REGULAMENT din 30 iulie 2014 de ordine interioară al parchetelor
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 bis din 26 august 2014    Notă
    Aprobat prin Ordinul nr. 2.632/C/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 26 august 2014.
     +  Titlul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Rolul Ministerului Public(1) Ministerul Public este parte componentă a autorității judecătorești, iar atribuțiile sale sunt prevăzute în Constituția României, republicată, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte acte normative.(2) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor.(3) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii.  +  Articolul 2Structura și organizarea Ministerului Public(1) Structura și organizarea Ministerului Public sunt prevăzute în Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi speciale.(2) Din Ministerul Public fac parte: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale, parchetele de pe lângă tribunalele specializate pentru minori și familie, parchetele de pe lângă judecătorii și parchetele militare, conform organigramei prevăzute în anexa la prezentul regulament.(3) Parchetele militare sunt organizate după cum urmează: Secția parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București și parchetele militare de pe lângă tribunalele militare.  +  Titlul II Ierarhia funcțiilor din cadrul Ministerului Public  +  Articolul 3Categoriile de personalParchetele din cadrul Ministerului Public funcționează cu următoarele categorii de personal:a) procurori;b) personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;c) personal auxiliar de specialitate;d) personal conex;e) funcționari publici;f) personal contractual;g) personal militar în cadrul parchetelor militare.h) ofițeri și agenți de poliție judiciară. (la 21-10-2016, Articolul 3 din Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.624/C din 13 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 4Structura funcțiilor de procuror(1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție are în structură următoarele funcții de procuror:a) procuror general;b) prim-adjunct al procurorului general, procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;c) adjunct al procurorului general, procurorii șefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție, procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;d) procuror șef secție;e) procuror șef secție adjunct;f) procuror șef serviciu;g) procuror șef birou;h) procuror.(2) Parchetele de pe lângă curțile de apel au în structură următoarele funcții de procuror:a) procuror general;b) procuror general adjunct;c) procuror șef secție;d) procuror.(3) Parchetele de pe lângă tribunale au în structură următoarele funcții de procuror:a) prim-procuror;b) prim-procuror adjunct;c) procuror șef secție;d) procuror.(4) Parchetele de pe lângă tribunalele specializate pentru minori și familie au în structură următoarele funcții de procuror:a) prim-procuror;b) prim-procuror adjunct;c) procuror.(5) Parchetele de pe lângă judecătorii au în structură următoarele funcții de procuror:a) prim-procuror;b) prim-procuror adjunct;c) procuror;d) procuror stagiar.(6) Dispozițiile alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător parchetelor militare.(7) Procurorii din fiecare parchet sunt subordonați conducătorului parchetului.(8) Conducătorul fiecărui parchet este subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeași circumscripție.(9) La încetarea mandatului funcției de conducere procurorii pot ocupa, în condițiile prevăzute de art. 49, 50, 54 și 55 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o funcție de conducere la același sau la alt parchet, ori revin la parchetele de unde provin sau unde au dreptul să funcționeze potrivit legii.(10) Cu cel puțin șase luni înainte de încetarea mandatului funcției de conducere, procurorii care ocupă aceste funcții trebuie să comunice Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii opțiunea cu privire la parchetul la care doresc să funcționeze.  +  Articolul 5Structura funcțiilor personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilorFuncțiile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul parchetelor sunt următoarele:A) La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:a) șef birou;b) personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.B) La parchetele de pe lângă curțile de apel:a) personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.  +  Articolul 6Structura funcțiilor personalului auxiliar de specialitate(1) Funcțiile personalului auxiliar de specialitate din cadrul parchetelor sunt următoarele:A) La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:a) grefier șef secție;b) grefier șef serviciu;c) specialist IT șef;d) specialist IT;e) grefier;f) tehnician criminalist;g) grefier statistician;h) grefier documentarist;i) grefier arhivar.B) La parchetele de pe lângă curțile de apel:a) prim-grefier;b) grefier șef secție;c) grefier;d) specialist IT;e) tehnician criminalist;f) grefier arhivar.C) La parchetele de pe lângă tribunale și tribunalele specializate pentru minori și familie:a) prim-grefier;b) grefier șef secție, după caz;c) grefier;d) specialist IT;e) tehnician criminalist;f) grefier arhivar.D) La parchetele de pe lângă judecătorii:a) grefier șef;b) grefier;c) grefier arhivar.(2) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al parchetelor funcțiile de agent procedural și șofer.  +  Articolul 7Structura funcțiilor publiceFuncțiile publice din cadrul parchetelor sunt următoarele:A) La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:a) manager economic;b) director;c) șef serviciu;d) șef birou;e) manager public;f) auditor;g) consilier/expert;h) specialist antifraudă;h^1) specialist; (la 27-05-2015, Lit. h^1) a pct. A al art. 7 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. ) i) referent.B) La parchetele de pe lângă curțile de apel:a) manager economic;b) consilier;c) specialist antifraudă;c^1) specialist; (la 11-06-2018, Litera B) din Articolul 7, Titlul II a fost completată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.337/C din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 iunie 2018 ) d) referent.C) La parchetele de pe lângă tribunale:a) manager economic;b) consilier;c) specialist antifraudă;d) referent.  +  Articolul 7^1Structura funcțiilor ofițerilor și agenților de poliție judiciarăStructura funcțiilor ofițerilor și agenților de poliție judiciară este:a) ofițer de poliție judiciară;b) agent de poliție judiciară. (la 21-10-2016, Titlul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.624/C din 13 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 8Structura funcțiilor de personal contractualFuncțiile de personal contractual din cadrul parchetelor sunt următoarele:A) La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:a) șef serviciu;b) șef birou;c) consilier pentru afaceri europene;d) consilier;e) expert;f) referent;g) șef formație;h) muncitor;i) pompier;j) îngrijitor.B) La parchetele de pe lângă curțile de apel:a) expert;b) referent;c) muncitor;d) pompier;e) îngrijitor.C) La parchetele de pe lângă tribunale:a) expert;b) referent;c) muncitor;d) pompier;e) îngrijitor.D) La parchetele de pe lângă judecătorii:a) muncitor;b) îngrijitor.  +  Articolul 9Atribuțiile generale ale personalului cu funcții de conducere(1) Procurorii, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate și celelalte categorii de personal din cadrul Ministerului Public cu funcții de conducere coordonează și verifică activitatea personalului din subordine, conform atribuțiilor prevăzute de lege, regulamente, ordine ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ordine ale Ministrului Justiției.(2) Personalul de la alin. (1) răspunde pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției de conducere deținute.  +  Articolul 10Subordonarea categoriilor de personal din cadrul parchetelor, altele decât procurorii(1) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate și cel conex acestuia, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se subordonează ierarhic procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate și cel conex acestuia, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se subordonează ierarhic conducătorilor structurilor de parchet respective.(3) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate și cel conex acestuia, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul structurilor teritoriale de parchet se subordonează ierarhic conducătorului structurii de parchet respective.(4) Specialiștii IT din cadrul parchetelor au atribuții legate exclusiv de activitatea specifică domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și de implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar din România. Conducătorii parchetelor asigură sprijinul logistic necesar pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora. Specialiștii IT se subordonează administrativ conducătorilor parchetelor din care fac parte, iar profesional Serviciului de tehnologia informației din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Titlul III Organizarea și funcționarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  +  Capitolul I Structura și conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  +  Articolul 11Structura Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și JustițieÎn cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție funcționează:a) Secția de urmărire penală și criminalistică;b) Secția judiciară;c) Secția de resurse umane și documentare;d) Secția parchetelor militare;e) Serviciul de îndrumare și control;f) Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe;f^1) Abrogată. (la 11-06-2018, Litera f^1) din Articolul 11 , Capitolul I , Titlul III a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.337/C din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 iunie 2018 ) g) Serviciul de documente clasificate;h) Serviciul de tehnologia informației;i) Biroul de informare și relații publice; (la 21-10-2016, Litera i) din Articolul 11 , Capitolul I , Titlul III a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.624/C din 13 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 ) j) Biroul juridic;k) Departamentul economico-financiar și administrativ;l) Direcția de audit public intern;m) Unitatea de management al proiectelor.  +  Articolul 12Structurile autonome din cadrul Ministerului PublicÎn cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție funcționează, ca structuri cu personalitate juridică proprie, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.  +  Articolul 13Conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a structurilor din cadrul acestuia(1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ajutat de un prim- adjunct și un adjunct.(2) Direcția Națională Anticorupție este condusă de un procuror șef, ajutat de 2 procurori șefi adjuncți.(3) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este condusă de un procuror șef, ajutat de un procuror șef adjunct.(4) În cadrul structurilor menționate, funcționează, după caz, secții, servicii, birouri și alte compartimente, conduse de procurori șefi secție, serviciu și birou. De asemenea, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, funcționează structuri în subordinea directă a procurorului general.(5) Fiecare secție este condusă de un procuror șef secție, ajutat de un procuror șef secție adjunct.(6) Direcțiile, secțiile, serviciile și birourile din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt organizate ierarhic. Personalul din cadrul acestora este subordonat procurorului șef al direcției, secției, serviciului sau biroului, după caz. Procurorul șef birou este subordonat procurorului șef serviciu, care la rândul său este subordonat procurorului șef direcție sau secție, respectiv adjunctului acestuia.(7) Dispozițiile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător și celorlalte structuri din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Articolul 14Atribuțiile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție(1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție are următoarele atribuții:a) conduce, coordonează și răspunde de activitatea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a parchetelor din subordine, luând măsuri pentru buna organizare și funcționare a acestora;b) conduce Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prin intermediul procurorilor șefi ai acestor direcții;c) exercită controlul asupra tuturor parchetelor, direct sau prin procurori anume desemnați;d) convoacă și prezidează ședințele Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;e) convoacă Adunarea generală a procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și prezidează această adunare;f) reprezintă Ministerul Public în relațiile cu celelalte autorități și instituții publice, cu organizațiile neguvernamentale, cu orice alte persoane juridice sau persoane fizice, din țară și din străinătate, precum și în relațiile internaționale;g) atribuțiile prevăzute în Codul penal, în Codul de procedură penală și în legi speciale;h) propune Consiliului Superior al Magistraturii înființarea/desființarea secțiilor din cadrul parchetelor, cu excepția Direcției Naționale Anticorupție;i) înființează/desființează, prin ordin, servicii, birouri sau alte compartimente de specialitate, cu avizul ministrului justiției, cu excepția serviciilor, birourilor sau a altor compartimente din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;j) propune Consiliului Superior al Magistraturii numărul adjuncților procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale și ai parchetelor de pe lângă judecătorii unde prim-procurorii sunt ajutați de adjuncți;k) repartizează procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe secții, servicii și birouri, în funcție de necesitatea asigurării funcționării corespunzătoare a parchetului, precum și de pregătirea, aptitudinile și specializarea acestora;l) numește și revocă, prin ordin, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcții, aprobat potrivit legii;m) numește și eliberează din funcție, prin ordin, consilierii procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;n) dispune delegarea procurorilor în funcții de execuție și conducere, potrivit legii;o) încadrează personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor și managerii economici din cadrul parchetelor, cu excepția celor care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție;p) încadrează personalul auxiliar de specialitate și cel conex acestuia, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și dispune delegarea, transferarea, promovarea, încetarea și modificarea raporturilor de muncă și aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru aceste categorii de personal, în condițiile legii, cu excepția celor care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;q) emite aviz conform pentru numirea și revocarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară, la propunerea ministrului afacerilor interne, și retrage avizul conform ofițerilor și agenților de poliție judiciară care nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu;r) emite aviz conform pentru numirea ca organe de cercetare penală speciale a ofițerilor anume desemnați, la propunerea organelor competente, și retrage avizul conform ofițerilor anume desemnați care nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu;s) emite avizul necesar numirii inspectorilor antifraudă în cadrul Direcției generale de combatere a fraudelor și dispune detașarea acestora la parchete, precum și revocarea din funcție, prin ordin comun cu președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală;t) este ordonator principal de credite;u) coordonează elaborarea proiectului de buget anual al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Ministerului Public;v) exercită atribuții de coordonare și control al administrării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, din punct de vedere economico-financiar;w) stabilește, prin ordin, indemnizațiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute, după caz, precum și alte drepturi pentru categoriile de personal potrivit legii;x) acordă premii personalului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile legii;y) organizează activitatea de relații cu publicul;z) exercită orice alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare.(2) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție emite ordine cu caracter intern.(3) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prezintă Consiliului Superior al Magistraturii și ministrului justiției raportul anual privind activitatea Ministerului Public.  +  Articolul 15Atribuțiile prim-adjunctului și adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție(1) Prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și adjunctul procurorului general acționează pentru îndeplinirea ordinelor și altor dispoziții ale procurorului general, coordonează, controlează și răspund de activitatea secțiilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a celorlalte parchete.(2) Repartizarea atribuțiilor între prim-adjunctul procurorului general și adjunctul procurorului general este stabilită prin ordin al procurorului general.(3) În perioada absenței procurorului general sau a imposibilității exercitării funcției, indiferent de cauza acesteia, prim-adjunctul procurorului general îl înlocuiește de drept în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în această calitate, iar în cazul absenței acestuia sau al imposibilității exercitării funcției, indiferent de cauza acesteia, atribuțiile sunt exercitate de drept de adjunctul procurorului general.(4) În cazul vacanței funcției de procuror general, indiferent de cauza acesteia, atribuțiile ce îi revin în această calitate sunt exercitate de drept de prim-adjunctul procurorului general, iar în cazul vacanței funcției de procuror general și a celei de prim-adjunct al procurorului general, indiferent de cauza acesteia, atribuțiile sunt exercitate de drept de adjunctul procurorului general.  +  Articolul 16Atribuțiile consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție(1) În activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este ajutat de 3 consilieri, numiți prin ordin al acestuia. Consilierii procurorului general pot fi magistrați sau personal contractual.(2) Consilierii procurorului general au următoarele atribuții:a) efectuează sau participă la elaborarea unor studii, evaluări, sinteze și a altor lucrări privind activitatea Ministerului Public;b) formulează propuneri privind organizarea și funcționarea eficientă a parchetelor din cadrul Ministerului Public pe care le supune aprobării conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație;c) din dispoziția procurorului general, asistă la primirea unor persoane în audiență și îl informează asupra posibilităților de soluționare a problemelor expuse, colaborând în acest scop cu celelalte structuri ale Ministerului Public;d) examinează proiecte de acte normative ori note de studiu și formulează propuneri sau observații asupra cuprinsului acestora;e) examinează și supun aprobării procurorului general analizele semestriale și anuale privind activitatea Ministerului Public, elaborate de către procurorii șefi ai direcțiilor, secțiilor, serviciilor și ai altor compartimente de activitate;(3) Consilierii procurorului general, care au și calitatea de procuror, pot examina, din ordinul procurorului general, legalitatea unor soluții date de procurorii din cadrul Ministerului Public, formulând propuneri pe care le prezintă procurorului general.(4) Consilierii procurorului general îndeplinesc orice alte sarcini și lucrări repartizate de procurorul general.  +  Capitolul II Secția de urmărire penală și criminalistică  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Secției de urmărire penală și criminalistică  +  Articolul 17Structura Secției de urmărire penală și criminalisticăÎn cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică funcționează:A. Serviciul de urmărire penală:a) Biroul de urmărire penală;b) Biroul de criminalistică;B. Serviciul pentru coordonarea activității Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.C. Serviciul tehnic. (la 11-06-2018, Articolul 17 din Secțiunea 1, Capitolul II, Titlul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.337/C din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 iunie 2018 )  +  Articolul 18Conducerea Secției de urmărire penală și criminalistică și atribuțiile acesteia(1) Secția de urmărire penală și criminalistică exercită atribuțiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu activitatea de urmărire penală, potrivit legii, și coordonează activitatea de urmărire penală și activitatea de criminalistică desfășurate de celelalte parchete.(2) Secția de urmărire penală și criminalistică este condusă de un procuror șef secție, ajutat de un procuror șef secție adjunct.(3) Procurorul șef secție are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din cadrul secției, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsurile care se impun pentru desfășurarea corespunzătoare a acesteia;b) repartizează spre soluționare dosarele penale și celelalte lucrări înregistrate în secție direct procurorilor sau prin procurorul șef serviciu ori procurorul șef birou, după caz.Dosarele penale și celelalte lucrări sunt repartizate procurorilor pe baza următoarelor criterii obiective: specializarea, aptitudinile, experiența, numărul de dosare aflate în lucru și gradul lor de complexitate, specificul fiecărui caz în parte, cazurile de incompatibilitate și conflict de interese, în măsura în care sunt cunoscute, precum și alte situații deosebite;c) dispune măsurile necesare pentru păstrarea în condiții de confidențialitate a Registrului de evidență privind metodele speciale de supraveghere și cercetare (R-6), a Registrului special privind măsurile de protecție a persoanelor vătămate, părților civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor și a colaboratorilor (R-7), a suporturilor care conțin rezultatul activităților de supraveghere tehnică, precum și a altor documente care impun păstrarea în astfel de condiții, fără să constituie documente clasificate;d) stabilește atribuțiile manageriale delegate procurorului șef secție adjunct;e) analizează legalitatea și temeinicia soluțiilor adoptate de către procurorii din secție;f) analizează cauzele în care s-a dispus clasarea ori renunțarea la urmărire penală față de inculpații arestați preventiv;g) elaborează semestrial programul de activitate al secției, asigură și urmărește realizarea integrală a obiectivelor și a acțiunilor în termenele stabilite;h) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(4) Procurorul șef secție adjunct are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor manageriale încredințate de procurorul șef secție;b) soluționează lucrările repartizate de procurorul șef secție și de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;c) exercită atribuțiile procurorului șef secție, în absența acestuia;d) exercită orice alte atribuții dispuse de procurorul șef secție sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(5) Procurorul șef serviciu și procurorul șef birou au următoarele atribuții:a) organizează, coordonează, controlează și răspund de activitatea personalului din subordine privind îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor de serviciu;b) repartizează lucrările de competența serviciului, respectiv a biroului personalului din subordine, dacă această atribuție le este delegată total sau parțial de procurorul șef secție și verifică soluționarea în termen a acestora;c) soluționează dosare penale și alte lucrări repartizate, conform specializării proprii;d) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul de urmărire penală  +  Articolul 19Conducerea serviciuluiServiciul de urmărire penală este condus de un procuror șef serviciu.  +  Articolul 20Biroul de urmărire penală(1) Procurorii din cadrul Biroului de urmărire penală au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competența lor, potrivit legii;b) efectuează urmărirea penală în cauzele penale preluate, în condițiile legii, de la alte parchete;c) redactează notele scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată și răspunsul la cererile și excepțiile formulate de către inculpat ori excepțiile ridicate din oficiu parchetului în procedura de cameră preliminară;d) participă la judecarea contestațiilor cu privire la modul de soluționare a cererilor și a excepțiilor, precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art. 346 alin. (3) - (5) din Codul de procedură penală, în procedura de cameră preliminară;e) din dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, analizează cererile de preluare a unor cauze de competența parchetelor ierarhic inferioare în vederea efectuării urmăririi penale și propun măsuri de soluționare, potrivit legii;f) întocmesc analiza activității secției și evoluția indicatorilor statistici;g) analizează cauzele cu inculpați arestați preventiv în care judecătorii de cameră preliminară sau instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri definitive de restituire și propun măsuri corespunzătoare;h) soluționează orice alte lucrări repartizate, de competența secției;i) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Biroul de urmărire penală este condus de un procuror șef birou.  +  Articolul 21Biroul de criminalistică(1) Procurorii din cadrul Biroului de criminalistică au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competența lor, potrivit legii;b) efectuează urmărirea penală în cauzele preluate, în condițiile legii, de la alte structuri de parchet, în special, a unor cauze penale complexe, care necesită aplicarea metodelor științifice și a mijloacelor tehnice criminalistice;c) exercită atribuțiile prevăzute în art. 20 alin. (1) lit. c) și d) în cauzele de competență proprie;d) acordă sprijin sub aspect tehnic, tactic și metodologic procurorilor de la alte parchete care desfășoară activitate de urmărire penală proprie, în cauzele penale cu grad mare de complexitate, în vederea eficientizării și dinamizării activității de urmărire penală;e) organizează evidența centralizată a cauzelor penale având ca obiect infracțiuni săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea unei persoane, aflate în evidența cauzelor cu autori neidentificați;f) asigură efectuarea lucrărilor criminalistice de laborator;g) elaborează lucrări de analiză vizând aspecte de ordin tehnic, tactic și metodologic privind folosirea de către procurori a mijloacelor criminalistice;h) asigură difuzarea către parchete, în scopul documentării, a lucrărilor elaborate pe plan intern și în străinătate cu privire la metodele și mijloacele tehnice, a regulilor și procedeelor tactice criminalistice necesare descoperirii, cercetării și prevenirii diferitelor categorii de infracțiuni;i) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) În cadrul Biroului de criminalistică își desfășoară activitatea tehnicieni criminaliști asimilați grefierilor, conform art. 91 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Tehnicienii criminaliști prevăzuți la alin. (2) au următoarele atribuții:a) îl însoțesc pe procuror la cercetarea la fața locului în cazul săvârșirii unor infracțiuni contra vieții și al morților violente suspecte, precum și în alte situații care impun prezența procurorului, asigurând efectuarea fotografiilor judiciare și a înregistrărilor video prin folosirea tehnicii din dotare, sub îndrumarea exclusivă a procurorului;b) efectuează lucrări de laborator;c) întocmesc planșe foto;d) asigură asistența tehnică în cazul înregistrărilor audio și video, decriptarea suporturilor audio și video, procesarea imaginilor foto și video în cursul anchetei desfășurate de procuror;e) întrețin aparatura din dotarea laboratorului de criminalistică și a cabinetelor din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale și gestionează materialele consumabile;f) organizează și țin evidența materialelor necesare pentru desfășurarea activității și asigură conservarea celor utilizate în anchetă.g) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de procuror.(4) Biroul de criminalistică este condus de un procuror șef birou.  +  Secţiunea a 3-a Serviciul pentru coordonarea activității Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală  +  Articolul 22Atribuții și conducere(1) Procurorii din cadrul Serviciului pentru coordonarea activității Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală au următoarele atribuții:A. Atribuții de combatere a infracțiunilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală:a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale având ca obiect infracțiuni vizând drepturile de proprietate intelectuală săvârșite de persoanele a căror calitate atrage competența Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și în alte cauze penale, potrivit competenței stabilite de lege;b) efectuează urmărirea penală în cauzele penale cu același obiect, preluate de la alte parchete, în condițiile prevăzute de lege;c) exercită atribuțiile prevăzute în art. 20 alin. (1) lit. c) și d) în cauzele de competență proprie;d) monitorizează cauzele penale inițiate prin acțiuni comune cu alte instituții, pe baza informărilor periodice transmise de procurorii anume desemnați de la parchetele din teritoriu, cu privire la măsurile dispuse și la stadiul soluționării acestora;e) evaluează activitatea în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;f) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.B. Atribuții de coordonare a activității în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală:a) asigură coordonarea activității instituțiilor competente în protecția drepturilor de proprietate intelectuală pentru eficientizarea combaterii criminalității în domeniu;b) examinează soluțiile dispuse de parchete în cauzele penale având ca obiect încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea uniformizării practicii judiciare;c) coordonează activitatea de specializare a procurorilor desemnați cu soluționarea cauzelor penale având ca obiect protecția drepturilor de proprietate intelectuală;d) elaborează buletinul jurisprudenței în domeniu;e) întocmesc evaluarea anuală și semestrială a stării infracționale în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală;f) elaborează metodologii privind tehnicile și metodele specifice de investigare a infracțiunilor în acest domeniu;g) asigură difuzarea către parchete a materialelor elaborate;h) participă la întocmirea și dezbaterea proiectelor de modificare a actelor normative în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;i) formulează propuneri către conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea eficientizării aplicării legislației în domeniu;j) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Serviciul pentru coordonarea activității Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală este condus de un procuror șef serviciu. (la 27-05-2015, Art. 22 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Secţiunea a 4-a Serviciul tehnic (la 11-06-2018, Capitolul II din Titlul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.337/C din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 iunie 2018 )  +  Articolul 22^1Atribuțiile Serviciului tehnic(1) Serviciul tehnic exercită atribuțiile privind activitățile de supraveghere tehnică prevăzute de art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, în condițiile legii.(2) Serviciul tehnic este condus de un procuror șef serviciu, care exercită următoarele atribuții:a) coordonează, controlează și îndrumă activitatea personalului din cadrul serviciului, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsurile care se impun;b) propune conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție detașarea și numirea ofițerilor și agenților de poliție judiciară în cadrul serviciului;c) exercită orice alte atribuții prevăzute de legi, regulamente și ordine sau stabilite din dispoziția conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. (la 11-06-2018, Secțiunea a 4-a a Capitolului II din Titlul III a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.337/C din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 iunie 2018 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 27-05-2015, Art. 23 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Articolul 24Abrogat. (la 27-05-2015, Art. 24 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Articolul 24^1Specialiștii în analiza informațiilor și percheziții informaticeÎn cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică își desfășoară activitatea specialiști în analiza informațiilor și percheziții informatice, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală, care au următoarele atribuții:a) analizează, la solicitarea procurorului, informațiile specifice domeniului tehnologiei informației colectate, în condițiile legii, în cursul urmăririi penale;b) efectuează, în prezența procurorului sau a organului de cercetare penală, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală, percheziții în sistemele informatice;c) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente și ordine sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior, în condițiile legii. (la 11-06-2018, Capitolul II din Titlul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.337/C din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 iunie 2018 )  +  Capitolul III Secția judiciară  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Secției judiciare  +  Articolul 25Structura Secției judiciareÎn cadrul Secției judiciare, funcționează:A. Serviciul judiciar penal:a) Biroul de recursuri penale în interesul legii;b) Biroul de reprezentare.B. Serviciul judiciar civil:a) Biroul de recursuri civile în interesul legii;b) Biroul de reprezentare.  +  Articolul 26Conducerea Secției judiciare și atribuțiile acesteia(1) Secția judiciară exercită atribuțiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu desfășurarea activității judiciare penale și civile și coordonează activitatea judiciară desfășurată de celelalte parchete.(2) Secția judiciară este condusă de un procuror șef secție, ajutat de un procuror șef secție adjunct.(3) Procurorul șef secție are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din cadrul secției, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsurile care se impun pentru desfășurarea corespunzătoare a acesteia;b) repartizează spre soluționare lucrările înregistrate în secție potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplică în mod corespunzător;c) stabilește atribuțiile manageriale delegate procurorului șef secție adjunct;d) analizează legalitatea și temeinicia soluțiilor adoptate sau propuse de procurori;e) organizează și programează participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale și civile la Înalta Curte de Casație și Justiție și la Curtea Constituțională, potrivit legii și ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;f) analizează cazurile de aplicare neunitară a unor dispoziții legale în practica instanțelor de judecată și informează conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea declarării recursului în interesul legii;g) coordonează întocmirea analizei activității judiciare în cauzele penale și civile;h) soluționează sesizările și reclamațiile în legătură cu activitatea judiciară penală și civilă;i) elaborează semestrial programul de activitate al secției, asigură și urmărește realizarea integrală a obiectivelor și a acțiunilor în termenele prevăzute;j) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(4) Procurorul șef secție adjunct are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor manageriale delegate de procurorul șef secție;b) soluționează lucrările repartizate de procurorul șef secție și de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;c) exercită atribuțiile procurorului șef secție, în absența acestuia;d) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de procurorul șef secție ori de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(5) Procurorul șef serviciu și procurorul șef birou exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 18 alin. (5).  +  Secţiunea a 2-a Serviciul judiciar penal  +  Articolul 27Conducerea serviciuluiServiciul judiciar penal este condus de un procuror șef serviciu.  +  Articolul 28Biroul de recursuri penale în interesul legii(1) Procurorii din cadrul Biroului de recursuri penale în interesul legii au următoarele atribuții:a) examinează, din oficiu sau la propunerea parchetelor, la cererea ministrului justiției ori la cererea petiționarilor, după caz, hotărârile judecătorești definitive pronunțate în cauze penale, în vederea exercitării recursului în interesul legii, în cazul în care se face dovada existenței unei practici judiciare neunitare;b) examinează cererile de revizuire întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și fac propuneri corespunzătoare, potrivit legii, conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;c) analizează cauzele cu inculpați arestați preventiv în care instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri definitive de achitare și propun măsuri corespunzătoare conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;d) analizează chestiunile de drept care au primit o soluționare diferită din partea instanțelor judecătorești;e) elaborează puncte de vedere și note de studii în probleme de drept controversate care nu implică promovarea unui recurs în interesul legii;f) propun introducerea și întocmesc proiecte de recurs în interesul legii;g) din dispoziția procurorului general, motivează cererile de strămutare a judecării unor cauze penale;h) analizează cererile formulate de participanții la procesele penale în legătură cu activitatea judiciară și propun măsuri corespunzătoare;i) întocmesc comunicările, evidențele, informările sau lucrările dispuse prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau din dispoziția conducerii secției;j) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Biroul de recursuri penale în interesul legii este condus de un procuror șef birou.  +  Articolul 29Biroul de reprezentare(1) Procurorii din cadrul Biroului de reprezentare au următoarele atribuții:a) participă la judecarea cauzelor penale, potrivit legii;b) exercită căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile prevăzute de lege;c) participă la soluționarea de către Curtea Constituțională a excepțiilor de neconstituționalitate în cauzele penale, potrivit legii;d) evidențiază problemele controversate de aplicare a legii penale, apărute cu ocazia judecării cauzelor penale la Înalta Curte de Casație și Justiție sau la soluționarea de către Curtea Constituțională a excepțiilor de neconstituționalitate în cauzele penale, și propun promovarea recursului în interesul legii atunci când se constată aplicarea neunitară a unor dispoziții legale;e) întocmesc comunicările, evidențele, informările sau lucrările dispuse prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori din dispoziția conducerii secției;f) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Biroul de reprezentare este condus de un procuror șef birou.  +  Secţiunea a 3-a Serviciul judiciar civil  +  Articolul 30Conducerea serviciuluiServiciul judiciar civil este condus de un procuror șef serviciu.  +  Articolul 31Biroul de recursuri civile în interesul legii(1) Procurorii din cadrul Biroului de recursuri civile au următoarele atribuții:a) analizează, din oficiu, la propunerea parchetelor sau la cererea ministrului justiției, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în cauzele civile, în vederea exercitării recursului în interesul legii, în cazul în care se face dovada existența unei practici neunitare;b) propun introducerea și întocmesc proiecte de recurs în interesul legii;c) elaborează puncte de vedere și note de studiu în probleme de drept controversate care nu implică promovarea unui recurs în interesul legii;d) motivează cererile de strămutare în cauzele prevăzute de lege;e) soluționează cererile în legătură cu activitatea judiciară formulate de participanții în procesele civile;f) întocmesc comunicările, evidențele, informările sau lucrările dispuse prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori din dispoziția conducerii secției;g) asigură evidența cauzelor civile având ca obiect acțiunile formulate în baza dispozițiilor art. 538-542 din Codul de procedură penală, analizează problemele de drept dezbătute și informează parchetele asupra acestora;h) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Biroul de recursuri civile este condus de un procuror șef birou.  +  Articolul 32Biroul de reprezentare(1) Procurorii din cadrul Biroului de reprezentare au următoarele atribuții:a) participă la judecarea cauzelor civile în cazurile prevăzute de lege, precum și de ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești, în condițiile legii;c) participă la soluționarea de către Curtea Constituțională a excepțiilor de neconstituționalitate în cauzele civile și în alte cauze, potrivit legii;d) evidențiază problemele controversate de aplicare a legii civile, apărute cu ocazia judecării cauzelor civile la Înalta Curte de Casație și Justiție sau la soluționarea de către Curtea Constituțională a excepțiilor de neconstituționalitate în cauzele civile, și propun promovarea recursului în interesul legii atunci când se constată aplicarea neunitară a unor dispoziții legale;e) întocmesc comunicările, evidențele, informările sau lucrările dispuse prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori din dispoziția conducerii secției;f) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Biroul de reprezentare este condus de un procuror șef birou.  +  Capitolul IV Secția de resurse umane și documentare  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Secției de resurse umane și documentare  +  Articolul 33Structura Secției de resurse umane și documentareÎn cadrul Secției de resurse umane și documentare funcționează:A. Serviciul de documentare și statistică judiciară;B. Serviciul de organizare și resurse umane;C. Serviciul de registratură generală, grefă, arhivă și relații cu publicul. (la 27-05-2015, Art. 33 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Articolul 34Conducerea Secției de resurse umane și documentare și atribuțiile acesteia(1) Secția de resurse umane și documentare exercită atribuțiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind structura și organizarea parchetelor, evidența personalului Ministerului Public și administrarea carierei acestuia, precum și atribuțiile privind activitatea de analiză, studii și documentare juridică, de cunoaștere a cauzelor care generează și a condițiilor care favorizează criminalitatea, de centralizare și prelucrare a datelor statistice și pe cele privind protecția minorilor, de registratură și arhivă și coordonează aceste activități desfășurate de celelalte parchete.(2) Secția este condusă de un procuror șef secție, ajutat de un procuror șef secție adjunct.