HOTĂRÂRE nr. 397 din 31 mai 2018pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 12 iunie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatele (5), (6) și (7) vor avea următorul cuprins:(5) Ministrul transporturilor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat.(6) Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.(7) Ministrul transporturilor poate delega, prin ordin, secretarilor de stat o parte din atribuțiile sale.2. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Numărul maxim de posturi este de 500, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.3. Articolul 8^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8^1Ministerul Transporturilor, prin Direcția generală organismul intermediar pentru transport, îndeplinește și funcțiile de selecție, evaluare și contractare a proiectelor, monitorizare a implementării, verificare tehnică și financiară, verificarea achizițiilor publice în conformitate cu dispozițiile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, funcțiile de metodologie și capacitate administrativă, verificare nereguli și autorizare de cheltuieli, pentru proiecte de transport, ale organismului intermediar pentru transport, în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, potrivit prevederilor art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.4. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Structura organizatorică împreună cu repartizarea numărului de posturi pe compartimente și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților din subordinea Ministerului Transporturilor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, cu excepția unităților pentru care legea prevede altfel.5. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.6. La anexa nr. 2 litera C poziția nr. 2, coloana a 3-a va avea următorul cuprins: „153“.7. La anexa nr. 2 litera D poziția nr. 1, coloana a 4-a va avea următorul cuprins: „200“.8. La anexa nr. 2 litera D poziția nr. 5, coloana a 4-a va avea următorul cuprins: „49“.9. La anexa nr. 2 litera D poziția nr. 6, coloana a 4-a va avea următorul cuprins: „457“.10. La anexa nr. 2 litera D poziția nr. 7, coloana a 4-a va avea următorul cuprins: „50“.  +  Articolul IICele 10 posturi cu care a fost suplimentat numărul maxim de posturi ale Ministerului Transporturilor se alocă exclusiv Direcției generale organismul intermediar pentru transport.  +  Articolul IIIÎncadrarea în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului transporturilor, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 31 mai 2018.Nr. 397.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Transporturilor