LEGE nr. 102 din 3 mai 2005 privind înființarea, organizarea și functionarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 9 mai 2005  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1(1) Se infiinteaza Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita în continuare Autoritatea naționala de supraveghere, ca autoritate publică cu personalitate juridica, autonoma și independenta față de orice alte autoritate a administrației publice, ca și față de orice persoană fizica sau juridica din domeniul privat, care exercită atribuțiile ce îi sunt date în competența prin dispozitiile legale din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal și al liberei circulatii a acestor date.(2) Autoritatea naționala de supraveghere are drept obiectiv apararea drepturilor și libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intima, familiala și privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulatie a acestor date.(3) Atribuțiile Autorității naționale de supraveghere sunt, în principal, reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecția datelor, și prin legislația națională de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 119 din 4 mai 2016. (la 24-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
  (3^1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale se asigură Autorității naționale de supraveghere, la un nivel corespunzător, resurse umane, tehnice și financiare, sediu și infrastructură. (la 24-06-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) (4) Sediul Autorității naționale de supraveghere este în municipiul București.
   +  Articolul 2(1) Autoritatea naționala de supraveghere își exercită atribuțiile în mod transparent și impartial.(2) În exercitarea atribuțiilor sale Autoritatea naționala de supraveghere nu se substituie autorităților publice.(3) Autoritatea națională de supraveghere nu poate fi supusă nici unui mandat imperativ sau reprezentativ, nici unor influențe externe directe sau indirecte ori vreunei instrucțiuni sau dispoziții de la o parte externă, în cadrul îndeplinirii sarcinilor și al exercitării competențelor sale. (la 24-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 )  +  Articolul 3(1) Autoritatea naționala de supraveghere este condusa de un presedinte, a cărui functie este asimilata, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precadere, drepturilor salariale și rangului de demnitate, celei de secretar de stat.(2) Președintele conduce întreaga activitate a Autorității naționale de supraveghere și o reprezinta în fața Senatului și a Camerei Deputatilor, în raporturile cu Guvernul, ministerele, alte autorități ale administrației publice, organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice române și straine.(3) În activitatea de conducere a Autorității naționale de supraveghere președintele este ajutat de un vicepresedinte, a cărui functie este asimilata, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precadere, drepturilor salariale și rangului de demnitate, celei de subsecretar de stat.(4) Președintele Autorității naționale de supraveghere este ordonator principal de credite.(5) În exercitarea atribuțiilor sale președintele Autorității naționale de supraveghere emite decizii și instrucțiuni obligatorii pentru autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice de drept privat și orice alte organisme, precum și pentru persoanele fizice a căror activitate intră sub incidența legislației referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite în continuare entități. (la 24-06-2018, Alineatul (5) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) (6) Deciziile și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(7) În exercitarea atribuțiilor legale ale Autorității naționale de supraveghere, entitățile prevăzute la alin. (5) sunt obligate să îi acorde sprijinul solicitat și să îi comunice sau, după caz, să îi pună la dispoziție informațiile, documentele sau actele pe care le dețin, în condițiile legii. (la 24-06-2018, Alineatul (7) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 )  +  Articolul 4(1) Activitatea presedintelui, a vicepresedintelui și a personalului Autorității naționale de supraveghere are caracter public.(2) La cererea persoanelor lezate în drepturile și libertatile lor sau datorita unor motive intemeiate, președintele Autorității naționale de supraveghere poate decide asupra caracterului confidential al activității desfășurate în acest caz.  +  Articolul 5(1) Președintele Autorității naționale de supraveghere prezinta anual rapoarte de activitate în sedinta plenara a Senatului. Rapoartele trebuie să cuprindă informații relevante cu privire la activitatea Autorității naționale de supraveghere. Ele pot contine recomandari privind modificarea legislației sau măsuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor și libertatilor cetatenilor în legătură cu prelucrarea datelor personale.(2) Raportul anual se transmite Senatului României, Camerei Deputaților, Guvernului României, Comisiei Europene și Comitetului european pentru protecția datelor. Raportul anual se dă publicității în cel mult 30 de zile de la data transmiterii către Senatul României. (la 24-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 )
   +  Capitolul II Numirea și eliberarea din functie a presedintelui și vicepresedintelui Autorității naționale de supraveghere  +  Articolul 6(1) Președintele și vicepresedintele Autorității naționale de supraveghere sunt numiti de Senat, pentru un mandat cu durata de 5 ani. Mandatul presedintelui și al vicepresedintelui poate fi reinnoit o singură dată.(2) Poate fi numită în funcția de președinte sau de vicepreședinte al Autorității naționale de supraveghere orice persoană cu cetățenia română, absolventă a unei instituții de învățământ superior juridic, în condițiile legii. Președintele și vicepreședintele sunt persoane independente politic, cu o solidă competență profesională, inclusiv în domeniul protecției datelor cu caracter personal, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o bună reputație și care se bucură de o înaltă probitate civică. (la 24-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
  (3) Calitatea de presedinte sau de vicepresedinte al Autorității naționale de supraveghere este incompatibila cu orice alta functie publică sau privată, cu excepția functiilor didactice.(4) Pe perioada în care ocupa aceste functii, președintele și vicepresedintele Autorității naționale de supraveghere nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice și nu au dreptul să dețină, direct ori indirect, acțiuni sau părți sociale la societăți comerciale cu obiect de activitate în domenii care se afla în competența Autorității naționale de supraveghere.
   +  Articolul 7(1) Propunerile de candidati pentru functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autorității naționale de supraveghere se fac de către Biroul permanent al Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului.(2) Candidatii depun la Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati și validari a Senatului actele prin care dovedesc ca indeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a exercita functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autorității naționale de supraveghere. Candidatii vor fi audiati de Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati și validari. Senatul hotaraste asupra numirii acestora, după audierea în plen.(3) Numirea presedintelui și a vicepresedintelui Autorității naționale de supraveghere se face cu votul majorității senatorilor. Dacă la primul tur de scrutin nu se obtine aceasta majoritate, se va organiza un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidatii situați pe primele doua locuri la turul de scrutin anterior.  +  Articolul 8(1) Mandatul de presedinte, respectiv de vicepresedinte al Autorității naționale de supraveghere începe pe data numirii și dureaza până la instalarea în functie a noului presedinte, respectiv vicepresedinte.(2) Înainte de începerea exercitarii mandatului, președintele și vicepresedintele Autorității naționale de supraveghere vor depune în fața plenului Senatului urmatorul juramant: "Jur sa respect Constitutia și legile tarii și sa apar drepturile și libertatile cetatenilor, indeplinindu-mi cu buna-credinta și imparțialitate atribuțiile de presedinte/vicepresedinte al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Asa să-mi ajute Dumnezeu!"(3) Juramantul poate fi depus, după caz, și fără formula religioasa.(4) Refuzul depunerii juramantului conduce la infirmarea numirii în functie a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Autorității naționale de supraveghere și deschide procedura pentru o noua numire în functie.  +  Articolul 9(1) Mandatul președintelui, respectiv al vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcție, incompatibilitate cu alte funcții publice sau private, imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, în cazul pensionării din oficiu ori în caz de deces.