PRECIZĂRI din 3 martie 2011privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 1.718 din 3 martie 2011 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 186 din 17 martie 2011.
  Prezentele precizări reglementează modul de întocmire și actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, de autoritățile administrației publice centrale sau locale, instituțiile publice și operatorii economici care au în administrare sau în concesionare bunuri din domeniul public al statului. Ministerul Finanțelor Publice are atribuții în centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului.1. Sunt cuprinse în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunurile prevăzute de art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată, de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și de alte acte normative, dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege și care sunt puse la dispoziția serviciilor civile sau militare ale statului și ale instituțiilor sale publice în vederea asigurării funcționării serviciului public de care sunt responsabile. Administratorii bunurilor din domeniul public al statului, în calitate de unici deținători ai tuturor informațiilor juridice și economice cu privire la bunurile în cauză, au obligația înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului numai a acelor bunuri care îndeplinesc condițiile legale. Pentru bunurile care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a aparține domeniului public al statului, instituțiile publice, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, inițiază hotărâri ale Guvernului pentru schimbarea regimului juridic al acestor bunuri și pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.2. Au dreptul să inițieze acte normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului autoritățile publice prevăzute la art. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. Pentru bunurile din domeniul public al statului date în administrarea unităților administrativ-teritoriale, inițierea actelor normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face de către Ministerul Administrației și Internelor. La inițierea actelor normative privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de natura imobilelor, datele de identificare ale acestora prevăzute în proiectele de acte normative trebuie să corespundă cu cele din cartea funciară a imobilelor respective.Actele normative de actualizare a inventarului bunurilor din domeniul public al statului sunt însoțite de o anexă, care cuprinde obligatoriu următoarele date:– administratorii bunurilor și codul unic de identificare al acestora (CUI);– numărul de identificare MFP al bunului;– codul de clasificație și elementele-cadru de descriere tehnică, conform anexei nr. 3;– valoarea de inventar a fiecărui bun și totalul valoric al acestora, cu excepția valorii de inventar aferentă bunurilor din domeniul public al statului încadrate la grupele 8.01, 8.02, 8.03 și 8.15, din anexa nr. 3 (la 20-06-2018, Al patrulea paragraf din Punctul 2. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.152 din 4 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 20 iunie 2018 ) Instituțiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale și care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.2^1. Prezentarea extraselor de carte funciară ale imobilelor care fac obiectul proiectelor de acte normative de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului este obligatorie, cu următoarele excepții:a) modificarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării, conform prevederilor legale în vigoare^1, dacă numărul cărții funciare al acestor bunuri imobile figurează în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.Instrumentul de prezentare și motivare și anexa/anexele proiectelor de acte normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului vor conține precizarea că datele din extrasele de carte funciară nu se modifică.^1 Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.b) transferul în totalitate al bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului între ordonatorii principali în cazul în care nu se schimbă regimul juridic al bunurilor imobile care fac obiectul transferului;c) transferul în totalitate al bunurilor imobile între administratori din cadrul aceluiași ordonator principal în cazul în care nu se schimbă regimul juridic al bunurilor imobile care fac obiectul transferului. (la 20-06-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.152 din 4 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 20 iunie 2018 ) 3. Au dreptul să inițieze/valideze cereri online de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului instituțiile prevăzute în anexa nr. 1. Instituțiile și operatorii economici prevăzuți în anexa nr. 2 pot iniția cereri online de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu condiția validării acestor inițializări de către instituțiile în subordinea cărora funcționează. Operațiunea de validare a cererilor de actualizare constă în verificarea concordanței datelor din cererile de actualizare cu cele din actele normative de modificare a inventarului. În cazul transferului dreptului de administrare a unui bun ce