HOTĂRÎRE Nr. 779 din 15 noiembrie 1991privind impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizele
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 30 noiembrie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Persoanele juridice şi asociaţiile familiale, care prin actul legal de constituire sau prin autorizaţii eliberate în acest scop au dreptul sa producă, sa importe sau sa comercializeze produse, să execute lucrări ori sa presteze servicii, sînt obligate sa plătească la bugetul administraţiei centrale de stat impozitul pe circulaţia mărfurilor şi taxele speciale de consumaţie numite accize.  +  Articolul 2Impozitul pe circulaţia mărfurilor se datorează pentru: a) vînzarea produselor de orice fel din producţia interna; b) vînzarea produselor din import; c) încasările unităţilor de alimentaţie publică; d) serviciile prestate şi lucrările executate la intern, pentru terţi.  +  Articolul 3Sînt exonerate de la plata impozitului pe circulaţia mărfurilor: a) produse ale industriei extractive, cu excepţia ţiţeiului, gazelor naturale şi sarii; b) energia electrica şi termica; c) produsele agricole; d) produsele de tehnica militară, precum şi produsele livrate la rezerva de stat şi rezerva de mobilizare pe perioada cît au acest regim; e) medicamente de uz uman şi veterinar, aparatura de tehnica medicală; f) produsele livrate şi serviciile prestate la export; g) produse aprovizionate la preţuri care cuprind impozit pe circulaţia mărfurilor sau accize şi revindute ca atare; h) aportul în natura la capitalul social al investitorului străin la constituirea societăţilor comerciale; i) bunurile importate în regim de tranzit sau import temporar, atît timp cît se afla în aceasta situaţie.  +  Articolul 4Persoanele juridice şi asociaţiile familiale care produc mărfuri şi le livreaza la export, direct sau pe bază de comision, prin agenţii economici autorizaţi să efectueze astfel de operaţiuni, pot solicita Ministerului Economiei şi Finanţelor restituirea impozitului pe circulaţia mărfurilor cuprins în preţul principalelor materii prime, materiale şi semifabricate, încorporate în mărfurile respective, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5Pentru produsele cumpărate de agenţii economici autorizaţi să efectueze operaţiuni de import-export de la producătorii interni, la preţuri care cuprind impozit pe circulaţia mărfurilor, în scopul revinzarii la export, impozitul se restituie exportatorilor, pe bază de documente justificative, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 6Pentru produse, lucrări executate şi servicii prestate, impozitul pe circulaţia mărfurilor este cuprins în preţuri şi tarife.Impozitul se calculează prin aplicarea cotelor din lista anexa nr. 2 la prezenta hotărîre asupra preţurilor cu care se livreaza produsele şi, respectiv, asupra preţului de deviz, a tarifului sau încasărilor, după caz.  +  Articolul 7Pentru produsele din producţia interna sau din import prevăzute în lista anexa nr. 1 la prezenta hotărîre, producătorii interni sau importatorii datorează accize.Accizele sînt cuprinse în preţurile cu care se livreaza produsele şi se calculează prin aplicarea cotelor procentuale din anexa nr. 1 asupra acestor preţuri.  +  Articolul 8Agenţii economici autorizaţi, care achiziţionează de la producătorii agricoli individuali produse rezultate din prelucrarea materiilor prime agricole şi care sînt utilizate în consum productiv sau pentru comercializare, sînt obligaţi sa retina din preţurile de achiziţie şi sa verse la bugetul administraţiei centrale de stat impozitul pe circulaţia mărfurilor sau accizele, după caz, aferente cantităţilor cumpărate.  +  Articolul 9Impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizele se datorează din ziua încasării contravalorii produselor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate şi se vărsa lunar la bugetul administraţiei centrale de stat în termen de 15 zile de la expirarea lunii, exclusiv pentru ţiţei şi gaze naturale pentru care vărsămintele se efectuează chenzinal.Ministerul Economiei şi Finanţelor, în cazuri bine justificate, poate stabili şi alte termene de plată, în funcţie de volumul impozitului pe circulaţia mărfurilor şi de alte situaţii specifice ale agenţilor economici.  +  Articolul 10Pentru produsele, lucrările executate şi serviciile prestate care nu figurează în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre, agenţii economici sînt obligaţi să solicite stabilirea de cote de impozit pe circulaţia mărfurilor Ministerului Economiei şi Finanţelor, care este autorizat în acest scop.  +  Articolul 11Unităţile de nevăzători sînt scutite de la plata impozitului pe circulaţia mărfurilor, iar unităţile de handicapati beneficiază de o reducere de 50% din impozitul datorat.De asemenea, unităţile plătitoare de impozit, care angajează persoane ce potrivit legii sînt considerate handicapate, beneficiază de reducerea impozitului pe circulaţia mărfurilor proporţional cu ponderea persoanelor respective în totalul salariaţilor, dar nu mai mult de 50% .  +  Articolul 12Obligaţia calculării şi varsarii la bugetul administraţiei centrale de stat a impozitului pe circulaţia mărfurilor şi a accizelor revine agenţilor economici prevăzuţi la art. 1.Neplata impozitelor sus-menţionate în termenele stabilite atrage majorarea sumei de plată cu 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere.Calculul majorărilor de întîrziere se face din ziua imediat următoare expirării termenului de plată şi pînă la ziua plăţii impozitului datorat, inclusiv.În cazurile justificate, Ministerul Economiei şi Finanţelor poate aproba eşalonarea, amînarea plăţii impozitului pe circulaţia mărfurilor şi a accizelor, precum şi reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întîrziere.  +  Articolul 13Agenţii economici plătitori au obligaţia sa înscrie distinct în factura impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizelor şi sa ţină distinct evidenta acestora conform normelor metodologice ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 14Controlul asupra respectării prevederilor prezentei hotărîri se face de organele de specialitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 15Diferenţele în minus constatate la verificarea impozitului pe circulaţia mărfurilor şi a accizelor se plătesc în termen de 7 zile de la data încheierii actului de control, împreună cu majorările de întîrziere aferente, iar cele în plus se restituie în acelaşi termen sau se compensează cu plăţile ulterioare, la cererea agentului economic plătitor.  +  Articolul 16Actele emise de organele împuternicite, conform art. 14 din prezenta hotărîre, sînt titluri executorii. Băncile vor pune în aplicare aceste titluri fără acceptul plătitorilor.  +  Articolul 17Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sînt considerate infracţiuni: a) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control evidenta privind calcularea impozitului pe circulaţia mărfurilor şi accizelor datorate bugetului administraţiei centrale de stat; b) ţinerea eronată sau necorespunzătoare a evidentelor privind calculul şi determinarea impozitului pe circulaţia mărfurilor şi accizelor datorate bugetului administraţiei centrale de stat.Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.În situaţia în care se constata ţinerea eronată a evidentelor cu scopul vadit de a reduce impozitele datorate, în afară de amenda, unităţile plătitoare vărsa la bugetul administraţiei centrale de stat impozitele sustrase, precum şi o sumă egala cu valoarea acestora.Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de organele de specialitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor şi aparatul teritorial din subordine, conform Legii nr. 32/1968, cu excepţia art. 25 şi 26.  +  Articolul 18Contestaţiile privind stabilirea şi încasarea impozitului pe circulaţia mărfurilor, a accizelor şi a majorărilor de întîrziere se depun în termen de 30 de zile de la data înştiinţării agentului economic plătitor şi se rezolva de către Direcţia generală a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare. Împotriva deciziei date se poate face contestaţie la Ministerul Economiei şi Finanţelor, care în cel mult 40 de zile de la înregistrare este obligat sa o soluţioneze. Soluţia data este definitivă.Depunerea contestaţiei nu suspenda obligaţia plătitorilor cu privire la virarea sumelor datorate la bugetul administraţiei centrale de stat, potrivit prezentei hotărîri.  +  Articolul 19Contestaţiile cu privire la stabilirea impozitului pe circulaţia mărfurilor, accizelor şi majorărilor de întîrziere sînt supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestată. Aceasta suma nu poate fi mai mica de 100 lei.Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o alta contestaţie, cu acelaşi obiect, înregistrată şi rezolvată anterior, a fost taxată.În vederea calculării taxei de timbru, agenţii economici plătitori de impozit sînt obligaţi sa specifice în scris cuantumul sumei contestate.În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei, taxa de timbru se restituie proporţional cu reducerea sumei contestate.  +  Articolul 20Ministerul Economiei şi Finanţelor va emite, în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărîri, norme metodologice privind aşezarea şi tehnica de calcul a impozitului pe circulaţia mărfurilor şi accizelor, formularistica şi evidenta necesară.  +  Articolul 21Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu data de 1 decembrie 1991.  +  Articolul 22Pe data punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărîri, se abroga prevederile referitoare la impozitul pe circulaţia mărfurilor şi anexa nr. 2 cu completările ulterioare din Hotărîrea Guvernului nr. 1.109/1990.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJAN  +  Anexa 1 LISTAtaxelor speciale de consumaţie (accize) pentru produse din import şi din ţara
    Nr. crt.Denumirea produsului sau grupei de produseCota %
    1.Alcool rafinat, dublu rafinat şi tehnic30
    2.Ţuică şi rachiuri naturale60
    3.Vinuri40
    4.Băuturi spirtoase, inclusiv lichioruri; băuturi obţinute din distilare de cereale60
    5.Băuturi pe bază de vin (coniac, bitter, aperitive, şampanie)60
      din care:  
      - vin spumos, vermut30
    6.Bere45
    7.Cafea şi cafea solubilă50
    8.Ţigarete şi produse din tutun50
      din care:  
      - Mărăşeşti, Carpaţi fără filtru, Bucegi, Start40
    9.Confecţii din blănuri nobile de crescătorie (nurcă, vulpe, dihor etc.)30
    10.Mobilier sculptat40
    11.Articole din cristal40
    12.Bijuterii din metale preţioase30
    13.Verighete din aur25
    14.Ţiţei din producţia internă25*)
    15.Gaz metan sau gaz de sondă ori amestecul lor, din producţia internă sau import36*)
  NOTĂ:Pînă la introducerea taxei pe valoarea adăugată, la produsele şi grupele prevăzute mai sus nu se datorează impozit pe circulaţia mărfurilor.---------------- Notă *) Cotele se modifica de Ministerul Economiei şi Finanţelor periodic, conform art. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 464/1991.
   +  Anexa 2 LISTAcotelor de impozit pe circulaţia mărfurilor pentru produse, lucrări executate şi servicii prestate
    Nr. crt.Denumirea produsului sau grupei de produse, lucrărilor executate sau serviciilor prestateCota de I.C.M. %
      CAPITOLUL I  
      Sectorul metalurgic  
    1.Profile grele, mijlocii şi uşoare din oţel; oţel beton; şină grea, îngustă şi material mărunt; bare laminate, bare trase, bare şi blocuri forjate; bandaje, discuri şi roţi; table şi ţevi din oţel; bandă oţel arc; profile formate la rece; tuburi "PEL"; oţel calibrat în bare şi colaci; sîrme din oţel trase la rece; sîrmă ghimpată; piese brut turnate, forjate, matriţate din metale feroase şi neferoase; pulberi din metale feroase şi neferoase; blocuri turnate şi produse laminate din aluminiu, zinc, cupru, alamă, plumb şi bronz; table, ţevi şi sîrme din metale neferoase; metale rare; aliaje de lipit; plăcuţe din carburi; alte produse turnate sau laminate ale metalurgiei neferoase; aliaje, sîrmă, bandă, anozi din aur şi argint; folie aluminiu; naftalină; diamante sintetice.3
    2.Electrozi şi flux de sudură; electrozi baterie; electrozi crăituire; corpuri şi produse abrazive; disc abraziv pentru maşina de curăţat cartofi; cabluri din aluminiu armate şi nearmate; cabluri de tracţiune; cabluri din oţel pentru benzi transportoare; conductori şi cabluri electrice; cuie; lanţuri; table, benzi, ţevi şi sîrme zincate; table şi benzi cositorite, plumbuite, vernisate, litografiate etc.; cord metalic; împletituri din sîrmă; plase sudate; maşini de gătit şi sobe de încălzit cu combustibil lichid şi solid; alte bunuri de uz casnic şi gospodăresc fabricate de industria metalurgică; ştampile metalice, sigilii pentru ceară, matriţe timbru sec, poansoane gravate şi presate, plăci timbru, tipe cleşti şi alte produse gravate, capse şi sigilii metalice pentru sigilare; miez elastic confecţionat din arcuri de sîrmă şi bandă de oţel.5