(2) Revocarea din funcție a președintelui, respectiv a vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere se face de plenul Senatului, ca urmare a încălcării grave a dispozițiilor prezentei legi, dacă nu mai îndeplinește condițiile cerute de lege pentru numire sau în cazul unor abateri grave în îndeplinirea atribuțiilor.(3) Demisia, incompatibilitatea, îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de lege, imposibilitatea de îndeplinire a funcției sau decesul se constată de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult 15 zile de la apariția cauzei care determină încetarea mandatului.(4) Perioada de îndeplinire a funcției de președinte și vicepreședinte al Autorității naționale de supraveghere constituie vechime în specialitate juridică. (la 24-06-2018, Articolul 9 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Capitolul III Atribuțiile presedintelui și ale vicepresedintelui Autorității naționale de supraveghere  +  Articolul 10(1) Președintele Autorității naționale de supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:a) organizează și coordonează activitatea Autorității naționale de supraveghere;b) asigură monitorizarea aplicării Regulamentului general privind protecția datelor;c) asigură monitorizarea aplicării legislației naționale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;d) asigură monitorizarea aplicării și a altor dispoziții legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;e) poate face propuneri privind inițierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; este solicitat, în vederea emiterii de avize, în numele Autorității naționale de supraveghere, atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecția drepturilor și libertăților persoanelor, în privința prelucrării datelor cu caracter personal;f) primește și urmărește soluționarea, în condițiile legii, a petițiilor și cererilor adresate Autorității naționale de supraveghere și decide asupra acestora;g) încadrează, în condițiile legii, personalul Autorității naționale de supraveghere și exercită dreptul de autoritate administrativă și disciplinară asupra acestora;h) exercită funcția de ordonator principal de credite;i) asigură cooperarea cu instituții similare din străinătate și reprezentarea în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor, prevăzut la art. 68 din Regulamentul general privind protecția datelor;j) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de prezenta lege, de actele normative care reglementează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității naționale de supraveghere.(2) În cadrul Autorității naționale de supraveghere se organizează și funcționează cabinetul președintelui, iar angajarea personalului acestuia se efectuează în condițiile legii. (la 24-06-2018, Articolul 10 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Articolul 11(1) Atribuțiile vicepresedintelui Autorității naționale de supraveghere sunt prevăzute în regulamentul de organizare și functionare a acesteia.(2) Vicepresedintele Autorității naționale de supraveghere indeplineste atribuțiile presedintelui în caz de imposibilitate temporara de exercitare a functiei de către acesta.  +  Articolul 12(1) Președintele Autorității naționale de supraveghere își exercită atribuțiile de control din oficiu sau la cerere. (la 24-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
  (2) Cererile pot fi adresate de orice persoană fizica, fără deosebire de cetatenie, vârsta, sex, apartenenta politica sau convingeri religioase, precum și de persoane juridice.
   +  Articolul 13Abrogat. (la 24-06-2018, Articolul 13 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Articolul 14(1) Președintele și vicepresedintele Autorității naționale de supraveghere, precum și personalul acesteia au acces, în condițiile legii, la documentele clasificate deținute de autoritățile publice sau de alte persoane juridice, în măsura în care acestea sunt necesare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.(2) Președintele și vicepresedintele Autorității naționale de supraveghere, precum și personalul acesteia au obligația de a nu divulga sau de a nu face publice informațiile sau documentele clasificate la care au avut acces. Aceasta obligație se menține și după încetarea activității persoanelor respective în cadrul Autorității naționale de supraveghere, sub sancțiunea prevăzută de legea penala.
   +  Capitolul III^1 Exercitarea atribuțiilor de control și de soluționare a plângerilor (la 24-06-2018, Capitolul III^1 a fost introdus de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 )  +  Secţiunea 1 Activitatea de control (la 24-06-2018, Secțiunea 1, cap. III^1 a fost introdusă de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 )  +  Articolul 14^1(1) Autoritatea națională de supraveghere efectuează investigații, în cazurile și condițiile prevăzute în competența sa, prin personalul împuternicit în acest scop, potrivit legii, de către președintele Autorității naționale de supraveghere, denumit în continuare personal de control.(2) Personalul de control are dreptul să efectueze investigații, inclusiv inopinate, să ceară și să obțină de la operator și persoana împuternicită de operator, precum și, după caz, de la reprezentantul acestora, la fața locului și/sau în termenul stabilit, orice informații și documente, indiferent de suportul de stocare, să ridice copii de pe acestea, să aibă acces la oricare dintre incintele operatorului și persoanei împuternicite de operator, precum și să aibă acces și să verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfășurării investigației, în condițiile legii.(3) În situația în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), Autoritatea națională de supraveghere poate solicita autorizarea judiciară dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta. O copie a autorizației judiciare se comunică obligatoriu entității controlate înainte de începerea investigației.(4) Cererea de autorizare se judecă în camera de consiliu, fără citarea părților. Judecătorul se pronunță asupra cererii de autorizare în termen de cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii. Încheierea se motivează și se comunică Autorității naționale de supraveghere și entității controlate în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare.(5) În cazul în care investigația trebuie desfășurată, inclusiv simultan, în mai multe spații deținute de către entitatea controlată, Autoritatea națională de supraveghere va introduce o singură cerere, instanța pronunțându-se printr-o încheiere în care se vor indica spațiile în care urmează să se desfășoare investigația.(6) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informațiile de natură să justifice investigația, iar judecătorul sesizat este ținut să verifice dacă cererea este întemeiată.(7) Încheierea prevăzută la alin. (3) poate fi atacată cu contestație la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 72 de ore de la comunicarea acesteia potrivit alin. (4). Contestația nu este suspensivă de executare.(8) În toate situațiile, investigația nu poate începe înainte de ora 8,00 și nu poate continua după ora 18,00 și trebuie efectuată în prezența persoanei la care se efectuează investigația sau a reprezentantului său. Investigația poate continua și după ora 18,00 numai cu acordul scris al persoanei la care se efectuează aceasta sau a reprezentantului său.(9) Identificarea și păstrarea obiectelor, precum și punerile de sigilii se fac conform dispozițiilor din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.(10) Autoritatea națională de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize și audierea persoanelor ale căror declarații sunt considerate relevante și necesare desfășurării investigației.(11) În activitatea de control, Autoritatea națională de supraveghere poate dispune aplicarea de măsuri corective prevăzute la art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind protecția datelor, inclusiv de sancțiuni contravenționale, poate formula recomandări și poate sesiza alte autorități competente, după caz.(12) În cazul operațiunilor comune desfășurate pe teritoriul României la care participă și personalul desemnat de o altă autoritate de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene, acesta își îndeplinește atribuțiile în limitele împuternicirii emise de președintele Autorității naționale de supraveghere. (la 24-06-2018, Sectiunea 1 din Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Articolul 14^2(1) Sancțiunile contravenționale principale pe care le aplică Autoritatea națională de supraveghere, potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) și i) din Regulamentul general privind protecția datelor, sunt mustrarea și amenda. Aplicarea amenzii se face în condițiile art. 83 din Regulamentul general privind protecția datelor.(2) În cazul în care există posibilitatea ca, prin operațiunile de prelucrare pe care un operator sau o persoană împuternicită de operator intenționează să le efectueze, să se încalce legislația aplicabilă, Autoritatea națională de supraveghere emite o avertizare, potrivit art. 58 alin. (2) lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor.(3) În funcție de circumstanțele fiecărui caz, măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi aplicate în mod distinct sau alături de alte măsuri corective prevăzute la art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind protecția datelor și la art. 14^3 alin. (5) și (6) din prezenta lege.