aparține domeniului public al statului, inițiativa emiterii cererii de actualizare online a inventarului o are administratorul care cedează bunul respectiv. Acceptul sau refuzul cererii de actualizare a inventarului bunurilor din domeniul public al statului se face online de către administratorul care primește bunul respectiv, în maximum 24 de ore de la depunerea cererii de actualizare. În cazul transferului dreptului de administrare, actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului se face în termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, după semnarea protocolului de predare-primire de către părțile interesate. Aprobarea cererii de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face online de către Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Responsabilitatea asupra corectitudinii datelor din cererile de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului revine persoanelor care inițiază aceste cereri.4. Inițierea cererii de actualizare a inventarului se face online de personalul de specialitate din cadrul instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 și din cadrul instituțiilor și operatorilor economici din subordinea instituțiilor prevăzute în anexa nr. 2, personal agreat de Ministerul Finanțelor Publice. Agrearea personalului de specialitate de către Ministerul Finanțelor Publice are ca scop instruirea și testarea cunoștințelor acestui personal în domeniul informaticii, în domeniul regimului juridic al proprietății publice a statului și în domeniul financiar-contabil. Instruirea acestui personal se face anual de Ministerul Finanțelor Publice. Vizualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în intranet, se face de către persoane autorizate de Ministerul Finanțelor Publice. Lista cu personalul care poate opera în sistemul intranet sau care poate vizualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se actualizează semestrial de Ministerul Finanțelor Publice. Identificatorul personal și parola necesare accesului la aplicația informatică și la baza de date, pentru fiecare utilizator, se acordă la sediul Ministerului Finanțelor Publice. Periodic, la fiecare 3 luni, utilizatorul are obligația schimbării parolei de acces; utilizatorul schimbă parola folosind aplicația informatică pusă la dispoziție în acest scop. În cazul schimbării atribuțiilor de serviciu privitoare la administrarea patrimoniului sau în cazul încetării relațiilor de serviciu cu instituția angajatoare, utilizatorul/instituția implicată are obligația anunțării Ministerului Finanțelor Publice despre aceasta și a anulării drepturilor de acces la aplicația informatică și baza de date. Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice asigură accesul la aceste date numai persoanelor autorizate.5. Verificarea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, se face de către personalul de specialitate al Direcției generale de legislație și reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.6. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele precizări.  +  Anexa nr. 1 la precizări
  INSTITUȚIILE
  care inițiază/validează cereri online de actualizare a
  inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea
  Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare
  Denumirea instituției:1. Administrația Prezidențială2. Senatul3. Camera Deputaților4. Înalta Curte de Casație și Justiție5. Curtea Constituțională6. Consiliul Legislativ7. Curtea de Conturi8. Consiliul Concurenței9. Avocatul Poporului10. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității11. Consiliul Național al Audiovizualului12. Secretariatul General al Guvernului13. Ministerul Afacerilor Externe14. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului15. Ministerul Finanțelor Publice16. Ministerul Justiției17. Ministerul Apărării Naționale18. Ministerul Administrației și Internelor19. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale20. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale21. Ministerul Mediului și Pădurilor22. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii23. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului24. Ministerul Sănătății25. Ministerul Culturii și Patrimoniului Național26. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale27. Ministerul Public28. Agenția Națională de Integritate29. Serviciul Român de Informații30. Serviciul de Informații Externe31. Serviciul de Protecție și Pază32. Serviciul de Telecomunicații Speciale33. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri34. Academia Română35. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor36. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 198937. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor38. Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat39. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării40. Agenția Națională de Presă AGERPRES41. Institutul Cultural Român42. Societatea Română de Radiodifuziune43. Societatea Română de Televiziune44. Consiliul Superior al Magistraturii45. Autoritatea Electorală Permanentă46. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal47. Consiliul Economic și Social48. Academia Oamenilor de Știință din România49. Banca Națională a României50. Autoritățile administrației publice locale
