HOTĂRÂRE nr. 967 din 18 noiembrie 1999privind constituirea şi funcţionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi (CODES)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 30 noiembrie 1999    În temeiul Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi al Protocolului adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele lor membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 iunie 1995, ratificat prin Legea nr. 41/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se constituie Comisia consultativa interministeriala în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi, denumita în continuare CODES, având drept scop asigurarea unui permanent schimb de informaţii privind experienţe şi măsuri în domeniu şi elaborarea de recomandări autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate privind formularea şi implementarea de politici sectoriale pentru promovarea egalităţii de sanse şi de tratament.  +  Articolul 2CODES îndeplineşte următoarele atribuţii: a) diseminarea în cadrul administraţiei publice centrale a conceptului de abordare integrată, în sensul incorporarii principiului egalităţii sociale dintre femei şi bărbaţi şi al eliminării disparitatilor de gen şi a discriminarilor pe motive de sex în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale; b) evaluarea stadiului aplicării şi respectării legislaţiei în domeniu; stimularea adoptării de programe de acţiune destinate formării şi sensibilizarii în problematica egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi; c) elaborarea de recomandări şi criterii care să poată sprijini şi orienta structuri guvernamentale, neguvernamentale, ale autorităţilor publice locale, în aplicarea de politici de abordare integrată; d) promovarea schimbului de informaţii şi de experienta privind acţiunile desfăşurate în domeniu; e) elaborarea de rapoarte periodice privind statutul şi condiţia femeii în România, modul de aplicare în diferite sectoare de activitate a politicii egalităţii de sanse.  +  Articolul 3 (1) CODES este formată din 22 de membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, desemnaţi de conducerile acestora. (2) Reprezentanţii vor fi desemnaţi din rândul persoanelor care ocupa cel puţin funcţia de director. (3) CODES poate invita la reuniunile sale reprezentanţi ai altor instituţii publice, precum şi ai organismelor guvernamentale şi neguvernamentale şi poate solicita sprijinul specialiştilor în domeniul egalităţii de sanse şi de tratament.  +  Articolul 4 (1) Coordonarea activităţii CODES este asigurata de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Direcţia pentru egalitatea sanselor din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale va îndeplini şi atribuţiile de secretariat ale CODES. (3) Reuniunile CODES se desfăşoară trimestrial la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, potrivit regulamentului propriu de funcţionare a acesteia, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthansiuSecretar de stat,şeful Departamentului pentru ReformaAdministraţiei Publice Centrale,Petre DiaconuMinistru delegat pe lângăprimul-ministru pentruintegrare europeană,Alexandru Herlea  +  Anexa 1 AUTORITĂŢILE PUBLICEcare desemnează membri ai CODES1. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale2. Ministerul Justiţiei3. Ministerul Finanţelor4. Ministerul Afacerilor Externe5. Ministerul Industriei şi Comerţului6. Ministerul Apărării Naţionale7. Ministerul de Interne8. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei9. Ministerul Transporturilor10. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului11. Ministerul Educaţiei Naţionale12. Ministerul Culturii13. Ministerul Sănătăţii14. Ministerul Tineretului şi Sportului15. Comisia Naţionala pentru Statistica16. Departamentul pentru Integrare Europeană17. Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale18. Departamentul pentru Administraţie Publică Locală19. Departamentul pentru Dialog Social20. Departamentul pentru Protecţia Copilului21. Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap22. Agenţia Naţionala de Ocupare şi Formare Profesională.--------