ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 31 mai 2018privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 8 iunie 2018  Având în vedere:– importanța deosebită a fondurilor structurale în ansamblul economiei naționale, precum și efectele negative asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale generate de un nivel redus al absorbției fondurilor structurale,– Acordul de parteneriat cu România pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014, denumit în continuare Acordul de parteneriat, stabilește condiționalitățile orizontale ex-ante care trebuie îndeplinite de Guvernul României în legătură cu utilizarea fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020, fonduri structurale în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro;– importanța domeniului achizițiilor publice, reflectată în condiționalitățile ex-ante stabilite prin Acordul de parteneriat, precum și faptul că una dintre aceste condiționalități vizează înființarea unei unități de achiziții centralizate prin intermediul căreia autoritățile contractante care acționează la nivel central achiziționează anumite categorii de produse și servicii;– înființarea unei unități de achiziții centralizate prin intermediul căreia autoritățile contractante care acționează la nivel central achiziționează anumite categorii de produse și servicii este prevăzută ca direcție de acțiune în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice;– înființarea unității de achiziții centralizate era prevăzută a fi realizată până la data de 31 decembrie 2016, precum și solicitările Comisiei Europene privind înființarea și operaționalizarea unității de achiziții centralizate, pentru acest aspect fiind necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ;– prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate, Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate, precum și prevederile Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II);– absorbția fondurilor structurale conform Acordului de parteneriat, în valoare de aproximativ 43 de miliarde de euro, reprezintă un interes public prioritar, dată fiind importanța acestora în ansamblul economiei naționale și efectele absorbției fondurilor structurale asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale;– nerespectarea prevederilor Acordului de parteneriat, prin neîndeplinirea condiționalităților ex-ante prevăzute în cuprinsul său, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea Strategiei naționale de achiziții publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015, poate conduce la afectarea finanțării din fonduri structurale în cadrul programelor europene finanțate din fonduri europene alocate în exercițiul financiar 2014-2020 a unor proiecte de interes public și la corecții financiare, fiind astfel afectată în mod semnificativ îndeplinirea obiectivelor de absorbție a fondurilor structurale, cu impact deosebit asupra dezvoltării economiei naționale;ținând cont de faptul că, în prezent, contrar prevederilor Acordului de parteneriat, nu este înființată o unitate de achiziții centralizate prin intermediul căreia autoritățile contractante care acționează la nivel central achiziționează anumite categorii de produse și servicii, situație care poate duce la consecințele menționate în paragraful anterior, prezentând astfel caracter de situație extraordinară și care, pentru a evita o atingere gravă și iminentă a interesului public legat de absorbția fondurilor structurale, trebuie soluționată în cel mai scurt timp posibil prin emiterea în condiții de urgență a actului normativ primar necesar pentru înființarea unității de achiziții centralizate,în considerarea faptului că aspectele sus-menționate vizează interesul general public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se înființează Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate ca unitate de achiziții centralizate în sensul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. bbb) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare ONAC, cu sediul în municipiul București.(2) ONAC este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) acord-cadru centralizat - acordul-cadru prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, încheiat de ONAC în numele și pentru utilizatori, având ca obiect produse și servicii achiziționate în sistem centralizat;b) autoritate contractantă - entitatea prevăzută la art. 4 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;c) instituție centrală - autoritate contractantă înființată și organizată ca autoritate și/sau instituție publică centrală;d) procedură de atribuire centralizată - procedură de atribuire a acordurilor-cadru centralizate, organizate de ONAC, precum și administrarea de către ONAC a unui sistem dinamic de achiziții având ca obiect produse și servicii achiziționate în sistem centralizat;e) produs și/sau serviciu achiziționate în sistem centralizat - produsele și/sau serviciile stabilite prin norme metodologice, care fac obiectul acordurilor-cadru încheiate de ONAC în numele și pentru utilizatori sau al unui sistem dinamic de achiziții administrat de ONAC în numele și pentru utilizatori;f) utilizator - utilizator principal sau secundar;g) utilizator principal - autoritatea contractantă care este instituție centrală, organism de drept public care funcționează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituției centrale ori în asociere de instituții care cuprinde cel puțin o instituție centrală sau un organism de drept public care funcționează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituțiilor centrale;h) utilizator secundar - orice autoritate contractantă care nu este utilizator principal, inclusiv entitățile care au calitatea de autorități contractante conform legislației unui alt stat membru al Uniunii Europene.