HOTĂRÂRE nr. 378 din 24 mai 2018privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 13 iunie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și al art. 10 alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești, cu sediul în comuna Albota, șos. Pitești-Slatina, km 5, județul Argeș, instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, denumită în continuare Stațiunea.  +  Articolul 2(1) Stațiunea are înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr. MF 116020, suprafața de teren de 754,87 ha aparținând domeniului public al statului, care cuprinde:a) 341,67 ha, indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.6 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare;b) 413,20 ha, retrocedată potrivit hotărârilor Comisiei Județene Argeș nr. 56 din 7.06.2006, nr. 118 din 19.10.2006, nr. 193 din 1.03.2007, nr. 210 din 5.07.2007, nr. 216 din 19.04.2007, nr. 230 din 26.04.2007, nr. 246 din 10.05.2007, nr. 233 din 10.05.2007, nr. 245 din 10.05.2007, nr. 258 din 7.06.2007, nr. 262 din 7.06.2007, nr. 334 din 19.04.2007, nr. 346 din 4.10.2007, nr. 287 din 12.07.2007, nr. 288 din 5.07.2007, nr. 440 din 20.02.2008, nr. 491 din 12.03.2008 și nr. 488 din 26.03.2008, precum și proceselor-verbale de delimitare aferente acestora la comisiile locale în baza legilor fondului funciar, care rămâne în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se actualizează după soluționarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 21.510/280/2016, nr. 21.511/280/2016, nr. 21.512/280/2016, nr. 21.513/280/2016, nr. 21.515/280/2016, nr. 21.516/280/2016, nr. 21.517/280/2016, nr. 21.518/280/2016, nr. 21.519/280/2016, nr. 21.520/280/2016, nr. 21.521/280/2016, nr. 21.522/280/2016, nr. 21.523/280/2016, nr. 21.524/280/2016, nr. 21.526/280/2016, nr. 21.527/280/2016 și nr. 21.525/280/2016, aflate pe rolul instanțelor de judecată.(2) Patrimoniul Stațiunii este constituit din dreptul de administrare asupra bunurilor aparținând domeniului public și privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, dreptul de proprietate asupra bunurilor proprii, precum și datorii și alte active, potrivit situațiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Stațiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN:a) diviziunea 01 - Agricultura, vânătoarea și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 014 Creșterea animalelor; clasa 0141 Creșterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creșterea altor bovine; clasa 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor; 0146 Creșterea porcinelor; clasa 0147 Creșterea păsărilor; clasa 0149 Creșterea altor animale; grupa 015 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; clasa 0150 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; clasa 0163 Activități după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semințelor;b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 105 Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;c) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;d) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;e) diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informației; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informației; clasa 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației; clasa 6203 Activități de management, gestiune și exploatare a mijloacelor de calcul; clasa 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;f) diviziunea 63 - Activități de servicii informatice; grupa 631 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;g) diviziunea 69 - Activități juridice și de contabilitate; grupa 691 Activități juridice; clasa 6910 Activități juridice; grupa 692 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal; clasa 6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal;h) diviziunea 70 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management; grupa 702 Activități de consultanță în management; clasa 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;i) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;j) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;k) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 855 Alte forme de învățământ; clasa 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.; grupa 856 Activități de servicii suport pentru învățământ; clasa 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ;l) diviziune 94 - Activități asociative diverse; grupa 941 Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale; clasa 9412 Activități ale organizațiilor profesionale; grupa 949 Alte activități asociative; clasa 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.(2) Stațiunea desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea se poate asocia cu alte entități, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Finanțarea activității Stațiunii se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Stațiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Stațiunea organizează și conduce evidența contabilă potrivit planului de conturi pentru instituții publice.(2) Situațiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Personalul Stațiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.