(3) Procurorul șef secție are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din cadrul secției, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsurile care se impun pentru desfășurarea corespunzătoare a acesteia;b) stabilește atribuțiile manageriale delegate procurorului șef secție adjunct;c) repartizează procurorilor și celuilalt personal din subordine, spre soluționare, lucrările înregistrate în secție, potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplică în mod corespunzător;d) colaborează, în condițiile legii, cu conducerile parchetelor cu privire la selecționarea, încadrarea, evaluarea și perfecționarea profesională a personalului, cu excepția procurorilor;e) asigură legătura cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cât și cu alte instituții publice, în vederea realizării atribuțiilor specifice activității de resurse umane;f) desemnează grefierii cu atribuții privind primirea și înregistrarea corespondenței, potrivit legii;g) ia măsuri pentru asigurarea primirii de la Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în ziua publicării, a monitoarelor oficiale în care sunt publicate acte normative care prezintă interes pentru activitatea parchetelor, decizii ale Curții Constituționale și ale Curții Europene a Drepturilor Omului;h) elaborează semestrial programul de activitate al secției, asigură și urmărește realizarea integrală a obiectivelor și a acțiunilor în termenele prevăzute;i) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(4) Procurorul șef secție adjunct are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor manageriale delegate de procurorul șef secție;b) soluționează lucrările repartizate de procurorul șef secție și de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;c) exercită atribuțiile procurorului șef secție, în absența acestuia;d) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de procurorul șef secție ori de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(5) Procurorul șef serviciu exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 18 alin. (5). (la 27-05-2015, Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Secţiunea a 2-a Serviciul de documentare și statistică judiciară  +  Articolul 35Atribuții și conducere(1) Procurorii din cadrul Serviciului de documentare și statistică judiciară au următoarele atribuții:A. Atribuții de documentare:a) studiază modul de aplicare a legii în domeniile de competența structurilor de parchet din cadrul Ministerului Public, identifică situațiile de aplicare greșită sau neunitară a unor dispoziții legale, elaborează note de studiu cu privire la problemele de drept controversate și formulează propuneri de soluționare a acestora, pe care le prezintă conducerii secției și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) elaborează lucrări cu caracter teoretic și practic și acordă sprijinul științific necesar direcțiilor, secțiilor, serviciilor și birourilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și parchetelor din subordinea acestuia;c) editează trimestrial revista «Pro Lege» și asigură difuzarea acesteia la toate parchetele și instituțiile interesate, din țară și din străinătate;d) colaborează cu Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe pentru cunoașterea legislației și a sistemelor judiciare ale altor țări, în special ale celor din Uniunea Europeană, și întocmește lucrări de sinteză privind rolul, atribuțiile și perspectivele Ministerului Public în contextul european;e) elaborează proiectul Regulamentului de ordine interioară al parchetelor și propun, când este cazul, modificarea și completarea acestuia, potrivit normelor de tehnică legislativă;f) elaborează proiectele ordinelor cu caracter normativ ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ale altor acte normative și propun, când este cazul, modificarea, completarea și abrogarea acestora, potrivit normelor de tehnică legislativă;g) țin evidența ordinelor cu caracter normativ ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și le comunică Consiliului Superior al Magistraturii;h) elaborează observații și propuneri la proiectele de legi și alte acte normative în legătură cu activitatea Ministerului Public;i) propun procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție criteriile care trebuie să stea la baza constituirii sistemului informațional din cadrul Ministerului Public și măsuri pentru actualizarea acestuia, atunci când se impune;j) coordonează activitatea de documentare juridică la nivelul Ministerului Public;k) studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea și prezintă conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție propuneri în vederea eliminării acestora, precum și pentru modificarea legislației în domeniu;l) întocmesc anual analiza principalilor indicatori de calitate ai activității Ministerului Public, pe baza informărilor primite de la structura competentă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de la parchetele de pe lângă curțile de apel;m) asigură difuzarea către toate structurile de parchet a materialelor realizate în îndeplinirea activităților prevăzute în această secțiune, inclusiv publicarea pe site-ul Ministerului Public;n) asigură publicarea pe site-ul Ministerului Public a materialelor de interes pentru activitatea parchetelor realizate și de alte structuri ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;o) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute în legi speciale sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.B. Atribuții de statistică judiciară:a) centralizează, prelucrează și arhivează informațiile și datele statistice privind activitatea parchetelor;b) stabilește, în colaborare cu alte structuri din cadrul Ministerului Public, Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii, indicatorii statistici privind activitatea parchetelor și nomenclatorul de infracțiuni, elaborează proiectul formularelor statistice privind activitatea parchetelor și pe cel al ghidului de completare a formularelor statistice, pe care le supune spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii;c) îndrumă activitatea de statistică judiciară a parchetelor din cadrul Ministerului Public;d) asigură documentarea și instruirea personalului Ministerului Public în domeniul statisticii judiciare;e) furnizează datele statistice și materialele de specialitate solicitate de structurile din cadrul Ministerului Public, Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii;f) furnizează date statistice Institutului Național de Statistică, autorităților și instituțiilor publice naționale ori altor organisme interne și internaționale interesate;g) furnizează rapoarte statistice pentru întocmirea proiectului Raportului anual de activitate al Ministerului Public;h) întocmește semestrial și anual Analiza indicatorilor statistici privind activitatea Ministerului Public, documentarul indicatorilor statistici ai activității Ministerului Public și documentarul stării infracționale;i) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Serviciul de documentare și statistică judiciară este condus de un procuror șef serviciu.(3) În cadrul Serviciului de documentare și statistică judiciară funcționează biblioteca. Personalul din cadrul bibliotecii organizează și gestionează fondul documentar al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit dispozițiilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale regulamentului propriu, aprobat prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(4) Personalul din cadrul bibliotecii se subordonează procurorului șef al Serviciului de documentare și statistică judiciară. (la 27-05-2015, Art. 35 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Articolul 36Abrogat. (la 27-05-2015, Art. 36 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Articolul 37Abrogat. (la 27-05-2015, Art. 37 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Articolul 38Abrogat. (la 27-05-2015, Art. 38 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Secţiunea a 3-a Serviciul de organizare și resurse umane  +  Articolul 39Atribuții și conducere(1) Personalul din cadrul Serviciului de organizare și resurse umane are următoarele atribuții:a) organizează și ține la zi evidența procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia, a funcționarilor publici și a personalului contractual al parchetelor, în raport cu numărul de posturi prevăzut în statele de funcții și de personal ale Ministerului Public;b) evaluează, cel puțin o dată pe an, volumul de activitate al parchetelor și propune procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi;c) stabilește elementele de bază ale structurii organizatorice a parchetelor, respectiv descrierea și cerințele posturilor, interdependența dintre funcțiile de conducere și cele de execuție, relațiile organizaționale și alte elemente;d) centralizează informațiile privind responsabilitățile pe care le are Ministerul Public în domeniul resurselor umane;e) pune în aplicare ordinele și deciziile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și ale procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, în domeniul resurselor umane și asigură informarea personalului din parchete cu privire la acestea;f) comunică Consiliului Superior al Magistraturii ordinele și deciziile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind cariera procurorilor;g) supune spre aprobare măsurile metodologice și organizatorice privind circulația proiectelor de ordine din sfera de competență a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și constituirea unei evidențe speciale a acestora, inclusiv în format electronic;h) întocmește dosarele de pensionare pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și documentația cerută de lege pentru actualizarea sau recalcularea pensiilor;i) întocmește, completează și păstrează Registrul opis alfabetic de evidență a salariaților (R 41) pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;j) participă în comisiile de concurs și în cele de soluționare a contestațiilor privind funcționarii publici, personalul auxiliar de specialitate și cel conex acestuia, precum și personalul contractual, stabilite prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;k) coordonează întocmirea și actualizarea fișelor posturilor pentru personalul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile legii;l) întocmește și actualizează propunerile privind statele de funcții și de personal ale parchetelor din cadrul Ministerului Public, cu excepția Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;m) organizează și coordonează activitatea de evaluare a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia, a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;n) asigură evidențierea, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea documentelor repartizate serviciului, potrivit legii și Nomenclatorului arhivistic;o) eliberează și ține evidența legitimațiilor de serviciu și a cartelelor de acces;p) redactează și prezintă procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție proiectele de ordine de delegare a procurorilor din structurile Ministerului Public, cu excepția Direcției Naționale Anticorupție, precum și a deciziilor de delegare a personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia și a altor categorii de personal din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;q) organizează examenele și concursurile pentru recrutarea și promovarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia, a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;r) întocmește proiectele ordinelor sau, după caz, ale deciziilor de numire, promovare, detașare, trecere în alte sectoare de activitate, transfer sau eliberare din funcție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, a funcționarilor publici, a personalului contractual și a personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;s) efectuează cercetarea prealabilă în cazul sesizării comiterii unor abateri disciplinare de către personalul auxiliar de specialitate și celui conex acestuia, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, întocmește actul de constatare și propune, dacă este cazul, aplicarea unor sancțiuni disciplinare categoriilor de personal respective;t) întocmește și prezintă procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție proiectele ordinelor de stabilire a drepturilor salariale și a altor drepturi ale procurorilor de la toate parchetele, a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, ale deciziilor de stabilire a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia încadrat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și contractele de muncă și deciziile/ordinele de stabilire a drepturilor salariale ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;u) calculează drepturile bănești cuvenite procurorilor, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, funcționarilor publici, personalului contractual, personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia, ca urmare a majorărilor survenite, a încetării suspendării activității, a pensionării și a recalculării pensiilor, în condițiile legii;v) examinează contestațiile procurorilor și ale celorlalte categorii de personal cu privire la acordarea drepturilor salariale;v^1) păstrează evidența și datele de contact ale tuturor categoriilor de personal pensionat care beneficiază de pensia de serviciu și informează aceste persoane ori de câte ori intervin modificări ale bazei de calcul, în sensul majorării indemnizației de încadrare brută lunară pe care o are un procuror sau grefier în activitate, în situațiile prevăzute de lege; (la 21-10-2016, Articolul 39 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.624/C din 13 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 ) w) exercită atribuțiile care derivă din aplicarea dispozițiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative ce cuprind reglementări referitoare la această categorie profesională;x) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Serviciul de organizare și resurse umane este condus de un procuror șef serviciu.  +  Secţiunea a 4-a Serviciul de registratură generală, grefă, arhivă și relații cu publicul  +  Articolul 40Atribuții și conducere(1) Personalul din cadrul Serviciului de registratură generală, grefă, arhivă și relații cu publicul are următoarele atribuții:a) înregistrează și distribuie corespondența adresată procurorului general, prim- adjunctului procurorului general și adjunctului procurorului general, precum și structurilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) înregistrează, analizează și distribuie celorlalte parchete corespondența de competența lor, trimisă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, încunoștințând în acest sens petenții;c) trimite altor autorități și instituții publice corespondența greșit îndreptată către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, încunoștințând în acest sens petenții;d) organizează și coordonează activitatea de primire, înregistrare, repartizare, circulație și păstrare a lucrărilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;e) realizează activitățile de arhivă, potrivit legii;f) organizează activitatea de relații cu publicul, conform art. 142;g) primește și înregistrează sesizările penale, alte plângeri, cereri, memorii și petiții ale persoanelor fizice și reprezentanților persoanelor juridice;h) aduce la cunoștință conducerii secției problemele deosebite apărute în cadrul activității de relații cu publicul, în scopul informării de îndată a conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;i) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Serviciul de registratură generală, grefă, arhivă și relații cu publicul este condus de un procuror șef serviciu.  +  Capitolul V Secția parchetelor militare  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Secției parchetelor militare  +  Articolul 41Structura Secției parchetelor militareÎn cadrul Secției parchetelor militare, funcționează:A. Serviciul de urmărire penală și judiciar:a) Biroul de urmărire penală;b) Biroul judiciar. (la 11-06-2018, Litera A. din Articolul 41 , Secțiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.337/C din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 iunie 2018 ) B. Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar și administrativ:a) Biroul economico-financiar, contabilitate și administrativ;C. Compartimentul de documente clasificate.  +  Articolul 42Conducerea Secției parchetelor militare și atribuțiile acesteia(1) Secția parchetelor militare exercită atribuțiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu activitatea de urmărire penală și activitatea de criminalistică, precum și cele în legătură cu participarea la ședințele de judecată în cauzele penale având ca obiect infracțiuni săvârșite de militari desfășurate de parchetele militare.(2) Secția este condusă de un procuror militar șef secție, ajutat de un procuror militar șef secție adjunct.(3) Procurorul militar șef secție are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează, îndrumă și răspunde de activitatea personalului din cadrul secției, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsurile necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a acesteia;b) stabilește atribuțiile manageriale delegate procurorului militar șef secție adjunct;c) dispune măsurile necesare pentru păstrarea în condiții de confidențialitate a Registrului de evidență privind metodele speciale de supraveghere și cercetare (R-6), a Registrului special privind măsurile de protecție a persoanelor vătămate, părților civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor și a colaboratorilor (R-7), a suporturilor care conțin rezultatul activităților de supraveghere tehnică, precum și a altor documente care impun păstrarea în astfel de condiții, fără să constituie documente clasificate;d) repartizează procurorilor spre soluționare dosarele penale și celelalte lucrări înregistrate în secție potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplică în mod corespunzător;e) îndrumă procurorii militari din cadrul parchetelor militare în activitatea de urmărire penală și de supraveghere a actelor de cercetare penală efectuate de organele de cercetare penală speciale;f) propune procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție înființarea/desființarea de servicii, birouri sau alte compartimente de specialitate în cadrul parchetelor militare, precum și măsuri de îmbunătățire a activității parchetelor militare;g) propune delegarea procurorilor militari;h) stabilește, cu avizul conform al Serviciului de tehnologia informației din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, numărul informaticienilor de la parchetele militare;i) este ordonator terțiar de credite pentru parchetele militare, în finanțarea ordonatorului principal, care este ministrul apărării naționale;j) asigură implementarea strategiilor naționale și sectoriale în domeniul justiției la parchetele militare;k) elaborează semestrial programul de activitate al secției, asigură și urmărește realizarea integrală a obiectivelor și acțiunilor în termenele prevăzute;l) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de procurorul general al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(4) În exercitarea atribuțiilor care îi revin, procurorul militar șef secție emite ordine sau dispoziții cu caracter intern.(5) Procurorul militar șef secție adjunct are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din cadrul secției în raport de atribuțiile manageriale delegate de procurorul șef secție;b) soluționează lucrările repartizate de procurorul șef secție și de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;c) exercită atribuțiile procurorului militar șef secție, în absența acestuia;d) exercită orice alte atribuții prevăzute în legi și regulamente sau stabilite de procurorul șef secție ori de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(6) Procurorul militar șef serviciu și procurorul militar șef birou exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 18 alin. (5).  +  Secţiunea a 2-a Serviciul de urmărire penală și judiciar  +  Articolul 43 Conducerea serviciuluiServiciul de urmărire penală și judiciar este condus de un procuror militar șef serviciu. (la 11-06-2018, Articolul 43 din Secțiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.337/C din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 iunie 2018 )  +  Articolul 43^1Biroul de urmărire penală(1) Procurorii militari din cadrul Biroului de urmărire penală au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competența Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în care unul dintre subiecții activi ai infracțiunii este militar, prevăzute la art. 56 alin. (4) și (5) raportat la art. 40 alin. (1) din Codul de procedură penală sau preluate de la parchetele militare ierarhic inferioare, în condițiile prevăzute de lege;b) din dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, analizează plângerile formulate împotriva măsurilor dispuse și a actelor de urmărire penală efectuate de procurorul general militar al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București ori a soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse de acesta și propun măsuri corespunzătoare, potrivit legii;c) exercită atribuțiile prevăzute în art. 20 alin. (1) lit. c) și d) în cauzele de competență proprie;d) întocmesc lucrările în legătură cu cererile de asistență judiciară internațională, potrivit legii;e) îndrumă procurorii militari de la parchetele militare care efectuează activități de urmărire penală și supraveghere a cercetărilor penale efectuate de organele de cercetare penală specială;f) asigură folosirea eficientă a mijloacelor tehnice criminalistice și îndrumă, în acest sens, procurorii militari de la parchetele militare;g) analizează cauzele în care procurorii militari au dispus clasarea față de inculpații arestați preventiv și propun măsuri corespunzătoare;h) organizează activități comune cu Ministerul Apărării Naționale și celelalte structuri militare pentru prevenirea și combaterea criminalității, precum și pentru stabilirea cauzelor care generează sau favorizează criminalitatea în rândul personalului militar și salariaților civili ai structurilor militarizate, conform art. 102 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constând în conferințe, seminare și alte acțiuni de colaborare sau cooperare;i) centralizează și analizează datele și informațiile rezultate în urma acțiunilor de îndrumare și cooperare, precum și pe cele privind evenimentele la care se deplasează procurorii militari;j) întocmesc analiza fenomenului infracțional și evoluția indicatorilor statistici, pe baza datelor proprii și a celor primite de la parchetele militare;k) elaborează metodologii criminalistice pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor de competența parchetelor militare;l) organizează, pe baza datelor statistice proprii și a celor primite de la parchetele militare, activitatea de cercetare criminologică, precum și de valorificare a rezultatelor cercetării cauzelor care generează și a condițiilor care favorizează criminalitatea în rândul personalului militar și salariaților civili ai structurilor militarizate;m) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția conducerii secției și a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) În cadrul Biroului de urmărire penală își desfășoară activitatea specialiști în analiza informațiilor și percheziții informatice, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală, care exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 24^1.