ORDONANȚA nr. 27 din 26 august 1992privind unele măsuri pentru protecția patrimoniului cultural național
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 august 1992  În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992, Guvernul României hotărăște:  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Până la adoptarea prin lege a unor reglementări speciale privind protejarea patrimoniului cultural național, persoanele fizice sau juridice deținătoare, cu orice titlu, a unor bunuri culturale mobile sau imobile au obligația de a le păstra și conserva. (la 14-03-1994, Articolul 1 din Capitolul 1 a fost modificat de Litera a), Punctul 7, Articolul 1 din LEGEA Nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994 )  +  Articolul 2Calitatea de bun imobil aparținînd patrimoniului național este atestata prin clasificarea acestuia în Lista monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, aprobată de Comisia Naționala a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice. Lista se revizuieste anual și se comunică deținătorilor împreună cu obligațiile ce le revin.În ce privește bunurile mobile, până la apariția legii speciale, calitatea de bun aparținând patrimoniului cultural național poate fi atestată, la solicitarea deținătorului, prin expertiză de către specialiști desemnați în acest scop. Pentru situații de contraexpertiză sau atunci când nu există specialiști la oficii, desemnarea specialiștilor se face de Comisia Muzeelor și Colecțiilor și de Ministerul Culturii. (la 14-03-1994, Alineatul 2 din Articolul 2 din Capitolul 1 a fost modificat de Litera b), Punctul 7, Articolul 1 din LEGEA Nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994 )  +  Capitolul 2 Circulația bunurilor culturale mobile  +  Articolul 3Bunurile culturale mobile deținute la data prezentei ordonanțe de muzee, colecții, biblioteci, în calitate de instituții publice, nu pot fi scoase din inventarul acestora pînă la apariția legii speciale.  +  Articolul 4Magazinele, anticariatele, consignatiile, galeriile, precum și casele de licitație care comercializează bunuri culturale, cu excepția creatiei artistice curente, au obligația să obțină autorizația de funcționare de la Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Muzeelor și Colectiilor, eliberat pe baza angajamentului scris de respectare a Regulamentului de desfășurare a activităților comerciale cu bunuri culturale, întocmit de Comisia Muzeelor și Colectiilor.  +  Articolul 5Scoaterea din țară a bunurilor culturale mobile, temporar sau definitiv, de către persoane fizice sau juridice, se poate face numai cu prezentarea la unitățile vamale a adeverinței eliberate de oficial local pentru patrimoniul cultural național de pe raza de domiciliu al solicitantului, în conformitate cu prevederile stabilite prin normele Ministerului Culturii și Comisiei Muzeelor și Colecțiilor. (la 14-03-1994, Alineatul 1 din Articolul 5 din Capitolul 2 a fost modificat de Litera c), Punctul 7, Articolul 1 din LEGEA Nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994 ) Scoaterea din țara a bunurilor culturale mobile deținute de muzee, colecții și biblioteci, în calitate de instituții publice, se poate face numai temporar și numai cu aprobarea Comisiei Muzeelor și Colectiilor și a Ministerului Culturii, în conformitate cu normele emise de Ministerul Culturii și Comisia Muzeelor și Colectiilor. Până la apariția legii speciale, este interzisă scoaterea definitivă din țară a bunurilor culturale mobile, aparținând patrimoniului cultural național, cu excepția creației artistice curente. (la 14-03-1994, Articolul 5 din Capitolul 2 a fost completat de Litera d), Punctul 7, Articolul 1 din LEGEA Nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994 )  +  Capitolul 3 Competentele Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice  +  Articolul 6Comisia Naționala a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, în afară atribuțiilor stabilite prin alte acte normative, are și următoarele atribuții:a) avizează executarea lucrărilor la monumente, ansambluri și situri istorice, inclusiv pentru lucrările prevăzute la art. 8 lit. a)-j) din Legea nr. 50/1991; de asemenea, avizează executarea lucrărilor și în zonele de protecție a monumentelor situate pe o raza de 100 m în localitățile urbane, 200 m în localitățile rurale și 500 m în afară localităților, masurati de la limita externa a acestora;b) avizează planurile urbanistice generale și locale, programele de organizare și dezvoltare urbanistica a localităților, precum și programele de