ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018  Luând în considerare:– întârzierile producătorilor și distribuitorilor în pregătirea prototipurilor de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic și, implicit, întârzierile în depunerea acestora împreună cu documentația aferentă pentru avizare tehnică la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică;– procesele de implementare a noilor aparate de marcat, ulterioare avizării tehnice a prototipurilor, respectiv autorizarea distribuitorilor, producția noilor modele de aparate de marcat, aprovizionarea distribuitorilor, achiziția aparatelor de marcat și fiscalizarea acestora, care sunt consumatoare de timp și care fac imposibilă punerea pe piață a aparatelor de marcat până la termenele prevăzute de lege pentru dotarea operatorilor economici;– imposibilitatea operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat noi până la data de 1 iunie 2018, respectiv 1 august 2018;– pericolul afectării grave a activității economice a operatorilor economici;– necesitatea evitării sancționării operatorilor economici pentru nerespectarea termenelor de dotare, în condițiile în care fapta nu le este imputabilă;– necesitatea evitării sancționării distribuitorilor autorizați pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal după data de 1 august 2018, prin prisma nevoii de a asigura operatorilor economici care deschid noi afaceri sau puncte de lucru certitudinea achiziționării unui aparat de marcat, în condițiile în care aparatele de marcat noi ar putea să nu fie disponibile pe piață la această dată într-un număr suficient de mare,– prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, prin care Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să contracteze împrumuturi pentru finanțarea deficitului și refinanțarea datoriei publice guvernamentale;– demersurile Ministerului Finanțelor Publice în scopul diversificării instrumentelor de datorie publică, a bazei investiționale a titlurilor de stat emise pe piața locală prin emiterea de titluri de stat pentru populație;– necesitatea extinderii canalelor de distribuție a titlurilor de stat pentru populație, astfel încât să fie asigurat accesul cât mai larg al populației la aceste instrumente de datorie;– situația extraordinară justificată de necesitatea realizării planului de finanțare la nivel guvernamental asumat la începutul anului 2018 ce prevede emiterea de titluri de stat dedicate populației în valoare de 4 miliarde lei, în condițiile în care implementarea acestuia la nivelul volumului planificat necesită lansarea de emisiuni succesive pe parcursul perioadei rămase din anul 2018,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ISancțiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 septembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari sau mijlocii, respectiv cu data de 1 noiembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, pentru săvârșirea, începând cu aceste termene, a faptei prevăzute la art. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IISancțiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2018 distribuitorilor autorizați sau unităților din rețeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru săvârșirea, începând cu acest termen, a faptei prevăzute la art. 10 lit. aa) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIITermenul prevăzut la art. 5 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 31 octombrie 2018.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc șapte noi alineate, alineatele (2^1)-(2^7), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru emisiunile de titluri de stat destinate populației se autorizează Compania Națională Poșta Română - S.A. să intermedieze vânzarea, colectarea subscrierilor și efectuarea plăților aferente acestor instrumente de datorie publică.(2^2) Mecanismul privind vânzarea titlurilor de stat și de plată a dobânzilor și a valorii nominale a emisiunii la scadență se stabilește prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.(2^3) Sumele rezultate din vânzarea titlurilor de stat se virează în contul Ministerului Finanțelor Publice în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data încasării sumelor aferente subscrierii.(2^4) Eventualele sume virate eronat, peste nivelul sumelor datorate, se restituie la solicitarea Companiei Naționale Poșta Română - S.A. adresată Ministerului Finanțelor Publice.(2^5) Răspunderea pentru sumele solicitate pentru restituire revine exclusiv Companiei Naționale Poșta Română - S.A..(2^6) Suma care poate fi subscrisă de către o persoană fizică în cadrul unei emisiuni de titluri de stat destinate populației nu poate depăși suma maximă comunicată de Ministerul Finanțelor Publice prin prospectul de emisiune.(2^7) Titlurile de stat destinate populației pot fi vândute și prin rețeaua instituțiilor de credit, definite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, care au capacitate, experiență și interes în intermedierea tranzacțiilor cu aceste instrumente de datorie. Procedura de vânzare a acestor titluri prin rețeaua instituțiilor de credit se va stabili prin norme emise potrivit prevederilor alin. (2).2. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Oportunitatea privind alegerea instrumentelor de datorie publică guvernamentală și a caracteristicilor acestora, precum și momentul atragerii resurselor financiare necesare finanțării deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice revine Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de unic administrator al datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu alin. (1).3. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (5^1)-(5^4), cu următorul cuprins:(5^1) Obligațiile statului reprezentând datorie publică guvernamentală aferentă emisiunilor de stat pentru populație se consideră rambursate la momentul transferului sumelor aferente plăților de dobândă și a valorii nominale în conturi distincte deschise la dispoziția Companiei Naționale Poșta Română - S.A. deschise la Trezoreria Statului.(5^2) Plata dobânzilor și a valorii nominale la scadență se efectuează de Ministerul Finanțelor Publice în conturile prevăzute la alin. (5^1) din care Compania Națională Poșta Română - S.A. poate să își transfere sume în contul propriu deschis la instituții de credit sau să ridice sume în numerar fără perceperea de comisioane. În situația utilizării fondurilor proprii de către Compania Națională Poșta Română - S.A. pentru plata dobânzii și a valorii nominale către deținătorii de titluri de stat, restituirea acestor sume prin virament sau în numerar, în limita plăților astfel efectuate, se efectuează din conturile prevăzute la alin. (5^1).(5^3) Sumele ridicate în numerar peste nivelul plăților efectuate în numerar către deținătorii de titluri de stat se depun la Trezoreria Statului în prima zi lucrătoare de la ridicarea acestora.(5^4) Pentru activitățile derulate de Compania Națională Poșta Română - S.A. potrivit prevederilor art. 3 alin. (2^1), Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să plătească comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este de 0,1% pentru efectuarea operațiunilor legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populație aplicat la valoarea de închidere a emisiunii și de 0,1% pentru efectuarea plăților aferente acestor instrumente de datorie publică, aplicat la valoarea operațiunilor efectuate către deținătorii de titluri de stat. Comisionul se calculează lunar și se plătește în termen de 30 de zile de la data primirii facturii.4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1Sumele aferente operațiunilor de vânzare și de plată a titlurilor de stat sunt sume care sunt destinate unei afectațiuni speciale și nu sunt supuse executării silite prin poprire, în sensul art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  București, 24 mai 2018.Nr. 44.----