   +  Anexa nr. 2 la precizări INSTITUȚIILE/OPERATORII ECONOMICI care au dreptul să inițieze cereri online de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Instituția/Operatorul economic Instituția care validează cererea:
  01.Agenția Națională pentru Resurse MineraleSecretariatul General al Guvernului
  02.Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Secretariatul General al Guvernului
  03.Institutul Național de Statistică Secretariatul General al Guvernului
  04.Departamentul Național Anticorupție Ministerul Public
  05.Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  06.Administrația Națională a ÎmbunătățirilorFunciare Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  07.Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  08.Administrația Națională "Apele Române" Ministerul Mediului și Pădurilor
  09.Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Ministerul Mediului și Pădurilor
  10.Centrul Național al Cinematografiei Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
  11.Administrația Națională a PenitenciarelorMinisterul Justiției
  12.Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediuluide Afaceri
  13.Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediuluide Afaceri
  14.Biroul Român de Metrologie Legală Ministerul Economiei, Comerțului și Mediuluide Afaceri
  15.Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A.Ministerul Economiei, Comerțului și Mediuluide Afaceri
  16.Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci Ministerul Economiei, Comerțului și Mediuluide Afaceri
  17.Direcțiile generale ale finanțelor publice județene Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de investiții, achiziții publice șiservicii interne
  18.Agenția Națională de Administrare FiscalăMinisterul Finanțelor Publice - Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne
  19.Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Secretariatul General al Guvernului
  20.Autoritatea Națională a Vămilor Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de investiții, achiziții publice șiservicii interne
  21.Casa Națională de Pensii și Alte Drepturide Asigurări Sociale Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
  22.Casa Națională de Asigurări de Sănătate Ministerul Sănătății
  23.Autoritatea Navală Română Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  24.Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  25.Autoritatea Națională pentru Tineret Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  26.Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Infrastructură Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
   +  Anexa nr. 3 la precizări
  CLASIFICAȚIA
  bunurilor din domeniul public al statului
  CLASA: 8 Bunuri publice de stat
  GRUPA: 8.01 Bogățiile de orice natură declarate proprietate publică a statului prin lege:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.01.01 Resurse de petrol  
  8.01.02 Resurse de gaze naturale  
  8.01.03 Resurse minerale  
  8.01.04  Resurse naturale ale apelor interioare și cu potențial energetic valorificabil   
  8.01.05  Resurse naturale ale zonei economice și ale platoului continental   
  GRUPA: 8.02 Spațiul aerian:
  SUBGRUPA DENUMIREA ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    coordonate
  GRUPA: 8.03 Sistemul național al apelor, din care:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.03.01   Apele de suprafață cu albii minore cu lungimi mai mari de 5 km și cu bazine hidrografice ce depășesc suprafața de 10 km² Lungime, suprafață albie,codul hidrografic, CF  
  8.03.02   Insule, brațe și ostroave aferente apelor de suprafață  Suprafață, lungime, codulhidrografic al cursului de apă, CF
  8.03.03 Lacurile naturale, malurile și cuvetele aferente Suprafață cuvetă lac, CF
  8.03.04  Apele subterane; corpurile de apă subterană  Resursa teoretică, adâncimea
  8.03.05 Apele maritime interioare Suprafețe
  8.03.06 Marea teritorială Lățime, suprafață
  8.03.07  Fundul apelor maritime (inclusiv platoul continental)  Suprafață
  8.03.08 Faleza și plaja maritimă Lățime, suprafață, CF
  8.03.09    Lucrări de regularizare a cursurilor de apă și terenul aferent   Lungime, suprafață regularizată, codul hidrografic al cursului de apă, CF
  8.03.10   Derivații, conducte, canale de aducțiune și distribuție cu instalațiile aferente și terenul aferent Lungime, tip, suprafață, CF  
  8.03.11  Rețeaua de monitorizare cantitativă și calitativă a apelor subterane Nr. foraje, suprafață ocupată de foraje, CF
  8.03.12  Alte lucrări hidrotehnice aferente activității de gospodărire a apelor și terenul aferent Suprafață, dimensiuni, scop, CF
  8.03.13   Zona de protecție aferentă lucrărilor hidrotehnice de apărare din administrare conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare   Suprafață, CF
  8.03.14   Suprafețe de teren obținute prin lucrări de regularizare a cursurilor de apă (cu excepția celor cu destinație agricolă)   Suprafață, CF
  GRUPA: 8.04 Sistemul național al pădurilor, din care:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.04.01  Pădurile și terenurile destinate împăduririi  Suprafețe, CF, date cadastrale