amenajare a teritoriului, dacă acestea includ monumente, ansambluri și situri istorice cu zonele lor de protecție;c) Abrogată. (la 14-03-1994, Litera c) din Articolul 6 , Capitolul 3 a fost abrogată de Litera e), Punctul 7, Articolul 1 din LEGEA Nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994 ) d) emite norme privind obligațiile de folosință a terenurilor care pot fi exploatate agricol și după descoperirea de situri istorice;e) emite avize privind modificarea destinației și funcțiunilor monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, oricare ar fi forma de proprietate.Se instituie Comisia de atestare tehnica a specialiștilor pe domeniile specifice lucrărilor la monumentele istorice, care vor fi înscriși în Registrul specialiștilor, deschis la Comisia Naționala a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice.Stabilirea domeniilor, a numărului membrilor și numirea acestora în Comisia de atestare tehnica se fac la propunerea Ministerului Culturii și Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, prin hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 7În executarea atribuțiilor sale, Comisia Naționala a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice poate delega competentele prevăzute la art. 6 lit. a), d) și e) comisiilor zonale ale monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice.Direcția monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, ca organ operativ al Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, își exercită competențele în teritoriu prin specialiștii desemnați în acest scop. (la 14-03-1994, Articolul 7 din Capitolul 3 a fost modificat de Litera f), Punctul 7, Articolul 1 din LEGEA Nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994 )  +  Capitolul 4 Sancțiuni  +  Articolul 8Abrogat. (la 14-03-1994, Articolul 8 din Capitolul 4 a fost abrogat de Litera g), Punctul 7, Articolul 1 din LEGEA Nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994 )  +  Articolul 9Constituie contravenții următoarele fapte dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) trecerea peste frontieră sau încercarea de trecere peste frontieră fără autorizație a bunurilor aparținând patrimoniului cultural național;b) trecerea peste frontieră fără autorizație a bunurilor culturale mobile care nu aparțin patrimoniului cultural național, susceptibile a face parte din acesta.Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b) se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei. (la 14-03-1994, Articolul 9 din Capitolul 4 a fost modificat de Litera h), Punctul 7, Articolul 1 din LEGEA Nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994 )  +  Articolul 10Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrșite în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) executarea lucrărilor la monumente, ansambluri și situri istorice, precum și în zonele de protecție ale acestora, fără avizul prevăzut la art. 6 lit. a) sau cu încălcarea acestuia;b) încălcarea normelor prevăzute la art. 6 lit. d);c) modificarea destinației funcțiunilor monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice fără avizul prevăzut la art. 6 lit. c) sau cu încălcarea acestuia.Contravențiile prevăzute la lit. a)-c) se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.Pentru contravențiile prevăzute la lit. a) și b), agentul constatator va dispune sistarea lucrărilor.Pentru contravenția prevăzută la lit. c), agentul constatator va dispune sistarea activităților neautorizate.  +  Articolul 11Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 9 lit. a) sînt de competența organelor vamale.  +  Articolul 12Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 9 lit. b) și c) sînt de competența organelor specializate ale Ministerului Culturii, poliției și ale primăriilor.  +  Articolul 13Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 10 lit. a)-c) sînt competența organelor de specialitate ale Ministerului Culturii și primăriilor.  +  Articolul 14Contravențiilor stabilite prin prezenta ordonanță le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.  +  Capitolul 5 Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 15În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, persoanele fizice și juridice au obligația să solicite organelor competente autorizațiile și avizele prevăzute la art. 4 și art. 6 lit. e).  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe orice alte dispoziții contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Ludovic Spiess
  București, 26 august 1992.Nr. 27.-----------------