(3) Biroul de urmărire penală este condus de un procuror militar șef birou. (la 11-06-2018, Secțiunea a 2-a din Capitolul V , Titlul III a fost completata de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.337/C din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 iunie 2018 )  +  Articolul 43^2Biroul judiciar(1) Procurorii militari din cadrul Biroului judiciar au următoarele atribuții:a) participă la judecarea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a cauzelor privind infracțiunile săvârșite de militari, cu înștiințarea prealabilă a instanței și a Secției judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) exercită căile de atac, potrivit legii, împotriva hotărârilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în cauzele penale judecate cu participarea procurorilor militari;c) analizează hotărârile judecătorești penale definitive în care problemele de drept au fost soluționate diferit și fac propuneri motivate pentru promovarea recursului în interesul legii;d) analizează cauzele cu inculpați arestați preventiv în care procurorii militari au dispus trimiterea în judecată, iar instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri definitive de achitare, restituire sau trimitere la procuror, precum și cauzele în care s-a dispus, prin hotărâri definitive, punerea în libertate a unor inculpați trimiși în judecată în stare de arest preventiv de către procurorii militari;e) îndrumă procurorii militari de la parchetele militare care efectuează activitate judiciară; f) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția conducerii secției și a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Biroul judiciar este condus de un procuror militar șef birou. (la 11-06-2018, Secțiunea a 2-a din Capitolul V , Titlul III a fost completată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.337/C din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 iunie 2018 )  +  Secţiunea a 3-a Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar și administrativ  +  Articolul 44Atribuții și conducere(1) Personalul din cadrul Serviciului de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar și administrativ are următoarele atribuții:a) întocmește proiectele de ordin privind stabilirea drepturilor salariale și a altor drepturi cuvenite procurorilor militari și personalului auxiliar de specialitate, personalului militar, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul secției și al parchetelor militare;b) redactează proiectele de ordin privind delegarea unor procurori militari, precum și lucrările pentru Ministerul Apărării Naționale referitoare la acordarea gradelor, avansarea în grad, acordarea de distincții militare, trecerea în rezervă și pensionarea procurorilor militari și a personalului militar;c) întocmește proiectele contractelor de muncă ale personalului auxiliar de specialitate, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul secției și al parchetelor militare;d) examinează contestațiile procurorilor militari și ale celorlalte categorii de personal cu privire la acordarea drepturilor salariale și propun măsuri;e) organizează examenele și concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de grefier și promovarea personalului auxiliar de specialitate în cadrul secției, precum și examenele sau concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul secției și al parchetelor militare, respectiv promovarea în grade sau trepte a personalului contractual;f) propune ocuparea prin transfer a unor posturi de personal auxiliar de specialitate și funcționar public vacante la nivelul secției și al parchetelor militare;g) asigură asistență de specialitate în cazul examenelor și concursurilor organizate la nivelul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București pentru personalul auxiliar de specialitate;h) întocmește lucrările de organizare-mobilizare și cele de personal care decurg din reglementările militare;i) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar și administrativ este condus de către un procuror militar șef serviciu.  +  Articolul 45Biroul economico-financiar, contabilitate și administrativ(1) Personalul Biroului economico-financiar și administrativ are următoarele atribuții:a) efectuează analize economice și face propuneri pentru întocmirea capitolului din bugetul de venituri și cheltuieli referitor la Secția parchetelor militare și la parchetele militare;b) asigură plata integrală și la timp a soldelor, salariilor și a celorlalte drepturi bănești cuvenite personalului Secției parchetelor militare, precum și al parchetelor militare;c) întocmește statele de plată, precum și proiectele de ordine de zi pentru alocarea sau, după caz, scoaterea de la drepturile bănești a personalului Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;d) centralizează statele de plată a soldelor, salariilor și a altor drepturi bănești și efectuează reținerile către bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale de stat, precum și a contribuției pentru pensia suplimentară, ajutorul de șomaj și altele, întocmind documentele necesare virării acestora, în cotele și la termenele stabilite pentru personalul Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;e) întocmește și depune documentele privind cheltuielile de personal ale Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;f) calculează, reține și depune garanțiile pentru gestionarii din cadrul Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;g) întocmește documentația necesară calculării pensiilor pentru personalul Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;h) asigură condițiile de păstrare în deplină securitate a banilor și a altor valori, a transportului acestora, precum și de realizare a operațiunilor de casă la Secția parchetelor militare și la parchetele militare;i) întocmește actele justificative de plată a cheltuielilor de delegare, transport, cazare, chirie, precum și actele justificative de decontare a contribuției personale pentru medicamente și servicii medicale pentru personalul Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;j) întocmește actele justificative privind acordarea avansului pentru mărci poștale, taxe poștale, expertize, deplasări, cheltuieli cu utilitățile și altele asemenea;k) organizează evidența operațiunilor economico-financiare ale Secției parchetelor militare și ale parchetelor militare, efectuează controlul privind modul de respectare a dispozițiilor legale referitoare la patrimoniul unității și asigură informațiile necesare cu privire la executarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și gospodărirea mijloacelor financiare și materiale;l) organizează, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și dispozițiilor Direcției financiare din cadrul Ministerului Apărării Naționale, contabilitatea în partidă dublă a activității economico-financiare și de planificare desfășurate la Secția parchetelor militare și la parchetele militare;m) efectuează sau, după caz, coordonează activitățile de inventariere a patrimoniului Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;n) asigură legătura cu instituțiile publice și societățile comerciale ce deservesc Secția parchetelor militare și parchetele militare;o) urmărește realizarea decontărilor cu debitorii și creditorii;p) întocmește și depune darea de seamă contabilă și raportul explicativ;q) realizează documentația necesară obținerii resurselor financiare necesare pentru funcționarea corespunzătoare a Secției parchetelor militare, precum și a parchetelor militare;r) urmărește emiterea notelor de recepție privind bunurile achiziționate de Secția parchetelor militare și de parchetele militare;s) stabilește necesarul de carburanți și lubrifianți, precum și programul de întreținere a tehnicii auto din dotarea Secției parchetelor militare și a parchetelor militare;t) urmărește întocmirea formelor legale de scoatere din inventar a bunurilor degradate, distruse sau transferate, precum și de lichidare a mijloacelor fixe scoase din uz din dotarea Secției parchetelor militare și a parchetelor militare;u) solicită compartimentelor de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale întocmirea proiectelor planurilor de investiții, de reparații capitale și curente pentru Secția parchetelor militare și al parchetelor militare, precum și documentațiile tehnice aferente;v) pregătește documentația necesară pentru achizițiile de bunuri și prestări de servicii pentru Secția parchetelor militare și parchetele militare;w) verifică realitatea consumurilor, precum și cantitățile de materiale din facturile transmise pentru decontare și execută recepția bunurilor achiziționate și a serviciilor prestate pentru Secția parchetelor militare și parchetele militare;x) răspunde de realizarea măsurilor proprii de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor;y) stabilește și asigură necesarul de mijloace fixe, rechizite și obiecte de inventar și alte materiale necesare desfășurării activității Secției parchetelor militare și a parchetelor militare;z) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Biroul economico-financiar și administrativ este condus de un șef birou, ofițer specialist, care exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 63 alin. (3) din prezentul regulament.  +  Secţiunea a 4-a Compartimentul de documente clasificate  +  Articolul 46Atribuții și conducere(1) Personalul din cadrul Compartimentului de documente clasificate are următoarele atribuții:a) efectuează activitățile de primire, înregistrare, redactare, procesare, păstrare, manipulare, multiplicare, transmitere, inventariere, distrugere, arhivare și clasare în mape/dosare a documentelor clasificate;b) execută măsurile dispuse de procurorul militar șef secție și de structura de securitate/funcționarul de securitate sub toate componentele de protecție a informațiilor clasificate și ține evidența lucrărilor întocmite;c) informează ierarhic cu privire la vulnerabilitățile și riscurile identificate în domeniul protecției informațiilor clasificate și sesizează incidentele de securitate;d) îndrumă personalul din structurile similare ale parchetelor militare cu privire la modul de aplicare a măsurilor de protecție a informațiilor clasificate;e) îndeplinește orice alte activități specifice protecției documentelor clasificate, potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Compartimentul de documente clasificate este condus de un procuror militar șef birou, subordonat direct procurorului militar șef secție.  +  Capitolul VI Serviciul de îndrumare și control  +  Articolul 47Atribuții și conducere(1) Serviciul de îndrumare și control exercită atribuțiile în legătură cu controlul ierarhic și alte atribuții ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prevăzute în Codul de procedură penală și legi speciale.(2) Procurorii din cadrul Serviciului de îndrumare și control au următoarele atribuții, din dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:a) în numele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție exercită atribuțiile de control ierarhic specifice acestei funcții;b) analizează plângerile formulate împotriva măsurilor dispuse și a actelor de urmărire penală efectuate de procurorii șefi direcții și secții, precum și plângerile formulate împotriva măsurilor dispuse și a actelor de urmărire penală efectuate de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel ori a soluțiilor dispuse de către aceștia, supuse controlului ierarhic al procurorului general, și propun măsuri de soluționare, potrivit legii;c) analizează conflictele de competență apărute între procurori și propun măsuri de soluționare, potrivit legii;d) analizează cererile de trimitere a unei cauze penale de la un parchet la un alt parchet egal în grad și propun măsuri de soluționare, potrivit legii;e) analizează cererile privind abținerea și recuzarea procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, precum și a procurorilor șefi din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de competența procurorului general, și propun măsuri de soluționare, potrivit legii;f) analizează propunerile de acordare/retragere a avizului conform pentru lucrătorii poliției judiciare și întocmesc documentația aferentă;g) analizează propunerile de acordare/retragere a avizului conform pentru numirea ca organe de cercetare penală speciale a ofițerilor anume desemnați și întocmesc documentația aferentă;h) analizează propunerile de emitere a avizului necesar numirii inspectorilor antifraudă în cadrul Direcției generale de combatere a fraudelor, întocmesc documentația aferentă avizării, precum și a detașării acestora la parchete; analizează propunerile de revocare din funcție a inspectorilor antifraudă și întocmesc documentația aferentă măsurii;i) în conformitate cu dispozițiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuează activități de coordonare și control la parchete și propun măsuri de înlăturare a deficiențelor constatate, inclusiv sesizarea Inspecției judiciare;j) efectuează actele prevăzute în art. 44-49 și art. 51 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care derivă din calitatea procurorului general de titular al acțiunii disciplinare;k) centralizează și analizează datele și informațiile rezultate în urma acțiunilor de coordonare și control;l) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a procurorului șef serviciu.(3) Serviciul de îndrumare și control este condus de un procuror șef serviciu, care exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 18 alin. (5) din prezentul regulament.  +  Capitolul VII Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Serviciului de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe  +  Articolul 48Atribuțiile și conducerea Serviciului de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe(1) Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și îndeplinește activitățile legate de relațiile externe ale Ministerului Public, precum și activitatea de protocol.(2) Procurorii din cadrul Serviciului de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe au următoarele atribuții:A. Atribuții în domeniul cooperării judiciare internaționale:a) controlează și coordonează efectuarea lucrărilor și îndeplinirea obligațiilor ce revin Ministerului Public în domeniul cooperării judiciare internaționale, potrivit legii și convențiilor internaționale la care țara noastră este parte;b) îndeplinesc rolul de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală, în condițiile legii și ale normelor de drept internațional;c) asistă parchetele competente, atunci când este cazul, la formularea și soluționarea cererilor de cooperare judiciară internațională în materie penală din faza de urmărire penală și sprijină, în măsura posibilităților, contactul direct dintre acestea și autoritățile solicitate;d) asigură schimbul de date și informații și urmăresc respectarea procedurilor de lucru cu ofițerii și magistrații de legătură străini acreditați în România sau ai României acreditați în străinătate, implicați în executarea și soluționarea unor cereri de cooperare judiciară internațională;e) asigură cooperarea cu misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, precum și cu misiunile diplomatice și oficiile consulare străine acreditate în România, în realizarea atribuțiilor parchetelor din cadrul Ministerului Public referitoare la activitatea de urmărire penală sau soluționarea unor cereri de cooperare judiciară internațională;f) facilitează cooperarea judiciară în materie penală în faza de urmărire penală;g) asigură îndeplinirea atribuțiilor Rețelei judiciare române și Rețelei judiciare europene, precum și ale altor rețele internaționale cu competențe în domeniul cooperării judiciare internaționale, prin procurorii desemnați să facă parte din aceste structuri;h) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.B. Atribuții în domeniul relațiilor internaționale și programelor:a) întocmesc și supun spre aprobare programul de cooperare dintre Ministerul Public și instituții similare din străinătate sau organisme internaționale;b) pregătesc, în vederea negocierii și semnării, proiectele protocoalelor și programelor de asistență privind cooperarea dintre Ministerul Public și instituții similare din străinătate sau organisme internaționale;c) urmăresc modul de realizare și aplicare a acordurilor, protocoalelor și programelor de asistență în vigoare;d) asigură redactarea lucrărilor care vizează cooperarea Ministerului Public cu instituții și organisme internaționale, pregătesc și furnizează informațiile solicitate de acestea, altele decât cele care fac obiectul unor cereri de cooperare judiciară internațională;e) țin evidența procurorilor care cunosc limbi străine;f) țin evidența procurorilor care au urmat cursuri de pregătire profesională în materia cooperării judiciare internaționale în țară sau în străinătate și a celor care au participat la congrese, conferințe, seminare, cursuri, simpozioane, comisii internaționale, grupuri de lucru sau alte manifestări științifice cu caracter internațional;g) țin evidența procurorilor care îndeplinesc rol de puncte de contact în rețelele de drept penal naționale și internaționale, puncte focale naționale sau internaționale;h) îndeplinesc atribuții de lider de proiect în programele cu finanțare externă nerambursabilă;i) asigură participarea reprezentanților Ministerului Public la diferite evenimente cu caracter internațional și urmăresc întocmirea de rapoarte și informări în legătură cu problemele abordate în cadrul acestora;j) rețin cele mai importante probleme, aspecte și concluzii desprinse din vizitele în străinătate ale reprezentanților Ministerului Public și propun măsuri pentru valorificarea lor în activitatea practică și în revistele de specialitate juridică editate de Ministerul Public și alte instituții publice;k) întocmesc periodic informări și studii în legătură cu reglementările din legislația statelor europene și a altor state și fac propuneri în vederea armonizării legislației interne cu reglementările internaționale;l) efectuează traducerea unor materiale prin traducătorii angajați de care dispune serviciul;m) organizează activitatea de primire în audiență de către conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a unor delegații străine; asigură corespondența oficială cu acestea și pregătesc materialele cuprinzând informațiile necesare;n) răspund de organizarea unor conferințe, seminare, simpozioane și alte asemenea manifestări cu caracter internațional ce se desfășoară în România și care interesează Ministerul Public;o) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.C. Atribuții în domeniul protocolului:a) asigură primirea de către conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a delegațiilor străine care vizitează România, la invitația Ministerului Public sau a altor instituții, și iau măsurile necesare pentru asigurarea traducerii convorbirilor;b) organizează protocolul delegațiilor străine aflate în România la invitația Ministerului Public;c) asigură formalitățile necesare deplasărilor în misiuni oficiale ale reprezentanților Ministerului Public;d) țin legătura cu alte instituții și autorități publice în domeniul comun de activitate, privind asigurarea protocolului la primirea și plecarea delegațiilor străine, precum și a delegațiilor Ministerului Public;e) asigură rezervările și organizarea meselor, a transportului și a cazării delegațiilor străine aflate în România la invitația Ministerului Public, precum și organizarea unor mese oficiale din dispoziția conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ca urmare a solicitării altor instituții sau autorități publice;f) asigură organizarea și buna desfășurare a seminarelor, simpozioanelor, congreselor și a altor activități la care participă conducerea și personalul din cadrul Ministerului Public, inclusiv rezervările și cazarea;g) întocmesc actele necesare privind efectuarea și achiziționarea produselor necesare desfășurării activității de protocol;h) achiziționează produsele și asigură protocolul pentru conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și pentru acțiunile desfășurate cu diferite ocazii;i) întocmesc note de fundamentare și fac propuneri privind cuprinderea în proiectul de buget a cheltuielilor aferente acțiunilor pe care le coordonează;j) întocmesc notele de fundamentare și colaborează cu Biroul de achiziții publice pentru elaborarea Programului anual al achizițiilor publice de bunuri și servicii pentru acțiunile desfășurate la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;k) întocmesc documentele prevăzute de lege privind angajamentele legale, propunerile de angajare a cheltuielilor, angajamentele bugetare și ordonanțările de plată pentru achizițiile publice pe care le efectuează;l) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(3) Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe este condus de un procuror șef serviciu, care exercită următoarele atribuții:a) organizează, coordonează, controlează și răspunde de activitatea personalului din cadrul serviciului;b) repartizează lucrările spre soluționare personalului din subordine potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplică în mod corespunzător;c) asigură obținerea operativă a informațiilor necesare procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în îndeplinirea funcției sale de reprezentant al Ministerului Public în relațiile cu autoritățile publice sau cu persoanele juridice și fizice din străinătate;d) participă la elaborarea și soluționarea lucrărilor complexe sau de importanță deosebită, date în competența serviciului;e) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente, aflate în competența sa ori stabilite de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. (la 27-05-2015, Art. 48 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Articolul 49Abrogat. (la 27-05-2015, Art. 49 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Secţiunea a 2-a Abrogată.(la 27-05-2015 Secțiunea a 2-a a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015)  +  Articolul 50Abrogat. (la 27-05-2015, Art. 50 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Secţiunea a 3-a Abrogată.(la 27-05-2015 Secțiunea a 3-a a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015)  +  Articolul 51Abrogat. (la 27-05-2015, Art. 51 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Secţiunea a 4-a Abrogată.(la 27-05-2015 Secțiunea a 4-a a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015)  +  Articolul 52Abrogat. (la 27-05-2015, Art. 52 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Capitolul VII^1 Abrogat (la 11-06-2018, Capitolul VII^1 din Titlul III a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.337/C din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 iunie 2018 )  +  Articolul 52^1Abrogat. (la 11-06-2018, Articolul 52^1 din Capitolul VII^1 , Titlul III a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.337/C din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 iunie 2018 )  +  Capitolul VIII Serviciul de documente clasificate  +  Articolul 53Atribuțiile Serviciului de documente clasificate(1) Personalul Serviciului de documente clasificate asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor stabilite prin legislația privind documentele și informațiile clasificate pentru toate secțiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu excepția Secției parchetelor militare, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, având următoarele atribuții:a) asigură evidența, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea, inventarierea anuală, arhivarea și alte operațiuni privind documentele clasificate;b) execută măsurile dispuse de structura de securitate/funcționarul de securitate sub toate componentele de protecție a informațiilor clasificate și ține evidența lucrărilor acesteia;c) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de structura de securitate.  +  Articolul 54Conducerea Serviciului de documente clasificate și atribuțiile acesteia(1) Serviciul de documente clasificate este condus de un procuror șef serviciu și funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a structurii de securitate.