  8.04.02  Terenuri care servesc nevoilor de cultură, de producție și administrație silvică Suprafețe, CF, date cadastrale
  8.04.03  Iazurile și albiile pâraielor din amenajamentele silvice Suprafețe, CF, date cadastrale
  8.04.04 Drumuri și căi ferate forestiere Lungime, Suprafețe și CF
  8.04.05  Terenuri neproductive incluse în amenajamente silvice Suprafețe, CF, date cadastrale
  8.04.06  Terenuri silvice destinate cercetării  Suprafețe, CF, date cadastrale
  8.04.07  Terenuri forestiere aferente fâșiilor de frontieră  Suprafețe, CF, date cadastrale
  GRUPA: 8.05 Terenuri agricole, din care:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.05.01  Terenuri agricole  Suprafețe, CF, date cadastrale
  8.05.02  Terenuri agricole obținute din îndiguiri, desecări sau lucrări de combatere a eroziunii solului Suprafețe, CF, date cadastrale
  8.05.03    Terenuri agricole destinate cercetării științifice, producerii de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și creșterii animalelor de rasă Suprafețe, CF, date cadastrale   
  8.05.04  Terenuri agricole necesare desfășurării activității de învățământ Suprafețe, CF, date cadastrale
  8.05.05  Amenajări piscicole  Suprafețe, CF, date cadastrale
  8.05.06  Terenuri agricole aferente fâșiilor de frontieră  Suprafețe, CF, date cadastrale
  GRUPA: 8.06 Parcuri naționale, parcuri naturale și rezervațiile biosferei:
  SUBGRUPA DENUMIREA ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.06.01 Parcuri naționale Suprafețe, CF
  8.06.02 Parcuri naturale Suprafețe, CF
  8.06.03 Rezervațiile biosferei Suprafețe, CF
  8.06.04 Situri Natura 2000 Suprafețe, CF
  GRUPA: 8.07 Rezervațiile științifice, rezervațiile naturale și monumente ale naturii:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.07.01 Rezervațiile științifice Suprafețe, CF
  8.07.02 Rezervațiile naturale Suprafețe, CF
  8.07.03 Monumente ale naturii Suprafețe, CF
  GRUPA: 8.08 Patrimoniul natural al Rezervației Biosferei "Delta Dunării":
  SUBGRUPA DENUMIREA ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.08.01 Lacuri, ghioluri, lagune Suprafețe, CF
  8.08.02 Terenuri cu păduri și floră protejate Suprafețe, CF
  8.08.03 Complexe lacustre protejate Suprafețe, CF
  8.08.04 Grinduri, nisipuri, zone fosile și geologice Suprafețe, CF
  8.08.05 Canale, diguri, platforme, baraje Suprafețe, CF
  8.08.06 Alte areale protejate Suprafețe, CF
  GRUPA: 8.09 Bunurile patrimoniului geologic și speologic:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.09.01  Peșteri  Dimensiuni, caracteristici
  8.09.02 Alte bunuri ale patrimoniului geologic și speologic Descriere
  GRUPA: 8.10 Infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele și lucrările de artă:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.10.01  Liniile ferate de circulație, inclusiv zona de siguranță a infrastructurii feroviare  Lungime, CF
  8.10.02   Podurile care au legătură cu liniile ferate deschisecirculației acestora, inclusiv terenurile aferente acestora   Lungime, CF, suprafețe
  8.10.03 Tunelele, precum și terenurile aferente acestora Lungime, CF, suprafețe
  8.10.04  Viaductele și alte lucrări de artă, cu terenurile aferente acestora  CF, suprafețe
  8.10.05  Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, inclusiv terenurile aferente acestora  CF, suprafețe
  8.10.06  Terenurile aferente plantațiilor de protecție a liniilor ferate CF, suprafețe, date cadastrale
  8.10.07  Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare  Număr de elemente
  8.10.08  Triajele de rețea ale căilor ferate, inclusiv terenurile aferente acestora  CF, suprafețe
  8.10.09  Gările, inclusiv terenurile aferente acestora  Suprafața construită, suprafața desfășurată, CF
  8.10.10  Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare, inclusiv terenurile aferente acestora Suprafața construită, suprafața desfășurată, CF
  GRUPA: 8.11 Tunelele și casetele de metrou, precum și instalațiile aferente acestora:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.11.01   Terenuri, accese, prize   Suprafața în mp pentru terenuri, suprafața construită, CF
  8.11.02   Tunele și galerii de metrou   Suprafața construită în mp și lungimea - metri liniari
  8.11.03   Stații de metrou și accese   Suprafață construită, regim de înălțime, suprafață desfășurată
  8.11.04    Construcții de protecție civilă    Suprafață construită, regim de înălțime, suprafață desfășurată, suprafața terenului și CF
  8.11.05 Cale de rulare Lungimea - metri liniari
  8.11.06 Instalații electrice Număr de elemente
  8.11.07 Instalații de automatizare Număr de elemente
  8.11.08 Instalații de telecomunicații Număr de elemente
  8.11.09 Instalații generale Număr de elemente
  GRUPA: 8.12 Drumuri auto:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.12.01 Autostrăzi:  
  8.12.01.01 Suprafața și infrastructura autostrăzii situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acesteia Suprafața, CF  
  8.12.01.02 Suprafețele de teren care formează zonele de siguranță a autostrăzii Suprafețe, CF, date cadastrale
  8.12.01.03 Terenul aferent plantațiilor de protecție  Suprafața, CF, date cadastrale
  8.12.01.04Tunelele, cu terenurile aferente acestora Lungime, CF
