ORDIN nr. 448/2.010/2018privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI Nr. 448 din 14 mai 2018
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.010 din 9 mai 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 4 iunie 2018  Având în vedere dispozițiile art. VII, art. VIII și art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 167 și 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministru, ministrul mediului, și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul IAnexele nr. 1-7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.040 din 29 decembrie 2017, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.488/3.198/2017)
  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017
  privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule,
  taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite
  de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
   +  Capitolul I Procedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente acestora1. Cadru general1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, reprezentând:a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare;e) dobânzile aferente sumelor prevăzute la lit. a)-d), calculate de la data perceperii acestora și până la data restituirii. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală.1.2. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1.1 se face pe baza cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central competent în administrarea acestuia.1.3. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului, precum și elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului și datele de identificare ale autovehiculului, respectiv marca, tipul/varianta, numărul de înmatriculare și numărul de identificare, pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/ taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.1.4. Prin excepție de la subpct. 1.3, în cazul în care nu s-a efectuat înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate, în cerere se înscrie numărul de înmatriculare al autovehiculului de la momentul plății taxei/timbrului de mediu.1.5. Prin excepție de la subpct. 1.3, în cazul în care numărul de identificare este necompletat, fiind necunoscut plătitorului de taxă/timbru de mediu, acesta poate depune cererea fără a completa numărul de identificare al autovehiculului.1.6. În situația achitării sumelor de restituit de către societățile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar, numai în condițiile în care contractul de leasing este finalizat.1.7. Dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.1.8. Prin organ fiscal central competent se înțelege organul fiscal central din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabil.2. Procedura de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule2.1. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal central competent, prin compartimentul cu atribuții de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, verifică plata efectuată de contribuabil, după numărul de identificare al autoturismului/autovehiculului sau al CNP/CUI al contribuabilului, precum și celelalte informații prezentate în cerere și situația fiscală a contribuabilului, urmând să soluționeze cererea de restituire potrivit prezentei proceduri.2.2. În cazuri excepționale în care numărul de identificare este necompletat, fiind necunoscut plătitorului de taxă/timbru de mediu, sau este completat eronat, organul fiscal central procedează la notificarea contribuabilului pentru clarificare și solicită informații suplimentare de la autoritățile competente.2.3. După verificarea prealabilă potrivit subpct. 2.1 și în situația în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal central competent stabilește suma aprobată la restituire și procedează la compensare cu eventuale obligații fiscale restante și/sau la restituire, în conformitate cu dispozițiile art. 167 și art. 168 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.2.4. În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, termenul de soluționare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozițiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, acesta putând fi prelungit în situațiile prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.2.5. Cererea de restituire se poate depune la registratura organului fiscal central competent sau se poate transmite prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.2.6. În situații excepționale, dacă în urma verificării în bazele de date organul fiscal central nu poate identifica cu certitudine datele necesare soluționării cererii, acesta notifică contribuabilul, în scris, și îi solicită prezentarea informațiilor și documentelor relevante în soluționarea cererii. În cazul în care informațiile și documentele solicitate de către organul fiscal central competent necesare în vederea soluționării cererii nu sunt prezentate de către contribuabil în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării, cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent.2.7. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluționarea cererilor de restituire se prelungește cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului și/sau autorității competente solicitarea de informații suplimentare relevante în soluționarea acesteia și data înregistrării primirii acestor informații la organul fiscal central competent.2.8. În situația sumelor solicitate la restituire de către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing financiar, după verificarea plății efectuate după numărul de identificare al autovehiculului sau codul de identificare fiscală a societății de leasing care a efectuat plata și, respectiv, a restituirii/nerestituirii sumei achitate de societatea de leasing, organul fiscal central competent în administrarea contribuabilului comunică informațiile conform subpct. 3.3 în vederea includerii în Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, emise în săptămâna ............./Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ............, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la ordin.2.9. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la:a) introducerea, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire, în baza de date centralizată a informațiilor cuprinse în cererea de restituire;b) verificarea în baza de date centralizată dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire;c) verificarea, în mod electronic, dacă este efectuată plata sumelor solicitate la restituire în baza de date centralizată în care sunt înregistrate plățile.2.10. Cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent prin emiterea Deciziei de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, în următoarele situații:a) în situația în care contribuabilul nu transmite informațiile și documentele solicitate de organul fiscal central competent în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare;b) în situația în care contribuabilul nu indică în cererea de restituire elementele obligatorii prevăzute la subpct. 1.3, cu excepția situațiilor prevăzute la subpct. 1.4 și 1.5;c) în situația în care, în urma verificării efectuate potrivit subpct. 2.9 lit. b), organul fiscal central competent constată că suma solicitată la restituire a fost deja compensată sau restituită, după caz;d) în situația în care, în urma verificării efectuate potrivit subpct. 2.9 lit. c) sau subpct. 2.12, organul fiscal central competent sau unitatea Trezoreriei Statului, după caz, constată că plata sumelor solicitate la restituire nu a fost identificată în baza de date în care sunt înregistrate plățile.2.11. În situația în care nu s-a putut identifica în baza de date plata, compartimentul de specialitate editează din sistem informatic o listă cu contribuabilii pentru care nu a fost identificată plata, care va cuprinde cel puțin următoarele informații: denumirea sau numele și prenumele contribuabilului/ codul de identificare fiscală al contribuabilului, numărul de identificare al autovehiculului, suma plătită pentru care nu a putut fi identificată plata taxei/timbrului a cărei/cărui restituire se solicită.2.12. În vederea verificării de către unitățile Trezoreriei Statului a existenței sumelor achitate de contribuabili în conturile deschise la acestea, reprezentând taxa/timbrul a cărei/cărui restituire se solicită, compartimentul de specialitate va transmite unității Trezoreriei Statului lista prevăzută la subpct. 2.11, în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea verificării prevăzute la subpct. 2.9.2.13. După efectuarea verificărilor de către unitatea Trezoreriei Statului, potrivit subpct. 2.12, se va proceda astfel:a) în situația în care plățile efectuate de contribuabili sunt înregistrate în evidența unităților Trezoreriei Statului, acestea editează extrasele de cont în care se regăsesc plățile respective, pe care le transmit cu adresă de înaintare compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la subpct. 2.11;b) în situația în care plățile efectuate de contribuabili nu sunt înregistrate în evidența unităților Trezoreriei Statului, această informație se comunică cu adresă scrisă compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la subpct. 2.11.2.14. După verificarea efectuată potrivit subpct. 2.9, respectiv 2.12, și în situația în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal central competent întocmește Referatul privind soluționarea cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.2.15. Restituirea efectivă a sumelor se efectuează de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, astfel:a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018;b) timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 - 31 martie 2019.2.16. În vederea soluționării cererii de restituire a sumelor, organul fiscal central competent întocmește în 2 exemplare, după caz, unul dintre următoarele documente:a) Decizia de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;b) Decizia de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.2.17. Anterior emiterii deciziei de respingere, organul fiscal central procedează la audierea contribuabilului.2.18. Organul fiscal central competent comunică contribuabilului un exemplar din documentele prevăzute la subpct. 