(2) Procurorul șef serviciu are următoarele atribuții:a) supraveghează, coordonează și verifică activitatea serviciului cu privire la aplicarea regulilor de protecție a informațiilor clasificate și de gestionare a documentelor clasificate;b) consiliază și propune măsuri conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și structurii de securitate în legătură cu aplicarea dispozițiilor privind protecția informațiilor clasificate, inclusiv sub aspectul vulnerabilităților și riscurilor existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate;c) face propuneri privind actualizarea a dispozițiilor normative cu caracter intern vizând protecția informațiilor clasificate, sub toate componentele;d) îndrumă structurile de parchet în ceea ce privește măsurile de protecție a informațiilor clasificate, asigură centralizarea datelor referitoare la protecția informațiilor clasificate privind toate structurile de parchet și prezintă conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție propuneri de remediere a deficiențelor constatate;e) furnizează date statistice privind documentele/informațiile gestionate de Serviciul de documente clasificate, cu aprobarea conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de structura de securitate.  +  Capitolul IX Serviciul de tehnologia informației  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Serviciului de tehnologia informației  +  Articolul 55Structura Serviciului de tehnologia informației(1) Serviciul de tehnologia informației funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) În cadrul Serviciului de tehnologia informației funcționează:A. Compartimentul de aplicații software;B. Compartimentul de resurse hardware și comunicații.  +  Articolul 56Atribuțiile și conducerea Serviciului de tehnologia informației(1) Serviciul de tehnologia informației desfășoară activitățile specifice domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor, denumit în continuare IT C, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și coordonează această activitate la nivelul Ministerului Public, asigurând elaborarea și implementarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public și a sistemului judiciar din România, alături de toate instituțiile implicate.(2) Serviciul de tehnologia informației este condus de un specialist IT șef, care are următoarele atribuții:a) coordonează activitatea IT C în Ministerul Public;b) participă la elaborarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public și a sistemului judiciar din România, alături de toate instituțiile implicate, și asigură implementarea acesteia;c) coordonează proiectele IT C ale Ministerului Public;d) coordonează realizarea, implementarea și exploatarea sistemelor informatice;e) elaborează și monitorizează strategia de dezvoltare a infrastructurii IT C a Ministerului Public; în acest sens, analizează, evaluează, formulează propuneri privind asigurarea necesarului de tehnică de calcul și asigură eficientizarea permanentă a utilizării acesteia;f) monitorizează asigurarea securității informațiilor și protecția împotriva alterării și distrugerii acestora;g) asigură elaborarea, actualizarea și aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;h) coordonează activitatea privind instruirea și specializarea specialiștilor IT;i) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Secţiunea a 2-a Compartimentul de aplicații software  +  Articolul 57Atribuții(1) Specialiștii IT din cadrul Compartimentului de aplicații software au următoarele atribuții:a) creează și întrețin aplicațiile software (realizare, depanare, adaptare, modificare și extindere) ale Ministerului Public;b) instruiesc personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în utilizarea produselor software;c) participă la toate fazele proiectelor privind achiziționarea sau dezvoltarea de aplicații/produse software, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achizițiile publice, recepția produselor, instalarea, darea în exploatare și administrarea acestora;d) proiectează, realizează și administrează bazele de date;e) administrează aplicațiile și serverele pe care sunt instalate, inclusiv accesul la aplicațiile externe;f) furnizează servicii de proxy, e-mail și mesagerie instant pentru utilizatorii din rețelele INTERNET și INTRANET;g) asigură aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în domeniu;h) realizează arhivarea datelor și restaurarea lor în caz de incident;i) asigură asistență tehnică și suport pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și personalul IT de la parchetele din subordine;j) întreține și actualizează site-urile Ministerului Public în rețelele INTERNET și INTRANET;k) asigură securitatea informațiilor și protecția împotriva alterării și distrugerii acestora;l) monitorizează accesul la servicii, aplicații și servere;m) instalează și configurează servere și firewall-uri;n) îndeplinesc orice alte sarcini din dispoziția specialistului IT șef.(2) Specialiștii IT din cadrul compartimentului răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - n).(3) Activitatea Compartimentului de aplicații software este coordonată de un specialist IT desemnat de specialistul IT șef al Serviciului de tehnologia informației.  +  Secţiunea a 3-a Compartimentul de resurse hardware și comunicații  +  Articolul 58Atribuții(1) Specialiștii IT din cadrul Compartimentului de resurse hardware și comunicații au următoarele atribuții:a) participă la toate fazele realizării proiectelor privind achiziționarea de sisteme informatice și achiziționarea de servicii pentru rețelele de calculatoare, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achizițiile publice, recepția sistemelor, instalarea, darea în exploatare și administrarea acestora;b) asigură managementul infrastructurii IT C;c) asigură securitatea informațiilor și protecția împotriva alterării și distrugerii acestora;d) monitorizează desfășurarea activităților în cadrul contractelor de service și întreținere preventivă pentru echipamentele din dotare;e) instalează, configurează și administrează sistemele de operare utilizate în instituție;f) instalează și configurează servere și echipamente de tipul "Storage Area Network" (SAN-uri);g) instalează, configurează stații de lucru, imprimante, scannere și alte echipamente;h) instalează și configurează echipamente de rețea;i) asigură asistență tehnică și suport pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și personalul IT de la parchetele din subordine;j) exploatează și monitorizează sistemul de comunicații de arie extinsă (WAN);k) administrează rețelele locale (LAN);l) monitorizează accesul în cadrul rețelelor (LAN, WAN);m) asigură aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în domeniu;n) îndeplinesc orice alte sarcini din dispoziția specialistului IT șef.(2) Specialiștii IT din cadrul compartimentului răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1).(3) Activitatea Compartimentului de resurse hardware și comunicații este coordonată de un specialist IT desemnat de specialistul IT șef al Serviciului de tehnologia informației.  +  Capitolul XBiroul de informare și relații publice (la 27-05-2015, Titlul capitolului X a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Articolul 59Atribuții și conducere(1) Biroul de informare și relații publice este subordonat direct procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Personalul din cadrul Biroului de informare și relații publice are următoarele atribuții:a) îndeplinește, potrivit legii, activitățile de informare publică;b) întocmește și actualizează anual Buletinul informativ privind liberul acces la informațiile publice, potrivit legii;c) realizează informarea publicului asupra activității Ministerului Public, inclusiv publicarea pe site a acestor informații, și răspunde presei în numele instituției, prin unul sau mai mulți purtători de cuvânt;d) transmite comunicate și buletine de presă, organizează conferințe de presă și interviuri și asigură reprezentarea Ministerului Public la manifestări care privesc activitatea parchetelor;e) prezintă procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cererile de interviuri ale reprezentanților mass-mediei și propune locul și condițiile în care vor fi acordate;f) realizează informarea și documentarea cu privire la activitatea de urmărire penală din care ar putea rezulta date și informații de interes public;g) întocmește proiectele comunicatelor de presă, iar după aprobarea lor de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, le difuzează operativ mass-mediei;h) monitorizează articolele din presa centrală și, cu sprijinul structurilor teritoriale, pe cele din presa locală, cu privire la reflectarea activității Ministerului Public, și întocmește zilnic o notă în acest sens;i) colaborează cu direcțiile, secțiile și celelalte compartimente din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind formularea de răspunsuri la subiectele sau activitățile care pot genera interes din partea opiniei publice, în domeniul de activitate al acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acestea fiind obligate să asigure datele și informațiile solicitate, potrivit art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 ;j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(3) Biroul de informare și relații publice poate fi condus de un procuror desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori de un absolvent al unei facultăți de jurnalistică sau specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen, care exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 18 alin. (5) din prezentul regulament. Conducătorul biroului îndeplinește și funcția de purtător de cuvânt. (la 27-05-2015, Art. 59 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Capitolul XI Biroul juridic  +  Articolul 60Atribuțiile Biroului juridic(1) Biroul juridic asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Ministerului Public, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(2) Personalul Biroului juridic are următoarele atribuții:a) redactează acțiuni, întâmpinări, cereri de chemare în garanție, cereri de intervenție, cereri reconvenționale, cereri de suspendare, contestații la executare, motive de apel sau de recurs, concluzii scrise, referate, note și alte lucrări prevăzute de lege;b) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în cauze în care este parte Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau alte parchete și ia orice alte măsuri necesare apărării intereselor legitime ale instituției, potrivit legii;c) reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, potrivit legii;d) asigură asistență de specialitate juridică în lucrările cu caracter juridic ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, îndrumă și coordonează metodologic activitatea consilierilor juridici de la parchetele de pe lângă curțile de apel;e) colaborează la întocmirea actelor specifice instituției, vizând activitatea Biroului juridic;f) avizează, din punct de vedere al legalității, actele juridice pe care le încheie instituția;g) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite de procurorul ierarhic superior, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 61Conducerea Biroului juridic și atribuțiile acesteia(1) Biroul juridic funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și este condus de un șef birou - consilier juridic, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.(2) Șeful Biroului juridic are următoarele atribuții:a) repartizează personalului din subordine, spre soluționare, lucrările de competența biroului și urmărește soluționarea acestora în mod corespunzător și la termenele stabilite prin lege sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) se informează în permanență despre toate actele normative specifice activității biroului și asigură prelucrarea acestora personalului din subordine;c) săptămânal, lunar și anual, după caz, prezintă conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție volumul de activitate și orice relații care îi sunt solicitate din domeniul său de activitate;d) îl informează pe procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu activitatea desfășurată;e) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Capitolul XII Departamentul economico-financiar și administrativ  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Departamentului economico-financiar și administrativ  +  Articolul 62Structura Departamentului economico-financiar și administrativÎn cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ funcționează:A. Serviciul financiar, salarizare, contabilitate și angajamente bugetare:a) Biroul de contabilitate și angajamente bugetare;B. Serviciul buget și control financiar preventiv propriu;C. Serviciul de investiții și achiziții publice:a) Biroul de achiziții publice;D. Serviciul administrativ, întreținere-deservire și transport:a) Biroul administrativ și întreținere-deservire;b) Compartimentul transporturi și întreținere parc auto;E. Compartimentul intern de prevenire și protecție (la 27-05-2015, Art. 62 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Articolul 63Conducerea Departamentului economico-financiar și administrativ și atribuțiile acesteia(1) Activitatea economico-financiară și administrativă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este realizată de Departamentul economico- financiar și administrativ.(2) Departamentul economico-financiar și administrativ funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și este condus de un manager economic, cu următoarele atribuții:a) conduce, organizează și răspunde de activitatea personalului din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) conduce, organizează și răspunde de procesul de fundamentare, elaborare și prezentare la organele abilitate a proiectului de buget anual întocmit pentru Ministerul Public, la termenele și în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;c) urmărește și răspunde de utilizarea eficientă a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum și a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii;d) asigură și răspunde de respectarea cadrului bugetar, așa cum este definit prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;e) răspunde de organizarea și conducerea contabilității proprii a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de întocmirea și prezentarea la termenele stabilite a situațiilor financiare, potrivit normelor și reglementărilor contabile aplicabile în vigoare;f) asigură efectuarea plății integrale și la timp a drepturilor de natură salarială cuvenite personalului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;g) organizează ținerea evidenței tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea tuturor parchetelor din cadrul Ministerului Public, precum și a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestora;h) organizează, îndrumă și coordonează activitățile de administrare și întreținere- deservire a sediului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și cele referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor, și ia măsuri pentru asigurarea condițiilor materiale în vederea desfășurării corespunzătoare a acestor activități;i) răspunde de organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, în condițiile legii;j) evaluează anual, potrivit legii, performanțele profesionale individuale ale personalului aflat în subordine;k) asigură pregătirea și perfecționarea profesională a personalului din cadrul departamentului, luând măsurile care se impun;l) asigură condițiile necesare implementării și dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial, conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare;m) coordonează elaborarea de norme, instrucțiuni, dispoziții, ordine, decizii pentru activitatea proprie și participă, în raport de activitatea desfășurată, la elaborarea de proiecte de acte normative, ce urmează să fie transmise Ministerului Justiției;n) organizează, îndrumă și coordonează activitățile de prevenire și protecție desfășurate în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ia măsuri pentru asigurarea condițiilor materiale necesare realizării corespunzătoare a acestor activități;o) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Șeful de serviciu și șeful de birou au următoarele atribuții:a) organizează, coordonează, controlează și răspund de activitatea personalului din subordine privind îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor de serviciu;b) repartizează personalului din subordine lucrările de competența serviciului ori biroului și îl îndrumă în vederea soluționării corecte și în termen a acestora;c) soluționează unele lucrări ale serviciului ori biroului, în special, cele cu grad ridicat de complexitate;d) evaluează anual activitatea personalului, conform fișei postului, sarcinilor de serviciu și metodologiei specifice de evaluare;e) fac propuneri pentru premierea sau sancționarea personalului din subordine;f) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul financiar, salarizare, contabilitate și angajamente bugetare  +  Articolul 64Atribuții și conducere(1) Personalul Serviciului financiar, salarizare, contabilitate și angajamente bugetare are următoarele atribuții:A. Atribuții referitoare la operațiunile de trezorerie și casierie:a) urmărește, efectuează și răspunde de execuția plăților, încasărilor și decontărilor de orice fel din fondurile bugetare ori extrabugetare;b) întocmește documentele de plată pentru operațiunile financiare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, și virează sumele cuvenite;c) verifică operațiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;d) efectuează plata drepturilor bănești ale salariaților și răspunde pentru corecta întocmire a formelor de plată;e) verifică și predă zilnic, pentru înregistrare în contabilitate, documentele care stau la baza operațiunilor de încasare și plăți cuprinse în registrul de casă;f) urmărește corectitudinea încasărilor și a efectuării decontărilor cu alți ordonatori de credite și cu persoanele fizice și juridice;g) întocmește și ține evidența documentelor de încasări și plăți prin casierie, precum și a celorlalte valori bănești;h) întocmește situația încasărilor din extrasele conturilor de trezorerie și din registrul de casă;i) asigură fondurile necesare pentru deplasările în țară ale salariaților, ține evidența avansurilor acordate și verifică deconturile, stabilind diferențele de plată/încasare;j) asigură fondurile necesare pentru deplasările în străinătate ale salariaților, ține evidența avansurilor acordate și verifică deconturile, stabilind diferențele de plată/încasare;k) asigură fondurile necesare de cofinanțare națională pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;l) asigură programarea plăților la Trezoreria Statului, conform prevederilor legale;m) încasează și virează la bugetul statului sumele provenite din vânzarea, închirierea, concesionarea bunurilor sau închirierea spațiilor;n) verifică documentele justificative în baza cărora se efectuează plățile din fondurile externe nerambursabile și întocmește documentele de plată;o) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale.B. Atribuții privind obligațiile fiscale:a) răspunde de îndeplinirea obligațiilor fiscale referitoare la taxe și impozite și de contribuția la fondurile speciale;b) întocmește și depune lunar declarațiile privind îndeplinirea obligațiilor de natură fiscală, potrivit legii, și răspunde pentru întocmirea corectă a acestora.C. Atribuții privind relația cu salariații:a) calculează drepturile bănești cuvenite salariaților;b) întocmește documentele pentru plata drepturilor salariale și a altor drepturi bănești care decurg din raporturile de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;c) întocmește și depune lunar declarațiile nominale privind contribuțiile de asigurări sociale, la fondul de sănătate, șomaj și la bugetul de stat;d) eliberează adeverințele solicitate de salariați;e) răspunde, din punct de vedere salarial, de aplicarea ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind încadrarea, promovarea, sancționarea și eliberarea din funcție/desfacerea contractelor de muncă;f) execută deciziile de reținere sau imputare avizate de biroul juridic, privind recuperarea pagubelor cauzate de salariați;g) stabilește și efectuează vărsămintele la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, în termenele prevăzute de lege;h) întocmește dările de seamă statistice lunare și periodice privind indicatorii de muncă și de salarii, asigurând transmiterea acestora către Institutul Național de Statistică;i) urmărește angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor de personal, conform Legii nr. 500/2002privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;j) elaborează puncte de vedere la cererile, sesizările și memoriile primite din partea personalului Ministerului Public privind problematica pe linie de salarizare și alte drepturi ale acestuia, potrivit legii.D. Atribuții privind planificarea, formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor alocate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:a) fundamentează și întocmește proiectul de buget de venituri și cheltuieli, inclusiv proiectul de buget rectificat, conform dispozițiilor Legii nr. 500/2002 , cu modificările și completările ulterioare, precum și altor reglementări în domeniul fiscal-bugetar;b) repartizează pe trimestre bugetul aprobat, potrivit legii;c) întocmește necesarul de credite centralizat și urmărește atât încadrarea plăților în limita creditelor bugetare deschise, cât și disponibilul existent în conturile instituției și face propuneri de retragere, când este cazul;d) analizează situația utilizării creditelor bugetare aprobate și face propuneri de redistribuire, virări de credite sau anulare, în condițiile legii;e) întocmește note, situații și analize privind finanțarea cheltuielilor aprobate prin bugetul instituției, inclusiv a activităților cuprinse în programele și proiectele cu finanțare externă nerambursabilă;f) evidențiază și utilizează veniturile obținute conform normelor legale în vigoare;g) întocmește documentele prevăzute de lege privind propunerile de angajare a cheltuielilor, angajamentele bugetare și ordonanțările de plată, potrivit competențelor sale și reglementărilor din actele de decizie internă, aprobate de conducerea instituției;h) efectuează plăți din creditele bugetare, numai după ce cheltuielile au fost angajate, lichidate și ordonanțate de ordonatorul de credite;i) primește și analizează corespondența referitoare la domeniul de activitate;j) asigură aplicarea legislației în domeniu și aduce la cunoștința conducerii apariția unor situații financiare neprevăzute;k) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Serviciul financiar, salarizare, contabilitate și angajamente bugetare este condus de un șef serviciu. (la 27-05-2015, Art. 64 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Articolul 64^1Biroul de contabilitate și angajamente bugetare(1) Biroul de contabilitate și angajamente bugetare funcționează în cadrul Serviciului financiar, salarizare, contabilitate și angajamente bugetare.