(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definițiile din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Rolul, obiectivele și atribuțiile ONAC  +  Articolul 3(1) ONAC este desemnată ca unitate de achiziții centralizate care furnizează următoarele activități în numele și pentru utilizatori:a) încheierea de acorduri-cadru;b) administrarea de sisteme dinamice de achiziții.(2) Acordurile-cadru și sistemele dinamice de achiziții prevăzute la alin. (1) au ca obiect exclusiv produsele și serviciile achiziționate în sistem centralizat.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, ONAC acționează în numele și pentru utilizatori, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile care revin acestora și asigură, în calitate de parte, reprezentarea în justiție a drepturilor și intereselor utilizatorilor.(4) ONAC desfășoară și activități de achiziție auxiliare exclusiv în legătură cu activitățile realizate de utilizatori având ca obiect produsele și serviciile achiziționate în sistem centralizat, în condițiile stabilite prin normele metodologice.(5) Utilizatorii încheie contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru semnate de ONAC în nume propriu și pentru aceștia sau contracte de achiziții în cadrul sistemelor dinamice de achiziții gestionate de ONAC, în condițiile legii.(6) La solicitarea utilizatorilor, ONAC poate semna acorduri-cadru de lucrări.  +  Articolul 4ONAC are drept scop îndeplinirea următoarelor obiective principale:a) optimizarea condițiilor și procesului de achiziții pe bază de criterii economice și de calitate și în condițiile asigurării securității juridice, prin agregarea necesităților utilizatorilor;b) creșterea transparentei și achizițiile publice;c) îmbunătățirea și profesionalizarea sistemului de achiziții publice;d) asigurarea disponibilității produselor și serviciilor achiziționate în sistem centralizat pentru utilizatori.  +  Articolul 5(1) ONAC are următoarele atribuții principale:a) colectarea necesităților utilizatorilor în legătură cu produsele și serviciile achiziționate în sistem centralizat;b) stabilirea programului anual al achizițiilor publice pentru produsele si serviciile achiziționate în sistem centralizat;c) organizarea procedurilor de atribuire centralizate și încheierea acordurilor-cadru centralizate;d) punerea la dispoziția utilizatorilor a acordurilor-cadru centralizate;e) monitorizarea acordurilor-cadru centralizate, precum și exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor utilizatorilor rezultate din acestea în situațiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;f) participarea în calitate de parte în cadrul procedurilor administrativ-jurisdicționale sau în fața instanțelor de judecată în legătură cu actele sale emise în exercitarea atribuțiilor sale;g) furnizarea de activități de achiziție auxiliare.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, ONAC urmărește în mod permanent realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4, având un rol activ în relația cu utilizatorii, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Capitolul III Raporturile dintre utilizatori și ONAC  +  Secţiunea 1 Obligațiile utilizatorilor și ale ONAC  +  Articolul 6(1) Utilizatorii principali au obligația de a achiziționa produsele și serviciile în sistem centralizat de către ONAC prin una dintre următoarele modalități:a) prin utilizarea acordurilor-cadru centralizate încheiate de ONAC potrivit dispozițiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;b) prin utilizarea sistemelor dinamice de achiziții administrate de către ONAC în numele și pentru utilizatori, potrivit dispozițiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), utilizatorii principali au dreptul de a achiziționa produsele și serviciile prevăzute la respectivul alineat fără utilizarea sistemului centralizat doar în cazul în care, la momentul inițierii achiziției, niciunul dintre instrumentele prevăzute la alineatul anterior nu poate fi utilizat, iar această situație a fost confirmată în scris de către ONAC în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea utilizatorului.(3) În situațiile în care, în urma aplicării dispozițiilor alin. (2), utilizatorii principali încheie în nume propriu acorduri-cadru/contracte de achiziție publică având ca obiect produse și servicii achiziționate în sistem centralizat, aceștia execută contractele de achiziție publică sau acordurile-cadru respective până la încetarea obligațiilor care decurg din acestea.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), utilizatorii principali nu au obligația de a realiza achizițiile de produse și servicii achiziționate în sistem centralizat într-una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) în cazul în care realizează aceste achiziții:a) într-o altă modalitate exceptată de la aplicarea dispozițiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau prin aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare;b) prin intermediul unei alte unități de achiziții centralizate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.(5) Utilizatorii secundari au dreptul de a achiziționa produsele și serviciile achiziționate în sistem centralizat de către ONAC.  +  Articolul 7(1) Utilizatorii principali au obligația de a contribui la realizarea activităților desfășurate de ONAC prin îndeplinirea obligațiilor ce le revin potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) În vederea exercitării atribuțiilor sale, ONAC are dreptul de a solicita date și informații utilizatorilor, iar utilizatorii principali au obligația să pună la dispoziția ONAC datele și informațiile solicitate în termen de 20 de zile de la primirea solicitării.  +  Articolul 8(1) În vederea desfășurării activităților sale în legătură cu organizarea procedurilor de atribuire centralizate, ONAC solicită utilizatorilor transmiterea necesităților de produse și servicii achiziționate în sistem centralizat, precum și orice alte date și informații necesare în legătură cu acestea, iar utilizatorii principali au obligația, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (2), de a transmite ONAC datele și informațiile solicitate, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.(2) Responsabilitatea cu privire la necesități, precum si cu privire la datele transmise potrivit alin. (1) revine utilizatorilor.  +  Secţiunea a 2-a Registrul utilizatorilor  +  Articolul 9(1) În vederea realizării unei evidențe unitare a utilizatorilor, ONAC înființează și menține un registru complet al utilizatorilor, denumit în continuare Registrul, organizat sub forma unei baze de date electronice disponibile pe pagina de internet a ONAC.(2) Registrul va conține datele de identificare ale tuturor utilizatorilor, inclusiv datele de contact ale persoanelor desemnate de fiecare utilizator ca responsabilă pentru comunicarea cu ONAC, care sunt deținute/prelucrate cu protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale personalelor fizice, în special a dreptului la viață intimă, familiară și privată.(3) Fiecare utilizator principal are obligația, până la data de 1 noiembrie 2018, să solicite ONAC înregistrarea în Registru.(4) Utilizatorii secundari au dreptul ca, în orice moment, să solicite ONAC înregistrarea în Registru.(5) Utilizatorii au obligația de a solicita ONAC înregistrarea în Registru a modificărilor survenite în legătură cu datele de identificare ale acestora, în termen de 10 zile de la apariția modificării.(6) ONAC furnizează activitățile de achiziții centralizate și activitățile de achiziții auxiliare exclusiv în beneficiul utilizatorilor înregistrați în Registru. Neînregistrarea în Registru nu exonerează utilizatorii principali de obligația prevăzută la art. 6 alin. (1) și nu dă dreptul acestora să aplice dispozițiile art. 6 alin. (2).(7) Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de către ONAC, în aplicarea prevederilor alin. (1)-(6), se realizează conform legislației naționale în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la remediile și căile de atac în legătură cu procedurile de atribuire centralizate, acordurile-cadru centralizate și contractele de achiziție publică centralizate  +  Articolul 10(1) Contestațiile împotriva actelor emise de ONAC în cadrul sau în legătură cu procedurile de atribuire centralizate, inclusiv cererile de suspendare a procedurilor de atribuire centralizate, se introduc în contradictoriu cu ONAC în calitate de emitent al actelor autorității contractante. ONAC are calitatea de parte în procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurilor de atribuire centralizate pentru încheierea acordurilor-cadru.(2) ONAC reprezintă utilizatorii, iar utilizatorii își exercită drepturile și obligațiile procesuale prin intermediul ONAC în cadrul următoarelor procese și cereri:a) procesele și cererile privind anularea sau constatarea nulității absolute a acordurilor-cadru centralizate, inclusiv a contractelor subsecvente încheiate de ONAC în temeiul acordurilor-cadru centralizate în nume propriu;b) procesele și cererile privind executarea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a acordurilor-cadru centralizate.(3) Hotărârile judecătorești pronunțate în legătură cu procesele și cererile prevăzute la alin. (2) produc efecte în mod direct față de ONAC. ONAC are dreptul de a pune în executare hotărârile judecătorești și, respectiv, obligația de a executa hotărârile judecătorești, inclusiv în ceea ce privește plata eventualelor sume de bani cu titlu de despăgubiri sau cu orice alt titlu, care se asigură din bugetul ONAC.(4) Contestațiile împotriva actelor autorității contractante emise de utilizatori în cadrul sau în legătură cu procedurile organizate de utilizatori pentru atribuirea contractelor subsecvente în temeiul acordurilor-cadru centralizate, inclusiv cererile de suspendare a procedurilor organizate de utilizatori, se introduc în contradictoriu cu utilizatorii în calitate de emitenți ai actelor autorității contractante. Utilizatorii au calitatea de parte în procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurilor organizate de utilizatori.(5) Utilizatorii au calitatea de parte și își exercită drepturile și obligațiile procesuale în mod direct în cadrul următoarelor procese și cereri:a) procesele și cererile privind executarea contractelor de achiziție publică centralizate în legătură cu drepturile și obligațiile utilizatorilor care rezultă din raporturile individuale constituite între fiecare utilizator și contractant, inclusiv cu privire la livrarea produselor sau prestarea serviciilor, recepția, facturarea și plata acestora și plata și încasarea de despăgubiri;b) procesele și cererile privind anularea sau constatarea nulității absolute a contractelor subsecvente atribuite de utilizatori în temeiul acordurilor-cadru centralizate;c) procesele și cererile privind executarea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor subsecvente încheiate în temeiul acordurilor-cadru centralizate.(6) În cazul proceselor și cererilor prevăzute de prezentul articol, sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, privind chemarea în garanție.