LEGE nr. 127 din 11 iunie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 14 iunie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IMențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:Prezenta lege transpune:– Directiva Consiliului nr. 80/987/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la protecția salariaților în cazul insolvabilității angajatorului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 283 din 28 octombrie 1980, cu modificările aduse prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2002/74/CE, publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 270 din 8 octombrie 2002;– prevederile art. 1 din Directiva (UE) 2015/1794 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE și 2002/14/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a directivelor 98/59/CE și 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce privește navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015.  +  Articolul IILegea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 15 decembrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se abrogă.2. La articolul 47, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:(5) Un membru al grupului special de negociere sau al comitetului european de întreprindere ori supleantul acestuia, care este membru al echipajului unei nave maritime, beneficiază de dreptul de a participa la reuniunea grupului special de negociere, a comitetului european de întreprindere ori realizată conform acordului prevăzut la art. 19 sau la orice altă reuniune desfășurată conform oricăror proceduri instituite în temeiul art. 24 alin. (1) în cazul în care, la data desfășurării reuniunii, respectivul membru sau supleant nu se află pe mare sau într-un port al altei țări decât România, unde își are sediul societatea de transport maritim.(6) Reuniunile vor fi programate astfel încât să se faciliteze participarea membrilor sau a supleanților acestora care fac parte din echipaje ale navelor maritime.(7) În cazul în care un membru al grupului special de negociere sau al comitetului european de întreprindere ori supleantul acestuia, care este membru al echipajului unei nave maritime, nu poate participa la o reuniune, se va lua în considerare posibilitatea de a utiliza noile tehnologii ale informației și comunicațiilor, dacă acest lucru este posibil.3. Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică și va avea următorul cuprins:Prezenta lege transpune:– prevederile art. 2 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE și 2002/14/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a directivelor 98/59/CE și 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce privește navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015;– Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 122 din 16 mai 2009;– prevederile art. 13 alin. (1) din Directiva Consiliului 2001/86/CE de completare a Statutului societății europene în ceea ce privește implicarea salariaților, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 294 din 10 noiembrie 2001;– prevederile art. 15 alin. (1) din Directiva Consiliului 2003/72/CE de completare a Statutului societății europene de cooperare cu privire la implicarea salariaților, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 207 din 18 august 2003.  +  Articolul IIILegea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.2. La articolul 12, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) reglementarea specifică a transportului maritim.3. Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică și va avea următorul cuprins:Prezenta lege transpune:– prevederile art. 3 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE și 2002/14/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a directivelor 98/59/CE și 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce privește navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015;– Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a salariaților din Comunitatea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 80 din 23 martie 2002.  +  Articolul IVLegea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 72, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) În cazul în care concedierea colectivă preconizată vizează membri ai echipajului unei nave maritime, notificarea prevăzută la alin. (1) se comunică și autorității competente a statului sub al cărui pavilion navighează nava, cu respectarea prevederilor alin. (2) și în termenul prevăzut la alin. (1).2. La articolul 277, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prezenta lege transpune prevederile art. 4 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE și 2002/14/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a directivelor 98/59/CE și 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce privește navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015, precum și art. 16 lit. b), art. 18 și 19 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 18 noiembrie 2003, și art. 3, 4 și 10 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008.  +  Articolul VLegea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2006, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Prezenta lege se aplică în cazul unui transfer al unei nave maritime care face parte din transferul unei întreprinderi, unități sau al unei părți de întreprindere sau de unitate, cu condiția ca cesionarul să fie situat sau ca întreprinderea, unitatea sau partea de întreprindere transferată să rămână pe teritoriul României. Prezenta lege nu se aplică în cazul în care obiectul transferului constă exclusiv din una sau mai multe nave maritime.2. Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică și va avea următorul cuprins:Prezenta lege transpune:– prevederile art. 5 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE și 2002/14/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a directivelor 98/59/CE și 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce privește navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015;Directiva Consiliului 2001/23/CE privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 82 din 22 martie 2001.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 11 iunie 2018.Nr. 127.-----