2.16, iar cel de-al doilea se arhivează la dosarul fiscal.3. Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente3.1. În vederea restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la verificarea datelor din evidența analitică pe plătitori sub aspectul existenței unor eventuale obligații de plată neachitate înregistrate de către contribuabil și aplică în mod corespunzător dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal.3.2. După verificarea prevăzută la subpct. 3.1, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, constată și operează eventualele compensări cu obligații fiscale restante existente în evidența pe plătitor la data restituirii și întocmește în 3 exemplare următoarele documente:a) Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale;b) Notă privind restituirea/rambursarea unor sume;c) Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.3.3. În prima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor 1-6, precum și administrațiile județene ale finanțelor publice, în baza informațiilor comunicate de către organele fiscale centrale din subordine, pe baza evidenței cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire, transmit în format electronic Administrației Fondului pentru Mediu Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, emise în săptămâna .............., respectiv Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ............., prevăzută în anexa nr. 10 la ordin, pentru săptămâna anterioară, însoțite de evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 7 la ordin.3.4. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1 subpct. 1.1 lit. b)-d) și a dobânzilor aferente calculate până la data plății se face din bugetul Fondului pentru mediu, din contul de venituri 20.I.16.09.00 „Timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală al Administrației Fondului pentru Mediu.3.5. Administrația Fondului pentru Mediu virează în contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468) ale căror coduri IBAN sunt înscrise în situația centralizatoare prevăzută în anexa nr. 10 la ordin, suma totală destinată efectuării restituirii/compensării de fiecare unitate a Trezoreriei Statului, înștiințând în acest sens și organele fiscale centrale prevăzute la subpct. 3.3, virarea efectuându-se după cum urmează, dar nu mai târziu de 15 decembrie a anului în curs:a) în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea Situației centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, emise în săptămâna ................;b) până la data de 5 septembrie 2018 - pentru sumele înscrise în Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ............, transmisă Administrației Fondului pentru Mediu până la data de 31 august 2018;c) în termen de 2 zile lucrătoare - pentru sumele înscrise în Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna .............., transmisă Administrației Fondului pentru Mediu după data de 1 septembrie 2018.Sumele cuprinse în situația centralizatoare prevăzută la subpct. 3.3, aferente deciziilor de soluționare a cererilor emise între 16 decembrie și 31 decembrie a anului în curs, se virează de Administrația Fondului pentru Mediu în termen de 5 zile lucrătoare ale anului următor.3.6. În vederea efectuării operațiunilor de compensare/ restituire după primirea înștiințării prevăzute la subpct. 3.5 de la Administrația Fondului pentru Mediu prin care confirmă efectuarea viramentului sumelor solicitate, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, transmite unității Trezoreriei Statului un exemplar din documentele prevăzute la subpct. 3.2 lit. a) și/sau b), după caz, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru efectuarea restituirii, astfel cum a fost înscrisă în borderoul prevăzut la subpct. 3.7.3.7. În vederea programării contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele rămase ca urmare a efectuării eventualelor compensări potrivit subpct. 3.2, organul fiscal central competent întocmește Borderoul privind programarea plății sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente acestora, prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.3.8. Compensarea și restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, precum și a dobânzilor calculate până la data plății integrale se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare 20.A.16.08.00 „Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare în România“, în care a fost încasată suma.3.9. Compensarea și restituirea sumelor prevăzute la pct. 1 subpct. 