    3.Feroaliaje; siliciu metalic; aglomerat; fontă; cocs; oţel brut; cărămizi, şamote, mortare şi alte produse refractare; electrozi siderurgici, nipluri şi oale de grafit; alte produse cărbunoase; brame; ţagle pentru ţevi; ţagle, blumuri şi şleburi de relaminare; benzi laminate la cald; benzi laminate la rece; sîrmă laminată; platine; plumb, aur şi argint în plumb decuprat; plumb, cupru aur şi argint în scoarţe plumb-cupru; plumb, cupru, aur şi argint în mată; plumb, zinc, cupru şi argint în pelete; cupru, aur şi argint în nămol şi în nămol anodic; aur şi argint în cupru convertizor; aur şi argint în "DORE"; aur şi argint fin; litargă; bare şi plăci din cupru turnate pentru laminare; cupru în zgură; cupru convertizor; cupru electrolitic; produs cupros; scoarţe cuproase; anozi şi anozi epuizaţi din metale neferoase; zinc metalurgic; zinc rafinat; plumb electrolitic; oxid de aluminiu (alumină); aluminiu primar; produse chimice şi farmaceutice fabricate de metalurgia neferoasă, deşeuri, materiale recuperabile şi refolosibile; produse cocso-chimice şi alte derivate rezultate din procesul tehnologic (sulfat feros, gudron, smoală, ulei de creozot, benzen brut, zgură, gaz de cocserie, apă amoniacală etc.).neimpozabil
         
      CAPITOLUL II  
      Sectorul construcţiilor de maşini  
    1.Utilaje şi echipamente energetice, miniere, de exploatare geologică şi foraj, pentru agricultură şi silvicultură, tractoare;  
      - nave maritime şi fluviale;  
      - locomotive, vagoane pentru transport mărfuri şi călători;  
      - avioane, elicoptere, alte aparate pentru zbor, echipamente şi instalaţii pentru acestea;  
      - paraşute şi piese de schimb aferente;  
      - utilaj petrolier (săpătoare de şanţ, contor ţiţei, instalaţii de probat etc.);  
      - arzătoare industriale;  
      - utilaje, echipamente şi aparatură pentru fabricarea, întreţinerea şi exploatarea tehnicii de aviaţie; aparatură de măsură şi control pentru verificarea la sol a echipamentelor aeronavelor;  
      - adăpători pentru întreprinderi agricole;  
      - echipamente energetice (supraîncălzitori, elemente canale gaze, fascicole ţevi, elemente conducte şi fitinguri);  
      - rulmenţi şi organe de asamblare;  
      - şuruburi cu bile;  
      - motoare cu ardere internă; pompe; ventilatoare; macarale; poduri rulante; echipament de ridicat; reductoare şi armături industriale; utilaje pentru industria alimentară, industria chimică, exploatarea şi prelucrarea lemnului, pentru industria materialelor de construcţii şi industria metalurgică; utilaje pentru construcţii şi lucrări terasiere;  
      - maşini şi utilaje pentru industria uşoară;  
      - utilaje, agregate şi echipamente pentru industria frigului (utilaje şi agregate, compresoare frigorifice, schimbătoare de căldură, pompe, ventilatoare, armături etc.);  
      - aparate de laborator pentru industria alimentară (analizator, rotaevaporator, refractometru etc.);  
      - cilindri din oţel şi fontă;  
      - subansamble, aparate, echipamente şi piese de schimb pentru industria exploatării şi prelucrării lemnului, celulozei şi hîrtiei, ambalajelor şi confecţiilor din hîrtie şi carton, materialelor de construcţii, sticlei şi ceramicii;  
      - maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice pentru industria celulozei şi hîrtiei, sticlei şi ceramicii;  
      - maşini de fabricat îngheţată;  
      - maşini de debitat longitudinal tablă arc;  
      - transportor suspendat;  
      - stingătoare portabile şi transportabile;  
      - malaxor asfalt;  
      - armături industriale (flanşe, vane, fitinguri);  
      - table perforate pentru site şi ciururi ce echipează utilaje din agricultură, morărit, minerit etc.;  
      - axe, osii şi boghiuri;  
      - piese de schimb pentru utilaje şi echipamente din ramura construcţiilor de maşini;  
      - piese de schimb pentru maşini şi utilaje din industria chimică şi uşoară;  
      - piese de schimb pentru autovehicule (bujii ceramice, bujii incandescente, oglinzi, jenţi, faruri ceaţă, set motor, garnituri chiuloase, electromotor, cutie de viteză, elemente de caroserie, dispozitiv siguranţă portbagaj);  
      - cîrlige mari şi mici pentru roboţi (aluaturi grele);  
      - palete mari şi mici pentru roboţi (aluaturi uşoare);  
      - roţi cauciucate pentru cărucioare cu diametrul de 115 mm şi diametrul de 180 mm;  
      - tandemuri de rulare, cricuri, frîne, balamale, tamburi, butuci;  
      - echipament de frînă pentru vagoane şi locomotive;  
      - apărătoare cablu CFR, paftale cablu, clame de pămînt;  
      - subansamble pentru tractoare, autocamioane;  
      - tuburi metalice flexibile etanşate cu bumbac şi neetanşate.3
    2.Maşini pentru prelucrat metale; construcţii metalice; compresoare;  
      - construcţii metalice pentru vagoane şi locomotive (şasiuri, recipienţi, platforme, port saboţi, uşi rulante, tampoane);  
      - cabină de încercări raft pentru depozitat SDV-uri;  
      - ambalaje din metal (butoaie, bidoane etc.);  
      - cutii metalice pentru conserve şi bidoane pentru industria laptelui;  
      - autocamioane, autobasculante şi alte autovehicule pentru transport marfă; remorci şi semiremorci;  
      - utilaje de transportat şi ridicat pentru reţeaua comercială (cărucioare, transpalete, containere);  
      - boxpaleţi;  
      - autobuze, autoutilitare, troleibuze5
    3.Motociclete, motorete, biciclete;  
      - portbagaj auto;  
      - bunuri de uz casnic şi gospodăresc fabricate de industria construcţiilor de maşini;  
      - maşini de numerotat, înregistrat, compostoare cu rozete gravate;  
      - lacăte din metal;  
      - măşti de sudură de mînă şi de cap, dispozitive de ungere;  
      - cleşte porţionat îngheţată, din inox 50 g şi 100 g;  
      - sonde pentru extras bere din butoi, pistoale pentru distribuit bere la halbă (pahar), cap dublu M.F.I.;  
      - teluri mari şi mici pentru roboţi de cofetărie, teluri manuale, tavă cu două margini pentru foi de tort şi rame pentru tort;  
      - maşini de omogenizat şi răcit sucuri;  
      - maşini de preparat cafea;  
      - jocuri mecanice.10
    4.Autoturisme de oraş şi de teren (inclusiv din import rulate) din care:  
      - autoturisme de oraş tip Dacia,  
      - autoturisme de teren tip Aro-10, motor 1397 cm cubi;  
      - autoturisme de oraş tip Oltcit;  
      - autoturisme de teren Aro-244, motor D 127;  
