestea din urmă au fost încasate cu numerar sau, prin virament, direct în contul curent al organului de executare silită.(2) În aceste sens, executorii judecătorești sunt obligați să efectueze operațiunile de consemnare în conturile generale de consemnațiuni ale instituțiilor financiar-bancare ori în contul de consemnațiuni al căror titular este executorul judecătoresc deschis, potrivit legii, la instituțiile financiar-bancare din România, care emit documentele prevăzute de art. 671 alin. (2) din Codul de procedură civilă, deținute separat și distinct de conturile bancare curente ale birourilor sau societăților civile profesionale.----------Art. 65^6 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^7(1) Este interzisă cu desăvârșire efectuarea oricăror operațiuni cu debite propriu-zise, constând în sume cuvenite creditorilor, în și prin conturile bancare de operațiuni curente ale executorilor judecătorești, altele decât conturile de consemnațiune, cu excepția onorariilor și a celorlalte cheltuieli de executare silită, precum și a oricăror sume cuvenite lor potrivit legii.(2) În cazul în care, din eroare, debitorul sau plătitorul a achitat sumele cuvenite creditorului în contul bancar curent, executorul judecătoresc va lua de îndată măsura virării sumelor în contul de consemnări, o copie a dovezii efectuării viramentului fiind depusă totodată la dosarul de executare.----------Art. 65^7 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^8(1) Este interzisă cu desăvârșire retragerea de către executorul judecătoresc din conturile de consemnări a oricăror sume de bani, fără evidențierea și justificarea acestora.(2) Sumele consemnate pe bază de recipisă și cuvenite creditorilor vor fi remise acestora prin efectuarea mențiunii «bun de plată» sau prin completarea cu orice altă mențiune agreată de unitatea bancară emitentă, pe exemplarul original al recipisei de consemnare, și predarea acesteia sub semnătură în registrul de valori către creditori, reprezentatul legal al acestora care deține mandat special autentic de încasare ori altor persoane îndreptățite potrivit legii.(3) În situația plăților realizate prin virament către persoane juridice sau alți creditori care au calitatea de profesioniști, acestea vor fi efectuate în contul al cărui titular este însuși creditorul, deschis la instituția financiar-bancară pe atributul fiscal (CUI/CIF) al acestuia.(4) Eliberarea sau distribuirea sumelor depuse/încasate de către creditori sau de către biroul executorului judecătoresc, prin contul de consemnări, atunci când nu se eliberează recipisă de consemnare, se va realiza pe bază de extras de cont existent la dosar, încheiere de eliberare/distribuire sume și dovada ordinului de plată. Toate aceste documente se vor păstra la dosar, inclusiv extrasul de cont din care să rezulte dovada efectuării plății sumei.----------Art. 65^8 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^9Este interzisă virarea, eliberarea sau predarea către avocatul oricăreia dintre părți, în baza împuternicirii avocațiale ori a contractului de asistență juridică, a oricărei sume datorate de executorul judecătoresc creditorilor sau debitorilor, cu excepția cazului când acesta este autorizat potrivit legii să efectueze operațiuni fiduciare, cu respectarea strictă a normelor legale care reglementează aceste activități, ori dacă acesta deține procură autentică de încasare.----------Art. 65^9 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^10(1) Toate operațiunile de consemnare pentru care s-au emis recipise de consemnare vor fi evidențiate în registrul de valori care va fi organizat și operat la zi conform art. 84 alin. (1) și (3) și art. 87 din regulament.(2) Operațiunile de încasare sau depunere de numerar în contul de consemnări al fiecărui birou vor fi evidențiate în dosarul execuțional în care s-a realizat încasarea prin depunerea la dosar a extrasului de cont din ziua încasării, iar în primele 10 zile ale fiecărei luni, pentru luna anterioară, se vor ridica de la bancă extrasele de cont semnate și ștampilate de aceasta sau electronic, păstrându-se pe luni și ani, în aceleași condiții în care se păstrează și registrul de valori.