(3) Salarizarea personalului Stațiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea poate încheia contracte de prestări servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiune este de 60.  +  Articolul 10(1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Stațiunea întocmește bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 11Stațiunea efectuează operațiunile de încasări și plăți potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Stațiunii se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Conducerea Stațiunii este asigurată de consiliul de administrație și director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) și (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Atribuțiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii.  +  Articolul 14Activitatea științifică a Stațiunii este coordonată de un consiliu științific al cărui regulament de organizare și funcționare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15Stațiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator și un autoturism de teren.  +  Articolul 16Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Stațiunii, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, în condițiile prevăzute la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.  +  Articolul 17Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Stațiunii, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre;b) modificarea administratorului, denumirii, codului de clasificare și a descrierii tehnice a imobilelor înscrise la nr. M.F. 116020 și 153841, potrivit anexelor nr. 3 și 4 la prezenta hotărâre;c) trecerea bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din domeniul public în domeniul privat al statului și administrarea Stațiunii, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora, în condițiile legii.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 6 și 6.a) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 și 915 bis din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Burnete
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 24 mai 2018.Nr. 378.  +  Anexa nr. 1
  BUNURILE
  din domeniul public și privat al statului aflate în administrarea
  Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești, C.U.I. 3110660
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (lei)
  012345
  1157988.28.12Clădire locuitParter + etaj, 455 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 518.282
  1158038.28.03Laborator cercetareCărămidă, 270 mp, 10 laboratoare, parter + etajȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 516.544
  1158178.28.13Atelier mecanicCărămidă, 525 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 534.829
  1158448.28.13Centrală termicăCorp 377 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 536.215
  1158528.28.10Platformă uscare semințeBeton, 3600 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 550.776
  1158718.28.10Stație condiționat semințe - 600 tone/anCorp clădire, instalații selectare, condiționare, depozitare, 3.292 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 5578.830
  1158828.28.10Platformă precondiționat semințeBeton, 400 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 516.153
  1158878.28.10Castel apă-betonBeton, 150 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 525.845
  1159948.28.13Depozit cărbuniBeton, acoperiș azbocimentȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 55.653
  1159988.28.10Stație epurareCărămidă, placă din betonȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 51.291
  1160208.05.03Total suprafață754,87 ha* * Cuprinde și suprafața de teren de 413,20 ha prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b) din prezenta hotărâre.Țara: România; județul: Argeș; comuna Albota10.235.000
    TOTAL  11.019.418
  2. Bunuri din proprietatea privată a statului
  GrupaDenumireaValoarea de inventar (lei)Situația juridică
  1Construcții196.028În administrare
   Total196.028 
  2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 - Construcții
  Nr. crt.Nr. inventar P4000Denumirea mijloacelor fixeDescrierea tehnicăAdresaAnul dobândiriiValoarea contabilă netă la 31.12.2016
  0123456
  1.INVPPS - 24429277 - 2016Grajd animaleCalupuri beton, acoperite de azbociment, Sc = 50 mp, Sd = 50 mpJudețul: Argeș; comuna Bradu, sat Geamăna19145
  2.INVPPS - 24447821 - 2016Casă locuitConstrucție cărămidă, acoperiș tablă, Sc = 90 mp, Sd = 90 mpJudețul: Argeș; comuna Bradu, sat Geamăna190110
  3.INVPPS - 24447931 - 2016Clădire 4 camereCalupuri beton, acoperite de azbociment, Sc = 60 mp, Sd = 60 mpJudețul: Argeș; comuna Bradu, sat Geamăna190423
  4.INVPPS - 24448005 - 2016Magazie atelierSc = 800 mp, Sd = 800 mpJudețul: Argeș; satul Gruiu19692.353
  5.INVPPS - 24448131 - 2016Atelier șopron depozitSc = 100 mp, Sd = 100 mpJudețul: Argeș; satul Gruiu1969279
  6.INVPPS - 24452199 - 2016Filtru sanitarSc = 100 mp, Sd = 100 mpJudețul: Argeș; satul Gruiu198214.329
  7.INVPPS - 24452283 - 2016Saivan oi SilișteaSc = 100 mp, Sd = 100 mpJudețul: Argeș; satul Siliștea1974890
  8.INVPPS - 24452631 - 2016Saivan ovine Căteasca 1Sc = 1.250 mp, Sd = 1.250 mpJudețul: Argeș; satul Gruiu198226.266
  9.INVPPS - 24452777 - 2016Saivan ovine Căteasca 2Sc = 1.250 mp, Sd = 1.250 mpJudețul: Argeș; satul Gruiu198243.777
  10.INVPPS - 24452855 - 2016Modul dormitorPFL, acoperiș tablă, Sc = 15 mp, Sd = 15 mpJudețul: Argeș; satul Gruiu19882.118
  11.INVPPS - 24452923 - 2016Platformă uscat semințe, șopron multifuncționalSc = 1.000 mp, Sd = 1.000 mpJudețul: Argeș; satul Gruiu19846.922
  12.INVPPS - 24453011 - 2016Baracă metalică depozit cerealeTablă ondulată, Sc = 600 mp, Sd = 600 mpJudețul: Argeș; satul Gruiu198510.446
  13.INVPPS - 24453077 - 2016Baracă metalică depozit cerealeTablă ondulată, Sc = 600 mp, Sd = 600 mpJudețul: Argeș; satul Gruiu198510.446
  14.INVPPS - 24454017 - 2016Împrejmuire saivan padocBeton și metal, Sc = 400 mp, Sd = 400 mpJudețul: Argeș; satul Gruiu1982212
  15.INVPPS - 24453221 - 2016Platformă condiționat semințeSc = 3.000 mp, Sd = 3.000 mpJudețul: Argeș; satul Gruiu199111.818
  16.INVPPS - 24453301 - 2016Dormitor pentru muncitoriCărămidă, acoperiș țiglă, Sc = 20 mp, Sd = 20 mpJudețul: Argeș; satul Gruiu1981298
  17.INVPPS - 24453367 - 2016WC cărămidăCărămidă, Sc = 17 mp, Sd = 17 mpJudețul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina196888
  18.INVPPS - 24453447 - 2016Canalizare AlbotaBeton și metalJudețul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina196832.570
  19.INVPPS - 24453511 - 2016Baracă metalicăTablă, Sc = 174 mp, Sd = 174 mpJudețul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina19811.687
  20.INVPPS - 24453857 - 2016Drumuri și platformă stație condiționatBeton și metalJudețul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina198714.451
  21.INVPPS - 24453927 - 2016Drumuri de acces stație condiționatBeton și metalJudețul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina19877.886
  22.INVPPS - 24454103 - 2016Rezervor metalic 10.000 lMetalJudețul: Argeș; satul Gruiu198286
  23.INVPPS - 24454109 - 2016Rezervor metalic 36 mcMetalJudețul: Argeș; satul Gruiu1991164
  24.INVPPS - 24455771 - 2016Drumuri incinta unitățiiBeton Județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina1964446
  25.INVPPS - 24455777 - 2016Drumuri interioareBetonJudețul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina19888.458
    TOTAL   196.028
   +  Anexa nr. 2
  BUNURILE
  din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești
  C.U.I. 3110660 care trec în domeniul privat al statului, în vederea valorificării
  și, după caz, casării, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (lei)
  012345
  1157308.28.10Filtru sanitarBeton, 120 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 518.042
  1157388.27.07Grajd tineret nr. 6Beton, 80 capete, 500 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 53.460
  1158088.28.12Bloc locuințe 6 apartamenteParter + etajȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 560
  1158238.28.10Magazie cereale50 vagoaneȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 54.468
  1158398.28.12Bloc locuințe 33 apartamente Parter + 4 etajeȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 5106.220
  1158638.28.10Pătul prefabricate50 vagoane, 2 compartimenteȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 52.755
  1158948.27.07Grajd vaci nr. 3Cărămidă, 104 capete, 600 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 58.926
  1158998.27.07Padoc viței400 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 5175
  1159028.27.07Grajd vaci nr. 1Cărămidă, 104 capete, 600 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 58.881
  1159068.27.07Grajd vaci nr. 4Cărămidă, 104 capete, 600 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 57.293
  1159148.27.07Grajd vaci nr. 2Cărămidă, 104 capete, 600 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 59.806
  1159438.27.07Grajd vaci nr. 5Cărămidă, 5 compartimente, 600 mpȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 518.177
  1159478.28.12Clădire locuit8 apartamente, 400 mp, parter + etajȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 57.375
  1159528.28.10Magazie cereale50 vagoaneȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 54.472
  1159588.27.03Siloz nutrețBeton, 100 vagoaneȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 51.795
  1159618.27.03Siloz nutrețBeton, 100 vagoaneȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 52.075
  1159658.27.03Siloz nutrețBeton, 100 vagoaneȚara: România; județul: Argeș; comuna Albota, șos. Pitești-Slatina km 52.074
    TOTAL  206.054
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil MFP 116020 pentru care se modifică administratorul,
  denumirea, codul de clasificare și descrierea tehnică
  Nr. crt.Nr. M.F.Cod de clasificareDenumirea Ordonatorul principal Ordonatorul secundarAdministratorul (ordonatorul terțiar)Descrierea tehnică (pe scurt)
  01234567
  11160208.05.03Total suprafațăMinisterul Agriculturii și Dezvoltării RuraleAcademia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Pitești754,87 ha
   +  Anexa nr. 4
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil MFP 153841 pentru care se modifică administratorul,
  denumirea, codul de clasificare și descrierea tehnică
  Nr. crt.Nr. M.F.Cod de clasificareDenumirea Ordonatorul principal Ordonatorul secundarOrdonatorul terțiarDescrierea tehnică (pe scurt)
  01234567
  11538418.05.01Teren agricolMinisterul Agriculturii și Dezvoltării RuraleAgenția Domeniilor Statului-277,59 ha suprafață diminuată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.460/2006, cu modificările ulterioare
  -----