HOTĂRÂRE nr. 417 din 8 iunie 2018privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 18 iunie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 113 alin. (5) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 23 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Conducerea Direcției generale se asigură de directorul executiv/general, cu sprijinul colegiului director, care are rol consultativ.2. La anexa nr. 1, la alineatul (5) al articolului 13, litera b) va avea următorul cuprins:b) un reprezentant al aparatului de specialitate al consiliului județean sau, după caz, un reprezentant al aparatului de specialitate al primarului, care are calitatea de funcționar public;3. La anexa nr. 1, articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Componența colegiului director al Direcției generale este stabilită prin hotărâre a consiliului județean/ consiliului local al sectorului municipiului București și este constituită din secretarul general al județului/secretarul sectorului municipiului București, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncți/generali adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai altor servicii publice de interes județean/local. Președintele colegiului director este secretarul general al județului, respectiv secretarul sectorului municipiului București. În situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul executiv adjunct/general adjunct al Direcției generale, numit prin dispoziție a directorului executiv/general.4. La anexa nr. 1, la alineatul (4) al articolului 15, literele b), d) și g) vor avea următorul cuprins:b) eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcției generale și contul de încheiere a exercițiului bugetar;...............................................................................................d) eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;...............................................................................................g) eliberează avizul consultativ pentru statul de funcții, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul județean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului București, în condițiile legii.5. La anexa nr. 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Direcția de asistență socială este instituția publică specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, înființată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, ca direcție de asistență socială, denumită în continuare Direcția, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.(2) Prin excepție de la prevederile de la alin. (1), Direcția se poate organiza ca un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului sau ca direcție generală, instituție publică în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, în funcție de structura demografică și indicatorii socio-economici ai orașului/municipiului.6. La anexa nr. 2, articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În cazul Direcției organizată ca instituție publică, conducerea acesteia se asigură de director/director executiv/ director executiv adjunct sau de director general, după caz.(2) În cazul Direcției organizată ca un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului, conducerea acesteia se asigură de director.(3) Directorul/Directorul executiv/Directorul executiv adjunct/Directorul general are calitatea de funcționar public/ personal contractual.7. La anexa nr. 2, articolele 14 și 15 se abrogă.8. La anexa nr. 2, la alineatul (3) al articolului 16, literele a), b), d), e) și g) vor avea următorul cuprins:a) exercită atribuțiile ce revin Direcției în calitate de persoană juridică, după caz;b) exercită funcția de ordonator de credite, potrivit legii, în cazul direcției organizate ca instituție publică;...............................................................................................d) elaborează și supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acțiune;e) elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățire a activității;...............................................................................................g) elaborează și propune spre aprobare consiliului local statul de funcții al Direcției;
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 iunie 2018.Nr. 417.------