      - autoturisme de teren tip Aro-244, motor L 25 sau L 27.10
         
      CAPITOLUL III  
      Sectorul electrotehnic, electronic şi mecanică fină  
    1.Motoare electrice; transformatoare şi autotransformatoare; elemente de baterii de orice tip şi acumulatoare; componente electronice, subansamble şi piese de schimb pentru industria electrotehnică şi electronică;  
      - aparatură şi accesorii de uz didactic, aparatură de teren pentru agricultură (spirometru, higrometru, pluviometru, pemetometru, brazdometru etc.);  
      - magneţi turnaţi;  
      - fişe plate; perii colectoare din cupru grafitat pentru utilizări electrotehnice;  
      - materiale electroizolante;  
      (Textolit, sticostralitex, tuburi rulante din hîrtie electroizolantă);  
      - produse de mecanică fină, optică şi hidraulică şi piese de schimb pentru acestea.3
    2.Mijloace de automatizare; echipamente electrotehnice şi de electronică industrială; mijloace şi accesorii ale tehnicii de calcul; aparataj electric;  
      - tahoindicatori, întrerupători blocabili diverse amperaje, termostartere, electrozi de aprindere;  
      - benzi pentru casetofon şi casete audiovideo;  
      - discuri fonografice cu înregistrări de muzică populară, uşoară şi licenţă; casete înregistrate;  
      - echipamente de radiocomunicaţii şi radiorelee;  
      - conductori şi cabluri electrice (inclusiv pentru bobinaj);  
      - aparate: xerox, telex, fax şi telefax, maşini de scris, inclusiv accesorii şi materiale consumabile;  
      - calculatoare electronice, inclusiv accesorii şi materiale consumabile;  
      - cabluri de semnalizare şi control izolate în PVC, cabluri izolate în cauciuc, conductori din cupru şi aluminiu izolaţi în PVC, conductori din oţel-aluminiu neizolaţi;  
      - aparate de măsură;  
      - jucării de orice fel; trotinete; biciclete cu roţi stabilizate; triciclete; sănii metalice; extensoare; instalaţii electrice pentru pomul de iarnă.5
    3.Radioreceptoare; radiocasetofoane; pickup-uri; televizoare şi alte echipamente pentru înregistrări şi redări audiovizuale;  
      - radiotelefoane;  
      - videocasetofoane;  
      - diverse bunuri de uz casnic şi gospodăresc fabricate de industria electrotehnică, electronică şi mecanică fină;  
      - ceasuri electronice;  
      - diferite elemente pentru industria electrotehnică şi electronică (şaibe, bucşe, contacte, cursoare, nituri etc.) din aur şi argint;  
      - bandă electroizolatoare din P.V.C.;  
      - aparate de fotografiat, blitzuri, diaproiectoare, aparate de mărit foto, obiective foto, mese de montaj foto şi filme, aparate de filmat, binocluri, aparate de uscat foto, filtre, accesorii şi piese de schimb aferente;  
      - aparate telefonice;  
      - roboţi de bucătărie;  
      - rîşniţe de cafea;  
      - piese de schimb pentru biciclete;  
      - maşini de cusut electrice;  
      - cuptor de bucătărie cu microunde;  
      - sistem antifurt auto şi pentru imobile;  
      - rezistenţă pentru eleveuze, regletă aerotermă;  
      - scule tăietoare (pînze, freze, burghie etc.);  
      - scule, dispozitive, verificatoare de orice fel;  
      - becuri, becuri colorate şi baghete luminoase;  
      - lămpi şi tuburi cu incandescenţă sau cu descărcare în gaze rarefiate;  
      - umbrele;  
      - scule pentru tăiat geamuri de sticlă.10
    4.Aparate Roentgen şi produse de tehnică şi optică medicală;  
      - seringi;  
      - rame pentru ochelari de vedere;  
      - cărucior pentru copii (landou, sport).neimpozabil
         
      CAPITOLUL IV  
      Sectorul petrochimic şi chimic  
    1.Produse tehnice din cauciuc (garnituri, elemente de etanşare etc.);  
      - role ghidaj din cauciuc pentru maşină de fabricat îngheţată;  
      - folii din materiale plastice pe bază de monomeri vinilici derivaţi - halogenaţi (policlorură de vinil);  
      - faţă de masă din folie PVC;  
      - folii din materiale plastice pe bază de polimeri olefinici (polietilenă de mică densitate);  
      - folie poliesterică;  
      - saci ţesuţi din polipropilenă;  
      - rechizite din materiale plastice (echere, rigle etc.);  
      - reactivi şi chimicale fine;  
      - coloranţi şi pigmenţi organici, pigmenţi şi emailuri anorganice;  
      - arome, esenţe şi coloranţi alimentari;  
      - chituri, inclusiv masticuri;  
      - cerneluri, tuşuri, acuarele;  
      - plastilină, cretă şcolară, pastă şi gumă de lipit;  
      - fluxuri de turnătorie; protecţii anticorozive pe bază de cauciuc; valve spray;  
      - adezivi, inclusiv benzi adezive;  
      - benzi de jantă şi benzi detaşabile.3
    2.Anvelope, inclusiv cele reşapate şi alte produse ale industriei de anvelope (camere etc.);  
      - produse fotosensibile (filme, tancuri developare, diarame, chimicale foto, hîrtie heliografică);  
      - săpunuri şi detergenţi, inclusiv cosmetice şi detergenţi auto şi veselă, pastă de dinţi, cremă de ras;  
      - lacuri şi vopsele;  
      - produse ale rafinăriilor de ţiţei (ceară brută şi din petrolatum, cerezine);  
      - ţevi, fitinguri, bare şi alte profile, plăci, covoare, folii, cu excepţia celor de la pct. 1; piese industriale (repere); ambalaje (butoaie, bidoane, lăzi, borcane, pungi, inclusiv pentru reclamă, coşuri), site din material plastic;  
      - cleşte porţionat îngheţată, din relon 50 g şi 100 g;  
      - role ghidaj din relon pentru maşina de fabricat îngheţată;  
      - alcool etilic de sinteză tip M.S. şi I.S.;  
      - celofan, inclusiv confecţii din celofan.5
    3.Benzine auto şi aviaţie, motorine auto (combustibil pentru motoare Diesel), petrol pentru turboreactoare, unsori şi uleiuri minerale; vaseline.7
    4.Lichid de frînă, lichid antigel, filtre şi elemente filtrante pentru ulei, aer şi combustibil; petice calde din cauciuc;  
      - ceară de parchet, ceară sigiliu; cremă de ghete; lumînări;  
      - produse cosmetice;  
      - spray-uri obţinute de agenţii economici prin reîncărcarea tuburilor goale de spray recuperate de la populaţie, cu diferite substanţe chimice;  
      - alte bunuri de consum din industria chimică (mochete din PVC pe suport textil; ştampile şi baloane din cauciuc; periuţe de dinţi; mănuşi de plastic pentru uz gospodăresc; articole de menaj etc.).10
    5.Produse de parfumerie;  
      - bioxid de carbon (exclusiv cel pentru chimizare).15