(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp sau al celor constând în săvârșirea, în baza aceleiași rezoluții, la intervale diferite de timp, a mai multor acțiuni sau inacțiuni, care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași contravenții, prescripția începe să curgă de la data constatării sau de la data încetării ultimului act ori fapt săvârșit, dacă acest moment intervine anterior constatării.(5) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (4) se întrerupe prin efectuarea oricărui act de procedură în cazul investigat, fără să poată depăși 4 ani de la data săvârșirii faptei. Întreruperea produce efecte față de toți participanții la săvârșirea respectivei încălcări.(6) Amenzile prevăzute la alin. (1), stabilite în euro la art. 83 alin. (4)-(6) din Regulamentul general privind protecția datelor, se aplică și se achită în lei, la cursul oficial al Băncii Naționale a României de la data aplicării. (la 24-06-2018, Sectiunea 1 din Capitolul III^1 a fost completata de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Articolul 14^3(1) În cazul prelucrărilor care intră în competența de control a Autorității naționale de supraveghere, cu excepția celor transfrontaliere, constatarea faptelor și aplicarea măsurilor prevăzute la art. 14^2 alin. (1) și (2) se fac prin proces-verbal de constatare/sancționare încheiat de personalul de control.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care cuantumul amenzii depășește echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea amenzii se face prin decizie a președintelui Autorității naționale de supraveghere, care are la bază procesul-verbal de constatare și raportul personalului de control.(3) În cazul prelucrărilor transfrontaliere care atrag competența Autorității naționale de supraveghere în calitate de autoritate de supraveghere principală, constatarea faptelor se face prin proces-verbal încheiat de personalul de control, iar aplicarea măsurilor prevăzute la art. 14^2 alin. (1) și (2), prin decizie a președintelui Autorității naționale de supraveghere, care are la bază procesul-verbal de constatare și raportul personalului de control.(4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care autoritatea de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene a refuzat propunerea de a acționa în calitate de autoritate de supraveghere principală, înaintată de Autoritatea națională de supraveghere.(5) Aplicarea măsurilor corective care constau în obligarea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator să respecte cererile persoanei vizate de exercitare a drepturilor, să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile legale aplicabile, obligarea operatorului să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecției datelor cu caracter personal se poate face prin proces-verbal de constatare/ sancționare încheiat de personalul de control sau prin decizie a președintelui Autorității naționale de supraveghere.(6) Aplicarea măsurilor corective care constau, după caz, în limitarea temporară sau definitivă, interdicția asupra prelucrării, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării, notificarea acestor acțiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, retragerea unei certificări sau obligarea organismului de certificare să retragă o certificare eliberată sau să nu elibereze o certificare în cazul în care cerințele de certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite, suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o țară terță sau către o organizație internațională se dispune numai prin decizie a președintelui Autorității naționale de supraveghere.(7) Decizia trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale Autorității naționale de supraveghere și numele reprezentantului legal al acesteia, datele de identificare ale operatorului/persoanei împuternicite de operator, codul numeric personal, după caz, descrierea faptelor și a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea măsurii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabilește și se sancționează fapta, măsurile corective aplicate, termenul și modalitatea de plată a amenzii, după caz, termenul de exercitare a căii de atac și instanța de judecată competentă. (la 24-06-2018, Sectiunea 1 din Capitolul III^1 a fost completata de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Articolul 14^4(1) Împotriva procesului-verbal de constatare/sancționare și/sau a deciziei de aplicare a măsurilor corective, după caz, operatorul sau persoana împuternicită de operator poate introduce contestație la secția de contencios administrativ a tribunalului competent, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare. Hotărârea prin care s-a soluționat contestația poate fi atacată numai cu apel. Apelul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile, instanțele competente sunt cele din România.(2) Procesul-verbal de constatare/sancționare sau decizia președintelui Autorității naționale de supraveghere necontestată în termen de 15 zile de la data înmânării, respectiv comunicării, constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate. Introducerea contestației prevăzute la alin. (1) suspendă numai plata amenzii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.