  8.12.01.05Viaductele, cu terenurile aferente acestora Lungime, CF
  8.12.01.06 Pasajele denivelate și alte lucrări de artă, cu terenul aferent acestora Suprafață, CF  
  8.12.01.07 Locuri de parcare, oprire și staționare, cu terenurile aferente acestora Suprafață, CF, date cadastrale
  8.12.01.08 Lucrări de consolidare, de protecție și de apărare, cu terenul aferent acestora Suprafață, CF  
   
  8.12.02 Drumuri expres:
  8.12.02.01  Suprafața și infrastructura drumurilor expres situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acestora Suprafața, CF   
  8.12.02.02 Suprafețele de teren care formează zonele de siguranță ale drumurilor expres Suprafața, CF, date cadastrale
  8.12.02.03Terenul aferent plantațiilor de protecție Suprafața, CF
  8.12.02.04Tunelele, cu terenurile aferente acestora Lungime, CF
  8.12.02.05Viaductele, cu terenurile aferente acestora Lungime, CF
  8.12.02.06 Pasajele denivelate și alte lucrări de artă, cu terenul aferent acestora Suprafața, CF  
  8.12.02.07 Locuri de parcare, oprire și staționare, cu terenurile aferente acestora Suprafață, CF, date cadastrale
  8.12.02.08 Lucrări de consolidare, de protecție și de apărare, cu terenul aferent acestora Suprafață, CF  
   
  8.12.03 Drumuri naționale europene (E):
  8.12.03.01  Suprafața și infrastructura drumurilor naționale europene situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acestora Suprafață, CF   
  8.12.03.02 Suprafețele de teren care formează zonele de siguranță ale drumurilor naționale europene Suprafețe, CF, date cadastrale
  8.12.03.03 Terenul aferent plantațiilor rutiere  Suprafața, CF, date cadastrale
  8.12.03.04Tunelele, cu terenurile aferente acestora Lungime, CF
  8.12.03.05Viaductele, cu terenurile aferente acestora Lungime, CF
  8.12.03.06 Pasajele denivelate și alte lucrări de artă, cu terenul aferent acestora Suprafață, CF  
  8.12.03.07 Locuri de parcare, oprire și staționare, cu terenurile aferente acestora Suprafață, CF, date cadastrale
  8.12.03.08 Lucrări de consolidare, de protecție și de apărare, cu terenul aferent acestora Suprafață, CF  
   
  8.12.04 Drumuri naționale principale:
  8.12.04.01  Suprafața și infrastructura drumurilor naționale principale situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acestora Suprafață, CF   
  8.12.04.02 Suprafețele de teren care formează zonele de siguranță ale drumurilor naționale principale Suprafață, CF, date cadastrale
  8.12.04.03 Terenul aferent plantațiilor de protecție  Suprafața, CF, date cadastrale
  8.12.04.04Tunelele, cu terenurile aferente acestora Lungime, CF
  8.12.04.05Viaductele, cu terenurile aferente acestora Lungime, CF
  8.12.04.06 Pasajele denivelate și alte lucrări de artă, cu terenul aferent acestora Suprafață, CF  
  8.12.04.07 Locuri de parcare, oprire și staționare, cu terenurile aferente acestora Suprafață, CF, date cadastrale
  8.12.04.08 Lucrări de consolidare, de protecție și de apărare, cu terenul aferent acestora Suprafață, CF  
    
  8.12.05 Drumuri naționale secundare:
  8.12.05.01  Suprafața și infrastructura drumurilor naționale secundare situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acestora Suprafață, CF   
  8.12.05.02 Suprafețele de teren care formează zonele de siguranță ale drumurilor naționale secundare Suprafață, CF, date cadastrale
  8.12.05.03 Terenul aferent plantațiilor de protecție  Suprafața, CF, date cadastrale
  8.12.05.04Tunelele, cu terenurile aferente acestora Lungime, CF
  8.12.05.05Viaductele, cu terenurile aferente acestora Lungime, CF
  8.12.05.06 Pasajele denivelate și alte lucrări de artă, cu terenul aferent acestora Suprafață, CF  
  8.12.05.07 Locuri de parcare, oprire și staționare, cu terenurile aferente acestora Suprafață, CF, date cadastrale
  8.12.05.08 Lucrări de consolidare, de protecție și de apărare, cu terenul aferent acestora Suprafață, CF  
  GRUPA: 8.13 Sistemul național al canalelor navigabile, din care:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.13.01  Cale navigabilă - Dunărea și brațele secundare navigabile Lungime, CF  
  8.13.02   Construcții hidrotehnice și terenurile aferente căii navigabile Dunărea și brațele secundare navigabile Suprafață construită, regim înălțime, CF  
  8.13.03 Canale navigabile Lungime, CF
  8.13.04  Cuvetele și terenurile aferente acestor construcții Suprafață, CF  
  8.13.05     Zona maritimă și zona navigabilă interioară, zone de siguranță, drumurile tehnologice în lungul canalelor navigabile, drumuri de acces la obiectivele canalelor, podurile și canalele pe care sunt situate acestea Suprafață, CF, lungime     
  8.13.06   Imobile cu destinația de sedii ce servesc sistemul național al canalelor navigabile și terenurile aferente Suprafață construită, suprafață desfășurată, CF 
  8.13.07   Imobile și construcții cu destinație specială ce servesc sistemul național al canalelor navigabile și terenurile aferente Suprafață construită, suprafață desfășurată, CF 
  GRUPA: 8.14 Rețelele de transport:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.14.01  Rețele de transport ale energiei electrice, inclusiv terenul aferent acestora Elemente componente/ Dotări aferente
  8.14.02  Sistemul național de transport al gazelor naturale  Elemente componente/ Dotări aferente