(2) Personalul din cadrul Biroului de contabilitate și angajamente bugetare are următoarele atribuții:A. Atribuții referitoare la înregistrările în contabilitate și evidența angajamentelor bugetare:a) asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea și conducerea contabilității și urmărește reflectarea în evidența contabilă a întregului proces al executării bugetului de venituri și cheltuieli, înregistrând cronologic și sistematic toate operațiunile privind patrimoniul instituției;b) înregistrează cronologic în contabilitate operațiunile patrimoniale, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau intrare în instituție, și sistematic în conturile sintetice și analitice, cu ajutorul Registrului jurnal;c) întocmește documentele și efectuează contabilizarea salariilor și a decontărilor cu personalul, precum și a celor privind asigurările de sănătate;d) întocmește registrele contabile obligatorii prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Registru jurnal, Registrul inventar, Cartea mare;e) întocmește evidența contabilă a activelor și stocurilor;f) asigură evidența contabilă a creanțelor;g) asigură evidența contabilă a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale, imobilizărilor în curs și a imobilizărilor financiare;h) asigură evidența contabilă a furnizorilor;i) asigură evidența contabilă a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și conturi asimilate;j) asigură evidența contabilă a conturilor de trezorerie;k) asigură evidența contabilă a fondurilor externe nerambursabile;l) asigură evidența contabilă a fondurilor cu destinație specială;m) asigură evidența contabilă a cheltuielilor;n) asigură evidența contabilă a finanțărilor și a veniturilor;o) asigură evidența rezultatului patrimonial;p) asigură evidența contabilă a conturilor în afara bilanțului;q) ține evidența propunerilor de angajare a cheltuielilor, angajamentelor bugetare, precum și a ordonanțărilor de plată emise de toate compartimentele din cadrul instituției.B. Atribuții referitoare la inventarierea patrimoniului:a) răspunde de organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, asigurând înregistrarea în Registrul inventar a elementelor acestuia, potrivit normelor legale, precum și valorificarea rezultatelor inventarierii;b) inventariază bunurile aparținând altor persoane fizice sau juridice, aflate temporar în incintă, spre păstrare sau în alte scopuri;c) înregistrează în contabilitate diferențele dintre soldurile scriptice corespunzătoare bunurilor respective și stocurile constatate cu ocazia inventarierii, potrivit legii;d) verifică în fapt bunurile care sunt inventariate conform lit. a).C. Atribuții privind evidența patrimoniului, inventarierea și evaluarea elementelor patrimoniale:a) evaluează la valoarea contabilă bunurile, potrivit legii;b) întocmește situația bunurilor depreciate și fără mișcare și înaintează propuneri pentru valorificarea lor;c) stabilește și evaluează, potrivit legii, creanțele și obligațiile, inclusiv pe cele incerte și cele în litigiu, precum și disponibilitățile în devize și propune măsurile corespunzătoare pentru lichidarea lor;d) evaluează la valoarea de utilitate fiecare element din bunurile depreciate, în funcție de utilitatea bunului în instituție și de prețul pieței;e) organizează ținerea evidenței tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea Ministerului Public, precum și a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestuia;f) înregistrează în evidența contabilă rezultatele inventarierii, în baza procesului-verbal de inventariere, aprobat de ordonatorul principal de credite, în conformitate cu prevederile legale;g) analizează și avizează, în limitele competențelor, propunerile formulate de comisia de inventariere privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, casarea și declasarea mijloacelor fixe și a altor bunuri fără mișcare, potrivit reglementărilor legale în vigoare;h) coordonează operațiunile de valorificare a bunurilor prevăzute la lit. e).D. Atribuții referitoare la situațiile lunare, trimestriale și anuale:a) întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale, potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice;b) stabilește totalul sumelor debitoare și creditoare, precum și soldul final al fiecărui cont;c) întocmește lunar balanța de verificare;d) centralizează balanțele lunare de verificare analitică;e) întocmește raportări privind plățile restante, indicatorii de bilanț, execuția cheltuielilor finanțate din fonduri externe nerambursabile ș.a., la termenele și în condițiile prevăzute de lege;f) întocmește situațiile privind monitorizarea cheltuielilor finanțate prin bugetul aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Public, conform dispozițiilor legale în vigoare;g) participă la elaborarea și aprobarea de norme, instrucțiuni și precizări pentru Ministerul Public, referitoare la situațiile financiare, monografiile contabile, planul unitar de conturi.(3) Biroul de contabilitate și angajamente bugetare este condus de un șef birou. (la 27-05-2015, Art. 64^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. )  +  Secţiunea a 3-a Serviciul buget și control financiar preventiv propriu  +  Articolul 65Atribuții și conducere(1) Serviciul buget și control financiar preventiv propriu funcționează ca o structură de sinteză în subordinea managerului economic, având competențe în domeniul elaborării, aprobării, executării și raportării bugetului Ministerului Public, precum și în organizarea și exercitarea, potrivit legii, a activității de control financiar preventiv propriu.(2) Personalul Serviciului buget și control financiar preventiv propriu are următoarele atribuții:A. Atribuții în domeniul elaborării și aprobării bugetului anual și bugetului rectificat al Ministerului Public:a) fundamentează, elaborează și transmite Ministerului Finanțelor Publice proiectul de buget al Ministerului Public, întocmit pe baza propunerilor bugetare transmise de parchetele din subordine, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la procesul bugetar;b) solicită, potrivit legii, avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, privind proiectul de buget elaborat pentru Ministerul Public;c) formulează amendamente la proiectul legii bugetului de stat ce urmează să fie transmise Ministerului Justiției, în vederea susținerii acestora în comisiile parlamentare de specialitate;d) întocmește bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru Ministerul Public, pe baza propunerilor structurii care asigură managementul proiectelor;e) repartizează și supune aprobării bugetul anual și trimestrializarea veniturilor și cheltuielilor Ministerului Public, pe unitățile subordonate; (la 27-05-2015, Lit. e), pct. A , art. 65 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. ) f) fundamentează, elaborează și transmite Ministerului Finanțelor Publice documentația privind propunerile de buget rectificat al Ministerului Public, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor dispoziții legale în domeniul fiscal-bugetar;g) participă la definitivarea proiectului de buget rectificat pentru Ministerul Public, supune aprobării și comunică parchetelor din subordine bugetele rectificate aprobate pe anul în curs, repartizate pe trimestre, conform legii.B. Atribuții referitoare la deschiderile de credite și execuția de casă bugetară:a) întocmește lunar, la nivelul Ministerului Public, cererile pentru deschiderile de credite bugetare și documentația aferentă, pe baza analizei solicitărilor de credite transmise de parchetele subordonate, pe care le înaintează Ministerului Finanțelor Publice la termenele și în condițiile prevăzute de lege;b) analizează, întocmește și înaintează Ministerului Finanțelor Publice documentația de retragere a creditelor bugetare deschise și neutilizate din conturile proprii sau ale parchetelor din cadrul Ministerului Public, urmărind asigurarea unui raport cât mai echilibrat între necesarul de fonduri și nivelul plăților efectuate la finele fiecărei perioade;c) asigură, potrivit limitelor de competență, legătura permanentă cu structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea efectuării verificării disponibilităților bănești existente în conturile proprii și ale parchetelor din cadrul Ministerului Public.C. Atribuții în domeniul execuției bugetare:a) analizează și supune aprobării propunerile transmise de parchetele din cadrul Ministerului Public, de modificare a repartizării bugetului aprobat pe trimestre, în raport de competențele prevăzute de lege;b) analizează și supune aprobării, în condițiile legii, propunerile de virări de credite bugetare și de angajament, transmise de către parchetele din cadrul Ministerului Public;c) întocmește și înaintează Ministerului Finanțelor Publice documentația de anulare a creditelor constatate disponibile în bugetul Ministerului Public și supune aprobării ordonatorului principal de credite bugetele actualizate, pe care le transmite ulterior parchetelor din subordine;d) analizează și întocmește documentația privind includerea în bugetul Ministerului Public a proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă primite în cursul anului bugetar, virările și redistribuirile de credite bugetare și credite de angajament efectuate în funcție de stadiul implementării proiectelor, asigurând transmiterea acestor modificări Ministerului Finanțelor Publice în condițiile stabilite de legea anuală a bugetului de stat, precum și de alte acte normative ce conțin reglementări în domeniu;e) întocmește și transmite Ministerului Finanțelor Publice, la termenele și în condițiile legii, situațiile centralizate privind monitorizarea cheltuielilor finanțate din bugetul aprobat Ministerului Public.D. Atribuții referitoare la situațiile financiare trimestriale și anuale:a) întocmește și depune la Ministerul Finanțelor Publice, situația financiară centralizată pentru Ministerul Public, în conformitate cu prevederile normelor metodologice în vigoare;b) întocmește și transmite instituțiilor abilitate, raportări privind plățile restante, indicatorii de bilanț, execuția cheltuielilor finanțate din fonduri externe nerambursabile ș.a., la termenele și în condițiile prevăzute de lege;c) participă la elaborarea și aprobarea de norme, instrucțiuni, precizări ce conțin reglementări privind situațiile financiare, monografii contabile, planul unitar de conturi al Ministerului Public, în raport de specificul activității desfășurate de către instituție și de cerințele legislative actualizate în domeniile supuse analizei.E. Atribuții în domeniul controlului financiar preventiv propriu:a) organizează, potrivit legii, controlul financiar preventiv propriu la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) exercită viza de control financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operațiuni prevăzute în Cadrul specific, potrivit limitelor de competență și normelor profesionale prevăzute de legislația în vigoare pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;c) coordonează activitatea de control financiar preventiv propriu la nivelul Ministerului Public;d) întocmește, conform legii, rapoarte trimestriale privind activitatea de control financiar preventiv propriu, pe care le transmite Ministerului Finanțelor Publice.F. Alte atribuții repartizate personalului serviciului:a) elaborează și întocmește lucrări de sinteză, situații, note, analize privind finanțarea cheltuielilor alocate parchetelor din cadrul Ministerului Public și a activităților cuprinse în programele și proiectele cu finanțare externă nerambursabilă incluse în bugetul instituției;b) elaborează și implementează unitar rapoarte de analiză și execuție bugetară la nivelul Ministerului Public, utilizând sistemele informatice create în acest sens;c) întocmește rapoartele centralizate la nivelul Ministerului Public, în vederea transmiterii acestora către alte autorități și instituții publice;d) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(3) Serviciul buget și control financiar preventiv propriu este condus de un șef serviciu.  +  Secţiunea a 4-a Serviciul de investiții și achiziții publice  +  Articolul 66Atribuții și conducere(1) Serviciul de investiții și achiziții publice este compartimentul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție specializat în verificarea, avizarea, aprobarea, urmărirea și recepția lucrărilor de investiții, respectiv construcții și reparații capitale, a lucrărilor de reparații curente, efectuate la sediile parchetelor din Ministerul Public, precum și în realizarea achizițiilor publice proprii ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Personalul Serviciul de investiții și achiziții publice are următoarele atribuții:a) participă la achiziționarea echipamentelor necesare parchetelor din cadrul Ministerului Public, oferind asistență tehnică;b) elaborează și prezintă, conform legii, programul de investiții al Ministerului Public, în funcție de obiectivele/proiectele de investiții prioritizate, în vederea cuprinderii cheltuielilor de investiții în proiectul de buget;c) participă la evaluarea ofertelor potențialilor proiectanți, furnizori de echipamente și materiale sau executanți ai lucrărilor de construcții, cu ocazia derulării procedurilor de achiziție specifice, atunci când personalul este desemnat în comisiile proprii, cât și în cele ale celorlalte parchete;d) urmărește și verifică întocmirea studiilor de fezabilitate tehnico-economice pentru investițiile planificate, precum și a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții pentru reparații capitale;e) analizează periodic stadiul fizic al lucrărilor și propune măsuri de încadrare în termenele și bugetele alocate;f) asigură îndrumarea și supravegherea tehnică pentru realizarea investițiilor și întocmește situațiile periodice privind stadiul de realizare a acestora;g) verifică documentațiile tehnico-economice pentru obiectivele/proiectele de investiții, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv, a notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiții incluse la poziția C, «Alte cheltuieli de investiții», după care le supune aprobării, în condițiile legii;h) elaborează strategia în domeniul investițiilor la nivelul Ministerului Public, stabilind prioritățile investiționale și legătura dintre diferite proiecte, precum și criteriile de analiză care determină introducerea în programul de investiții a unor obiective noi, în detrimentul celor aflate în derulare;i) fundamentează necesarul de credite bugetare și credite de angajament pentru cheltuieli de investiții, reparații curente și obiecte de inventar destinate procesului investițional, în vederea cuprinderii acestora în proiectul de buget al Ministerului Public;j) colaborează cu celelalte structuri din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și cu celelalte parchete din Ministerul Public, în vederea cuprinderii în proiectul de buget a cheltuielilor de investiții, altele decât cele finanțate prin bugetul de stat;k) verifică și avizează solicitările de deschideri lunare de credite ale ordonatorilor secundari de credite pentru cheltuieli de investiții, reparații curente și obiecte de inventar destinate procesului investițional;l) întocmește, supune aprobării și transmite ordonatorilor de credite din subordinea Ministerului Public listele cheltuielilor de investiții aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, precum și modificările solicitate și aprobate pe parcursul anului;m) verifică documentațiile tehnico-economice ale lucrărilor de reparații curente, după care le avizează, potrivit legii;n) monitorizează derularea procesului investițional și întocmește centralizat rapoarte lunare de monitorizare pe care le transmite Ministerului Finanțelor Publice, în structura și la termenele prevăzute de lege;o) verifică și avizează, în condițiile legii, propunerile de virări de credite bugetare și/sau credite de angajament neutilizate, între obiectivele/proiectele și categoriile de investiții înscrise în programul de investiții;p) face demersurile legale pentru obținerea avizelor și a aprobărilor necesare de la autoritățile competente, pentru efectuarea lucrărilor de construcții și reparații capitale, după caz;q) colaborează cu alte instituții publice în vederea fundamentării cheltuielilor aferente intervențiilor asupra construcțiilor sau a cheltuielilor de proiectare și execuție, în cazul investițiilor noi, în situația în care instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea își desfășoară activitatea în același sediu;r) participă, prin specialiștii desemnați, la ședințele de avizare ale Comisiei Tehnico- Economice a Ministerului Public, asigurând și secretariatul acestora;s) verifică și propune în cadrul comandamentelor renunțarea la unele dintre lucrările contractate, dacă nu mai sunt necesare, sau executarea de lucrări suplimentare, dacă sunt justificate, cu respectarea prevederilor legale în materie;t) coordonează și verifică activitatea consilierilor tehnici angajați la ordonatorii de credite din cadrul Ministerului Public, precum și a diriginților de șantier pentru lucrările aflate în derulare;u) inițiază proiecte de norme, instrucțiuni și proceduri în domeniul de competență; pe care le supun aprobării, pe cale ierarhică;v) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în legi speciale sau dispuse de procurorul ierarhic superior, potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Serviciul de investiții și achiziții publice este condus de un șef serviciu.  +  Articolul 67Biroul de achiziții publice(1) Biroul de achiziții publice este compartimentul intern aflat în subordinea Serviciului de investiții și achiziții publice, specializat în organizarea, desfășurarea și finalizarea procedurilor de achiziții publice proprii ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Personalul Biroului de achiziții publice are următoarele atribuții:a) centralizează necesarul de achiziții pentru desfășurarea activității Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) elaborează și supune aprobării Programul anual al achizițiilor publice pentru bunuri, servicii și lucrări al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în conformitate cu prevederile aprobate prin legea anuală a bugetului de stat;c) actualizează și supune aprobării Programul anual al achizițiilor publice al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în funcție de modificările intervenite pe parcursul exercițiului bugetar în bugetul aprobat, precum și cu ocazia rectificărilor bugetare anuale;d) organizează, derulează și finalizează procedurile de achiziții publice privind achiziționarea de bunuri materiale, servicii și lucrări prevăzute în Programul anual al achizițiilor publice;e) întocmește evidența dosarelor de achiziții publice, conform legii;f) participă, prin persoane desemnate, ca membri în comisiile de evaluare sau recepție, în conformitate cu ordinele/deciziile conducerii instituției;g) întocmește lunar solicitările privind deschiderea de credite bugetare la naturile de cheltuieli ce intră în sfera sa de competență, în vederea includerii acestora în cadrul propunerilor centralizate la nivelul aparatului propriu al Ministerului Public;h) întocmește documentele prevăzute de lege privind angajamentele legale, propunerile de angajare a cheltuielilor, angajamentele bugetare și ordonanțările de plată, pentru achizițiile publice pe care le efectuează;i) întocmește și transmite raportări privind procedurile de achiziții publice desfășurate, către alte instituții sau autorități publice, în condițiile și la termenele prevăzute de lege;j) urmărește executarea întocmai și la timp a contractelor de lucrări, furnizare și de servicii;k) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(3) Biroul de achiziții publice este condus de un șef birou.  +  Secţiunea a 5-a Serviciul administrativ, întreținere-deservire și transport  +  Articolul 68Atribuții și conducere(1) Serviciul administrativ, întreținere-deservire și transport este compartimentul intern din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție specializat în activitatea de administrare a sediului, de asigurare a întreținerii și deservirii acestuia, de pază și transport, precum și în activitatea de prevenire și stingere a incendiilor. (la 27-05-2015, Alin. (1) al art. 68 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.650/C din 18 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015. ) (2) Serviciul administrativ, întreținere-deservire și transport asigură condițiile materiale necesare desfășurării activității Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(3) Serviciul administrativ, întreținere-deservire și transport este condus de un șef serviciu.  +  Articolul 69Biroul administrativ și întreținere-deservire(1) Personalul Biroului administrativ și întreținere-deservire are următoarele atribuții:a) administrează și gestionează bunurile mobile și imobile din patrimoniul propriu, indiferent de titlul cu care sunt deținute;b) organizează gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor și pieselor de schimb, a carburanților, lubrifianților și a altor valori materiale aflate în dotare și asigură înscrierea numerelor de inventar pe mijloacele fixe;c) urmărește folosirea sau exploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea necesităților instituției, potrivit destinației acestora;d) organizează și controlează modul de ținere a evidenței operative de către gestionari și ia măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor legale de gestionare;e) asigură întreținerea, curățenia și administrarea sediului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;f) organizează întreținerea și efectuarea reparațiilor pentru clădiri, dotări și alte active din patrimoniul instituției, în regie proprie sau cu terți, în cazul lipsei dotărilor și personalului propriu;g) întocmește notele de fundamentare și colaborează cu Biroul de achiziții publice pentru elaborarea Programului anual al achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție referitor la: furnizarea de utilități, servicii de curățenie și întreținere curentă a clădirilor, lucrări și servicii de întreținere-reparații pentru echipamentele, utilajele și instalațiile din dotare, servicii de telefonie și de televiziune prin cablu, servicii de comunicații de date, alte servicii și materiale necesare pentru desfășurarea activităților administrative și de întreținere-deservire, pe baza estimărilor proprii și a solicitărilor fundamentate ale celorlalte compartimente din aparatul propriu al instituției;h) întocmește caietele de sarcini pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări de întreținere-reparații necesare bunei funcționări a instituției;i) monitorizează derularea contractelor de furnizare de bunuri, prestări de servicii și lucrări de reparații-întreținere, care au fost încheiate la solicitarea Biroului administrativ și întreținere-deservire, confirmând îndeplinirea obligațiilor în vederea efectuării plății;j) întocmește, conform legii, documentația privind ordonanțările de plată pentru achizițiile publice inițiate la solicitarea biroului;k) participă la acțiunile de inventariere a bunurilor și valorilor pe care le gestionează și formulează propuneri de noi dotări cu mijloace fixe și obiecte de inventar pentru asigurarea echipamentului de lucru necesar, precum și cu alte bunuri;l) ține evidența tehnico-operativă pe locuri de folosință și pe utilizatori, a activelor fixe și a obiectelor de inventar;m) întocmește periodic referatele pentru procurarea de materiale și obiecte de inventar, pe baza solicitărilor compartimentelor de resort ori din oficiu;n) asigură valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea bunurilor pentru care se obține aprobare;o) depozitează și distribuie mărfurile, piesele de schimb, carburanții, pe care le/îi preia în gestiune și le/îi eliberează pe baza bonurilor de consum;p) verifică periodic modul de gestionare, depozitare și păstrare a materialelor intrate și ieșite din magazie;q) asigură multiplicarea și legarea documentelor necesare Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și necesarul de tipizate utilizate în cadrul activităților specifice Ministerului Public, în situația în care acestea pot fi executate cu tehnica din dotare;r) face propuneri privind proiectul de buget, referitoare la cheltuielile cu bunurile, serviciile și lucrările de reparații-întreținere pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;s) asigură, împreună cu trupele de jandarmi, securitatea și paza sediului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în baza protocolului încheiat cu Ministerul Afacerilor Interne;t) identifică, monitorizează și evaluează factorii de risc specifici;u) stabilește și urmărește îndeplinirea măsurilor și a acțiunilor de prevenire și de apărare împotriva incendiilor;v) încheie contracte, convenții sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgență profesioniste ori voluntare și asigură dotarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor;w) asigură condițiile de funcționare a bufetului de incintă din sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;x) asigură, printr-o întreținere adecvată, buna funcționare a echipamentelor și instalațiilor, precum și menținerea acestora la un nivel tehnic care să respecte cerințele legale, pe toată durata utilizării lor;y) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) În cadrul Biroului administrativ și întreținere-deservire, funcționează formațiile de întreținere-deservire și tipografie conduse de câte un șef formație, precum și formația de pompieri. Aceste formații exercită atribuțiile specifice menționate la alin. (1) și sunt încadrate cu personal contractual.