ORDIN nr. 5.298 din 7 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Nr. 5.298 din 7 septembrie 2011
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 1.668 din 9 decembrie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012  În baza art. 83 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului și ministrul sănătății emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, prevăzută în anexă care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Asistența medicală a studenților se asigură în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2^1Direcția de sănătate publică și control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și autoritățile publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.--------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 6.555 din 20 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2012.  +  Articolul 2^2Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare se fac de către personalul împuternicit din cadrul structurilor de control în domeniul sănătății publice ale Ministerului Sănătății și direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.--------------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 6.555 din 20 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2012.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul sănătății,
  Ladislau Ritli
   +  AnexăMETODOLOGIEprivind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământde stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuiteși pentru promovarea unui stil de viață sănătos