1.1 lit. b)-d), precum și a dobânzilor calculate până la data plății integrale se fac din contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor, în contul de venit bugetar și/sau în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire, după caz, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“. Administrația Fondului pentru Mediu asigură sumele în contul prevăzut la subpct. 3.5, în vederea efectuării de către organele fiscale centrale competente a compensărilor și/sau restituirilor, după caz.3.10. Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire.3.11. Dacă până la restituirea integrală a sumelor cuvenite contribuabililor intervin schimbări privind datele de identificare ale acestora sau ale contului bancar, menționate în cerere, contribuabilul are obligația de a înștiința organul fiscal central competent de îndată.3.12. În situația în care, ca urmare a indicării unui cont bancar eronat, se returnează de către instituțiile de credit sumele în contul din care acestea au fost plătite, unitatea Trezoreriei Statului transmite informațiile respective organului fiscal central competent în administrarea contribuabilului.3.13. În termen de 5 zile de la primirea informațiilor prevăzute la subpct. 3.12, organul fiscal central notifică contribuabilul cu privire la faptul că a indicat un cont bancar eronat, iar contribuabilul are obligația indicării contului bancar corect până cel târziu la data de 1 decembrie 2018, în situația în care suma solicitată la restituire reprezintă taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, și, respectiv, nu mai târziu de data de 1 martie 2019, în situația în care suma solicitată la restituire reprezintă timbrul de mediu pentru autovehicule.3.14. Programarea pe zile a contribuabililor se face de către organul fiscal central competent la data stabilită în borderoul prevăzut la subpct. 3.7, respectiv în nota privind restituirea/rambursarea unor sume.3.15. Documentele întocmite în vederea soluționării cererilor de restituire se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.3.16. Sumele existente în contul precizat la subpct. 3.5 la data de 21 decembrie vor fi virate Administrației Fondului pentru Mediu în termen de 2 zile, în contul de venituri din care au fost acordate, precizat la subpct. 3.4, în limita soldului creditor al contului 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“.3.17. Administrația Fondului pentru Mediu asigură în bugetul Fondului pentru mediu al anului următor, în același cont de venituri, sumele ce au fost virate conform subpct. 3.16 și virează aceste sume în anul următor, în maximum 5 zile lucrătoare, în contul precizat la subpct. 3.5.4. Procedura privind calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele aprobate la restituire reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule4.1. După efectuarea restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, potrivit pct. 3 subpct. 3.1-3.17, organul fiscal central competent calculează dobânda cuvenită contribuabilului, în cel mult 15 zile de la data restituirii, dar nu mai târziu de termenul stabilit prin ordonanța de urgență pentru restituirea taxelor/timbrului.4.2. Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează asupra sumei de restituit care se înmulțește cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului și data restituirii efective și cu nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, respectiv 0,02%/zi.4.3. Dobânzile datorate contribuabililor în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești sunt cele dispuse de instanța judecătorească.4.4. În situația prevăzută la pct. 3 subpct. 3.12, data restituirii este data virării în contul indicat de contribuabil în cererea de restituire, inclusiv în situația în care acest cont a fost eronat indicat și restituirea efectivă nu s-a produs, suma fiind returnată de către instituția de credit.4.5. Pentru calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal central competent întocmește, în două exemplare, Procesul-verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar celălalt se arhivează la dosarul său fiscal.4.6. În vederea restituirii dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal central competent aplică în mod corespunzător prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.17.5. Prevederi privind evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire5.1. Evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 7 la ordin, se gestionează informatic de către compartimentele de specialitate din cadrul organelor fiscale centrale competente, prin intermediul bazei de date centralizate.5.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Administrația Fondului pentru Mediu transmite informatic organelor fiscale centrale competente situația cererilor de restituire depuse la aceasta, precum și sumele restituite, pentru care nu au fost transmise informații până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, în vederea actualizării bazei de date centralizate prevăzute la subpct. 