  8.14.03  Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului Elemente componente/ Dotări aferente
  8.14.04  Terminalul petrolier  Elemente componente/ Dotări aferente
  GRUPA: 8.15 Sistemul național de telecomunicații, din care:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.15.01 Spectrul de frecvențe radio Valoarea frecvenței
  8.15.02  Rețelele de transport și de distribuție de telecomunicații Lungime, suprafață, CF  
  8.15.03    Resurse de numerotație    Totalitatea resurselor de numerotație incluse în planul național de numerotație
  8.15.04   Poziții prin care un satelit gestionar poate acoperi suprafața României cu adresa "țara România"    
  GRUPA: 8.16 Sistemul național al lucrărilor de îmbunătățiri funciare:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.16.01   Lucrări de captare a apei, puțuri forate cu construcțiile hidrotehnice aferente și terenul aferent Nr. foraje, suprafață, CF, date cadastrale  
  8.16.02   Canale și conducte de aducțiune și distribuție pentru irigații cu construcții hidrotehnice aferente și terenul aferent Lungime, CF, date cadastrale  
  8.16.03  Canale de desecare și construcțiile aferente  Lungime, CF, date cadastrale
  8.16.04   Drenuri absorbante și colectoare cu construcțiile hidrotehnice aferente și terenul aferent Suprafața, CF   
  8.16.05   Construcțiile hidrotehnice aferente lucrărilor de combatere a eroziunii solului de suprafață și de adâncime, cu terenul aferent Suprafața construită, suprafața desfășurată, regim înălțime, CF
  8.16.06 Lucrări de regularizare a cursurilor de apă Suprafațe, CF
  8.16.07    Lucrări de îndiguire, construcțiile aferente și terenul ocupat de ampriză sau platforme   Lungime, suprafață ampriză, codul hidrografic al cursului de apă, amplasare, CF
  8.16.08   Bornele axului cadastral de referință al cursurilor de apă  Lungime, codul hidrografic al cursului de apă, nr. bucăți
  8.16.09 Alte lucrări de îmbunătățiri funciare CF
  GRUPA: 8.17 Sistemul național al lacurilor de acumulare, din care:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.17.01    Lacurile de acumulare și barajele acestora, având cafolosință producerea de energie electrică pentru sistemul energetic național și terenul aferent  Suprafață la NNR, suprafață la nivelul coronamentului, suprafațăexpropriată, CF
  8.17.02    Baraje și lacuri de acumulare cu folosință complexă și terenul aferent   Suprafață la NNR, suprafață la nivelul coronamentului, suprafațăexpropriată, CF
  8.17.03   Baraje și lacuri pentru atenuarea undelor de viitură și terenul aferent  Suprafață expropriată, suprafață la nivelul coronamentului, CF
  8.17.04   Zona de protecție aferentă lacurilor de acumulare conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare Suprafață, CF   
  GRUPA: 8.18 Sistemul național al porturilor, din care:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.18.01   Terenurile aferente porturilor maritime, fluviale sau situate pe căi navigabile interioare, destinate activității civile Suprafață, CF   
  8.18.02       Construcții hidrotehnice aferente porturilor: - diguri, epiuri, cheiuri, peree, construcții destinate acostării navelor; - apărări, protecții și consolidări de maluri și de taluzuri; - bazine portuare și șenale de acces în porturi, cu terenul aferent Suprafață, descriere       
  8.18.03  Bazinele, acvatoriile și șenalele de acces, drumurile tehnologice în porturi Suprafețe  
  8.18.04 Radele și acvatoriile portuare Suprafețe
  8.18.05  Drumurile și căile ferate din interiorul porturilor,poduri, pasaje și pasarele CF, lungime  
  8.18.06 Terenuri câștigate asupra mării Suprafață
  8.18.07  Gări fluviale și maritime  CF, regim înălțime, suprafață
  8.18.08  Alte imobile și construcții cu destinație specială și terenul aferent   
  GRUPA: 8.19 Bunuri destinate apărării naționale și cu destinație specială  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.19.01.   Imobile cu destinație specială ale căror date de identificare sunt clasificate conform actelor normative Codul, județul   
  GRUPA: 8.20 Pistele de decolare-aterizare, căile de rulare și platformele pentru îmbarcare- debarcare situate pe aeroporturile civile și terenurile pe care sunt amplasate:
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.20.01   Suprafața și infrastructura pistei de decolare- aterizare situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acesteia Suprafață, CF   
  8.20.02  Terenul aferent zonei de siguranță a pistei de decolare-aterizare Suprafață, CF  
  8.20.03   Suprafețele și infrastructura căilor de rulare situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acestora Suprafață, CF   
  8.20.04  Terenul aferent zonelor de siguranță a căilor de rulare Suprafață, CF  
  8.20.05   Suprafețele și infrastructura platformelor pentru îmbarcare-debarcare situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acestora Suprafață, CF   
  8.20.06  Terenul aferent zonei de siguranță a platformelor pentru îmbarcare-debarcare Suprafață, CF  
  8.20.07 Pistele inerbate cu terenul aferent Suprafață, CF
  8.20.08  Aerogări cu terenurile aferente  Suprafață construită, suprafață desfășurată, CF
  8.20.09 Hangare cu terenurile aferente Suprafață construită, CF