(3) Biroul administrativ și întreținere-deservire este condus de un șef birou.  +  Articolul 70Compartimentul transporturi și întreținere parc auto(1) Personalul Compartimentului transporturi și întreținere parc auto are următoarele atribuții:a) organizează activitatea de exploatare a parcului auto al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) asigură transportul de persoane și materiale, precum și întreținerea și exploatarea în condiții bune și de siguranță a autovehiculelor din dotarea parcului auto al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;c) eliberează foile de parcurs și verifică completarea acestora de către conducătorii auto, cu toate datele necesare întocmirii situațiilor cerute de lege și de procedurile interne;d) întocmește fișa activității zilnice pentru fiecare autovehicul aflat în dotarea sau folosința Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și situațiile privind consumul lunar de carburanți;e) întocmește situația lunară a parcului auto al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pe mărci și tipuri de autovehicule;f) întocmește situația centralizată a parcului auto al parchetelor din cadrul Ministerului Public;g) gestionează bonurile valorice de carburanți auto, pe care le distribuie conducătorilor auto în funcție de necesități și de stocul "la zi" înregistrat în fișa activității zilnice (F.A.Z.);h) monitorizează modul de încadrare al consumului de carburanți auto în limitele stabilite prin acte normative specifice;i) face propuneri privind proiectul de buget, referitoare la cheltuielile de exploatare și de întreținere a parcului auto;j) întocmește notele de fundamentare și colaborează cu Biroul de achiziții publice pentru elaborarea Programului anual al achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție referitor la: prestări de servicii de service auto, prestări de servicii de spălare și curățare autovehicule, servicii de asigurare auto, roviniete auto, carburanți auto, alte servicii și materiale necesare pentru desfășurarea activității de exploatare a parcului auto al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;k) asigură serviciile de inspecție tehnică auto, revizie auto și reparații auto pentru toate mărcile de autovehicule din parcul auto al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și spălarea și curățarea acestora;l) întocmește caietele de sarcini pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări de întreținere-reparații necesare bunei funcționări a parcului auto;m) monitorizează derularea contractelor de furnizare de bunuri, prestări de servicii și lucrări de reparații-întreținere care au fost încheiate la solicitarea acestui compartiment, confirmând îndeplinirea obligațiilor în vederea efectuării plății;n) întocmește documentația privind ordonanțările de plată pentru achizițiile publice inițiate la solicitarea compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;o) ține evidența termenelor scadente ale polițelor de asigurare auto și ia măsuri în vederea înnoirii, în termen, a acestora;p) ține evidența dosarelor de daune accidente în care sunt implicate autovehicule aflate în dotarea sau folosința Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;q) asigură respectarea reglementărilor interne privind organizarea și funcționarea garajului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;r) asigură respectarea regulilor privind accesul și parcarea autoturismelor în garaj, precum și a normelor specifice de protecția muncii și de prevenire și de stingere a incendiilor în cadrul garajului;s) participă la acțiunile de inventariere a bunurilor și valorilor pe care le gestionează și formulează propuneri de noi dotări cu mijloace fixe și obiecte de inventar pentru asigurarea echipamentului de lucru necesar, precum și cu alte bunuri;t) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Personalul Compartimentului transporturi și întreținere parc auto se subordonează direct șefului Serviciului administrativ, întreținere-deservire și transport, care răspunde de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1).  +  Secţiunea a 6-a Compartimentul intern de prevenire și protecție  +  Articolul 71Atribuții(1) Compartimentul intern de prevenire și protecție îndeplinește, potrivit legii, atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă.(2) Personalul Compartimentului intern de prevenire și protecție are următoarele atribuții:a) coordonează și răspunde de activitățile de prevenire și protecție desfășurate în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) elaborează instrucțiuni proprii instituției pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale instituției și asigură condiții pentru ca fiecare angajat să primească o instruire adecvată în acest domeniu;c) verifică însușirea și aplicarea de către personalul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a măsurilor de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;d) ia măsuri privind asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și protecției în muncă;e) elaborează și actualizează planul de prevenire și protecție;f) identifică pericolele și evaluează riscurile profesionale pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;g) elaborează programul de instruire-testare la nivelul instituției;h) organizează și planifică efectuarea de către personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a examenelor medicale de supraveghere a sănătății la locul de muncă, în conformitate cu prevederile legale;i) identifică echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din instituție, întocmește necesarul de dotare, urmărește întreținerea, manipularea și depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecție, precum și înlocuirea acestora la termenele stabilite;j) comunică evenimentele conform competențelor prevăzute de lege și participă la cercetarea acestora, atunci când este cazul;k) elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de către angajații instituției, în conformitate cu prevederile legale;l) întocmește note de fundamentare și face propuneri privind cuprinderea în proiectul de buget a cheltuielilor aferente activităților pe care le efectuează și coordonează;m) întocmește caietele de sarcini pentru achiziționarea de bunuri și servicii în domeniul de competență;n) monitorizează derularea contractelor de furnizare de bunuri și de prestări de servicii care au fost încheiate la solicitarea acestui compartiment, confirmând îndeplinirea obligațiilor în vederea efectuării plății;o) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(3) Personalul Compartimentului intern de prevenire și protecție se subordonează direct managerului economic al Departamentului economico-financiar și administrativ, care organizează și coordonează activitatea de prevenire și protecție la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Capitolul XIII Direcția de audit public intern  +  Articolul 72Atribuțiile Direcției de audit public intern(1) Personalul Direcției de audit public intern are următoarele atribuții:a) elaborează norme metodologice specifice după care își desfășoară activitatea;b) elaborează planul anual de audit public intern în cadrul Ministerului Public, pe care îl supune aprobării procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale Ministerului Public sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;d) asigură activitatea de supervizare a misiunilor de audit public intern desfășurate;e) informează Unitatea Centrală de Armonizare privind Auditul Public Intern despre recomandările neînsușite de către conducătorii entității auditate, precum și despre consecințele acestora;f) raportează procurorului general constatările și concluziile rezultate din misiunile de audit public intern desfășurate, precum și stadiul implementării recomandărilor formulate;g) elaborează raportările trimestriale și semestriale prevăzute de lege;h) elaborează raportul anual al activității de audit public intern la nivelul Ministerului Public;i) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și structurii de control intern abilitate;j) efectuează misiuni de consiliere, potrivit legii;k) desfășoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual de audit public intern;l) exercită alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Direcția de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:a) angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare;b) plățile asumate prin angajamentele bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;f) efectuează misiuni de audit public intern, necuprinse în plan, stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(3) În cadrul Direcției de audit public intern funcționează Compartimentul de monitorizare și metodologie, care exercită atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e), f), g) și h), precum și orice alte atribuții dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Articolul 73Conducerea Direcției de audit public intern și atribuțiile acesteia(1) Direcția de audit public intern este condusă de un director.(2) Directorul Direcției de audit public intern are următoarele atribuții:a) organizează, coordonează, controlează și răspunde de activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor de serviciu;b) coordonează, îndrumă și verifică din punct de vedere tehnic și metodologic și, după caz, supervizează misiunile de audit efectuate de auditorii interni;c) repartizează personalului din subordine lucrările de competența direcției și îl îndrumă în vederea soluționării corecte și în termen a acestora;d) soluționează unele lucrări ale direcției, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat;e) propune procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, conducătorilor unităților de parchet verificate tragerea la răspundere, în limitele atribuțiilor ce le revin, a persoanelor vinovate de neregulile constatate;f) evaluează performanțele profesionale individuale ale auditorilor interni, potrivit legii;g) coordonează activitatea Compartimentului de monitorizare și metodologie;h) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(3) Directorul Direcției de audit public intern are obligația să definească modalitățile de organizare și desfășurare a activității de consiliere în Carta auditului intern, alături de activitățile de asigurare.(4) Directorul Direcției de audit public intern răspunde de organizarea și desfășurarea misiunilor de consiliere și de resursele necesare pentru desfășurarea acestor misiuni.  +  Capitolul XIV Unitatea de management al proiectelor  +  Articolul 74Conducerea și atribuțiile Unității de management al proiectelor(1) Unitatea de management al proiectelor se organizează în vederea derulării programelor cu finanțare externă al căror beneficiar este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Unitatea de management al proiectelor funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și este coordonată de un manager public sau de un consilier pentru afaceri europene.(3) Personalul Unității de management al proiectelor are următoarele atribuții principale, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel:a) coordonează activitățile prin care se realizează implementarea, din punct de vedere tehnic, a proiectelor cu finanțare externă;b) asigură managementul tehnic al proiectelor și contractelor aferente, în baza fondurilor transferate de instituția finanțatoare, conform acordurilor de finanțare;c) raportează către instituțiile abilitate datele și informațiile solicitate.(4) În vederea implementării programelor în termenele prevăzute, personalul Unității de management a proiectelor are următoarele atribuții, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel:a) identifică sursele de finanțare și elaborează propunerile de proiecte;b) întreprinde demersurile pe care le presupune exercițiul de programare, în vederea asigurării eligibilității proiectelor propuse;c) întocmește documentele subsecvente aprobării propunerilor de proiecte;d) supraveghează îndeplinirea de către prestatorii de servicii și furnizorii de produse a obligațiilor asumate în cadrul contractelor subsecvente proiectelor;e) planifică și răspunde de organizarea, în condiții optime, a activităților aprobate prin proiecte;f) întocmește documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de monitorizare și de evaluare a proiectelor, conform procedurilor;g) asigură schimbul de informații privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor cu partenerii;h) asigură legătura cu celelalte instituții beneficiare și participă la reuniunile interinstituționale în probleme de interes comun pentru proiectele cu finanțare externă;i) participă la reuniunile internaționale cu relevanță pentru obiectul de activitate al Unității de management al proiectelor;j) asigură participarea la întâlnirile în legătură cu activitatea de asistență financiară a proiectelor cu finanțare externă, organizate la nivelul conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;k) elaborează propunerile de buget privind proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, propunerile privind repartizarea pe trimestre a sumelor aferente proiectelor bugetare și propunerile pentru deschiderea de credite bugetare;l) întocmește documentele privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor strict legate de activitățile prevăzute în calendarul proiectelor în implementare;m) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(5) Coordonatorul Unității de management al proiectelor este abilitat să solicite și să primească de la Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe și celelalte structuri din cadrul Ministerului Public datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (4).  +  Titlul IV Organizarea și funcționarea parchetelor de pe lângă curțile de apel, tribunale, tribunale specializate pentru minori și familie și judecătorii  +  Capitolul I Parchetele de pe lângă curțile de apel  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea parchetelor de pe lângă curțile de apel  +  Articolul 75Structura parchetelor de pe lângă curțile de apel(1) Parchetele de pe lângă curțile de apel au următoarea structură:A. Secția de urmărire penală;B. Secția judiciară;C. Departamentul economico-financiar și administrativ.(2) La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, funcționează:A. Secția de urmărire penală;B. Secția de proceduri speciale;C. Secția judiciară penală;D. Secția judiciară civilă;E. Departamentul economico-financiar și administrativ.  +  Articolul 76Conducerea parchetelor de pe lângă curțile de apel(1) Parchetele de pe lângă curțile de apel sunt conduse de procurori generali, ajutați de 1-2 procurori generali adjuncți, numărul acestora fiind stabilit prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în funcție de volumul de activitate.(2) Procurorul general adjunct ori, după caz, procurorii generali adjuncți acționează și răspund pentru îndeplinirea măsurilor dispuse de procurorul general, coordonând și controlând activitatea secțiilor ori a altor compartimente ale parchetului ce le-au fost repartizate. Repartizarea atribuțiilor între procurorii generali adjuncți este stabilită prin ordin al procurorului general.(3) La parchetele de pe lângă curțile de apel unde există un singur procuror general adjunct, acesta este înlocuitorul de drept al procurorului general. În perioada absenței procurorului general sau în cazul imposibilității exercitării funcției, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, procurorul general adjunct îl înlocuiește de drept în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în această calitate, iar în cazul în care există 2 procurori generali adjuncți, prin ordin al procurorului general se va stabili ordinea în care se exercită conducerea parchetului de pe lângă curtea de apel.(4) În cazul absenței sau a imposibilității exercitării funcției concomitent de către procurorul general, adjunctul sau adjuncții săi, prin ordin al procurorului general, se va stabili ordinea procurorilor cu alte funcții de conducere din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel care preiau atribuțiile specifice acestei funcții.(5) În situațiile prevăzute la alin. (3) și alin. (4), procurorul general va delega dreptul de semnătură procurorului general adjunct sau, după caz, procurorului cu altă funcție de conducere.(6) La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, procurorul general poate fi ajutat de 1-3 procurori generali adjuncți. Dispozițiile alin. (2) - (5) se aplică în mod corespunzător.(7) Secțiile din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel sunt conduse de procurori șefi secție.  +  Articolul 77(1) Atribuțiile procurorului generalProcurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel are următoarele atribuții:a) organizează, coordonează și conduce activitatea parchetului de pe lângă curtea de apel și a celorlalte parchete din circumscripție, potrivit legii și ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, răspunzând de îndeplinirea sarcinilor ce îi revin;b) evaluează anual activitatea parchetelor din subordine și prezintă un raport procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;c) exercită controlul asupra procurorilor de la parchetele din subordine, direct sau prin procurori anume desemnați;d) conduce activitatea de protecție a documentelor clasificate, potrivit legii și desemnează personalul care desfășoară activitățile de gestionare și de protecție a documentelor clasificate;e) elaborează semestrial programul de activitate al parchetului de pe lângă curtea de apel, asigură și urmărește realizarea integrală a obiectivelor și a acțiunilor, în mod corespunzător și în termenele stabilite; asigură corelarea programelor de activitate ale parchetelor din circumscripție și aprobă, când este cazul, propunerile de modificare ori de înlocuire a unor obiective;f) examinează trimestrial datele statistice și operative, în ansamblu și pe compartimente de muncă, iar semestrial, analizează cu toți procurorii rezultatele activității în toate compartimentele, stabilind măsurile necesare înlăturării deficiențelor constatate, asigură controlul și răspunde de exactitatea datelor și informațiilor ce se transmit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;g) convoacă anual sau ori de câte ori este nevoie adunarea generală a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel și în mod similar, convoacă colegiul de conducere al parchetului de pe lângă curtea de apel și prezidează ședințele acestuia;h) organizează activitatea de relații cu publicul, conduce compartimentul de informare și relații publice și desemnează un purtător de cuvânt; organizează, ori de câte ori este necesar, conferințe de presă;i) reprezintă parchetul de pe lângă curtea de apel în relațiile de serviciu cu alte parchete, instituții și autorități publice, mass-media, organisme și organizații neguvernamentale;j) asigură implementarea strategiilor naționale și sectoriale în domeniul justiției, precum și funcționarea sistemului informațional, potrivit metodologiei stabilite prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;k) exercită atribuțiile prevăzute în Codul penal, în Codul de procedură penală și în legi speciale;l) repartizează procurorilor spre soluționare dosarele penale și celelalte lucrări înregistrate, potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplică în mod corespunzător;m) organizează, împreună cu procurorul șef secție urmărire penală, activitatea de urmărire penală proprie, verifică și coordonează activitatea de urmărire penală desfășurată de către parchetele de pe lângă tribunale, tribunale specializate pentru minori și familie și judecătorii;n) dispune măsurile necesare pentru păstrarea în condiții de confidențialitate a Registrului de evidență privind metodele speciale de supraveghere și cercetare (R-6), a Registrului special privind măsurile de protecție a persoanelor vătămate, părților civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor și a colaboratorilor (R-7), a suporturilor care conțin rezultatul activităților de supraveghere tehnică, precum și a altor documente care impun păstrarea în astfel de condiții, fără să constituie documente clasificate;o) dispune măsurile care se impun pentru desfășurarea activității judiciare în condiții corespunzătoare;p) evaluează periodic calitatea actelor de urmărire penală și a celor privind activitatea judiciară și, acolo unde se impune, dispune