    6.Semifabricate (cord impregnat, cord gumat, pînză gumată, pînză fricţionată), plasticuri şi amestecuri de cauciuc, cauciuc regenerat, articole sanitare din cauciuc (pungi pentru gheaţă, colaci sanitari, aparate de masaje, tetine, degetare etc.); alte produse de uz medical din materiale plastice, capace din aluminiu pentru flacoane antibiotice;  
      - produse chimice auxiliare (pentru sectorul minier, construcţii de maşini, textile-pielărie etc.), exceptînd ceara de parchet şi sigiliu, cremă de ghete şi lumînări;  
      - fibre şi fire chimice artificiale şi sintetice; uleiuri, firnisuri, acizi graşi şi alte produse semifabricate pentru lacuri şi vopsele; catalizatori şi site moleculare, siliciu policristalin, monocristalin şi cristale sintetice din cuarţ; produse macromoleculare de bază (cauciucuri naturale, vîscoză, esteri şi eteri ai celulozei, inclusiv acetat de celuloză); răşini pe bază de colofoniu; răşini alchidice; tablă placată; cenuşi de pirită;  
      - produse chimice organice de bază, cu excepţia etanolului de sinteză;  
      - biostimulatori; vaseline farmaceutice;  
      - vaccinuri, seruri şi preparate biologice de uz uman şi de diagnostic, ceaiuri medicinale şi alte produse farmaceutice, inclusiv siropuri medicinale; antidăunători (insecticide, fungicide, erbicide, rodenticide, acaricide), îngrăşăminte chimice, săruri anorganice de bază;  
      - materiale stomatologice;  
      - unguente de protecţie;  
      - multivitamine;  
      - nutreţuri combinate;  
      - benzi de transport şi curele de transmisie din cauciuc, placă şi ţeavă PVC;  
      - hidrogen, gaze nobile, azot, aer;  
      - oxigen;  
      - alte produse chimice anorganice de bază, inclusiv bioxidul de carbon pentru chimizare;  
      - granule copolimeri (novoduri);  
      - produse (substanţe) destinate omogenizării, conservării, limpezirii etc. băuturilor şi produselor alimentare (pectină, acid tartric şi metatartric, acid tanic, acid sorbic, sorbat de potasiu, pentasodiu, polifosfat tari, gelatină Bloom, lactozine, săruri topire, pectinase, emulgator etc.);  
      - acizi graşi, lecitină;  
      - substanţe active (ulei de ricin sulfatat, acizi graşi sulfataţi etc.) şi compoziţii pentru parfumarea săpunului, detergenţilor şi produselor cosmetice;  
      - benzine, motorine, petroluri, inclusiv white-spirit, păcură, bitum, cu excepţia benzinei auto şi aviaţie, motorinei auto (combustibili pentru motoare Diesel), petrol pentru turboreactoare;  
      - uleiuri pentru industria cauciucului, lacurilor şi vopselelor, uleiuri intermediare;  
      - normal parafină pentru chimizare; cocs de petrol, acizi naftenici şi leşii naftenice; acizi crezilici şi leşii crezilice; diverse alte produse petroliere.neimpozabil
         
      CAPITOLUL V  
      Sectorul extractiv  
    1.Sare.5
    2.Sare în soluţie.neimpozabil
         
      CAPITOLUL VI  
      Sectorul textile şi pielărie  
    1.Fire naturale de orice tip; fire în amestec; cloşuri pentru pălării; textile neţesute; spume din poliuretani; semifabricate din piele naturală, sintetică şi artificială, cauciuc şi mase plastice; vată medicinală; vată industrială; comprese; pansamente; feşe; bandaje; chingi; benzi; fitile, cordoane; elastice; diverse produse şi accesorii specifice sectorului textile pielărie (aţă, ace de orice fel, fermoare, nasturi şi capse de orice fel);  
      - bureţi din spume poliuretani pentru bucătărie şi baie;  
      - perie din plastic cu textile pentru xerox;  
      - saci din ţesături groase tip in, cînepă, iută;  
      - curele din bumbac, piele sau înlocuitori de piele, pentru maşini, utilaje, agregate etc.;  
      - articole tehnice din piele sau înlocuitori (garnituri, membrane, amortizoare etc.);  
      - perne din spume poliuretanice;  
      - lenjerie de pat (cearşafuri, feţe şi dosuri de pernă şi saltea, garnituri de pat);  
      - confecţii din textile, cauciuc, piele şi înlocuitori de piele, încălţăminte de orice fel livrate ca echipament de protecţie şi de lucru (halate, salopete, palmare, mănuşi, cizme, şube îmblănite etc.);  
      - şaibe disc din ţesături textile pentru polizat.3
    2.Ţesături;  
      - ţesături din bumbac, lînă, in, cînepă, iută şi mătase ce se desfac cu bucata (batiste, prosoape, feţe de masă, basmale, baticuri, pături, pleduri, peretare, mănuşi baie, bavete, cravate, fulare, papioane, ecusoane, fanioane);  
      - harnaşamente din piele, înlocuitori de piele sau executate din materiale recuperabile şi refolosibile; tricotaje, articole de marochinărie, confecţii din materiale recuperabile şi refolosibile; articole de artizanat; covoare pluşate manuale;  
      - articole pentru copii.5
    3.Lenjerie de corp din ţesături de bumbac, in, mătase şi tip bumbac, in, mătase (maiouri, chiloţi, furouri, cămăşi de noapte, pijamale, cămăşi etc.);  
      - confecţii şi încălţăminte din piei declasate (şpalt velur, velur hunting etc.) de porcine, bovine şi ovine;  
      - alte confecţii din textile (rucsacuri, plăpumi, saci de dormit, saltele, huse, pilote);  
      - produse din sectorul marochinărie-încălţăminte executate din materiale textile, cauciuc sau înlocuitori de piele;  
      - confecţii din piei naturale şi blănuri naturale executate din materiale recuperabile şi refolosibile, precum şi confecţii executate din înlocuitori de piele;  
      - pensule, bidinele şi perii din păr de animale.10
    4.Confecţii textile, confecţii din piele şi blană naturală; încălţăminte şi articole de marochinărie din piele naturală; tricotaje, ciorapi, perdele, pasmanterie;  
      - covoare pluşate mecanice şi covoare ţesute;  
      - corturi.15
    5.Lînă, bumbac, mătase, in şi cînepă în stare brută;  
      - ţesături crude;  
      - articole de orice fel pentru nou-născuţi;  
      - încălţăminte, proteze şi alte produse ortopedice.neimpozabil
         
      CAPITOLUL VII  
      Sectorul materialelor de construcţii  
    1.Ciment, var, ipsos, produse din azbociment, produse din beton şi beton armat, produse pe bază de bitum, vată minerală şi produse din vată minerală, terasit diverse culori, scorie bazaltică, filer de calcar, azbest fibră şi diverse produse din azbest, căptuşeli-izolaţii, placă antifonică, produse din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă.3
    2.Obiecte sanitare din porţelan sau metal; produse din faianţă; gresie şi marmură; cărămizi din argilă arsă; ţigle; coame; olane; plăci teracotă; corpuri de încălzit din fontă şi tablă; alice de sablaj; armături şi tuburi;  