  8.20.10 Depozite de carburanți cu terenurile aferente Suprafață construită, CF
  8.20.11 Turnuri de parașutism cu terenurile aferente Suprafață construită, CF
  8.20.12  Obiective de supraveghere și control aerian cu terenurile aferente Suprafață construită, CF  
  8.20.13  Săli de pregătire fizică cu terenurile aferente  Suprafață construită, suprafață desfășurată, CF
  8.20.14  Garaje și magazii de materiale cu terenurile aferente Suprafață construită, CF  
  8.20.15  Clădirile administrative  Suprafață construită, suprafață desfășurată, CF
  GRUPA: 8.21 Statuile, monumentele și memorialele declarate de interes public național:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.21.01  Statui și monumente declarate de interes public național Descriere și loc de amplasament
  8.21.02  Mausolee  Descriere, loc de amplasament, CF
  8.21.03 Cimitire de interes public național Suprafață teren, CF
  GRUPA: 8.22 Bunuri arheologice și monumente istorice:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.22.01 Situri arheologice (terenuri) Denumire, suprafață, CF
  8.22.02     Baze arheologice (imobile)     Denumire, suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.22.03 Monumente Descriere, dimensiuni
  8.22.04 Ansambluri Descriere, dimensiuni
  8.22.05 Situri Suprafață
  Grupa: 8.23CAI DE RASĂ
  SUBGRUPADENUMIREA (Rasa)Elemente-cadru de descriere tehnică
     
  8.23.01ArdenezAnul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  8.23.02Cal de BucovinaAnul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  8.23.03Cal de SportAnul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  8.23.04Furioso North StarAnul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  8.23.05GidranAnul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  8.23.06HuțulAnul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  8.23.07LipițanAnul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  8.23.08NoniusAnul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  8.23.09Pur Sânge ArabAnul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  8.23.10Pur Sânge EnglezAnul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  8.23.11Semigreu Anul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  8.23.12Shagya ArabAnul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  8.23.13TrăpașAnul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  8.23.14PoneyAnul nașterii, sexul, dangale, microcip, locația de bază
  (la 20-06-2018, Grupa 8.23 din Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.152 din 4 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 20 iunie 2018 )
  GRUPA: 8.24 Imobile destinate culturii și cultelor:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.24.01    Muzee cu terenul aferent    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.24.02    Case memoriale cu terenul aferent    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.24.03    Biblioteci    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.24.04    Săli cinematografice    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.24.05    Săli de spectacole    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.24.06  Colecțiile de artă  Nr. elemente, descriere, locația de bază
  8.24.07 Alte echipamente culturale Descriere
  8.24.08     Biserici, mănăstiri și alte edificii de cult     Destinație, suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  GRUPA: 8.25 Imobile cu destinație socială și sanitară:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.25.01     Spitale cu terenurile aferente     Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, nr. de paturi, CF
  8.25.02    Penitenciare cu terenurile aferente    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.25.03    Centre de reeducare cu terenurile aferente    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.25.04    Capele    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.25.05    Crematorii    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.25.06    Alte clădiri cu destinație socială    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.25.07    Alte clădiri cu destinație sanitară    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  GRUPA: 8.26 Imobile cu destinație de agrement, sport și educație:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.26.01    Tabere școlare, cu terenurile aferente    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.26.02    Imobile cu destinație sportivă, cu terenurile aferente   Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.26.03    Inspectorate școlare, cu terenurile aferente    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.26.04    Casele corpului didactic, cu terenurile aferente    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimuri de înălțime, suprafață teren, CF
  8.26.05    Palatele și cluburile copiilor și elevilor, cu terenurile aferente   Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.26.06    Cluburile sportive școlare, cu terenurile aferente    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimuri de înălțime, suprafață teren, CF