măsuri urgente pentru înlăturarea deficiențelor constatate;q) repartizează procurorii pe secții în funcție de necesitatea asigurării funcționării corespunzătoare a parchetului, precum și de pregătirea, aptitudinile și specializarea acestora;r) formulează recomandări în vederea numirii în funcțiile de conducere din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel, altele decât cele prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și propune motivat delegarea procurorilor de la parchetele din circumscripție, cu consimțământul acestora și avizul conducătorilor parchetelor de unde provin, după caz;s) organizează formarea profesională continuă descentralizată a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;t) avizează referatul de evaluare a activității procurorului stagiar, în vederea susținerii examenului de capacitate;u) asigură încadrarea personalului auxiliar de specialitate, inclusiv specialiști IT, și celui conex acestuia, precum și a funcționarilor publici și personalului contractual, la parchetul de pe lângă curtea de apel și la parchetele din circumscripție;v) repartizează personalul în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate;w) este ordonator secundar de credite și răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredințate parchetului de pe lângă curtea de apel, de ținerea la zi a contabilității și de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuției bugetare; atribuțiile specifice de ordonator de credite pot fi delegate persoanelor desemnate în condițiile legii;x) coordonează elaborarea proiectului de buget anual al parchetului de pe lângă curtea de apel, integrarea proiectelor de buget întocmite de parchetele de pe lângă tribunalele din circumscripția acestuia, asigurând transmiterea proiectului către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și dispune măsuri în vederea elaborării proiectelor de buget anual ale parchetelor de pe lângă tribunalele din circumscripția parchetului de pe lângă curtea de apel;y) asigură administrarea corespunzătoare a sediului parchetului de pe lângă curtea de apel, precum și a sediilor parchetelor din circumscripția acestuia;z) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Consilierii juridici - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor de la parchetele de pe lângă curțile de apel își desfășoară activitatea în subordinea directă a procurorului general și exercită, după caz, atribuțiile prevăzute la art. 60 și 61. (la 21-10-2016, Articolul 77 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul IV a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.624/C din 13 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 78Atribuțiile procurorului general adjunctProcurorul general adjunct al parchetului de pe lângă curtea de apel are următoarele atribuții:a) asigură îndeplinirea dispozițiilor procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, coordonează, controlează și răspunde de activitatea secțiilor și a altor compartimente ce i-au fost repartizate prin ordin al acestuia;b) prezintă procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel obiectivele și activitățile care apreciază că se impune să fie incluse în programul de activitate semestrial;c) coordonează participarea procurorilor de la parchetele din circumscripție la ședințele de judecată, conform competenței stabilite prin lege;d) organizează participarea procurorilor de la parchetul de pe lângă curtea de apel la ședințele de judecată, urmărește pregătirea acestora și organizează ședințele săptămânale de analiză a soluțiilor; răspunde de examinarea legalității hotărârilor judecătorești și de declarare a căilor de atac, potrivit legii;e) asigură studierea practicii instanțelor de judecată în vederea sesizării cazurilor de aplicare neunitară a legii, formulând propuneri de promovare a recursului în interesul legii;f) participă la judecarea unor cauze penale și civile atunci când consideră necesar sau din dispoziția procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel;g) participă la întocmirea lucrărilor de sinteză și la efectuarea unor studii la nivelul parchetului de pe lângă curtea de apel și analizează activitatea secției judiciare;h) răspunde de activitatea de documentare juridică și urmărește dotarea și funcționarea în bune condiții a cabinetelor de documentare;i) soluționează dosarele penale și celelalte lucrări repartizate de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel;j) propune tematici pentru formarea profesională continuă descentralizată a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel, în raport de problemele de drept sesizate în activitatea parchetelor din circumscripție;k) asigură organizarea corespunzătoare a concursurilor sau examenelor pentru ocuparea unor funcții, altele decât cele de procuror, din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel și a parchetelor din circumscripția acestuia, potrivit legii și regulamentelor; din dispoziția procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, conduce comisiile de examinare;l) asigură pregătirea profesională corespunzătoare a personalului auxiliar de specialitate;m) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Articolul 79Atribuțiile procurorului șef secție(1) Procurorul șef secție are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din cadrul secției, luând sau, după caz, propunând procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel măsurile care se impun pentru desfășurarea în mod corespunzător a activității;b) repartizează procurorilor spre soluționare dosarele penale și celelalte lucrări înregistrate în secție, potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (5) lit. b), care se aplică în mod corespunzător;c) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite de procurorul ierarhic superior.(2) Procurorul șef al Secției de urmărire penală analizează cauzele în care s-a dispus clasarea ori renunțarea la urmărire penală față de inculpații arestați preventiv.(3) Procurorul șef al Secției judiciare participă la judecarea unor cauze penale și civile, potrivit legii.  +  Secţiunea a 2-a Secția de urmărire penală  +  Articolul 80Atribuții și conducere(1) Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele date prin lege în competența parchetului de pe lângă curtea de apel sau în cauzele preluate de la parchetele ierarhic inferioare;b) asigură folosirea mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de urmărire penală și îndrumă procurorii criminaliști de la parchetele subordonate;c) organizează activitatea de cercetare criminologică și de valorificare a rezultatelor acesteia în legătură cu cauzele care generează și condițiile care favorizează săvârșirea de infracțiuni;d) exercită atribuțiile prevăzute la art. 20 lit. c) și d), dacă nu sunt date de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în competența Secției judiciare;e) participă la ședințele de judecată, în condițiile legii;f) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Secția de urmărire penală este condusă de un procuror șef secție.(3) În cadrul Secției de urmărire penală își desfășoară activitatea specialiști în analiza informațiilor și percheziții informatice, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală, care exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 24^1. (la 11-06-2018, Articolul 80 din Secțiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2.337/C din 30 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 iunie 2018 )  +  Secţiunea a 3-a Secția judiciară  +  Articolul 81Atribuții și conducere(1) Procurorii din cadrul Secției judiciare au următoarele atribuții:a) participă la judecarea cauzelor penale și civile, potrivit legii;b) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate de curtea de apel, potrivit legii;c) examinează cazurile de aplicare neunitară a legii și fac propuneri motivate pentru promovarea recursului în interesul legii;d) analizează cauzele în care instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri definitive de achitare, restituire sau trimitere la procuror;e) exercită atribuțiile prevăzute la art. 20 lit. c) și d), din dispoziția procurorului general al parchetului;f) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Secția judiciară este condusă de un procuror șef secție.(3) Secției judiciare penale și Secției judiciare civile de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București li se aplică în mod corespunzător dispozițiile alin. (1) și alin. (2).  +  Secţiunea a 4-a Secția de proceduri speciale  +  Articolul 82Atribuții și conducere(1) Procurorii din cadrul Secției de proceduri speciale a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au următoarele atribuții:a) asigură realizarea procedurilor speciale în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) asigură îndeplinirea procedurilor speciale legale privind cererile de arestare provizorie în vederea extrădării, de extrădare pasivă, de transfer al persoanelor condamnate, de preluare a urmăririi penale și alte forme de cooperare judiciară internațională în materie penală, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare și convențiile internaționale la care România este parte;c) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Secția de proceduri speciale este condusă de un procuror șef secție.  +  Secţiunea a 5-a Departamentul economico-financiar și administrativ  +  Articolul 83Conducerea Departamentului economico-financiar și administrativ și atribuțiile acesteia(1) Activitatea economico-financiară și administrativă din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel este realizată de Departamentul economico-financiar și administrativ.(2) Departamentul economico-financiar și administrativ funcționează în subordinea directă a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel și este condus de un manager economic, cu următoarele atribuții:a) conduce, organizează și răspunde de activitatea personalului din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ;b) conduce, organizează și răspunde de procesul de fundamentare, elaborare și prezentare către conducerea Ministerului Public a proiectului de buget anual întocmit, la termenele și în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;c) urmărește și răspunde de utilizarea eficientă a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum și a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii;d) asigură și răspunde de respectarea cadrului bugetar, așa cum este definit prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;e) asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea și conducerea contabilității și urmărește reflectarea în evidența contabilă a întregului proces al execuției bugetului de venituri și cheltuieli, înregistrând cronologic și sistematic toate operațiunile privind patrimoniul unității;f) răspunde de organizarea și conducerea contabilității proprii a parchetului precum și de întocmirea și prezentarea la termenele stabilite a situațiilor financiare, potrivit normelor și reglementărilor contabile aplicabile în vigoare;g) asigură efectuarea plății integrale și la timp a drepturilor de natură salarială cuvenite personalului parchetului;h) urmărește, efectuează și răspunde de execuția plăților, încasărilor și decontărilor de orice fel din creditele bugetare;i) răspunde de îndeplinirea obligațiilor fiscale referitoare la taxe și impozite și de contribuția la fondurile speciale;j) întocmește și depune lunar/anual declarațiile privind îndeplinirea obligațiilor de natură fiscală, potrivit legii, și răspunde pentru corecta întocmire a acestora;k) organizează ținerea evidenței tuturor imobilelor din proprietate sau administrare, precum și a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul său;l) organizează, îndrumă și coordonează activitățile de administrare și întreținere- deservire a sediilor, precum și cele referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor, și ia măsuri pentru asigurarea condițiilor materiale în vederea desfășurării corespunzătoare a acestor activități;m) răspunde de organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, în condițiile legii;n) asigură pregătirea și perfecționarea profesională a personalului din cadrul departamentului, luând măsurile care se impun;o) asigură condițiile necesare implementării și dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial, potrivit legii;p) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de conducerea parchetului de pe lângă curtea de apel.(3) Personalul din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ exercită, după caz, atribuțiile prevăzute la art. 39, art. 57 și 58 și art. 64-71. (la 21-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 83 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I , Titlul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.624/C din 13 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )  +  Capitolul II Parchetele de pe lângă tribunale  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea parchetelor de pe lângă tribunale  +  Articolul 84Structura parchetelor de pe lângă tribunale(1) Parchetele de pe lângă tribunale au următoarea structură:A. Secția de urmărire penală;B. Secția judiciară;C. Departamentul economico-financiar și administrativ.(2) La Parchetul de pe lângă Tribunalul București funcționează:A. Secția de urmărire penală;B. Secția de supraveghere a urmăririi penale;C. Secția judiciară penală;D. Secția judiciară civilăE. Departamentul economico-financiar și administrativ.  +  Articolul 85Conducerea parchetelor de pe lângă tribunale(1) Parchetele de pe lângă tribunale sunt conduse de prim-procurori, ajutați de 1-2 prim-procurori adjuncți, în funcție de volumul de activitate.(2) Prim-procurorul adjunct ori, după caz, prim-procurorii adjuncți acționează și răspund pentru îndeplinirea măsurilor dispuse de prim-procuror, coordonând și controlând activitatea secțiilor ori a altor compartimente ale parchetului ce le-au fost repartizate. Repartizarea atribuțiilor între prim-procurorii adjuncți este stabilită prin ordin al prim- procurorului.(3) La parchetele de pe lângă tribunale unde există un singur prim-procuror adjunct, acesta este înlocuitorul de drept al prim-procurorului. În perioada absenței prim-procurorului sau în cazul imposibilității exercitării funcției, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, prim-procurorul adjunct îl înlocuiește de drept în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în această calitate, iar în cazul în care există 2 prim-procurori adjuncți, prin ordin al procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, se va stabili ordinea în care se exercită conducerea parchetului respectiv.(4) În cazul absenței sau a imposibilității exercitării funcției concomitent de către prim- procuror, adjunctul sau adjuncții săi, prin ordin al procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, se va stabili ordinea procurorilor cu alte funcții de conducere din parchetul respectiv care preiau atribuțiile specifice.(5) În situațiile prevăzute la alin. (3) și alin. (4), prim-procurorul va delega dreptul de semnătură prim-procurorului adjunct sau, după caz, procurorului cu altă funcție de conducere.(6) La Parchetul de pe lângă Tribunalul București, prim-procurorul poate fi ajutat de 1-3 prim-procurori adjuncți. Dispozițiile alin. (2) - (5) se aplică în mod corespunzător.(7) Secțiile din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale sunt conduse de procurori șefi secție.  +  Articolul 86Atribuțiile prim-procuroruluiPrim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal are următoarele atribuții:a) organizează și conduce întreaga activitate a parchetului, potrivit legii și ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, răspunzând de îndeplinirea sarcinilor ce revin unității; coordonează activitatea parchetelor din circumscripție;b) conduce activitatea de protecție a documentelor clasificate, potrivit legii și desemnează personalul care desfășoară activitățile de gestionare și de protecție a documentelor clasificate;c) elaborează semestrial programul de activitate al parchetului de pe lângă tribunal, asigură și urmărește realizarea integrală a obiectivelor și a acțiunilor, în mod corespunzător și în termenele stabilite; asigură corelarea programelor de activitate ale parchetelor din circumscripție și aprobă, când este cazul, propunerile de modificare ori de înlocuire a unor obiective;d) examinează trimestrial datele statistice și operative, în ansamblu și pe compartimente de muncă, iar semestrial, analizează cu toți procurorii rezultatele activității în toate compartimentele, stabilind măsurile necesare înlăturării deficiențelor constatate;e) asigură controlul și răspunde de exactitatea datelor și informațiilor ce se transmit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;f) convoacă colegiul de conducere al parchetului de pe lângă tribunal și prezidează ședințele acestuia;g) convoacă anual sau ori de câte ori este nevoie adunarea generală a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă tribunal;h) conduce compartimentul de informare și relații publice și desemnează un purtător de cuvânt; organizează periodic conferințe de presă;i) reprezintă parchetul de pe lângă tribunal în relațiile de serviciu cu alte parchete, instituții și autorități publice, mass-media, organisme și organizații neguvernamentale;j) asigură implementarea strategiilor naționale și sectoriale în domeniul justiției;k) exercită atribuțiile prevăzute în Codul penal, în Codul de procedură penală și în legi speciale;l) repartizează procurorilor spre soluționare dosarele penale și celelalte lucrări înregistrate, potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplică în mod corespunzător;m) organizează, împreună cu procurorul șef secție urmărire penală, activitatea de urmărire penală proprie, verifică și coordonează activitatea de urmărire penală desfășurată de către parchetele de pe lângă judecătorii, din circumscripția teritorială;n) dispune măsurile necesare pentru păstrarea în condiții de confidențialitate a Registrului de evidență privind metodele speciale de supraveghere și cercetare (R-6), a Registrului special privind măsurile de protecție a persoanelor vătămate, părților civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor și a colaboratorilor (R-7), a suporturilor care conțin rezultatul activităților de supraveghere tehnică, precum și a altor documente care impun păstrarea în astfel de condiții, fără să constituie documente clasificate;o) dispune măsurile care se impun pentru desfășurarea activității judiciare în condiții corespunzătoare;p) evaluează periodic calitatea actelor de urmărire penală și a actelor privind activitatea judiciară și, acolo unde se impune, dispune măsuri urgente pentru înlăturarea deficiențelor constatate;q) organizează activitatea de relații cu publicul;r) organizează formarea profesională continuă descentralizată a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă tribunal, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;s) formulează recomandări în vederea numirii în funcții de conducere din cadrul parchetului de pe lângă tribunal, altele decât cele prevăzute în art. 49 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;t) repartizează personalul în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate;u) asigură organizarea judicioasă a muncii și folosirea adecvată a resurselor umane și materiale;v) este ordonator terțiar de credite și răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredințate parchetului de pe lângă tribunal, de ținerea la zi a contabilității și de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuției bugetare; atribuțiile specifice de ordonator de credite pot fi delegate persoanelor desemnate în condițiile legii;w) coordonează elaborarea proiectului de buget anual al parchetului de pe lângă tribunal, precum și al parchetelor din circumscripție, asigurând transmiterea acestuia către parchetul de pe lângă curtea de apel;x) asigură administrarea corespunzătoare a sediului parchetului unde funcționează, precum și a parchetelor din circumscripție;y) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Articolul 87Atribuțiile prim-procurorului adjunctPrim-procurorul adjunct are următoarele atribuții:a) asigură îndeplinirea dispozițiilor prim-procurorului parchetului, coordonând și controlând activitatea secțiilor și a altor compartimente, care i-au fost repartizate;b) prezintă prim-procurorului obiectivele și activitățile care apreciază că se impune să fie incluse în programul de activitate semestrial;c) organizează activitatea judiciară la parchetele subordonate și coordonează participarea procurorilor de la aceste parchete la ședințele de judecată, conform competenței stabilite prin lege;d) organizează participarea procurorilor de la parchetul de pe lângă tribunal la ședințele de judecată, împreună cu procurorul șef al secției judiciare, urmărește pregătirea procurorilor pentru acestea și organizează ședințele săptămânale de analiză a soluțiilor; răspunde de examinarea legalității hotărârilor judecătorești și de declararea căilor de atac, potrivit legii;e) asigură studierea practicii instanțelor de judecată în vederea sesizării cazurilor de aplicare neunitară a legii, formulând propuneri de promovare a recursului în interesul legii;f) participă la judecarea unor cauze penale și civile atunci când consideră necesar sau din dispoziția prim-procurorului;g) participă la întocmirea lucrărilor de sinteză și la efectuarea unor studii la nivelul parchetului de pe lângă tribunal și analizează, când este cazul, activitatea secției judiciare;h) răspunde de activitatea de documentare juridică;i) soluționează dosarele penale și celelalte lucrări repartizate de prim-procurorul parchetului;j) dispune măsuri pentru studierea și rezolvarea problemelor de drept constatate în activitatea parchetelor din circumscripție, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și propune tematici pentru formarea profesională continuă descentralizată a procurorilor;k) asigură pregătirea corespunzătoare a personalului auxiliar de specialitate;l) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Articolul 88Atribuțiile procurorului șef secție(1) Procurorul șef secție are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din cadrul secției, luând sau, după caz, propunând prim-procurorului parchetului de pe lângă tribunal măsurile care se impun pentru desfășurarea în mod corespunzător a activității;b) repartizează procurorilor spre soluționare dosarele penale și celelalte lucrări înregistrate în secție, potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (5) lit. b), care se aplică în mod corespunzător;c) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Procurorul șef al Secției de urmărire penală analizează cauzele în care s-a dispus clasarea ori renunțarea la urmărire penală față de inculpații arestați preventiv.(3)