5.1, cu toate sumele restituite de către aceasta, potrivit legii.5.3. Administrația Fondului pentru Mediu este răspunzătoare pentru restituirea de către organele fiscale centrale competente a unor sume care nu sunt transmise, potrivit subpct. 5.2, în vederea actualizării bazei de date centralizate, pentru care contribuabilii solicită restituirea potrivit prezentelor norme metodologice.  +  Capitolul II Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, precum și a cheltuielilor bănești stabilite de aceste instanțe și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită6.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, dobânzile aferente stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, precum și cheltuielile bănești stabilite de aceste instanțe și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, pentru care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență nu au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire, precum și cele care devin executorii după data de 31 august 2018.6.2. Pentru restituirea sumelor stabilite prin hotărâri definitive ale instanței judecătorești competente, contribuabilul depune la organul competent o cerere la care anexează hotărârea judecătorească definitivă, în copie.6.3. Cererile depuse de contribuabili potrivit subpct. 6.2 se soluționează de organul competent, indiferent dacă acesta renunță ulterior la solicitarea de restituire a sumelor dispuse de instanța de judecată, întrucât renunțarea nu afectează obligația organului competent de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii judecătorești.6.4. Pentru sumele de restituit stabilite de către instanța judecătorească, organul competent este organul fiscal central competent sau Administrația Fondului pentru Mediu, după caz, astfel cum este stabilit prin hotărârea judecătorească definitivă.6.5. În cazul hotărârilor judecătorești definitive prin care se stabilesc ca organe competente pentru soluționarea acestora atât organul fiscal central, cât și Administrația Fondului pentru Mediu, cererea de restituire se soluționează de către organul competent la care se depune.6.6. Sumele stabilite de instanța judecătorească prin hotărâre definitivă se restituie de către organele competente astfel:a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;b) timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.6.7. În situația în care instanța judecătorească dispune plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează se stabilește astfel:a) în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Codul de procedură fiscală, dobânda se calculează conform dispozițiilor art. 182 din acest act normativ sau de la data stabilită de instanțele de judecată prin hotărâre judecătorească definitivă, după caz;b) în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau data stabilită de instanțele de judecată prin hotărârea judecătorească definitivă, după caz.6.8. Pentru soluționarea cererilor depuse, Administrația Fondului pentru Mediu poate solicita, ori de câte ori consideră necesar, Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule sau unităților Trezoreriei Statului informații privind datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei/timbrului de mediu, respectiv privind confirmarea plății acesteia.6.9. Restituirea sumelor stabilite de instanța judecătorească prin hotărâre definitivă se efectuează de organul competent aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 1 subpct. 1.3-1.6, pct. 2 subpct. 2.1.-2.5, subpct. 2.8, subpct. 2.9 lit. a) și b), subpct. 2.10 lit. c), subpct. 2.14, subpct. 2.16, 2.17, pct. 3 subpct. 3.1-3.17, pct. 4 subpct. 4.1-4.6, pct. 5 subpct. 5.1-5.3 și pct. 9 subpct. 9.1-9.7.6.10. În vederea actualizării bazei de date centralizate prevăzute la pct. 5 subpct. 5.1, Administrația Fondului pentru Mediu transmite informatic situația cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești, precum și a oricăror altor sume stabilite de instanțele judecătorești și restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice sau de la data restituirii ulterioare a unor astfel de sume.  +  Capitolul III Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 5 și 6 din ordonanța de urgență7.1. Sumele rămase de restituit reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.17, pct. 4 subpct. 4.1-4.6 și pct. 5 subpct. 5.1-5.3 se aplică în mod corespunzător.7.2. Sumele rămase de restituit reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. Prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.17, pct. 4 subpct. 4.1-4.6 și pct. 5 subpct. 5.1-5.3 se aplică în mod corespunzător.7.3. Dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor prevăzute la subpct. 7.1 și 7.2 se calculează și se plătesc de către organele competente, pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor și data restituirii acestora ori conform celor dispuse prin hotărârile judecătorești definitive, după caz. Prevederile pct. 4 subpct. 