(3) Termenul de plată a amenzii este de 15 zile de la data înmânării, respectiv de la data comunicării procesului-verbal de constatare/sancționare sau a deciziei președintelui Autorității naționale de supraveghere. (la 24-06-2018, Sectiunea 1 din Capitolul III^1 a fost completata de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Articolul 14^5(1) Autoritatea națională de supraveghere poate dispune publicarea de către operator sau persoana împuternicită de operator a oricărei măsuri corective aplicate, cu suportarea de către aceștia a costurilor aferente.(2) În cazul nerespectării măsurilor dispuse sau în cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informațiilor și documentelor solicitate în cadrul procedurii de investigație ori în cazul refuzului de supunere la investigație, Autoritatea națională de supraveghere poate dispune, prin decizie, aplicarea unei amenzi cominatorii de până la 3.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie.(3) Decizia prevăzută la alin. (2) constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate. Împotriva acestei decizii se poate introduce contestație în condițiile art. 14^4 alin. (1). (la 24-06-2018, Sectiunea 1 din Capitolul III^1 a fost completata de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Articolul 14^6(1) Procedura de efectuare a investigațiilor de către personalul de control al Autorității naționale de supraveghere, în exercitarea atribuțiilor legale, se reglementează prin decizia președintelui Autorității naționale de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale se realizează cu respectarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-06-2018, Sectiunea 1 din Capitolul III^1 a fost completata de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Secţiunea a 2-a Activitatea de soluționare a plângerilor (la 24-06-2018, Secțiunea a 2-a, cap. III^1 a fost introdusă de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 )  +  Articolul 14^7(1) Orice persoană vizată care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare are dreptul de a depune plângere la Autoritatea națională de supraveghere, în special în cazul în care reședința sa obișnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României. Plângerea poate fi depusă inclusiv prin mijloacele electronice de comunicare.(2) Plângerea se înaintează personal sau prin reprezentant, cu anexarea împuternicirii emise în condițiile legii de un avocat sau a procurii notariale, după caz. Plângerea poate fi depusă și de către mandatarul persoanei vizate care este soț sau rudă până la gradul al doilea inclusiv.(3) În cazul în care plângerea este depusă prin intermediul unui organism, al unei organizații, al unei asociații sau fundații fără scop patrimonial, acestea trebuie să dovedească faptul că au fost constituite legal, cu un statut ce prevede obiective de interes public, și că sunt active în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor lor cu caracter personal. În acest caz, la plângere se anexează inclusiv împuternicirea sau procura notarială, după caz, conform alin. (2), din care să rezulte limitele mandatului acordat de persoana vizată. (la 24-06-2018, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Articolul 14^8(1) Procedura de soluționare a plângerilor se reglementează prin decizie a președintelui Autorității naționale de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Autoritatea națională de supraveghere informează persoana vizată cu privire la admisibilitatea plângerii, în termen de cel mult 45 de zile de la înregistrare. În cazul în care se constată că informațiile din plângere sau documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, Autoritatea națională de supraveghere solicită persoanei vizate să completeze plângerea pentru a putea fi considerată admisibilă în vederea efectuării unei investigații. Un nou termen de cel mult 45 de zile curge de la data completării plângerii.(3) Autoritatea națională de supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluția sau cu rezultatul investigației întreprinse în termen de 3 luni de la data la care sa comunicat acesteia că plângerea este admisibilă potrivit alin. (2). Informarea va cuprinde și calea de atac împotriva Autorității naționale de supraveghere.(4) Dacă este necesară efectuarea unei investigații mai amănunțite sau coordonarea cu alte autorități de supraveghere în conformitate cu art. 57 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor, Autoritatea națională de supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluția investigației, din 3 în 3 luni, până la finalizarea acesteia. Rezultatul investigației se aduce la cunoștința persoanei vizate în termen de cel mult 45 de zile de la finalizarea acesteia.(5) În cadrul procedurii de soluționare a plângerilor, investigațiile se efectuează în conformitate cu dispozițiile art. 14^1-14^6.(6) În cazul nerespectării dispozițiilor alin. (2)-(4), persoana vizată se poate adresa secției de contencios administrativ a tribunalului competent, după parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Recursul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile, instanțele competente sunt cele din România. (la 24-06-2018, Sectiunea a 2-a din Capitolul III^1 a fost completata de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Capitolul III^2 Căi de atac judiciare (la 24-06-2018, Capitolul III^2 a fost introdus de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 )  +  Articolul 14^9(1) Dacă în urma exercitării atribuțiilor sale legale, Autoritatea națională de supraveghere apreciază că au fost încălcate oricare dintre drepturile persoanelor vizate garantate de reglementările legale din domeniul protecției datelor personale, poate sesiza instanța competentă, potrivit legii. Persoana vizată dobândește de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citată în această calitate. Dacă persoana vizată își însușește acțiunea, încetează calitatea procesuală activă a Autorității naționale de supraveghere. Dacă persoana vizată nu își însușește acțiunea formulată de Autoritatea națională de supraveghere, instanța anulează cererea potrivit Codului de procedură civilă.