  8.26.07    Centre și cabinete de asistență psihopedagogică, cu terenurile aferente   Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.26.08    Centre logopedice, cu terenurile aferente    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.26.09    Cabinete școlare, cu terenurile aferente    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.26.10    Alte imobile cu destinație de agrement, sport și educație   Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  GRUPA: 8.27 Imobile cu destinație agricolă și silvică:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.27.01    Clădiri agricole, cu terenurile aferente    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.27.02    Cabane forestiere, cu terenurile aferente    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.27.03     Silozuri     Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, capacitate, CF
  8.27.04    Clinici, dispensare sanitar-veterinare și circumscripții sanitar-veterinare   Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.27.05    Puncte de inspecție sanitar-veterinară situate la frontieră   Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.27.06   Sere și solarii și terenul aferent   Suprafață construită, suprafață desfășurată, suprafață teren, CF
  8.27.07    Grajduri    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.27.08    Manejuri și hipodromuri    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  GRUPA: 8.28 Imobile cu destinație tehnică:  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.28.01    Cantoanele hidrotehnice, stațiile hidrologice, meteorologice, de calitate a apei, cu terenurile aferente  Suprafață teren, suprafață construită, suprafață desfășurată, tip clădire, CF
  8.28.02    Posturi hidrometrice, punți limnimetrice, mire, secțiuni de control și terenurile aferente   Suprafață teren, suprafață construită, suprafață desfășurată, tip clădire, CF
  8.28.03    Laboratoare, cu terenurile aferente acestora    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.28.04    Hale industriale    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.28.05    Centre IT    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.28.06    Imobile destinate cercetării științifice    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.28.07    Centre de întreținere și intervenție    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.28.08    Garaje    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.28.09    Puncte vamale    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.28.10    Imobile cu destinație tehnică specială    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimuri de înălțime, suprafață teren, CF
  8.28.11    Imobile destinate acțiunilor de protocol    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimuri de înălțime, suprafață teren, CF
  8.28.12    Imobile cu destinație de locuințe    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.28.13    Alte imobile cu destinație tehnică    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  GRUPA: 8.29 Imobile cu destinație de birouri (inclusiv terenul aferent):  
  SUBGRUPA   DENUMIREA   ELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
  8.29.01    Ambasade    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.02    Administrația Prezidențială    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.03    Guvernul României    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.04    Senat    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.05    Camera Deputaților    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.06    Ministere    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.07    Alte organe de specialitate ale administrației publice centrale   Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.08    Instituțiile publice subordonate ministerelor sau altor organe de specialitate ale administrației publice centrale  Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.09    Instanțele judecătorești    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.10    Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.11    Serviciile publice descentralizate ale ministerelor   Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.12    Serviciile publice descentralizate ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale  Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.13    Prefecturi    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.14    Banca Națională a României    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.15    Administrația Națională a Rezervelor Statului    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  8.29.16    Organele administrației publice locale    Suprafață construită, suprafață desfășurată, regimul de înălțime, suprafață teren, CF
  Grupa: 8.30Alte bunuri de uz sau de interes public național, declarate ca atare prin lege
  SUBGRUPADENUMIREAElemente-cadru de descriere tehnică
  8.30.01Lucrări de corectare a torențilorLungime albie corectată/consolidată - în km
  8.30.02Aparate de zbor (elicoptere)Producător, tip, serie de fabricație, anul fabricației
  8.30.03Alte bunuri
  (la 20-06-2018, Grupa 8.30 din Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.152 din 4 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 20 iunie 2018 )
  -----