4.1-4.6 se aplică în mod corespunzător.7.4. În cazul cererilor depuse de contribuabili potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care nu au fost emise decizii de soluționare, sumele se restituie, din oficiu, de organul fiscal central competent, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.17, pct. 4 subpct. 4.1-4.6. și pct. 5 subpct. 5.1-5.3 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Procedura de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, în situația în care autovehiculul nu a fost înmatriculat8.1. În situația în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, denumită în continuare taxă neutilizată, se restituie la cererea contribuabilului.8.2. Contribuabilul îndreptățit să solicite restituirea taxei neutilizate în condițiile prevăzute la subpct. 8.1 va depune cererea de restituire la organul fiscal central competent, în termenul prevăzut la pct. 1 subpct. 1.7.8.3. După primirea cererii de restituire, organul fiscal competent verifică existența sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului, precum și datele de identificare a autovehiculului în bazele de date. 8.4. În cazul în care după primirea cererii se constată că în aceasta nu este completat numărul de identificare sau după verificarea efectuată, conform subpct. 8.3, se constată că autovehiculul nu figurează în baza de date sau figurează cu alți proprietari decât contribuabilul solicitant al restituirii sumei, organul fiscal central procedează la notificarea contribuabilului pentru clarificare și solicită informații suplimentare de la autoritățile competente.8.5. După verificarea plății potrivit subpct. 8.3, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire și sumele aprobate la restituire dacă taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule a fost sau nu restituită.8.6. În situația în care taxa/timbrul achitat nu a fost restituit(ă), organul fiscal central competent va proceda la restituirea sumelor neutilizate, aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 2 subpct. 2.3-2.17, pct. 3 subpct. 3.1-3.17, pct. 4 subpct. 4.1-4.6, pct. 5 subpct. 5.1 și pct. 9 subpct. 9.1-9.7.  +  Capitolul V Procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, încasate în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel prevăzut de legislația în vigoare la momentul efectuării plății9.1. În situația în care contribuabilul a achitat taxa/timbrul, în mod eronat, în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislației în vigoare la momentul plății, restituirea sumei respective se va efectua de către organul fiscal central competent în baza Dispoziției de restituire a unor sume reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, prevăzută în anexa nr. 8 la ordin, emisă de Administrația Fondului pentru Mediu.9.2. Pentru eliberarea dispoziției de restituire prevăzute la subpct. 9.1, contribuabilul depune o cerere în acest sens la Administrația Fondului pentru Mediu, la care anexează o copie a documentului care atestă plata taxei/timbrului.9.3. În baza cererii prevăzute la subpct. 9.2, Administrația Fondului pentru Mediu verifică existența plății eronate efectuate de către contribuabil pentru achitarea taxei/timbrului.9.4. După verificarea efectuată potrivit subpct. 9.3, în situația în care Administrația Fondului pentru Mediu constată faptul că plata a fost virată eronat în alt cont decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislației în vigoare la momentul plății, aceasta întocmește, în trei exemplare, Dispoziția de restituire a unor sume reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, dintre care două exemplare le comunică contribuabilului.9.5. În situația în care, după efectuarea verificării potrivit subpct. 9.3, Administrația Fondului pentru Mediu constată faptul că plata nu este înregistrată în conturile acestei instituții, emite, în două exemplare, Dispoziția de respingere a cererii privind confirmarea plății efectuate eronat a taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 9 la ordin, din care un exemplar îl comunică contribuabilului.9.6. Odată cu emiterea dispoziției de restituire prevăzute la subpct. 9.4, Administrația Fondului pentru Mediu transferă suma plătită eronat de către contribuabil, în contul prevăzut la pct. 3 subpct. 3.5.9.7. Pentru restituirea sumei plătite eronat în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislației în vigoare la momentul plății, contribuabilul depune la organul fiscal central competent cererea prevăzută la pct. 1 subpct. 1.2, împreună cu un exemplar original al dispoziției de restituire eliberat de Administrația Fondului pentru Mediu. Prevederile pct. 2 subpct. 2.1-2.8, subpct. 2.9 lit. a) și b), subpct. 2.10 lit. a)-c) și subpct. 2.14-2.17, pct. 3 subpct. 3.1-3.17, pct. 4 subpct. 4.1-4.6 și pct. 5 subpct. 5.1-5.3 se aplică în mod corespunzător.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.488/3.198/2017)ANTET^1)Nr. ........data ......... Aprob, Conducătorul organului fiscal, Numele și prenumele .........................Semnătura ..........................................
