ORDIN nr. 93 din 16 mai 2018pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 18 iunie 2018    Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. j) și ale art. 65 alin. (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulile comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) capitolul 11 din anexa* la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieței angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004, cu modificările ulterioare;*Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I.b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2014 pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunară a obligațiilor de plată în piața de echilibrare și a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 11 noiembrie 2014.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 septembrie 2018, cu excepția art. 13 din anexă care intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 16 mai 2018.Nr. 93.  +  ANEXĂREGULI COMERCIALEprivind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică