HOTĂRÂRE nr. 414 din 8 iunie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 12 iunie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La punctul 2.d), după a 35-a liniuță se introduc două noi liniuțe, cu următorul cuprins:– agent de informare, răscumpărare anticipată sau preschimbare - entitate selectată de către Ministerul Finanțelor Publice să îndeplinească rolul de agent de informare a investitorilor în titluri de stat și de procesare a ofertelor, în cadrul operațiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare a titlurilor de stat emise în valută pe piețele internaționale; – agent de proces - entitate selectată de către Ministerul Finanțelor Publice să îndeplinească rolul de agent privind transmiterea de notificări sau documente în eventualitatea apariției unor acțiuni în justiție din partea unor terțe părți pentru titlurile de stat emise pe piețele externe de capital;2. La subpunctul 3.2.1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) titlurile de stat lansate pe piețele internaționale, precum și titlurile de stat lansate pe piața internă, fie pe piața interbancară supravegheată de către Banca Națională a României și/sau pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fie cele lansate pentru populație prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română - S.A. și instituțiilor de credit, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populație, nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit;3. Punctul 4.1.a), b).1^2 se modifică și va avea următorul cuprins:4.1.a), b).1^2 Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română - S.A. și instituțiilor de credit presupune parcurgerea următoarelor etape:1. În cadrul programului indicativ de emisiuni de titluri de stat pentru anul următor se stabilește plafonul anual alocat emisiunilor de titluri de stat destinate populației, ca procent din valoarea planului total de finanțare anunțat de Ministerul Finanțelor Publice pentru anul respectiv. 2. Titlurile de stat destinate populației sunt titluri de stat în formă dematerializată, emise de Ministerul Finanțelor Publice prin subscripție publică; titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadență și sunt netransferabile.3. Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice și include condițiile de derulare și termenii specifici fiecărei emisiuni, caracteristicile principale ale titlurilor de stat și alte elemente considerate relevante de către emitent.4. Referatul de aprobare a ordinului privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației va cuprinde, după caz, principalele elemente caracteristice ale emisiunilor, cum ar fi: suma anunțată, perioada de subscriere, maturitatea sau structura de maturități, plafonul alocat fiecărei emisiuni, nivelul de dobândă pentru fiecare maturitate propusă și alte elemente considerate relevante de către emitent.5. Decontarea emisiunilor de titluri de stat destinate populației se realizează prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română - S.A. și instituțiilor de credit. 6. Responsabilitatea pentru sumele colectate de la investitorii persoane fizice și transferate către Ministerul Finanțelor Publice în cadrul emisiunilor de titluri pentru populație și pentru plata serviciului datoriei aferent acestor titluri către investitorii persoane fizice revine Companiei Naționale Poșta Română - S.A., respectiv instituțiilor de credit, după caz.7. Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să plătească comisioane, cheltuieli legate de realizarea de activități de promovare a tranzacției, prin mijloace de comunicare mass-media, și alte costuri aferente lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populației din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, capitolul 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», titlul 20 «Bunuri și servicii», articolul 20.24 «Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor», alineatul 20.24.02 «Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne».8. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, rambursare și plată a dobânzilor, de înregistrare și raportare prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și instituțiilor de credit se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, rambursare și plată a dobânzilor, de înregistrare și raportare prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română - S.A. se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.4. La punctul 4.1.a), b)2, subpunctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. Pentru efectuarea activităților de administrare a fluxurilor financiare aferente obligațiunilor externe, Ministerul Finanțelor Publice poate selecta una sau mai multe instituții care să furnizeze servicii de agent fiscal și plătitor și de agent de proces, ținând cont de experiența, capacitatea acestora de a desfășura astfel de activități pe diferite piețe, precum și de nivelul costurilor oferite în furnizarea serviciilor.5. La punctul 4.1.a), b)2, după subpunctul 16 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17, cu următorul cuprins:17. Plata comisioanelor și eventualelor cheltuieli percepute de agentul de proces reprezintă cheltuială a bugetului de stat și se suportă de la bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, capitolul 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», titlul 20 «Bunuri și servicii», articolul 20.24 «Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor», alineatul 20.24.01 «Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe6. La punctul 4.1.a), b)2^1 , subpunctul 5.9 se modifică și va avea următorul cuprins:5.9. Documentația specifică noii emisiuni, conform pct. 4.1.a), b)2, subpct. 11, precum și documentația specifică operațiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare se semnează de către ministrul finanțelor publice. Documentația specifică operațiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare poate include: Tender Offer Memorandum, contractul dintre emitent și administratorii tranzacției, contractul dintre emitent și agentul de informare, răscumpărare anticipată sau preschimbare, scrisoarea de notificare a bursei de valori și altele asemenea. Ministerul Finanțelor Publice poate selecta una sau mai multe instituții care să furnizeze servicii de agent de informare, răscumpărare anticipată sau preschimbare, ținând cont de experiența, capacitatea acestora de a desfășura astfel de activități, precum și de nivelul costurilor oferite în furnizarea serviciilor.7. La punctul 4.1.a), b)2^1, după subpunctul 5.12 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.13, cu următorul cuprins:5.13. Plata comisioanelor și eventualelor cheltuieli percepute de agentul de informare, răscumpărare anticipată sau preschimbare reprezintă cheltuială a bugetului de stat și se suportă de la bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, capitolul 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», titlul 20 «Bunuri și servicii», articolul 20.24 «Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor», alineatul 20.24.01 «Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe8. Subpunctul 4.1.1 se modifică și va avea următorul cuprins:4.1.1. Contractarea datoriei publice prin emiterea de titluri de stat se realizează ținându-se cont de obiectivele specifice privind dezvoltarea pieței titlurilor de stat, care vor fi incluse în strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale. Astfel, în luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Finanțelor Publice va anunța programul indicativ de emisiuni de titluri de stat pe piața internă și externă pentru anul următor. Programul poate fi modificat în cursul anului, în funcție de evoluțiile piețelor financiare și de modificarea necesităților de finanțare. Programul anual se detaliază prin anunțuri trimestriale și prospecte de emisiune emise în cursul anului și poate conține informații cu privire la planul emisiunilor de titluri de stat pentru populație, precum și alte operațiuni cu titluri de stat, cum ar fi operațiuni de răscumpărări în avans (buybacks) sau de preschimbare a titlurilor de stat (exchange).
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  București, 8 iunie 2018.Nr. 414.----