  REFERAT
  privind soluționarea cererii de restituire a sumelor reprezentând
  taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule,
  taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
  În baza:– art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– art. 1, 3, 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare,și având în vedere Cererea de restituire nr. ......... din data de .............., depusă de către ...................., CIF ...................., însoțită^2) de Hotărârea judecătorească nr. ...../............ emisă de .................................,propunem aprobarea restituirii sumei de ........... lei, reprezentând^3):( ) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule;( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;( ) cheltuieli de judecată stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../.......... emisă de ..................;( ) alte sume stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../.............. emisă de ....................... .Suma aprobată la restituire, precum și dobânda aferentă calculată potrivit legii și celelalte cheltuieli bănești stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și cheltuielile ocazionate de executarea silită se compensează de către organul fiscal central competent cu eventualele obligații fiscale restante existente în evidența pe plătitor până la data restituirii.Suma aprobată la restituire va fi plătită în cadrul termenelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare.Pentru sumele stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii, dobânda se calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau astfel cum este stabilit de instanța judecătorească.
  Șeful compartimentului,
  ......................
  Semnătura
  .....................................
  Întocmit la data de
  ......................
  Inspector,
  ....................................
  ^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.^2) Se completează doar în cazul în care restituirea sumelor este stabilită de instanțele de judecată prin hotărâri definitive.^3) Va fi indicat tipul sumei aprobate la restituire.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.488/3.198/2017)ANTET^1)Nr. ..................... din ..........................Către: ...................................................................... (denumirea/numele și prenumele contribuabilului)Adresa: localitatea ................., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul .................Cod de identificare fiscală ................................DECIZIEde soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehiculeÎn baza dispozițiilor art. 1, 3, 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și a Cererii de restituire nr. ............... din data ............. , s-a stabilit suma aprobată la restituire în cuantum de ...... lei.Suma aprobată la restituire reprezintă ^2):( ) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule;( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;( ) cheltuieli de judecată stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........................;( ) alte sume stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ......................... .1. Restituirea sumei aprobate se efectuează în cadrul termenelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare. Pentru sumele cuvenite la restituire se calculează dobânzi pe perioada cuprinsă între data perceperii taxei/timbrului și data restituirii.2. Pentru sumele stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii, dobânda se calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau astfel cum este stabilit de instanța judecătorească.În situația în care se constată existența unor obligații fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele aprobate la restituire, precum și dobânda aferentă calculată potrivit legii și celelalte cheltuieli bănești stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, inclusiv cheltuielile ocazionate de executarea silită, vor fi diminuate cu obligațiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestație la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ.Conducătorul organului fiscalNumele și prenumele .....................Data ................................................Semnătura ......................................L.S.…...............^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.^2) Va fi indicat tipul sumei aprobate la restituire.  +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.488/3.198/2017)ANTET^1)Nr. ........ din .............Către: ................................................................. (denumirea/numele și prenumele contribuabilului)Adresa: localitatea ................., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul ..................Cod de identificare fiscală ................................
  DECIZIE
  de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială
  pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule,
  taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
  și timbrul de mediu pentru autovehicule
  În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările ulterioare,având în vedere cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. ................ din data de ..........................,luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în actele normative mai sus invocate, se respinge cererea de restituire a sumelor solicitate.Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de restituire sunt următoarele:.....................................................................................................Temeiul de drept:.....................................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:.....................................................................................................Împotriva prezentei decizii cel interesat poate formula contestație la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ.
  Conducătorul organului fiscal
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura ......................................
  L.S.
  ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.488/3.198/2017)ANTET ^1)Nr. ......................... din .......................Către: .......(denumirea/numele și prenumele contribuabilului)......Adresa: localitatea ................., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul ..................Cod de identificare fiscală ................................
  PROCES-VERBAL
  privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială
  pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule,
  taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
  și timbrul de mediu pentru autovehicule
  În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, pentru contribuabilul ....................., având C.N.P./C.U.I. ............, cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ..................., str. ................. nr. ......., bl. ..........., sc. ......, ap. ......, sectorul/județul .................., s-a procedat la calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, astfel:
  Natura sumei ^2)Suma aprobată pentru restituire Perioada pentru care s-a calculat dobândaNivelul dobânzii^4)Cuantumuldobânzilor cuvenite contribuabilului
  Data de la care se calculează dobânda^3)Data compensării/restituirii sumei aprobate la restituire
        
        
  În situația în care se constată existența unor obligații fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele stabilite prin prezentul proces-verbal vor fi diminuate cu obligațiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestație la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ.
  Conducătorul organului fiscal
  Numele și prenumele .........................
  Semnătura ..........................................
  L.S.
  ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.^2) Se va menționa natura sumelor pentru care se face calculul dobânzilor.^3) Data de la care se calculează dobânda este data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, după caz, sau astfel cum este stabilit de instanța judecătorească.^4) Se va menționa nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 0,02% pentru fiecare zi, sau astfel cum este stabilit de instanța judecătorească.
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.488/3.198/2017)ANTET^1)Nr. ........ din ..........
  BORDEROU
  privind programarea plății sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule,
  taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
  și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente acestora
  Nr. crt.Numele și prenumele/DenumireaC.I.F.Sumele rămase de restituit după eventualele compensări - lei -Data plății sumei rămase de restituit^2)
  Suma de restituit din taxă/timbruSuma de restituit din dobânda calculată
        
        

  Conducătorul organului fiscal
  Numele și prenumele .........................
  Semnătura ..........................................
  L.S.
  Șeful compartimentului,
  .....................................
  Semnătura
  .......................
  Întocmit la data de
  .......................
  Inspector,
  ....................................
  ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.^2) Se va menționa data programată pentru virarea sumelor cuvenite contribuabilului.
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.488/3.198/2017)
  EVIDENȚA
  cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Numele și prenumele/Denumirea solicitantuluiB - Codul de identificare fiscalăC - Tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire^2)D - Nr. documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituireE - Data documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituireF - Suma totală aprobată la restituire potrivit documentului prin care aceasta a fost stabilită^2)F1 ... F5 - sume aferente fiecărei tranșe^3), din care:F1.1 - suma aferentă tranșei I, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după caz^4)F1.2 - suma aferentă tranșei I actualizată cu IPC^5)F1.3 - dobânda aferentă tranșei I^5).........................................F5.1 - suma aferentă tranșei V, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după cazF5.2 - suma aferentă tranșei V actualizată cu IPCF5.3 - dobânda aferentă tranșei VF6 - suma rămasă de restituit^6), din care:F6.1. - suma rămasă de restituit din taxă/timbruF6.2. - dobânda aferentă sumei rămase de restituit din taxă/timbruG - Instituția care a restituit (Agenția Națională de Administrare Fiscală/Administrația Fondului pentru Mediu)H - Numărul și data documentului de platăI - Cuantumul sumei achitateJ - Nr. K - DataL - MarcaM - Tipul/VariantaN - Anul fabricațieiO - Nr. de înmatriculareP - Nr. de identificareR - Seria cărții de identitate
  Nr. crt.ABCereri de restituireNatura sumei aprobate la restituire^1)Datele de identificare ale autovehiculelorCDEFF1................F5F6GHI
  JKLMNOPRF 11F 12F 13.........F 51F 52F 53F 61F 62
  01234567891011121314151617181920212223242526272829
                                
  ^1) Se va menționa natura sumei aprobate la restituire, respectiv:– taxă pe poluare pentru autovehicule;– taxă specială pentru autoturisme și autovehicule;– taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;– timbrul de mediu pentru autovehicule;– taxă neutilizată;– diferențe de sume plătite;– valoarea reziduală a timbrului;– cheltuieli bănești;– alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;– actualizarea sumelor restituite cu indicele prețurilor de consum;– dobânda cuvenită contribuabilului.^2) Se va menționa tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire astfel cum a fost stabilit prin actele normative în vigoare la momentul stabilirii acesteia. ^3) Se vor păstra informațiile existente până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.^4)Se va menționa cuantumul aferent fiecărei tranșe din graficul tranșelor anuale aprobate la restituire.^5)Se vor menționa sumele stabilite prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanțele judecătorești cu indicele prețurilor de consum, precum și calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.^6) Se vor menționa sumele rămase de restituit potrivit art. 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare.
  -----