(7) În vederea respectării dispozițiilor alin. (1)-(6) se aplică corespunzător prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Conducerea, organizarea și funcționarea ONAC  +  Articolul 11(1) ONAC este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat.(2) Președintele ONAC este numit prin decizie a primministrului României, în baza propunerii înaintate de către ministrul finanțelor publice.(3) În exercitarea prerogativelor ce îi revin, președintele ONAC emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(4) Persoana care ocupă funcția de președinte al ONAC trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:a) să dețină cetățenia română;b) să cunoască limba română, scris și vorbit;c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;e) să aibă studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;f) să nu fi suferit condamnări penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;g) să nu se încadreze în dispozițiile art. 2 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare;h) să aibă experiență specifică de cel puțin 5 ani în domeniul achizițiilor publice;i) să nu dețină participații, direct sau indirect, la operatori economici care participă sau sunt implicați în proceduri de achiziție publică și/sau contracte de achiziție publică/acorduri-cadru/contracte subsecvente, în calitate de ofertanți, subcontractanți sau terți susținători și să nu facă parte din organele de conducere ale unor astfel de operatori economici;j) să nu se afle într-o situație de conflict de interese sau incompatibilitate reglementată de dispozițiile altor acte normative.(5) Prin derogare de la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, în subordinea președintelui se organizează și funcționează cabinetul demnitarului.(6) Numărul maxim de posturi din cabinetul președintelui ONAC este cel prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru conducătorul unui organ de specialitate al administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat.  +  Articolul 12(1) Personalul ONAC este constituit din funcționari publici și/sau, după caz, din personal contractual.(2) Salarizarea personalului ONAC se stabilește potrivit prevederilor art. 39 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul de salarizare pentru funcțiile similare din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.(3) Organizarea, funcționarea, sediul și structura organizatorică, precum și numărul maxim de posturi al ONAC se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 13(1) ONAC are calitatea de autoritate contractantă potrivit dispozițiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și aplică dispozițiile actelor normative în domeniul achizițiilor publice pentru atribuirea și încheierea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru având ca obiect produsele, serviciile și lucrările necesare desfășurării activității sale.(2) ONAC aplică dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență în cazul achizițiilor de produse și servicii achiziționate în sistem centralizat necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității proprii, în calitate de utilizator principal.  +  Articolul 14Ministerul Finanțelor Publice și ONAC iau toate măsurile administrative și organizatorice necesare, astfel încât ONAC să fie operațională și să beneficieze de toată infrastructura, aplicațiile și sistemele electronice necesare inițierii în condiții optime a procedurilor de atribuire centralizate și exercitării atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii si finale  +  Articolul 15(1) Prin excepție de la dispozițiile art. 6 alin. (1), utilizatorii principali au dreptul de a realiza achizițiile de produse și servicii achiziționate în sistem centralizat în una dintre modalitățile prevăzute de respectivele dispoziții în cazul în care au încheiat contracte de achiziție publică sau acorduri-cadru având ca obiect produse și servicii achiziționate în sistem centralizat.(2) La solicitarea ONAC, utilizatorii comunică ONAC situația contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru care fac obiectul dispozițiilor alin. (1).(3) Utilizatorii principali execută contractele de achiziție publică sau acordurile-cadru având ca obiect produse și servicii achiziționate în sistem centralizat încheiate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la încetarea obligațiilor care decurg din acestea.  +  Articolul 16(1) ONAC înființează și organizează, prin ordin al președintelui ONAC, Registrul autorităților contractante care au calitatea de utilizator principal.(2) Autoritățile contractante care au calitatea de utilizatori principali, existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, au obligația de a se înregistra în Registru.  +  Articolul 17În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul emite norme metodologice de aplicare a acesteia prin care se aprobă următoarele:a) lista produselor și serviciilor achiziționate în sistem centralizat;b) situațiile, condițiile, precum și produsele și serviciile achiziționate în sistem centralizat în legătură cu care ONAC poate atribui acorduri-cadru de achiziție publică centralizate;c) drepturile, obligațiile și responsabilitățile ONAC și ale utilizatorilor în cadrul etapelor procesului de achiziție publică prevăzute la art. 8 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește procedurile de atribuire centralizate;d) alte măsuri necesare pentru operaționalizarea și desfășurarea corespunzătoare a activității ONAC.  +  Articolul 18Prin hotărâre a Guvernului, ONAC poate prelua derularea procedurilor de achiziții publice și în alte domenii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului se află în sarcina altor autorități contractante.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 31 mai 2018.Nr. 46.----