      - echipament metalic pentru binale şi pentru mobilier;  
      - coturi olandez, reducţii, robineţi cu 2 căi, vizori, ţeavă ştuţ.5
    3.Cărămizi şi alte produse refractare.neimpozabil
         
      CAPITOLUL VIII  
      Produse din lemn, hîrtie, carton şi sticlărie  
    1.Lemn rotund pentru construcţii; traverse pentru calea ferată; mangal de Bocşa; produse stratificate din lemn (exclusiv: plăci fibrolemnoase PFL - STAS 6986/79, PAF NTI - 15248/83, plăci aglomerate din lemn PAL - STAS - 6438/80, placaj din lemn de fag, panel), furnire, geam tras şi laminate; produse de papetărie şi rechizite şcolare şi de birou din lemn, hîrtie şi carton inclusiv creioane; platforme auto şi pentru vagoane de cale ferată; hîrtii cartoane şi mucavale pentru ambalaje; araci; stîlpi diverse esenţe; manele şi prăjini; lobde pentru doage, distilare şi lemn ecarisat;  
      - statuete din lemn (figurine din lemn), statuete din amestec de calcită şi răşini poliesterice;  
      - hîrtie de ziar.3
    2.Cherestea; parchet; ambalaje; confecţii din mucava şi carton, case prefabricate; plăci înnobilate; uşi; ferestre; frize pentru parchet; rigle şi pene de sprijin; ulucă; doage; margini diverse şi lăturoaie; lambriuri din lemn; diverse produse din lemn pentru construcţii, agricultură şi şantiere navale (elemente pentru solarii, armături nave, bocaporţi, serete, trasaj); pătule porumb, panouri transport cărămizi, panouri pentru garduri; podină, cofraj şi schelă pentru construcţii, schelă vapoare, tocuri şi rame pentru răsadniţe; rame ţiglă; rame keller; planşetă Weiner; paleţi pentru frize, conteinere şi de uz general); modele din lemn pentru turnătorii; casete pentru radio şi televizoare; hîrtie pentru tipărituri; hîrtie şi cartoane pentru alte destinaţii; plăci filtrante; ambalaje din sticlă; chibrituri, mobilier (exclusiv cel comercial).5
    3.Mobilier comercial din lemn, combinat cu metal sau mase plastice (inclusiv tonete, gondole, rafturi, mese de lucru, dulapuri); cepuri, dopuri, grătare, galerii, scări, cozi şi mînere pentru unelte, beţe pentru schiuri din lemn; dopuri, rondele, centuri şi colaci de salvare din plută; aeromodele; instrumente muzicale; butoaie; putini; ciubere; rame şi pervazuri pentru tablouri; articole din sticlă, ceramică şi porţelan de menaj pentru ornamentaţii şi uz casnic; articole pentru corpuri de iluminat electric şi diverse bunuri de uz casnic şi gospodăresc din lemn, hîrtie, carton, sticlă şi porţelan; cărţi de joc;  
      - articole pentru sport de orice fel (cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte);  
      - şipci ornamentale;  
      - jaluzele din lemn.10
    4.Produse din cristalin.15
    5.Produse din sticlă optică şi laser pentru tehnica militară; articole de microscopie;  
      - lemn brut rotund din: răşinoase, fag, stejar şi diverse specii pentru industrializare; lemn brut de: răşinoase, fag şi diverse foioase pentru industria celulozei şi hîrtiei; lemn pentru PAL şi PFL; lemn de foc; plăci fibrolemnoase (PFL - STAS - 6986/79; PAF - NTI. - 15248/83) şi aglomerate din lemn (PAL - STAS - 6438/80); placaj din lemn de fag; panel; celuloză chimică din lemn de fag; celuloză chimică din lemn de răşinoase pentru viscoză; deşeuri rezultate din prelucrarea lemnului, rumeguş; plută pentru industrializare; lemn rotund pentru mină.neimpozabil
         
      CAPITOLUL IX  
      Sectorul construcţiilor industriale  
    1.Ascensoare de persoane sau mărfuri; aparataj pentru instalaţii de condiţionare şi ventilaţia aerului; vase şi rezervoare; gazometre; buncăre şi silozuri metalice de uz general.3
    2.Boilere şi hidrofoare.5
         
      CAPITOLUL X  
      Produse din sectorul alimentar  
    1.Făină din cereale şi mălai;  
      - carne;  
      - lapte (inclusiv lapte praf);  
      - zahăr;  
      - peşte;  
      - amidon; glucoză lichidă destinată industrializării;  
      - pufuleţi şi floricele de porumb; fulgi de grîu, porumb, orez etc.;  
      - arome, aditive şi benzi pentru ţigarete.3
    2.Produse de panificaţie şi patiserie, exclusiv pîine;  
      - biscuiţi şi paste făinoase;  
      - produse din lapte;  
      - preparate şi conserve din carne;  
      - produse din peşte;  
      - grăsimi vegetale şi animale;  
      - conserve de legume şi fructe; siropuri din fructe;  
      - apă minerală şi carbogazoasă;  
      - praf de ouă;  
      - condimente, ceai, sosuri, muştar;  
      - măsline;  
      - concentrate pentru băuturi răcoritoare;  
      - miere artificială.5
    3.Citrice, banane, curmale, alune, arahide, susan, stafide;  
      - oţet;  
      - supe concentrate, vitakava, cacao în amestec cu diferite ingrediente; praf de: budincă, nucă cocos, îngheţată:  
      - icre.10
    4.Băuturi răcoritoare şi sucuri naturale (inclusiv vinişor, vinifruct);  
      - cacao, ciocolată, produse din ciocolată;  
      - înlocuitori de cafea conţinînd cafea;  
      - produse zaharoase şi de cofetărie.15
    5.Pireuri din fructe sau legume;  
      - drojdie de bere;  
      - alcool medicinal (sanitar)  
      - fulgi de creveţi;  
      - membrane pentru preparate din carne;  
      - borş;  
      - drojdie furajeră, borhot, malţ, extract de malţ, germeni, spărturi cereale, pleavă, ulei fuzel, făinuri furajere (carne, peşte, oase etc.); subproduse rezultate din procesul de morărit (tărîţe din grîu, secară, porumb, măzăriche, neghină, praf alb, praf negru, zona);  
      - gheaţă;  
      - zahăr brut, melasă, dextrină, tutun uscat în foi, legume şi fructe deshidratate, chiag, subproduse rezultate din fabricarea uleiului (şrot de floarea-soarelui, soia, rapiţă, coji de floarea-soarelui; ulei recuperat din zaţuri, din pămînt albit şi din kiselgur; celolignina etc.), ulei din cetină de brad; fulgi de cartofi şi fasole; turtele rezultate în urma prelucrării seminţelor pentru obţinerea uleiului comestibil.neimpozabil
         
      CAPITOLUL XI  
      Alte produse  
    1.Pulberi abrazive, superabrazivi sintetici de tip diamant sintetic şi azotură cubică de bor, policristale, precum şi produse derivate pe bază de superabrazivi sintetici;  
      - firme, reclame, embleme, indicatoare şi alte articole de reclamă şi etalare din material plastic, lemn, sticlă, tablă;  
      - capsule metalice şi capişoane din plastic pentru sticle;  
      - produse (împletituri) din nuiele, papură, paie etc. (coşuri, mobilier, papuci, poşete etc.);  
      - naturalizări păsări şi animale (împăieri);  