(2) Acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac ordinare sau extraordinare, formulate de Autoritatea națională de supraveghere, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică și persoanei vizate care își însușește acțiunea formulată de Autoritatea națională de supraveghere în condițiile alin. (1). (la 24-06-2018, Capitolul III^2 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Articolul 14^10(1) Contestarea actelor emise de Autoritatea națională de supraveghere în activitatea de control și de soluționare a plângerilor se efectuează potrivit art. 14^4 și 14^8.(2) Actele administrative emise de Autoritatea națională de supraveghere în exercitarea atribuțiilor legale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot fi contestate la secția de contencios administrativ a tribunalului competent.(3) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel. (la 24-06-2018, Capitolul III^2 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Articolul 14^11(1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere Autorității naționale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanței competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă, care le-au fost încălcate.(2) În cazul în care a fost introdusă o cerere în justiție cu același obiect și având aceleași părți, Autoritatea națională de supraveghere poate dispune suspendarea sau/și clasarea plângerii, după caz.(3) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.(4) Instanța competentă este cea de la sediul operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ori de la reședința obișnuită a persoanei vizate. Cererea este scutită de taxă de timbru. (la 24-06-2018, Capitolul III^2 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 )
  Notă
  Potrivit alin. (2) al art. VIII din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018, legea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
   +  Capitolul IV Organizarea și functionarea Autorității naționale de supraveghere  +  Articolul 15(1) Regulamentul de organizare și funcționare, împreună cu structura organizatorică a Autorității, se întocmesc de Autoritatea națională de supraveghere și se aprobă de Biroul permanent al Senatului. (la 24-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) (2) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 85. Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente se aprobă de președintele Autorității naționale de supraveghere. (la 24-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) (3) Abrogat. (la 24-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) ------------Alin. (3^1) al art. 15 a fost eliminat prin respingerea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 115 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006 de către LEGEA nr. 270 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.(4) Abrogat. (la 24-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 )  +  Articolul 16(1) Personalul Autorității naționale de supraveghere este format din functionari publici sau, după caz, personal contractual și se încadrează prin examen sau concurs, în condițiile legii.------------Alin. (1) al art. 16 a revenit la forma avută anterior ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 115 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006 prin respingerea acestei ordonanțe de urgență de către LEGEA nr. 270 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.(2) Atribuțiile, sarcinile și raspunderile individuale ale personalului Autorității naționale de supraveghere se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare și functionare.(3) Numirea, angajarea, promovarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu și, după caz, de muncă ale personalului Autorității naționale de supraveghere se fac prin decizie a președintelui acesteia, în condițiile legii. (la 24-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) (3^1) Activitatea desfășurată de personalul de specialitate cu studii juridice în cadrul Autorității naționale de supraveghere constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite. (la 24-06-2018, Articolul 16 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) (3^2) Personalul de conducere și execuție de altă specialitate decât cea juridică din cadrul Autorității naționale de supraveghere beneficiază de vechime în specialitatea studiilor absolvite. (la 24-06-2018, Articolul 16 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 19 iunie 2018 ) (4) Personalul Autorității naționale de supraveghere nu poate detine acțiuni sau părți sociale la societățile comerciale cu obiect de activitate în domenii care se afla în competența acesteia și nu poate avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăți.(5) Incalcarea prevederilor prezentei legi, a legilor speciale care reglementeaza domeniul de activitate al Autorității naționale de supraveghere sau a regulamentului de organizare și functionare atrage raspunderea penala, contraventionala sau disciplinara, după caz.  +  Articolul 17(1) Autoritatea naționala de supraveghere are un buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat.(2) Autoritatea naționala de supraveghere, cu consultarea Guvernului, își aproba bugetul propriu și îl inainteaza Guvernului în vederea includerii în bugetul de stat. Obiectiile presedintelui la proiectul de buget întocmit de Guvern se prezinta Parlamentului pentru solutionare.  +  Articolul 18Salarizarea personalului Autorității naționale de supraveghere se realizează corespunzător functiilor similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, în condițiile legii.  +  Capitolul V Dispozitii finale și tranzitorii  +  Articolul 19(1) Baza de date și evidentele, inclusiv arhiva și celelalte documente deținute și gestionate de Avocatul Poporului, referitoare la activitatea de protecție a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, se preiau de către Autoritatea naționala de supraveghere, pe bază de protocol de predare-primire, incheiat în termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi*).(2) La implinirea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea naționala de supraveghere preia activitatea de protecție a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și personalul aferent acestei activități de la institutia Avocatul Poporului.(3) Până la implinirea termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va pune la dispoziție Autorității naționale de supraveghere spatiul și dotarile necesare desfășurării activității acesteia.(4) După adoptarea regulamentului prevăzut la art. 15 alin. (3), dar nu mai tarziu de termenul prevăzut la alin. (1), Autoritatea naționala de supraveghere va incadra personalul necesar pentru indeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege.---------------Art. 19 a revenit la forma anterioara ORDONANTEI DE URGENTA nr. 163 din 24 noiembrie 2005, prin respingerea acestei ordonante de urgenta de către LEGEA nr. 69 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 24 martie 2006.  +  Articolul 20(1) Numărul de 37 de posturi și fondurile aferente funcționarii Autorității naționale de supraveghere se asigura prin diminuarea corespunzătoare a numarului de posturi și a fondurilor aprobate pentru Avocatul Poporului.---------------Alin. (1) al art. 20 a revenit la forma anterioara ORDONANTEI DE URGENTA nr. 163 din 24 noiembrie 2005, prin respingerea acestei ordonante de urgenta de către LEGEA nr. 69 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 24 martie 2006.(2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în structura bugetului de stat, în structura și volumul bugetelor celor două institutii - Avocatul Poporului și Autoritatea naționala de supraveghere -, precum și în anexele la acestea.  +  Articolul 21Până la implinirea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1), Avocatul Poporului va îndeplini în continuare atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.-------Art. 21 a revenit la forma anterioara ORDONANTEI DE URGENTA nr. 163 din 24 noiembrie 2005, prin respingerea acestei ordonante de urgenta de către LEGEA nr. 69 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 24 martie 2006.  +  Articolul 22Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, se modifica și se completeaza după cum urmeaza:1. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.2. La articolul 21 alineatul (3), după litera d) se introduce o litera noua, litera d^1), cu urmatorul cuprins:d^1) informeaza persoanele fizice sau/și juridice care activeaza în aceste domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesității respectarii obligațiilor și indeplinirii procedurilor prevăzute de prezenta lege;3. La articolul 21 alineatul (3), după litera l) se introduce o litera noua, litera m), cu urmatorul cuprins:m) modul de organizare și functionare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal se stabileste prin lege.4. Alineatul (5) al articolului 27 se abroga.  +  Articolul 23Declaratia formulata la art. 2 pct. 3 din Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001, se modifica și va avea urmatorul cuprins:3. La art. 3 pct. 2 lit. c):Prezenta convenție se aplică și prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decat cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem.Autoritatea naționala competența este Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.  +  Articolul 24Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, Biroul permanent al Senatului va transmite, în termen de 10 zile, Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati și validari propunerile de candidati pentru functia de presedinte și de vicepresedinte al Autorității naționale de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 7.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  ADRIAN NASTASE
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  TEODOR MELESCANU
  București, 3 mai 2005.Nr. 102.-------------