----------Art. 65^10 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^11Executorul judecătoresc are obligația de a depune la dosarul de executare silită al fiecărei cauze, de îndată, originalul, ori dacă acest lucru nu este posibil, copia tuturor documentelor, întocmite sau primite, privind efectuarea operațiunilor de încasare, de indisponibilizare în orice mod, de predare și de consemnare a sumelor de bani, precum și pe cele privind încasarea totală sau parțială a onorariilor și a tuturor celorlalte cheltuieli de executare silită, precum și a oricăror sume cuvenite potrivit legii, chiar dacă acestea au fost emise în format electronic.----------Art. 65^11 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^12Executorii judecătorești au obligația legală, profesională și morală de a calcula, stabili și încasa onorariile de executare silită, precum și orice alte cheltuieli de executare silită cuvenite, numai cu respectarea strictă a prevederilor art. 670 din Codul de procedură civilă, ale art. 39 din lege, ale art. 55 din regulament, ale Ordinului ministrului justiției nr. 2.550/C/2006privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, cu modificările ulterioare, sau a oricăror acte normative în vigoare, în concordanță deplină cu nivelurile și cuantumurile reglementate, și numai în baza documentelor justificative prevăzute de lege, ce urmează a fi depuse de îndată și păstrate cu strictețe la dosarul de executare silită, în original sau dacă nu este posibil, în copie, după caz.----------Art. 65^12 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^13(1) Executorii judecătorești au, de asemenea, obligația de a stabili și de a achita contribuțiile profesionale în conformitate cu art. 34 lit. b) din lege și art. 54 lit. j) din prezentul statut și cu orice alte acte normative, urmând ca acestea să fie calculate prin raportare la cuantumul brut, fără TVA, al veniturilor din activitatea profesională, respectiv al onorariilor încasate, fiind interzisă stabilirea contribuțiilor profesionale prin raportare la cuantumul net al acestora ori la baza de impozitare fiscală.(2) Executorii judecătorești au obligația de a calcula lunar și de a achita integral contribuțiile profesionale până la sfârșitul lunii calendaristice următoare celei pentru al cărui exercițiu au fost calculate.----------Art. 65^13 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Articolul 65^14Executorii judecătorești sunt obligați ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la prima solicitare, să prezinte, necondiționat, organelor care exercită controlul profesional reglementat de art. 102 și 103 din regulament evidența financiar-contabilă privind încasările și plățile efectuate către Uniune și Cameră. În ceea ce privește celelalte documente financiar-contabile privind încasările și plățile din conturile de consemnări, acestea se vor prezenta concomitent cu dosarul de executare solicitat, în vederea exercitării actului de control, inclusiv în scopul verificării respectării dispozițiilor financiar- fiscale prevăzute de prezentul statut.----------Art. 65^14 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 67(1) Aprobarea statutului și primele alegeri ale organelor de conducere ale Uniunii și ale Camerelor se vor efectua de primul Congres al executorilor judecătorești și, după caz, de Adunarea generală a Camerelor.(2) Congresul de constituire a Uniunii se va compune din președinții și vicepreședinții Camerelor și din câte un membru desemnat al acestora, cu excepția Camerei de pe lângă Curtea de Apel București, care va desemna 3 membri.  +  Articolul 68Modificările prezentului statut și corelarea cu actele normative ulterioare se vor face de către Consiliul Uniunii, urmând să fie ratificate de Congresul Uniunii.  +  Articolul 69(1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 69 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 17 mai 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013.(2) Codul deontologic al executorului judecătoresc este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul statut.  +  Articolul 70După adoptare, prezentul statut se comunică ministrului justiției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa nr. 1la statutAbrogată.--------Anexa nr. 1 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 17 mai 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013.  +  Anexa nr. 2la statutCODUL DEONTOLOGICal executorului judecătoresc