      - produse de orice fel executate de atelierele-şcoală;  
      - alte produse, lucrări şi prestaţii, inclusiv publicitate şi reclamă.3
    2.Lame de ras;  
      - agende, stasuri, cărţi poştale, ilustrate şi vederi pliante-color, calendare de perete sub formă de foi volante imprimate;  
      - mărfuri filatelice (plicuri filatelice, cărţi, maxime, plicuri "Prima zi a emisiunii", clasoare, lupe, pensete, odontometre);  
      - stilouri, pixuri şi suport birou din diverse materiale; rezerve cu pastă pentru pixuri;  
      - ordine, medalii, decoraţii, plachete, insigne, embleme şi ecusoane;  
      - flori artificiale, coroniţe şi alte aranjamente din flori artificiale;  
      - mături din nuiele şi paie de sorg;  
      - puieţi şi arbuşti ornamentali.5
    3.Pietre preţioase şi semipreţioase; bijuterii de orice fel;  
      - mărţişoare şi alte obiecte de podoabă din metal comun;  
      - timbre de orice fel;  
      - brelocuri şi brichete din diverse materiale;  
      - pom de iarnă.10
    4.Monedă metalică, diferite aliaje din aur dentar, embleme, însemne şi accesorii pentru echipamentul militar;  
      - cărţi, broşuri şi hărţi;  
      - aranjamente florale naturale;  
      - plante medicinale, aromatice, din cultura sau flora spontană, ceaiuri din acestea, produse silvice (fructe de pădure, seminţe, ciuperci, puieţi şi arbuşti forestieri);  
      - produse şi servicii executate de unităţile ce aparţin cultelor, necesare desfăşurării activităţilor de cult (lumînări, icoane, obiecte sacre şi cu caracter religios, tămîie, potire, catapeteasme, clopote, veşminte preoţeşti, cărţi de ritual, tipărituri etc.);  
      - sicrie şi cruci din lemn, aranjamente florale, inclusiv cele din flori artificiale (în scopuri funerare);  
      - produse destinate instruirii: machete, manechine, mulaje (pentru uz didactic şi protecţia muncii);  
      - pictură, sculptură, artă monumentală, grafică;  
      - bilete de bancă, obligaţiuni C.E.C.;  
      - filme artistice;  
      - filme documentare, ştiinţifice, de animaţie, diapozitive şi diafilme;  
      - ziare şi reviste;  
      - produse recondiţionate şi revîndute; materiale recuperabile şi refolosibile.neimpozabil
         
      CAPITOLUL XII  
      Lucrări executate şi servicii prestate  
    1.Activităţi de construcţii-montaj; lucrări de prestaţii în construcţii şi instalaţii;  
      - transportul de marfă şi călători;  
      - servicii portuare adiacente (transbordări de persoane şi mărfuri, manipulări, depozitări, stivuiri, cîntăriri, ciuruiri, controlul amarari etc. de mărfuri, cheiaj, folosirea remorcherelor, pontoanelor şi bazinelor portuare; spălatul; periatul; măturatul tancurilor petroliere, mineraliere de balast şi hambarelor navelor; alte servicii adiacente;  
      - activitatea de poştă.3
    2.Lucrări de reparaţii şi întreţinere la mijloace de transport naval, aerian, feroviar şi de transport auto mărfuri şi călători, cu excepţia autoturismelor; reparaţii şi întreţinere utilaje pentru construcţii; închirieri utilaje;  
      - prestaţii industriale: strunjire, debitare, broşare, rectificare, găurire, frezare;  
      - reparaţii şi întreţinere la utilaje din industria petrolieră, minieră, metalurgică, explorări geologice şi foraj sonde, exploatării şi prelucrării lemnului, celulozei şi hîrtiei, sticlei şi ceramicii, chimică şi petrochimică, materialelor de construcţii, textile pielărie; rebobinări de motoare; reparaţii pompe; tratamente termice; deformări plastice la rece şi la cald;  
      - încărcare, ancorare, împănare în mijloace de transport pentru maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice, efectuate pe bază de tarife;  
      - montajul elementelor decorative, a firmelor, reclamelor, emblemelor;  
      - închirieri de obiecte de uz casnic şi gospodăresc, îmbrăcăminte, materiale sportive şi pentru turism, instrumente muzicale, aparate, echipamente şi materiale de reproducere audiovizuală, maşini de scris, de calculat etc.  
      - lucrări de întreţinere şi reparaţii la ascensoare pentru persoane şi mărfuri;  
      - lucrări de întreţinere şi reparaţii căi ferate, executate pentru terţi;  
      - verificări prize de pămînt;  
      - lucrări de întreţinere şi curăţire a construcţiilor şi clădirilor (curăţire şi vopsire suprafeţe metalice; curăţirea jgheaburilor; repararea acoperişurilor, curăţirea geamurilor la înălţime etc.);  
      - îmbinare bandă cu inserţie cord de oţel sau inserţie textilă, laminare la calandru pentru amestecuri din cauciuc (inclusiv fricţionare şi dublare pînze), sertizare furnituri de medie, înaltă şi foarte înaltă presiune, montare arcuri de protecţie pe exteriorul furniturilor;  
      - activitatea de proiectare în unităţi specializate; prelucrarea automată a datelor şi servicii de informatică;  
      - activitatea de alimentaţie publică;  
      - lucrări de reparaţii şi întreţinere la autoturisme; servicii de agrement; prestaţii turistice (cazare, transport auto, alte prestaţii); servicii de reparaţii la îmbrăcăminte şi încălţăminte; spălătorii şi curăţătorii chimice; multiplicare; copiere; dactilografiere; reparaţii articole de uz casnic şi mobilier; servicii personale (frizerie, coafură, manichiură şi altele asemenea);  
      - executări de lucrări fotografice, developări filme foto;  
      - reparaţii şi întreţinere utilaje frigorifice, aparate de măsură şi control, firme luminoase şi din stiplex;  
      - lucrări de întreţinere şi reparaţii la echipamente de tehnică de calcul, mijloace de automatizare, echipamente electronice şi electrotehnice, aparataj şi motoare electrice, radiotelefoane, televiziune cu circuit închis, aparatură de copiat acte;  
      - reparaţii articole de reclamă;  
      - vulcanizare anvelope şi camere auto, velo, moto;  
      - instalări, întreţineri şi reparaţii antene TV;  
      - reparaţii: ceasuri, umbrele, aparate radio-TV, redresoare, amplificatoare, pikup-uri, magnetofoane, casetofoane, aparate video, difuzoare-boxe, aragaze, aparate foto, maşini de scris, arme de vînătoare; montat lentile ochelari şi reparat ochelari; montat şi reparat sisteme de alarmă; încărcat şi reparat acumulatori; tocilărie;  
      - traduceri;  
      - gimnastică aerobică, masaj şi saună;  
      - prestaţii turistice efectuate de unităţile de cazare, încadrate în categoriile de 2 stele sau 1 stea;  
      - încasări obţinute din activitatea de cazare de către cabanele şi popasurile turistice;  
