ORDIN nr. 47 din 11 mai 2018pentru modificarea și completarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 126/2016
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 4 iunie 2018  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulile și politicile contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 126/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 1 septembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Serviciile, lucrările, materialele, piesele de schimb, subansamblele și altele asemenea, destinate efectuării unor operațiuni de natura modernizărilor sau care îmbunătățesc sau extind performanțele și/sau funcționalitatea unor mijloace fixe, conducând astfel, conform normelor contabile, la majorarea valorii acestora, se achiziționează din fondurile prevăzute la titlul XIII «Active nefinanciare», indiferent de valoarea acestora.2. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), materialele și ambalajele aflate în rezerva de stat și rezerva de mobilizare, gestionată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, precum și alimentele, produsele și alte materiale aflate în gestiunea popotelor sau în cadrul activității de servire a mesei în centrele și bazele de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă, aflate în administrarea M.A.I., se evaluează prin aplicarea metodei primul intrat-primul ieșit (F.I.F.O.).3. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) În cazul produselor și alimentelor din gestiunea punctelor de desfacere organizate în cadrul activității de servire a mesei în centrele și bazele de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă, aflate în administrarea M.A.I., verificarea concordanței între înregistrările din evidența primară și cele din contabilitate se efectuează valoric, folosindu-se formularul Raport de gestiune zilnic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1^1.4. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) Conturile prevăzute în Planul de conturi pentru unitățile M.A.I. pot fi dezvoltate de unități în conturi analitice, în funcție de necesitățile proprii.5. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Pentru realizarea unei raportări corecte a cheltuielilor efective, în contul de execuție al instituției publice nu se cuprind cheltuielile care nu reflectă un consum real al bunurilor materiale și/sau nu implică o plată din bugetul instituției, precum cele înregistrate în conturile 654 «Pierderi din creanțe și debitori diverși», 658.01.01 «Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice», 681.02 «Cheltuieli operaționale privind provizioanele», 681.03 «Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe», 681.04 «Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante», 690 «Cheltuieli cu pierderi din calamități», 691 «Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe6. Articolul 16 se abrogă. 7. Articolul 17 se abrogă. 8. La articolul 18 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) după caz, necesitatea existenței unor avize suplimentare, numărul de exemplare în care se întocmește, circulă și se păstrează documentele, atunci când acesta diferă de cel stabilit în prezentele reguli și în actele normative în vigoare, precum și în cazul în care se utilizează alte documente în afara celor prevăzute în prezentele reguli și în actele normative în vigoare.9. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Recepția serviciilor se face pe baza următoarelor documente:a) Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1^2;b) Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciile hoteliere de cazare/masă/închiriere sală, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1^3;c) Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă pentru biletele de transport aerian internațional, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1^4;d) Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1^5.(2) Pentru serviciile de altă natură decât cele prevăzute la alin. (1), recepția se face pe baza unui proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) mențiuni din care să rezulte că serviciul a fost prestat în condiții corespunzătoare;b) data/perioada prestării serviciului;c) mențiuni privind verificarea cantitativă și calitativă a serviciului, conform documentației de atribuire/contractului, după caz;d) mențiuni potrivit cărora comisia, cu unanimitate/majoritate, admite sau respinge recepția.10. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20În cazul lucrărilor nefinalizate, materialele, subansamblele, piesele livrate de furnizor, care urmează a fi prelucrate, asamblate sau utilizate în procesul tehnologic pentru realizarea lucrării, se recepționează pe baza Procesului-verbal de recepție provizorie/parțială cantitativă și calitativă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1^6.11. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În cazul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, evidența contabilă se ține pentru fiecare proiect.12. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Documentele de intrare și ieșire a bunurilor materiale primite de la structurile logistice se înregistrează în fișele de cont analitic pentru valori materiale, stabilindu-se stocul și soldul perioadei. Contabilul este obligat ca înainte de efectuarea înregistrărilor să verifice modul de emitere și completare a documentelor privind mișcarea bunurilor materiale.13. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Bunurile de natura activelor fixe corporale, neamortizabile, dobândite din donații, sponsorizări sau prin legate, fac parte din domeniul privat al statului sau sunt în proprietatea privată a instituției publice în funcție de destinația stabilită de transmițător în actul de donație/sponsorizare/legat, cu excepția bunurilor care prin natura lor sau prin declarația legii nu pot face parte decât din domeniul public al statului.14. La articolul 36, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Tehnica de luptă și armamentul cu valoarea de intrare mai mică decât limita stabilită, pentru activele fixe, prin Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 se achiziționează din fondurile aprobate la titlul II «Bunuri și servicii», articolul 20.15 «Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată» și se înregistrează în contabilitate ca materiale de natura obiectelor de inventar.15. La articolul 42, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) alte mișcări: închirierea, custodia, comodatul și trimiterea la reparație.16. La articolul 43 alineatul (1), literele a)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, pentru intrările de mijloace fixe din dotări, donații, sponsorizări, transferuri de la alte unități ale M.A.I., aprovizionări centralizate, transformări și modernizări, operațiuni de distribuire/retragere de bunuri materiale în/din inventarul completului;b) Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă pentru obiective de investiții, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3^1, pentru intrările de mijloace fixe de natura obiectivelor de investiții, inclusiv pentru reparații capitale și modernizări;c) Procesul-verbal de recepție provizorie/parțială cantitativă și calitativă, întocmit pentru utilajele care necesită montaj, dar care nu necesită probe tehnologice, precum și pentru clădirile sau construcțiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, considerate ca puse în funcțiune la data terminării montajului, respectiv data terminării construcției;d) Procesul-verbal de punere în funcțiune a obiectivului de investiții, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3^2, întocmit pentru utilajele și instalațiile care necesită montaj și probe tehnologice, precum și pentru clădirile și construcțiile speciale care deservesc procese tehnologice, considerate ca puse în funcțiune la terminarea probelor tehnologice.17. La articolul 43, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix menționat la alin. (1) lit. a) se întocmește pe baza:18. La articolul 51 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a materialelor de natura obiectelor de inventar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7^1;19. La articolul 51, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a materialelor de natura obiectelor de inventar este însoțit de următoarele documente:20. La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Înregistrarea în contabilitate în afara bilanțului a materialelor de natura obiectelor de inventar utilizate în baza unui contract de închiriere și a celor primite în custodie sau comodat se face pe baza contractelor și a proceselor-verbale de predare-primire încheiate/întocmite în acest scop.21. La articolul 53, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) Bonul de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A), care reprezintă document de mișcare a materialelor de natura obiectelor de inventar în cadrul unității între gestiuni, de la magazie la locul de folosință, de la locul de folosință la magazie, de la un loc de folosință la altul, distribuite din depozit la punctele de desfacere, retrase din punctele de desfacere în depozit și în cazul înregistrării în evidență a componentelor retrase din inventarul de complet;22. La articolul 56, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Înregistrările se efectuează cronologic și sistematic, pe baza documentelor justificative primite în conformitate cu Graficul de circulație al documentelor justificative.23. La articolul 58, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) Nota de recepție și constatare de diferențe (cantitativă și calitativă) pentru bunuri materiale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8^1, însoțită, după caz, de factură, pentru achizițiile directe de la furnizori, sau de Avizul de însoțire a mărfii, pentru materialele primite din aprovizionări centralizate, primite prin transfer cu titlu gratuit, nefacturate sau primite prin donații sau sponsorizări;24. La articolul 59, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins: h) chitanța de depunere a numerarului rezultat din vânzarea produselor și alimentelor din gestiunea punctelor de desfacere;i) jurnalul zilnic emis de dispozitivele instalate pentru efectuarea plăților cu cardul (POS), pentru vânzarea de produse alimentare din gestiunea punctelor de desfacere.25. La articolul 61, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61(1) Înregistrarea în evidența contabilă a aprovizionării cu Bonuri de valoare pentru carburanți auto se realizează pe baza facturii și a Notei de recepție și constatare de diferențe (cantitativă și calitativă) pentru bunuri materiale.26. La articolul 62, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) Înregistrarea în contabilitate a intrărilor de carburanți achiziționați pe bază de carduri se efectuează pe baza Notei de recepție și constatare de diferențe (cantitativă și calitativă) pentru bunuri materiale, întocmită pe baza facturii și a desfășurătorului sau a altui document similar, eliberate de furnizor, în condițiile contractului încheiat între părți.27. La articolul 67, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Tipăriturile și publicațiile editate de unitățile M.A.I. beneficiare și tipărite de către operatori economici sau alte unități pe bază de comandă sau contract de prestări servicii se înregistrează în gestiune pe baza Notei de recepție și constatare de diferențe (cantitativă și calitativă) pentru bunuri materiale, întocmită de comisia de recepție din unitate, însoțită de factură și de Avizul de însoțire a mărfii, emise de către furnizor, la prețul facturat și se predau la locurile de depozitare sau la bibliotecă, după caz.28. La articolul 68, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Trecerea pe cheltuieli se face în baza Bonului de consum (cod 14-3-4A), întocmit concomitent cu Nota de recepție și constatare de diferențe (cantitativă și calitativă) pentru bunuri materiale.29. La articolul 69, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Predarea materialelor pentru prelucrare la unități specializate ale M.A.I. sau la terți se face cu Aviz de însoțire a mărfii (cod 14-3-6A), pe care se înscrie mențiunea «pentru prelucrare la terți». Primirea bunurilor materiale rezultate din prelucrare se înregistrează în evidența de gestiune și în contabilitate cu ajutorul Notei de recepție și constatare de diferențe (cantitativă și calitativă) pentru bunuri materiale, întocmită pe baza Avizului de însoțire a mărfii și/sau a facturii.30. La articolul 71, alineatele (1), (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 71(1) Mijloacele fixe se introduc în atelierul de reparații cu Bonul de mișcare a mijloacelor fixe (cod 14-2-3A), cu excepția mijloacelor de transport și a altor vehicule motorizate, în cazul cărora nu se întocmește acest document, iar materialele și materialele de natura obiectelor de inventar cu Bon de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A).…............................................................................................(6) În cazul reparațiilor efectuate în atelierele unităților specializate ale M.A.I., bunurile se predau pe baza Avizului de însoțire a mărfii, pe care se înscrie mențiunea «pentru reparații», fără a se scoate din patrimoniu, cu excepția armamentului și a tehnicii de luptă, în cazul cărora se înregistrează în contabilitate transferul.…............................................................................................(8) Primirea de la terți a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar reparate/recondiționate se înregistrează în evidența contabilă și de gestiune cu ajutorul Notei de recepție și constatare de diferențe (cantitativă și calitativă) pentru bunuri materiale, întocmită pe baza facturii sau Avizului de însoțire a mărfii și Certificatului de calitate - garanție, emise de furnizor.31. După articolul 74 se introduce un nou articol, articolul 74^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 71^4(1) Intrarea în patrimoniu a activelor fixe amortizabile primite prin transfer cu titlu gratuit sau redistribuiri între ordonatorii de credite din cadrul M.A.I. se înregistrează în contabilitate la valoarea consemnată în documentele de transfer, în contul 779 01 01 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice» pentru valoarea neamortizată și în conturile 280 «Amortizări privind activele fixe necorporale» și 281 «Amortizări privind activele fixe corporale», pentru valoarea amortizată.(2) Intrarea în patrimoniu a activelor fixe primite prin transfer cu titlu gratuit de la instituții publice din afara M.A.I. se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, în contul 779 01 01 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice», urmând ca amortizarea să se înregistreze începând cu luna următoare dării în folosință, recepției, punerii în funcțiune, după caz, a activelor fixe respective, pe durata normală de funcționare rămasă prevăzută în documentele de intrare sau, după caz, pe durata de funcționare stabilită de către o comisie tehnică, potrivit prevederilor legale.32. După anexa nr. 1 se introduc șase noi anexe, anexele nr. 1^1-1^6, având cuprinsul anexelor nr. 1-6 la prezentul ordin. 33. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la prezentul ordin. 34. După anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3^1 și 3^2, având cuprinsul anexelor nr. 8 și 9 la prezentul ordin. 35. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7^1, având cuprinsul anexei nr. 10 la prezentul ordin. 36. La anexa nr. 8, în coloana nr. 15, sintagma „în cifre“ se înlocuiește cu sintagma „în litere“. 37. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8^1, având cuprinsul anexei nr. 11 la prezentul ordin. 38. Anexa nr. 14 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 12 la prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 11 mai 2018.Nr. 47.  +  Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1^1 la reguli)
  RAPORT DE GESTIUNE ZILNIC
  Servește ca document de evidență și verificare a concordanței între evidența punctelor de desfacere și contabilitate.Se întocmește zilnic, în două exemplare, de către responsabilul cu activitatea punctelor de desfacere și se păstrează la compartimentul logistic (popotă, după caz) și la compartimentul financiar-contabil.MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea …………………………………..Gestiunea ………………………………...Gestionar ………………………………....
  RAPORT DE GESTIUNE ZILNIC
  Nr. crt.Număr documentExplicațiiValoare (lei)
  MărfuriAmbalaje
  IntrăriSold precedent  
  1.    
  2.    
  3.    
      
  Total intrări + sold  
  Vânzări + ieșiri   
  1.    
  2.    
  3.    
      
  Total vânzări + ieșiri  
  Sold final  
  Gestionar,..................VERIFICAT
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1^2 la reguli)
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități
  Servește ca document de aprobare a recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare a utilităților (gaze naturale/energie electrică/apă/telefonie fixă, mobilă, furnizare a internetului și alte servicii de utilități).Se întocmește de către comisia de recepție, în două exemplare, cu următoarele destinații:– exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoțit de documentele aferente;– exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic.MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea …………………….
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități
  Nr. … din …………
  Exemplarul nr. …
  I. Date generaleComisia de recepție constituită conform ……………… nr. ….…. din ……..…….…… a fost convocată la data de …........….. pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de ……………………. furnizate de …………………………………...., în perioada ……………….. în baza Contractului de furnizare/Contractului subsecvent de furnizare nr. …… din data de …………… la Acordul-cadru nr. ……. din data de ………… .Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul ……..…………. .Valoarea serviciilor este de ………….. lei, conform facturii nr. …. din data ………………. .II. ConstatăriA. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de utilități (furnizare gaze naturale/energie electrică/apă/telefonie fixă, mobilă și internet, ….) în perioada/data de ……… comisia de recepție a studiat Contractul de furnizare/Contractul subsecvent de furnizare nr. …… din data de ......…… la Acordul-cadru nr. …....... din data de …………, Caietul de sarcini și specificația tehnică nr. ………., Propunerea tehnică nr. ……. din data de ………… .Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de utilități (gaze naturale/energie electrică/apă/servicii telefonie fixă, mobilă și internet, ….) furnizate la un număr de …. sedii prevăzute în Contractul de furnizare nr. …….. .B. Verificări cantitative În perioada ……....…. comisia constată că s-a furnizat la cele …… sedii, prevăzute în contractul de furnizare, o cantitate de ………. Mc, KWH etc.C. Verificări calitative Conform art. …… din Contractul/Acordul-cadru nr. ….. pentru furnizări de:a) gaze naturale/energie electrică/apă prestatorul a livrat/nu a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare, a asigurat/nu a asigurat continuitatea alimentării, s-au produs/nu s-au produs incidente de furnizare pe perioada …….…., a asigurat/nu a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor, a efectuat/nu a efectuat revizii programate în perioada de furnizare ………....;b) telefonie fixă, mobilă și internet, prestatorul a furnizat/nu a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.III. Concluzii Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate/cu majoritate de păreri hotărăște: Admiterea/Respingerea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități (gaze naturale/energie electrică/apă, servicii de telefonie fixă, mobilă și internet, ….) prestate în perioada …………, care corespund/nu corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. ……/…………, Caietul de sarcini și specificația tehnică nr. ………../…….……, Propunerea tehnică a prestatorului nr. ………/………..… .Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi ….......…, în 2 exemplare originale.
  Comisia de recepțieSemnătura
  Președinte: 
  Membru: 
  Membru: 
    
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 1^3 la reguli)
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii hoteliere de cazare/masă/închiriere sală
  Servește ca document de aprobare a recepției cantitative și calitative pentru serviciile hoteliere de cazare, masă și/sau închiriere sală.Se întocmește de către comisia de recepție, în două exemplare, cu următoarele destinații:– exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoțit de documentele aferente;– exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic.MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea…………………….
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii hoteliere de cazare/masă/închiriere sală
  Nr. … din ......
  Exemplarul nr. …
  I. Date generaleComisia de recepție constituită conform ……………… nr. ….…. din ……..………. a fost convocată la data de … . … ….. pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor hoteliere de cazare/masă/închiriere sală furnizate de către ………...., în perioada …………………….. în baza Contractului de prestări servicii nr. …………. .Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul ……..………… . Valoarea serviciilor este de ………….. lei, conform facturii nr. …….......................... din data ………………. .II. ConstatăriA. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor hoteliere de cazare/masă/închiriere sală prestate în perioada ………………., comisia de recepție a studiat Contractul de furnizare servicii hoteliere de cazare/masă/închiriere sală nr. ……./…………, Caietul de sarcini și specificația tehnică nr. ……/……….…., Propunerea tehnică nr. ……. din data de …………. .Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor hoteliere de cazare/masă/închiriere sală.B. Verificări cantitative În perioada ………. comisia constată următoarele:a) Pentru serviciile hoteliere de cazare: – În data de ..... s-au cazat ..... persoane, din care ..... persoane au fost cazate în camera single în regim de ....… stele și ....... persoane în regim de ..… stele, conform diagramei de cazare de la Hotelul ..... și listei de prezență din data de .....;– În data de .... s-au cazat ..... persoane, din care ..... persoane au fost cazate în camera single în regim de … stele și ..... persoane în regim de … stele, conform diagramei de cazare de la Hotelul ..... și listei de prezență din data de .....;………………………….………………………….b) Pentru serviciile hoteliere de masă:Comisia constată că s-au furnizat serviciile de masă în incinta hotelului, conform listelor de prezență anexate și a diagramei furnizate de la Hotelul ....., astfel:
  .....- cina pentru ........ persoane conform diagramei furnizate de la Hotelul ....................................................................
  .....- mic dejun - ..... persoane conform diagramei furnizate de la Hotelul .....................................................................;- prânz, cina - ..... persoane conform diagramei furnizate de la Hotelul ..................................................................;- 2 pauze de gustări și cafea - ..... persoane conform diagramei furnizate de la Hotelul .........................................;
  .....- mic dejun - ..... persoane conform diagramei furnizate de la Hotelul .....................................................................;- prânz, cina - ..... persoane conform diagramei furnizate de la Hotelul ..................................................................;- 2 pauze de gustări și cafea - ..... persoane conform diagramei furnizate de la Hotelul .........................................;
  .....……………………………................................................................................................................................................……………………………................................................................................................................................................
  Prestatorul a respectat structura micului dejun, prânzului, cinei și pauza de cafea, conform prevederilor Caietului de sarcini nr. ...../..... și propunerii tehnice.Mesele au fost asigurate în incinta unității în care s-a realizat cazarea.
  c) Pentru serviciile de închiriere a sălii:Comisia constată că în perioada ..... prestatorul a pus la dispoziție sală de desfășurare a activității - pentru conferința privind ....., cu următoarele caracteristici:– capacitate - minim ..... persoane;– echipamente disponibile în sală: .................................;– .............................;– sala dotată cu suprafață de proiecție și .......................; – sala dotată cu un sistem de climatizare, care permite o bună ventilare a sălii;– configurată astfel încât fiecare persoană poate vedea suprafața de proiecție;d) Prestatorul a asigurat locurile de parcare solicitate.
  C. Verificări calitative Conform art. …… din Contractul nr. ….. prestatorul a asigurat condițiile de calitate prevăzute de caietul de sarcini, oferta tehnică și financiară, neînregistrându-se incidente care să afecteze desfășurarea optimă a activităților.
  III. Concluzii Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate/cu majoritate de păreri hotărăște:Admiterea/Respingerea recepției cantitative și calitative a serviciilor hoteliere de cazare/masă/închiriere sală prestate în perioada ………………….., care corespund cu prevederile Contractului de furnizare nr. ……/…………, Caietul de sarcini și specificația tehnică nr. ………../…….……, Propunerea tehnică a prestatorului înregistrată cu nr. ………/………..…Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi, … . … . …, în 2 exemplare originale.
  Comisia de recepțieSemnătura
  Președinte: 
  Membru: 
  Membru: 
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 1^4 la reguli)
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă pentru bilete de transport aerian internațional
  Servește ca document de aprobare a recepției cantitative și calitative pentru biletele de transport aerian internațional.Se întocmește de către comisia de recepție, în două exemplare, cu următoarele destinații:– exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoțit de documentele aferente;– exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic.MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea …………………….
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă pentru bilete de transport aerian internațional
  Nr. … din … . … …..
  Exemplarul nr. …
  I. Date generaleComisia*) de recepție constituită conform ……………… nr. ….…. din ……..……… a fost convocată la data de … . … ….. pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare a biletului/biletelor de transport aerian internațional de către …………………………………...., în perioada …………………….. în baza comenzii nr. ……….. din data de …………….. la Acordul-cadru nr. ……. din data de ……………..….. .*) Atribuțiile comisiei pot fi îndeplinite de o singură persoană, cu aprobarea ordonatorului de credite.Valoarea biletului/biletelor de transport aerian internațional furnizat/e este de ………….. lei, conform facturii nr. …………… din data ………………. .II. ConstatăriA. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă privind furnizarea biletelor de transport aerian internațional în data de ……… comisia de recepție a studiat Comanda de furnizare nr. …………….. din data de ......…… la Acordul-cadru nr. …....... din data de …………….., Caietul de sarcini și specificația tehnică nr. ………., Propunerea tehnică nr. ……. din data de ……….Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare bilete de transport aerian internațional. B. Verificări cantitative În data de ………. comisia constată că ……….……… a furnizat, în format electronic/pe suport hârtie, biletele de transport internațional aerian, astfel:
  Nr. crt.Nume și prenumeNr. și serie bilet de avionCompanie de transportRuta dus/întorsValoare bilet
        
        
  C. Verificări calitative
  Compania care realizează efectiv transportul aerian este/nu este de tip low cost. Tariful utilizat pentru ruta …………… este cel din oferta prestatorului, anexa la Acordul-cadru nr. ………… și Comanda nr. …………… . Biletul/Biletele s-a/s-au furnizat în termenul stabilit prin Comanda nr. ……. din data……. și Acordul-cadru nr. ……….. .
  III. Concluzii Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu majoritate/în unanimitate de păreri hotărăște:Admiterea/Respingerea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare bilete de transport aerian internațional care sunt conforme cu prevederile Comenzii nr. …/……, Acordul-cadru nr. ……., Caietul de sarcini și specificația tehnică nr. …../…….……, Propunerea tehnică nr. ………/………..… .Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi … . … . …, în 2 exemplare originale.
  Comisia de recepțieSemnătura
  Președinte: 
  Membru: 
  Membru: 
    
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 1^5 la reguli)
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță ......................
  Servește ca document de aprobare a recepției cantitative și calitative a serviciilor de mentenanță …………….. . (Se completează în funcție de tipul contractului de mentenanță, de exemplu, preventivă, corectivă sau integrată.)Se întocmește de către comisia de recepție, în două exemplare, cu următoarele destinații:– exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoțit de documentele aferente;– exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic.MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea …………………….
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță ………………
  Nr. … din …………..
  Exemplarul nr. …
  Încheiat astăzi, ................, la sediul ......................, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de ........................... a echipamentului cu următoarele date de identificare:Denumirea echipamentului: ……………….Serie: …………………….Ore de funcționare: ……………..Este/Nu este în perioada de garanție.Unitatea deținătoare: ………………….. loc amplasare …………… I. Date generale1. Comisia de recepție constituită conform …………………... nr. ….…. din ……...…… a fost convocată la data de ……….. pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de ……………….……. prestate de …………………………………...., în perioada …………………….. în baza Contractului de prestare de servicii nr. ……. din data de ……….. subsecvent Acordului-cadru nr. ……… din data de ………. (dacă este cazul). 2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul ……..………… . 3. Valoarea serviciilor este de …………. . lei cu TVA, conform Facturii nr. …. din data ………. .II. ConstatăriA. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță ……….. a echipamentului ……………… ……………… în perioada ……… comisia de recepție a studiat Contractul subsecvent de prestare de servicii nr. …………….. din data de ...…… subsecvent Acordului-cadru nr. …....... din data de ……….., Caietul de sarcini nr. ……. din data de ……….. și Propunerea tehnică nr. ……. din data de ……… .Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de …………………… prestate la …….…….. de către ……………., în perioada …….………… .B. Verificări cantitative În perioada …………… comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor ……………. prestate în perioada ………….., în locația ……………. de către ……….…… .Comisia a primit … rapoarte de ............... privind serviciile prestate în perioada ............. .Comisia a constat că în cazul a … rapoarte s-au utilizat și montat următoarele piese de schimb din stocul de siguranță aflat la dispoziția autorității contractante, astfel:
  Nr. crt.DenumireValoare, inclusiv TVAModel și serieNr. raport prestator
       
  Comisia a constatat că în cazul rapoartelor …/………, …/………, …/ ……… s-au efectuat servicii de reparații fără a se utiliza piese de schimb.Comisia a constatat ca în cazul a … rapoarte …/……… s-au efectuat servicii de reparații pentru care s-au utilizat piese de schimb, care s-au achiziționat separat de la prestator, astfel:
  Nr. crt.DenumireValoare, inclusiv TVAModel și serieNr. raport prestator
       
  C. Verificări calitative Conform prevederilor caietului de sarcini și specificațiilor tehnice s-au efectuat următoarele probe, rezultatul lor fiind, conform tabelului:
  Nr. crt.Denumire probăRezultat
     
  Asigurarea funcționării echipamentelor în timpul probelor s-a făcut de: ........................ .Conform art. …. din Contractul subsecvent nr. ……. de prestare de servicii, prestatorul a prestat ……….....…. la standardele aflate în vigoare, a asigurat/nu a asigurat continuitatea alimentării, s-au produs/nu s-au produs incidente de furnizare pe perioada ………, a asigurat/nu a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor, a efectuat/nu a efectuat revizii programate în perioada de furnizare ……….……… etc.În urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului menționat anterior, comisia de recepție a constatat următoarele:a) servicii contractate:– echipamentul este funcțional/nu este funcțional; – inventarul de complet este corespunzător/nu este corespunzător. b) servicii prestate în perioada de garanție:– echipamentul este funcțional/nu este funcțional;– inventarul de complet este corespunzător/nu este corespunzător. Termen de garanție ....................................................... Alte date .................................................. Anexe ............................................................
  III. Concluzii Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu majoritate/în unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea/Respingerea recepției cantitative și calitative a serviciilor de ……………………… prestate în perioada …………, care corespund cu prevederile Contractului prestare de servicii nr. ……/…………, subsecvent Acordului-cadru nr. ………….., Caietul de sarcini nr. ……… și propunerea tehnică.Prezentul proces-verbal, conținând … file, a fost încheiat astăzi, ………….…, în 2 exemplare originale.Comisia de recepție                                       Reprezentantul prestatoruluiPreședinte:Membru:Membru:
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 1^6 la reguli)
  PROCES-VERBAL
  de recepție provizorie/parțială cantitativă și calitativă
  Servește ca:– document de înregistrare în evidența operativă și în contabilitate;– document de consemnare a stadiului în care se află obiectivul de investiții;– document de constatare a îndeplinirii condițiilor de recepție provizorie/parțială a obiectivului de investiții;– document de aprobare a recepției provizorii/parțiale a obiectivului de investiții.Se întocmește pentru utilajele care necesită montaj, dar care nu necesită probe tehnologice, produse cu ciclu lung de fabricație care depășesc un exercițiu financiar/bugetar, realizate pe faze de fabricație, precum clădirile și construcțiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcțiune la data terminării montajului, respectiv la data terminării construcției.Se întocmește de către comisia de recepție, în două exemplare, cu următoarele destinații:– exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoțit de documentele aferente;– exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic.MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea …………………….
  PROCES-VERBAL
  de recepție provizorie/parțială cantitativă și calitativă
  I. Date generale1. Comisia de recepție constituită conform ...................... nr. ……...…. din ..……….…… pentru recepționarea obiectivului de investiții intitulat ............................................... și situat în ……………………......... a fost convocată la data de …………………...... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă provizorie/parțială a lucrărilor de construcții-montaj aferente, care fac obiectul Contractului de achiziție publică nr. ……….., efectuate în perioada ………………… .Obiectul (obiectele)/Părți de obiect ........ pentru care proiectantul general este ............, antreprenor general este .............. și beneficiar de investiții este ................. .2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul ......................... .3. Valoarea situației de plată a lucrărilor de construcții-montaj supuse recepției provizorii/parțiale este de ........................, conform anexei.4. Lucrările de construcții-montaj supuse acestei recepții au fost în prealabil preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din …………......... .5. Valoarea mijloacelor fixe ce se recepționează este de ........................ lei.II. ConstatăriA. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă provizorie/parțială a lucrărilor de construcții-montaj, comisia de recepție a studiat Contractul de achiziție publică nr. ………, Caietul de sarcini nr. …….., Oferta tehnică și financiară nr. ……., Proiectul tehnic nr. …… . Comisia consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calității lucrărilor și a dispus ..................... (începerea recepției).B. Verificări cantitativeLucrările de construcții și instalații cuprinse în devizul general executate, pe obiective/categorii de lucrări verificate de comisia de recepție având în vedere listele de cantități anexate la prezentul proces-verbal și însușite de dirigintele de șantier prin semnătură la data de ………… sunt :1. La structura de rezistență ............................................................................Lucrările sunt/nu sunt terminate.2. La restul lucrărilor de construcții ............................................................................Lucrările sunt/nu sunt terminate.3. La lucrările de instalații ............................................................................Lucrările sunt/nu sunt terminate.4. La lucrările de montaj al instalațiilor și utilajelor tehnologice cuprinse în obiect............................................................................Lucrările sunt/nu sunt terminate.5. Mijloacele fixe achiziționate aflate pe șantier, care urmează sa fie puse în funcțiune sau au fost puse în funcțiune în perioada …………..., sunt:
  Nr. crt.DenumireValoare unitară, inclusiv TVASerieModel
       
       
       
  La efectuarea prealabilă a probelor mecanice și a rodajului mecanic la instalațiile și utilajele tehnologice s-au constatat ......................... .Entitățile care condiționează folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral asigurate ..................................... .Terminarea lucrărilor aferente spațiilor cu altă destinație inclusă în construcția obiectului supus recepției (în cazul blocurilor de locuințe).............................................................................Concluzie: Pe baza constatărilor de la cap. B, comisia constată că sunt/nu sunt îndeplinite condițiile pentru ca obiectul să fie supus recepției. Totodată, comisia hotărăște că lucrările arătate în anexă ca neexecutate să fie terminate până la data de ...................... .
  C. Calitatea lucrărilor realizate1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completările și modificările aduse, menționate în clar, cu număr și dată)În urma examinării lucrărilor executate și a semnalărilor făcute de proiectant/diriginte de șantier, comisia a reținut în anexă următoarele nerealizări ale proiectului - dintre care cele în dreptul cărora au fost prevăzute termene urmează să fie remediate:............................................................................Concluzie: Comisia consideră că abaterile de la proiect care sunt consemnate fără fixarea unui termen pentru refacerea lucrărilor, potrivit proiectului, nu influențează comportarea, exploatarea, aspectul și integritatea obiectului.Lucrările pentru care s-a făcut mențiune în acest sens urmează să fie puse de acord cu prevederile proiectului în termenele specificate.2. Calitatea soluțiilor constructive și detaliile de execuție folosite în proiectÎn urma examinării lucrărilor și a observațiilor prezentate de executant au fost reținute în anexă următoarele deficiențe de proiectare care influențează executarea, exploatarea sau funcționarea obiectului, dintre care unele urmează să fie remediate în termenele fixate în dreptul fiecăruia: ……………………………………Concluzie: Comisia atrage atenția proiectantului ce poartă răspunderea pentru consecințele acestei deficiențe și în același timp hotărăște remedierea în contul proiectantului a deficiențelor pentru care a stabilit termen în acest sens.3. Calitatea execuției lucrărilor verificate de comisia de recepție având în vedere listele de cantități anexate la prezentul proces-verbal și însușite de dirigintele de șantier, prin semnătură, la data de ……….În perioada ………..……. dirigintele de șantier a emis:– …. dispoziții de șantier;– …. note de renunțare, aprobate de ordonatorul de credite;– …. note de suplimentare, aprobate de ordonatorul de credite, ca urmare a modificării de proiect aprobată de acesta sau alte cazuri (se enumeră distinct); – … procese-verbale de lucrări ascunse;– … procese-verbale pe faze determinante însușite prin semnătură sau de ISC.Din dispozițiile de șantier, buletinele de încercare a betoanelor și îmbinărilor metalice, procesele-verbale de lucrări ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate și materiale folosite, din constatările scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrărilor, precum și din constatările făcute de comisia de recepție la fața locului rezultă următoarele:3.1. La structura de rezistență............................................................................3.2. La restul lucrărilor de construcții............................................................................3.3. La lucrările de instalații............................................................................3.4. La lucrările de montaj al instalațiilor și utilajelor tehnologice cuprinse în obiect............................................................................4. Deficiențe ale lucrărilor realizate care se datorează beneficiarului de investiții............................................................................5. Alte constatări:............................................................................
  III. Concluzii1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate/cu majoritatea de păreri hotărăște: Admiterea/Respingerea recepției cantitative și calitative provizorii/parțiale a lucrărilor de construcții-montaj aferente obiectelor (obiectului)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ care au fost terminate la data de ...... și care fac parte din obiectivul de investiție ………………... și care sunt conforme cu prevederile Contractului de achiziție publică nr. ………..., Caietul de sarcini nr. ………….., Oferta tehnică și financiară nr. …………...., Proiectul tehnic de execuție nr. …………… .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Perioada de garanție a lucrărilor recepționate aferente fiecărui obiect este de .... luni (Se completează numai în cazul admiterii recepției).3. Comisia de recepție apreciază că pentru o cât mai bună utilizare a obiectului/obiectelor recepționat/e mai sunt necesare următoarele măsuri:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Prezentul proces-verbal, conținând .... file și .... anexe numerotate cu un total de .... file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui, a fost încheiat astăzi ....., în ...... exemplare originale.Comisia de recepție:
   Numele și prenumeleFuncțiaLocul de muncăSemnătura
  Președinte Membri: Specialiști - consultanți Asistenți la recepție    

  ÎNCHEIERE DE LUARE ÎN PRIMIRE
  Subsemnații, .........., pe baza calității și a împuternicirilor menționate în dreptul fiecăruia și ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a recepției provizorii, am procedat astăzi la predarea, respectiv luarea în primire a obiectului..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Predat.
  Antreprenor general (denumirea entității, numele, calitatea,
  împuternicirea și calitatea, împuternicirea și semnătura predătorului)
  Primit.
  Beneficiar de instalații (denumirea entității, numele, calitatea,
  împuternicirea și semnătura primitorului)

  PROCES-VERBAL Nr. ...
  privind executarea completărilor și remedierilor prevăzute
  în anexa la procesul-verbal de recepție provizorie a obiectului .............
  Poziție în anexa procesului-verbal de recepție provizorieTermen prevăzut în anexăEntitatea care a efectuat remedierea
     
     

  Executant,
  ............................................
  (numele, prenumele, funcția)
  Entitatea ………..
  Beneficiar,
  …......................……………
  (numele, prenumele, funcția)
  Obiectivul de investiții ..............................
  Obiectivul supus recepției ........................
  Concluzia .................................................
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 3 la reguli)
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix
  Servește ca:– document de aprobare a recepției;– document de înregistrare în evidența operativă a mijloacelor fixe;– document de înregistrare în contabilitate a mijloacelor fixe.Se folosește pentru:– intrările de mijloace fixe din dotări, donații și sponsorizări;– transferuri de la alte unități ale M.A.I.;– aprovizionări centralizate, transformări și modernizări;– operațiuni de distribuire/retragere de bunuri materiale în/din inventarul completului.Nu se folosește în cazul lucrărilor de investiții sau în cazul utilajelor care necesită montaj.Se întocmește de către comisia de recepție, în două exemplare, cu următoarele destinații:– exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoțit de documentele aferente; – exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic (responsabilul de inventar pe unitate).MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea …………………….
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix
  Unitatea ………………………….Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix
  DenumireDocumentCod primitorCod debitorCod creditor
  NumărData
    zilunăanSA 
  123456789
           
  Comisia de recepție constituită conform .......... nr. .................. din ...........................Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de ............................................ .Mijlocul fix și caracteristicile tehnice .................................................................................................................................................................................................................................................................. Cantitate ...................................................Accesorii ..................................................................................................................................................Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul ……………. .Valoarea mijlocului fix este de ………….. lei , inclusiv TVA, conform facturii nr. ………. din data ………………… .Comisia de recepție a studiat Contractul de achiziție publică/Comanda directă nr. …….., Caietul de sarcini nr. ………, Oferta tehnică și financiară nr. ………, Proiectul tehnic nr. ………… și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix, conform documentelor contractuale, și a dispus începerea recepției. Au fost prezentate produsele, … cutii în care s-au regăsit … buc. și … buc.Ambalajele în care se regăsesc produsele sunt/nu sunt deformate și prezintă/nu prezintă urme de desfacere. Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă produsele livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în specificațiile tehnice. În urma verificărilor, în fiecare cutie aferentă ……………… se regăsesc toate accesoriile (……………………). Verificări cantitative:S-a identificat și preluat …………………….. seria …………………. care se regăsește/nu se regăsește în certificatul de garanție. Comisia a constatat că s-au livrat/nu s-au livrat toate produsele aferente Contractului de furnizare/Comenzii directe nr. ……. din …........... .S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:– factura în original, semnată și ștampilată;– avizul de însoțire a mărfii, semnat și ștampilat;– certificatul de garanție, semnat și ștampilat;– certificatul de conformitate și calitate, semnat și ștampilat.Verificări calitative:S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente produsului livrat, corespunzător ofertei tehnice depuse, astfel: ……....................................:1. (obiect, ……)a) (element/ subansamblu);b) ............................................................................................................................................................................................. .În urma verificărilor tehnice și testelor efectuate, comisia constată că produsul îndeplinește/nu îndeplinește cerințele din documentația tehnică.Durata de amortizare a mijlocului fix, …………………………… model ……………………, este de …. luni.Conform art. … din contractul de furnizare, începând cu data de ……… furnizorul, ……………….. , asigură garanția produselor pe o perioadă de ….….. (12/24/36) luni.Probe efectuate și rezultatul lor (consemnare în anexe) …..............................................................Asigurarea funcționării mașinilor și instalațiilor în timpul probelor s-a făcut de: ......................... .Concluziile comisiei ....................................................................................................................................................................Alte date .....................................................................................................................................................................Anexe ...................................................................................................................................... .Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate/cu majoritate de păreri, hotărăște: admiterea/respingerea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix.Prezentul proces-verbal conține …. file și …. anexe numerotate cu un total de …. file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi ……. în exemplare originale, care au fost distribuite la …..……… .Comisia de recepție
  Numele și prenumeleSemnătura
    
    
    
    
    
  Date cu privire la finanțarePoziția …………………………………………………...........prevăzută în programul de investițiiPoziția din anexe ...............................................................Comanda/Contract nr. ...................................................... din ......................................................... lei ...............................Executat de .......................................................................Factura nr. ........................................................................ din ........................................................ lei ...............................Cheltuieli transport document nr. ..................................... din ........................................................ lei ................................Alte cheltuieli doc. nr. ....................................................... din ........................................................ lei ................................Valoare de inventar .......................................................... lei ...............................................................................................Data înregistrării ................................................................Număr inventar .................................... nr. completare ..................... nr. modernizare ..................Cod de clasificare .............................................................Gestiune ............................................................................Subgestiune ......................................................................

  Înregistrat în contabilitate.
  ......................................................
  Primit în gestiune.
  ……………....……………….
   +  Anexa nr. 8(Anexa nr. 3^1 la reguli)
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă pentru obiective de investiții
  Servește ca:– document de înregistrare în evidența operativă și în contabilitate;– document de consemnare a stadiului în care se află obiectivul de investiții;– document de aprobare a recepției.Se întocmește, la data punerii în funcțiune a mijlocului fix, pentru obiectivele de investiții și pentru mijloacele fixe independente care nu necesită montaj și nici probe tehnologice, acestea considerându-se puse în funcțiune la data achiziționării lor.Se întocmește de către comisia de recepție, în două exemplare, cu următoarele destinații:– exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoțit de documentele aferente;– exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic.MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea …………………….
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă pentru obiective de investiții
  I. Date generale1. Comisia de recepție constituită conform …………….. nr. …………. din ……..……….…… pentru recepționarea obiectivului de investiții intitulat .......................................... a fost convocată la data de ................. pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor, care fac obiectul Contractului de achiziție publică nr. ………………….. .2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul ......... .3. Valoarea mijloacelor fixe ce se recepționează este de ....................... lei.II. ConstatăriA. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, comisia de recepție a studiat Contractul de achiziție publică nr. …….…, Caietul de sarcini nr. ….….., Oferta tehnică și financiară nr. ………..., Proiectul tehnic nr. ……..…… .Comisia consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calității lucrărilor și a dispus ...................... (începerea recepției).B. Verificări cantitativeLucrările executate cuprinse în devizul general, pe obiective/categorii de lucrări verificate de comisia de recepție și având în vedere listele de cantități anexate la prezentul proces-verbal și însușite de dirigintele de șantier prin semnătură la data de ………, sunt:..............................................................................................................................................................................................C. Calitatea lucrărilor executateCalitatea lucrărilor executate și verificate de comisia de recepție având în vedere listele de cantități anexate la prezentul proces-verbal și însușite de dirigintele de șantier, prin semnătură, la data de ……….D. Alte constatări1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: ...................................... Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de ………., iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut ..... luni.3. Valoarea lucrărilor supuse recepției conform documentelor de decontare este de ........... lei.4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: ..................................................5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: ................................. .6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: .................... .7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:a) asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (Se vor arăta cele ce nu sunt asigurate.);b) lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;c) forța de muncă;d) .......................III. Concluzii1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate/cu majoritatea de păreri hotărăște: admiterea/respingerea recepției cantitative și calitative a obiectelor (obiectului) de investiții.............................................................................................care au fost terminate la data de ...... și care fac parte din obiectivul de investiție ……………. și care sunt conforme cu prevederile Contractului de achiziție publică nr. ………., Caietul de sarcini nr. …………., Oferta tehnică și financiară nr. …………, Proiectul tehnic de execuție nr. …………........................................................................................................................................................................................2. Perioada de garanție a obiectelor de investiții este de .... luni. (Se completează numai în cazul admiterii recepției.)3. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri:............................................................................................Prezentul proces-verbal, care conține .... file și .... anexe numerotate cu un total de ..... file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi, ......, în ....... exemplare originale.Comisia de recepție:
   Numele și prenumeleFuncțiaLocul de muncăSemnătura
  Președinte: Membri: Specialiști - Consultanți: Asistenți la recepție:    
  Unitatea ……........ Obiectivul de investiții ………….........................Obiectivul supus recepției ...................Concluzia
   +  Anexa nr. 9(Anexa nr. 3^2 la reguli)
  PROCES-VERBAL
  de punere în funcțiune a obiectivului de investiții
  Servește ca:– document de înregistrare în evidența operativă și în contabilitate;– document de consemnare a stadiului în care se află obiectivul de investiții;– document de punere în funcțiune a obiectivului de investiții.Se întocmește, la data punerii în funcțiune, pentru utilajele și instalațiile care necesită montaj și probe tehnologice, precum și pentru clădirile și construcțiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcțiune la terminarea probelor tehnologice.Se întocmește de către comisia de recepție, în două exemplare, cu următoarele destinații:– exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoțit de documentele aferente;– exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic.MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea …………………….
  PROCES-VERBAL
  de punere în funcțiune a obiectivului de investiții
  I. Date generale1. Comisia de recepție constituită conform ............................... nr. …..…… din ............................. a fost convocată la data de ............................. pentru a proceda la recepția rezultatelor probelor tehnologice și a lucrărilor executate, care fac obiectul Contractului de achiziție publică nr. ………………….., efectuate în perioada …………………… .2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: ............................ .II. Constatări1. Cu privire la documentația tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a obiectivelor de investiții necesară la recepția rezultatelor probelor tehnologice și a cercetării pe teren a lucrărilor executate, comisia de recepție a studiat Contractul de achiziție publică nr. ……....…, Caietul de sarcini nr. ……….., Oferta tehnică și financiară nr. ……, Proiectul tehnic nr. ……… și constată că documentația a fost/nu a fost prezentată integral comisiei de recepție, lipsind:........................................................................................................................................................................................2. În perioada .......................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor și instalațiilor aferente capacității pentru exploatarea normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice și asigurarea calității produselor, conform documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aprobați.3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați este următorul:............................................................................................4. Costul lucrărilor și al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, așa cum rezultă din documentele prezentate, este de …………... lei.5. Valoarea produselor rezultate în urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este de ……..... lei.6. Valoarea de înregistrare a mijloacelor fixe ce se pun în funcțiune (sau se dau în folosință) este la data recepției de ………... lei.7. Alte constatăriIII. ConcluziiPe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate/cu majoritate de păreri hotărăște: Admiterea/respingerea recepției punerii în funcțiune a capacității:............................................................................................Comisia de recepție stabilește că, pentru o cât mai bună exploatare a capacității puse în funcțiune, mai sunt necesare următoarele măsuri:........................................................................................................................................................................................Prezentul proces-verbal, care conține ......... file și ……... anexe, numerotate cu un total de …… file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi ................., în ........... exemplare originale.Comisia de recepție:
   Numele și prenumeleFuncțiaLocul de muncăSemnătura
  Președinte: Membri: Specialiști - Consultanți: Asistenți la recepție:    
   +  Anexa nr. 10(Anexa nr. 7^1 la reguli)
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă a materialelor de natura obiectelor de inventar
  Servește ca:– document pentru recepția materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate;– document justificativ pentru încărcare în gestiune; – document justificativ de înregistrare în contabilitate.Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a materialelor de natura obiectelor de inventar se folosește ca document de recepție obligatoriu numai în cazul:– materialelor de natura obiectelor de inventar cuprinse într-o factură sau aviz de însoțire a mărfii, care fac parte din gestiuni diferite;– materialelor de natura obiectelor de inventar primite spre prelucrare, în custodie sau în păstrare; – materialelor de natura obiectelor de inventar care sosesc neînsoțite de documente de livrare; – materialelor de natura obiectelor de inventar care prezintă diferențe la recepție. În cazul în care materialele de natura obiectelor de inventar sosesc în tranșe, se întocmește câte un formular pentru fiecare tranșă, care se anexează apoi la factură sau la avizul de însoțire a mărfii.Se întocmește de către comisia de recepție, în două exemplare, astfel:– exemplarul nr. 1 se predă la contabilitate, însoțit de documentele aferente;– exemplarul nr. 2 rămâne la compartimentul logistic/de specialitate. MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea …………………….
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă a materialelor de natura obiectelor de inventar
  Unitatea ………………………….Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a materialelor de natura obiectelor de inventar
  DenumireDocumentCod primitorCod debitorCod creditor
  NumărData
    zilunăanSA 
  123456789
           
  Comisia de recepție constituită conform ……………. nr. .................. din …...............................Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a materialelor de natura obiectelor de inventar furnizate de .................... .Materialele de natura obiectelor de inventar recepționate și caracteristicile tehnic ....................................... Cantitate…………………… Accesorii ..............................................................................Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul ............................................................….… .Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar este de ........ lei, inclusiv TVA, conform Facturii nr. ...... din data …................................................. .Comisia de recepție a studiat contractul de achiziție publică/Comanda directă nr. …….., Caietul de sarcini nr. ………, Oferta tehnică și financiară nr. ………, Proiectul tehnic nr. ………… și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității materialelor de natura obiectelor de inventar, conform documentelor contractuale, și a dispus începerea recepției. Au fost prezentate produsele, ...........… cutii în care s-au regăsit ...................… buc. și .........… buc.Ambalajele în care se regăsesc produsele sunt/nu sunt deformate și prezintă/nu prezintă urme de desfacere. Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă produsele livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în specificațiile tehnice. În urma verificărilor, în fiecare cutie aferentă ……………… se regăsesc toate accesoriile (……………………). Verificări cantitative:S-au identificat și preluat:– …. buc. conform seriilor de mai jos care se regăsesc și în certificatul de garanție.
  DenumireaSeria
  Comisia a constatat că s-au livrat/nu s-au livrat toate produsele aferente Contractului de furnizare/Comenzii directe nr. …… din ………….. .S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:– factura în original, semnată și ștampilată;– avizul de însoțire a mărfii, semnat și ștampilat;– certificatul de garanție, semnat și ștampilat;– certificatul de conformitate și calitate, semnat și ștampilat.Verificări calitative:S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferenți produselor livrate, corespunzător ofertei tehnice depuse, astfel: ………………........................................................................…....:1. (obiect, ………………)a) (element/ subansamblul);b) ……………………….………………………….2. (obiect, ………………)a) (element/ subansamblul);b) ……………………….………………………….n. (obiect ……………….)În urma verificărilor tehnice și a testelor efectuate, comisia constată că produsele îndeplinesc/nu îndeplinesc cerințele din documentația tehnică.Conform art. … din contractul de furnizare, începând cu data de ……… furnizorul, …………….. , asigură garanția produselor pe o perioadă de ….….. (12/24/36) luni.Probe efectuate și rezultatul lor (consemnare în anexe) ......................................................Concluziile comisiei ................................................................................................................................................................................Alte date ............................................................................Anexe ......................................................................................................................................................................Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate/cu majoritate de păreri, hotărăște: Admiterea/respingerea recepției cantitative și calitative a materialelor de natura obiectelor de inventar.Prezentul proces-verbal, conține …. file și …. anexe numerotate cu un total de …. file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui, a fost încheiat astăzi, ……., în ........ exemplare originale, care au fost distribuite la …..……… .Comisia de recepție
  Numele și prenumeleSemnătura

  Înregistrat în contabilitate,
  ………………………………
  Primit în gestiune,
  .............................................
   +  Anexa nr. 11(Anexa nr. 8^1 la reguli)
  NOTĂ DE RECEPȚIE ȘI CONSTATARE
  de diferențe (cantitativă și calitativă) pentru bunuri materiale
  Servește ca:– document pentru recepția bunurilor aprovizionate;– document justificativ pentru încărcare în gestiune; – document justificativ de înregistrare în contabilitate.Nota de recepție și constatare de diferențe (cantitativă și calitativă) pentru bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe și materialele de natura obiectelor de inventar, se folosește ca document de recepție obligatoriu numai în cazul:– bunurilor materiale cuprinse într-o factură sau aviz de însoțire a mărfii, care fac parte din gestiuni diferite; – bunurilor materiale primite spre prelucrare, în custodie sau în păstrare; – bunurilor materiale care sosesc neînsoțite de documente de livrare;– bunurilor materiale care prezintă diferențe la recepție.În cazul în care bunurile materiale sosesc în tranșe, se întocmește câte un formular pentru fiecare tranșă, care se anexează apoi la factură sau la avizul de însoțire a mărfii.Se întocmește de către comisia de recepție, în două exemplare, astfel:– exemplarul nr. 1 se predă la compartimentul financiar-contabil, însoțit de documentele aferente;– exemplarul nr. 2 rămâne la compartimentul logistic/de specialitate.
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Unitatea …………………….NOTĂ DE RECEPȚIE ȘI CONSTATAREde diferențe (cantitativă și calitativă) pentru bunuri materiale
  Număr documentDataFactura nr.
  ZiuaLunaAnulAviz de însoțire a mărfii
      
  Subsemnații, membrii comisiei de recepție, am procedat la recepționarea cantitativă și calitativă a valorilor materiale furnizate de ……………………… din ……………………… cu vagonul/auto nr. ………… documente însoțitoare …………………..… delegat …………...…Comisia de recepție a studiat Contractul de achiziție publică/Comanda directă nr. …….., Caietul de sarcini nr. ………, Oferta tehnică și financiară nr. ………, Proiectul tehnic nr. ……… și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității bunurilor materiale și a dispus începerea recepției. S-au constatat următoarele: …………………………….. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus comisia de recepție, cu majoritate/în unanimitate de păreri, hotărăște: admiterea/respingerea recepției cantitative și calitative a materialelor.Diferența de …. lei, dintre valoarea facturii și a NRCD provenită din rotunjirea la două zecimale, nu constituie diferență la recepție și se înregistrează în contabilitate la cheltuieli.
  Nr. crt.Denumirea bunurilor recepționateUMCantitatea conform documenteRecepționat
  CantitatePreț unitarValoare
         
         
         
         
  Comisia de recepțiePrimit în gestiune
  Numele și prenumeleSemnăturaDataSemnătura
      
      
      
      
  - Verso -
  Denumirea cantității pe cântarul nr. ...... s-a făcut prin: …………………………………………Denumirea cantității s-a făcut prin proba …………. Nr. ……………………
  Expeditor ……………….........................…. Cărăuș ………..........................…… Însoțitor ………….................…..............……….Stația de expediție ………………………..........................................................… Stația de destinație …………………..........…….Data eliberării ……………………………..........................................................… Data expedierii ……….............………………….Data sosirii ………………...........................................…………Delegații furnizorului (cărăuș neutru) care au participat la recepție:
  Participanți la recepție:Alte mențiuni
  Reprezentant al:Numele și prenumeleCantitateaCartea de identitateSemnătura
       
       
       
     Diferențe (+/-)
  *)Denumirea bunurilor recepționateCodUMCantitatePreț unitarValoare
         
         
         
  Concluziile comisiei de recepție …………………………………………………………..……………………........……….....................…………………………………………………………..……………………………................................................................................Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cărăușului (delegatul neutru) …………………………………....................................................……………………………………….………………………………………………………………………..……………………………................................................................................
  *) Tip document (operație).
   +  Anexa nr. 12(Anexa nr. 14 la reguli)
  PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
  în cazul lucrărilor de reparații
  Se întocmește de către compartimentul care are în subordine atelierul de reparații, pentru fiecare comandă de lucru deschisă, astfel:a) în două exemplare pentru repararea bunurilor proprii ale unității, cu următoarele destinații:– exemplarul nr. 1 se predă la contabilitate, însoțit de documentele aferente; – exemplarul nr. 2 rămâne la atelier. b) în 3 exemplare pentru repararea bunurilor primite de la alte unități (inclusiv terți), cu următoarele destinații: – exemplarul nr. 1 se predă la compartimentul financiar-contabil, însoțit de documentele aferente; – exemplarul nr. 2 se anexează la Avizul de însoțire a mărfii trimis unității beneficiare; – exemplarul nr. 3 rămâne la atelierul de reparații. Formularul propus se poate adapta în funcție de natura reparației și de alte situații. MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea ................ Atelierul ................
  PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
  în cazul lucrărilor de reparații
  Nr. ....../........
  Noi, comisia de recepție compusă din ..............., președinte, și …………......, membri, întruniți astăzi, data de mai sus, am efectuat recepția lucrărilor de reparații efectuate la bunurile .............................. introduse în atelier pentru reparare de către ……….................……....., sub Comanda de lucru nr. ........., și am constatat următoarele:1. Lucrările executate corespund din punct de vedere tehnic și calitativ, iar bunurile reparate ............................... au trecut toate probele și verificările la care au fost supuse și pot fi predate beneficiarului. 2. Se confirmă utilizarea în procesul de reparație a materialelor și pieselor de schimb menționate în coloana „Consum“ a comenzii de lucru și avizăm trecerea acestora pe cheltuieli, cu bon de consum.3. În urma înlocuirii în procesul de reparare s-au recuperat în vederea predării la magazie următoarele piese de schimb și materiale:a) recondiționabile ...............................................;b) deșeuri (fier vechi, cauciuc, mase plastice etc.) .................. .Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu majoritate/ în unanimitate de păreri hotărăște: admiterea/respingerea recepției în cazul lucrărilor de reparații ………........………… prestate în perioada ………………….., care corespund cu prevederile comenzii de lucru.Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în trei exemplare.
  Președinte,
  ...................
  Membri:
  ..................
  ..................
  -----