      - activitatea de telecomunicaţii;  
      - acoperiri metalice (aurire, argintare, nichelare, cromare, alămire, galvanizare etc.);  
      - servicii fotoceramice;  
      - asistenţă tehnică la montajul şi punerea în funcţiune a echipamentelor, utilajelor, maşinilor şi agregatelor industriale;  
      - activităţi de prelucrare a materialelor lemnoase pentru terţi (debitarea mecanică la gater, făţuit, rindeluit, geluit, impregnat etc.);  
      - servicii prestate privind activitatea de copt pîine, afumat cărnuri, potcovit animale, tăierea mecanică a lemnelor de foc etc.;  
      - servicii prestate în sectorul alimentar care se decontează pe bază de tarif şi nu se reţine uium;  
      - servicii de încărcat sifoane, capsule sifon, brichete;  
      - activitatea de umplere a tuburilor de spray cu substanţe chimice aduse de clienţi şi decontate pe bază de tarif;  
      - operaţiuni de înregistrări video şi pe bandă magnetică;  
      - lucrări de recondiţionare piese, subansamble, ambalaje şi altele executate pentru terţi;  
      - activitatea de legătorie cărţi, reviste, dosare etc.;  
      - prestări servicii în ramura textile pielărie (tivit, festonat, vopsit, urzit, încleiat, croit, bobinat, caşerat, repasat, samforizat, plisat, impregnat, topit in, cînepă, dărăcit, tăbăcit etc.);  
      - testări psihologice efectuate pe bază de tarif;  
      - servicii de pregătire şi instruire a persoanelor particulare pentru conducerea autovehiculelor (cursuri de şcolarizare, testare psihologică etc.);  
      - servicii de consulting;  
      - servicii de asistenţă tehnică fitosanitară;  
      - încasările obţinute de cantine-restaurant aferente desfacerilor la preţuri cu adaos de alimentaţie publică ale unităţilor tip gospodina, ale unităţilor de alimentaţie publică mobile (tip snack-bar), ale unităţilor tip bufete de incintă, ale cabanelor turistice;  
      - servicii de montaj mobilier;  
      - servicii de îmbuteliere a băuturilor de orice fel decontate pe bază de tarif;  
      - studii, experimentări, sondaje efectuate pe bază de tarif în domeniul  
      economico-social;  
      - activitatea de constatări, daune, la construcţii afectate de seism,  
      decontată pe bază de tarif.5
    3.Prestaţii turistice efectuate de unităţile de cazare încadrate în categoriile de 5, 4 şi 3 stele;  
      - executarea pe bază de comandă de confecţii de îmbrăcăminte, încălţăminte, mobilier, confecţii metalice, executări şi transformări de bijuterii şi alte produse decontate pe bază de tarif;  
      - realizările totale ale barurilor de noapte (inclusiv taxa de intrare).10
    4.Activitatea de cercetare în unităţi specializate; servicii de distribuire a apei, canalizare, salubritate şi întreţinerea străzilor;  
      - servicii de epurare şi tratare a apei;  
      - prestări de servicii (curăţenie) efectuate cu personalul de serviciu;  
      - servicii de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie;  
      - activitatea de expertizare numismatică;  
      - servicii funerare (îmbălsămare, incinerare, înhumare, transport);  
      - lucrări de pavoazare şi confecţionări drapele pentru sărbători naţionale;  
      - transportul cu metroul;  
      - reparaţii tractoare şi maşini agricole; reparaţii şi verificări instalaţii, utilaje şi recipiente care funcţionează sub presiune;  
      - activitatea de încărcare, descărcare, condiţionare, depozitare a produselor petroliere lichide, a produselor chimice şi a ţiţeiului din import şi pentru export;  
      - activitatea de prospecţiuni geologice şi geofizice;  
      - activităţile desfăşurate de unităţile subordonate Departamentului petrolului privind: săparea sondelor de cercetare geologică şi de exploatare; verificarea şi întreţinerea materialului tubular (prăjini de foraj, burlane etc.) uscarea, măcinarea etc. a materiilor prime pentru producerea de aditivi pentru fluide de foraj;  
      - servicii în legătură cu operaţiunile de comerţ exterior prestate de "Romtrans" şi "Navlomar", decontate pe bază de tarif (transmiterea de informaţii referitoare la condiţiile de franco şi la mijloacele de transport ale mărfurilor;  
      - servicii de umplere a extinctoarelor;  
      - servicii de incubare a ouălor şi scoaterea puilor;  
      - servicii prestate care nu se decontează pe bază de tarife, ci se reţine uium;  
      - prestări servicii în sistem lohn:  
      - încercarea şi expertizarea produselor din punct de vedere al calităţii, analize de laborator, toxicologie;  
      - lucrări agricole efectuate terţilor pentru care plata se face în natură sau în bani;  
      - încasările obţinute de cantinele-restaurant organizate pentru servirea mesei salariaţilor (fără adaos de alimentaţie publică);  
      - activitatea de control calitativ şi cantitativ al mărfurilor efectuată de "Romcontrol" (operaţiuni de numărare, asistenţă la încărcarea şi descărcarea mijloacelor de transport, controlul condiţiilor de transport, manipulare, depozitare şi păstrare a mărfurilor);  
      - prestări de servicii decontate pe bază de comision sau pe bază de tarif internaţional (navlosire şi agenturare nave româneşti şi străine, trimiterea de specialişti în străinătate pentru acordare de asistenţă nelegată de livrări de mărfuri; închirierea camioanelor în cont străin; servicii de congelare; transporturi terestre, aeriene şi navale etc.);  
      - cursuri de formare şi perfecţionare socio-profesională şi învăţămînt (calificare şi perfecţionare profesională, specializarea cadrelor; meditaţii; iniţiere şi perfecţionare: limbi străine, discipline sportive);  
      - activitatea de cazare a personalului în cămine muncitoreşti decontate pe bază de tarif;  
      - activităţile desfăşurate de "Centrul de protecţia şi igiena muncii" privind: determinări, studii şi lucrări pentru stabilirea nocivităţii mediului de lucru şi a condiţiilor de muncă; stabilirea acţiunii noxelor asupra personalului expus în vederea evaluării stării de sănătate şi combaterea îmbolnăvirilor profesionale; efectuarea de operaţii de dezincrustare, decalaminare, decapare şi pasivare a utilajelor şi instalaţiilor; executarea de determinări şi expertizări toxicologice de igienă şi medicină preventivă etc.;  
      - prestări de servicii medico-sanitare, tratamente, efectuate în cabinete stomatologice şi medicale;  
      - închirieri spaţii;  
      - transportul în comun urban de călători.neimpozabil
  -------------------