ORDIN nr. 932 din 17 mai 2018privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 30 mai 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 2.057 din 14 mai 2018 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul IV, articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Medicamentele/Materialele sanitare specifice se acordă bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate curative în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescripție medicală eliberată de medicii care sunt în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Pentru prescrierea medicamentelor/materialelor sanitare specifice care se acordă în tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate curative se utilizează numai prescripția medicală electronică on-line și în cazuri justificate, prescripția medicală electronică off-line.În cadrul programelor naționale de sănătate curative, prescrierea preparatelor stupefiante și psihotrope se realizează conform reglementărilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare. Prescripția medicală pentru preparatele stupefiante și psihotrope își păstrează statutul de prescripție medicală cu regim special.Pentru prescripțiile medicale electronice off-line, în cazul în care o modificare este absolut necesară, această mențiune va fi semnată și parafată de către persoana care a completat inițial datele, pe toate formularele.(2) Pentru eliberarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice care se acordă în tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate curative se utilizează numai prescripția medicală electronică on-line (componenta eliberare), cu excepția situațiilor prevăzute la art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, în care se utilizează prescripția medicală electronică off-line (componenta eliberare).(3) Prescripția medicală electronică on-line și off-line este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea medicamentelor cu și fără contribuție personală, precum și a medicamentelor/materialelor sanitare specifice ce se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate curative în tratamentul ambulatoriu.Prescripția medicală electronică on-line și off-line are două componente obligatorii: componenta care se completează de către medicul prescriptor și o componentă care se completează de farmacist, denumite în continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare. Prescripția medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă are și o componentă facultativă utilizată numai pentru eliberarea fracționată atât în ceea ce privește numărul medicamentelor, cât și cantitatea din fiecare medicament, denumită în continuare componenta eliberare pentru pacient.Seria și numărul prescripției medicale electronice on-line și off-line sunt unice și sunt generate automat prin sistemul de prescriere electronică de la nivelul caselor de asigurări de sănătate și sunt atribuite fiecărui furnizor de servicii medicale/medic care se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.Casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale un număr de prescripții medicale electronice on-line și off-line, la solicitarea acestora, și organizează evidența prescripțiilor medicale electronice on-line și off-line atribuite.(4) În cazul prescrierii electronice on-line, medicul prescriptor, utilizând semnătura electronică extinsă, listează un exemplar al prescripției medicale (componentă prescriere) care poartă confirmarea semnăturii electronice extinse și îl înmânează asiguratului pentru depunerea la farmacie și poate lista un alt exemplar al prescripției electronice (componenta prescriere) care rămâne la medicul prescriptor pentru evidența proprie.Farmacia la care se prezintă asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului listează un exemplar al prescripției electronice on-line (componenta eliberare) - ce conține confirmarea semnăturii electronice a farmacistului pe care îl păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere) și îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului, dacă nu poate prezenta cardul național de asigurări sociale de sănătate propriu. În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției sau de persoana care ridică medicamentele în numele acestuia și eliberarea se face utilizând cardul național de asigurări de sănătate propriu nu este necesară semnarea componentei eliberare.În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției pe baza adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverinței înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum și copii 0-18 ani beneficiari ai prescripției medicale, este necesară semnarea componentei eliberare.În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției care este titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, este necesară semnarea componentei eliberare.(5) În cazul prescrierii electronice off-line medicul prescriptor listează obligatoriu pe suport hârtie 3 exemplare ale prescripției medicale electronice (componenta prescriere), pe care le semnează și parafează, dintre care un exemplar îl păstrează pentru evidența proprie și două exemplare le înmânează asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie componenta eliberare cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului care se semnează și de asigurat sau de persoana care ridică medicamentele, pe care farmacia o înaintează casei de asigurări de sănătate în vederea decontării.Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele acestuia dacă aceasta nu poate prezenta cardul național de asigurări de sănătate propriu. În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției sau de persoana care ridică medicamentele în numele acestuia și eliberarea se face utilizând cardul național de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară semnarea componentei eliberare.În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției pe baza adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverinței înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum și de copii 0-18 ani beneficiari ai prescripției medicale, este necesară semnarea componentei eliberare.În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției care este titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, este necesară semnarea componentei eliberare.(6) În cazul prescrierii electronice on-line și off-line, pentru situațiile prevăzute la art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017, farmaciile eliberează medicamentele/materialele sanitare specifice în regim off-line.Farmacia completează componenta eliberare off-line a prescripției și listează două exemplare pe suport hârtie cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului și cu semnătura asiguratului sau de persoana care ridică medicamentele; un exemplar se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere) și un exemplar se înaintează casei de asigurări de sănătate.Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) se semnează de către beneficiarul prescripției sau de către persoana care ridică medicamentele/materialele sanitare specifice în numele acestuia, identificarea făcându-se prin prezentarea cărții de identitate/buletinului de identitate/ pașaportului.În situația în care medicamentele/materialele sanitare specifice se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției care este titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, este necesară semnarea componentei eliberare.(7) Prescripția medicală se completează în mod obligatoriu cu toate informațiile solicitate în formularul de prescripție medicală electronică aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate/în prescripția cu regim special pentru substanțele și preparatele psihotrope și stupefiante.Medicamentele cuprinse în prescripțiile medicale electronice/prescripțiile cu regim special pentru substanțele și preparatele psihotrope și stupefiante care nu conțin toate datele obligatoriu a fi completate de medic, prevăzute în formularul de prescripție medicală, nu se eliberează de către farmacii și nu se decontează de casele de asigurări de sănătate.(8) Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internațională (DCI), iar în cazuri justificate medical în fișa medicală a pacientului, în cazul produselor biologice, precum și în cazul medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum, prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripție și a denumirii comune internaționale corespunzătoare. În cazul prescrierii medicamentelor pe denumirea comercială, cu excepția produselor biologice și a medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum, justificarea medicală va avea în vedere reacții adverse raportate prin sistemul național de farmacovigilență, ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiași DCI sau particularizarea schemei terapeutice inclusiv pentru DCI - Combinații.(9) Prescripțiile medicale pe baza cărora se eliberează medicamentele/materiale sanitare specifice pentru tratamentul ambulatoriu în cadrul programelor naționale de sănătate curative constituie documente financiar-contabile, pe baza cărora se întocmesc borderourile centralizatoare.(10) Pentru prescripția medicală electronică on-line și off-line, în situația în care primitorul renunță la anumite DCIuri/medicamente cuprinse în prescripție, farmacistul va completa componenta eliberare din prescripție numai cu medicamentele eliberate și va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semnează cu precizarea poziției/pozițiilor din componenta prescriere a medicamentelor la care renunță și care se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. În această situație medicamentele neeliberate nu pot fi eliberate de nicio altă farmacie.Pentru prescripția electronică on-line, pentru DCIurile/medicamentele neeliberate de farmacie și la care asiguratul nu renunță și care pot fi eliberate de alte farmacii, farmacia care a eliberat medicamentele va lista un exemplar (componenta eliberare pentru pacient), cu DCIurile/medicamentele eliberate, care va fi înmânat asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele asiguratului pentru a se prezenta la altă farmacie, precum și un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor alin. (4) - care se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia.(11) Medicamentele specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu scleroză multiplă, hemofilie, talasemie, unele boli rare, boli endocrine, pentru tratamentul substitutiv cu metadonă și pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienții cu transplant hepatic cuprinși în programele naționale de sănătate curative se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparținând unităților sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripție medicală electronică on-line sau off-line sau prescripție medicală cu regim special utilizată pentru preparate stupefiante și psihotrope, după caz.(12) Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienților transplantați, cu excepția tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienții cu transplant hepatic, pentru tratamentul pacienților cu unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, angioedemul ereditar, fibroza pulmonară idiopatică, maladia Duchenne, sindromul Prader Willi și neuropatie optică ereditară Leber) se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis.(13) Medicamentele specifice care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluși în Programul național de oncologie se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare; achiziționarea acestora se realizează de către unitatea sanitară, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție, care în cazul medicamentelor nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii.(14) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecțiuni oncologice incluși în Programul național de oncologie se eliberează după cum urmează:a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum și pentru formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară, după caz, corespunzătoare următoarelor DCI-uri: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum și Fulvestrantum și medicamentele de tip imunomodulator, care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A și Interferonum alfa 2B, precum și Bortezomibum, Trastuzumabum (concentrația de 600 mg/5 ml), Azacitidinum și Rituximabum (concentrația de 120 mg/ml, 1.400 mg/flacon);b) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităților sanitare aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru celelalte forme farmaceutice cu administrare parenterală.(15) Pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat se vor completa prescripții medicale distincte: pentru medicamente antidiabetice orale, pentru medicamente antidiabetice de tipul insulinelor și teste de automonitorizare și pentru medicamente antidiabetice orale, antidiabetice de tipul insulinelor și teste de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici.(16) Prescrierea testelor de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratați se face împreună cu prescrierea tratamentului cu insulină, pe același formular de prescripție medicală, pe o perioadă de maximum 3 luni. Numărul de teste de automonitorizare este de până la 400 teste/3 luni pentru un copil cu diabet zaharat insulinodependent și până la 100 teste pentru 3 luni pentru un adult cu diabet zaharat insulinotratat. Farmaciile sunt obligate să asigure în termen de maximum 48 de ore testele prescrise pacientului, dacă acestea nu există în farmacie la momentul solicitării. Decizia privind prescrierea unui număr mai mic de teste sau de a întrerupe acordarea testelor aparține medicului prescriptor.2. La capitolul IV articolul 32, literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:g) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele, respectiv materialele sanitare sunt de până la 30, respectiv 31 de zile, după caz, cu excepția medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat, cu afecțiuni oncologice, cu scleroză multiplă, osteoporoză, hemofilie, talasemie, hipertensiune arterială pulmonară, epidermoliză buloasă, scleroză tuberoasă, hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină, scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive, mucoviscidoză și pentru stări posttransplant, respectiv a materialelor consumabile pentru pompele de insulină și a materialelor sanitare specifice tratamentului bolnavilor cu epidermoliză buloasă cuprinși în programele naționale de sănătate curative, pentru care perioada poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz, inclusiv la externarea bolnavului - în urma unui episod de spitalizare continuă/spitalizare de zi. Pentru bolnavii cu afecțiuni oncologice și bolnavii cu scleroză multiplă, la stabilirea perioadei de prescriere se vor avea în vedere starea bolnavului la momentul prescrierii și prognosticul bolii; perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum este de până la 30-31 de zile.h) Pentru prescripția medicală electronică on-line, emisă pentru bolnavii cuprinși în programele naționale de sănătate curative și pentru care perioada de prescriere de medicamente poate fi de până la 90/91/92 zile, conform prevederilor lit. g), la cererea asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia, cantitatea de medicamente prescrise se poate elibera fracționat de către una sau mai multe farmacii. Prima eliberare se va face în maximum 30 de zile de la data emiterii componentei prescriere. Fiecare eliberare fracționată se va face cu respectarea cantității lunare din fiecare medicament determinată în funcție de cantitatea înscrisă de medic în componenta prescriere. Farmacia/Farmaciile care a/au eliberat medicamente fracționat va/vor lista un exemplar (componenta eliberare pentru pacient) cu medicamentele eliberate, care va fi înmânat pacientului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia pentru a se prezenta, în termenul de valabilitate al prescripției, la aceeași sau la altă farmacie, precum și un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (4), care se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. Farmacia care eliberează ultima fracțiune din medicamentele prescrise nu va mai lista componenta eliberare pentru pacient.3. La capitolul IV, după articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 32^1Achiziția și eliberarea procesoarelor de sunet (partea externă) se realizează prin unitățile sanitare prin care se derulează Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive). Pentru a beneficia de procesor de sunet:a) pacientul care îndeplinește criteriile de eligibilitate se va prezenta în unitatea sanitară care derulează programul și la care se află în evidență în momentul solicitării procesorului de sunet (partea externă), în serviciul de audiologie;b) medicul specialist ORL care realizează activarea și adaptarea procesorului de sunet va menționa în foaia de observație a pacientului recomandarea pentru procesor de sunet (partea externă) și va completa Formularul pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienții eligibili cu implant cohlear, prevăzut în anexa nr. 12^1, în baza căruia se realizează eliberarea procesorului de sunet;c) procesorul de sunet (partea externă) va fi eliberat pacientului după activare și adaptare specifică și va beneficia de o perioadă de garanție conform prevederilor din contractul de achiziție.4. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru trimestrul I an 2018“ se modifică și va avea următorul cuprins:Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2018*)– mii lei -
  Denumirea programului de sănătateCredite de angajament an 2018Credite bugetare an 2018
  Programul național de oncologie, din care:1.489.585,001.488.816,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți si copii)**)1.291.527,001.291.087,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET - CT29.192,0029.114,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare412,00378,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 2.882,002.746,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)165.476,00165.408,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți96,0083,00
  Programul național de diabet zaharat999.708,001.002.700,00
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană45.325,0045.603,00
  Programul național de tratament pentru boli rare**190.583,00185.721,00
  Programul național de tratament al bolilor neurologice117.290,00122.761,00
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 188.897,00187.416,00
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)18.506,0018.526,00
  Programul național de boli endocrine2.198,002.292,00
  Programul național de ortopedie68.931,0067.796,00
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice510,00531,00
  Programul național de boli cardiovasculare127.508,00128.552,00
  Programul național de sănătate mintală1.525,001.454,00
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care: 22.863,0021.261,00
  Subprogramul de radiologie intervențională 13.685,0012.990,00
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos8.131,006.987,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil322,00302,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular725,00982,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică867.015,00867.015,00
  Total4.140.444,004.140.444,00
  Cost-volum807.282,00807.282,00
  Total general4.947.726,004.947.726,00
  *) Sumele includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente trimestrului I 2018.**) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
  5. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) numărul de bolnavi tratați prin proceduri de dilatare percutană/an: 14.150;b) numărul de bolnavi tratați prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 935;c) numărul de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare cardiace/an: 5.505;d) numărul de bolnavi cu aritmii complexe tratați prin proceduri de ablație: 350;e) numărul de bolnavi tratați prin implantare de defibrilatoare interne/an: 455;f) numărul de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă/an: 295;g) numărul de bolnavi (adulți) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 5.015;h) numărul de bolnavi cu anevrisme aortice tratați prin tehnici hibride: 65;i) numărul de bolnavi cu stenoze aortice, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, tratați prin tehnici transcateter: 125;j) numărul de bolnavi cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal tratați prin asistare mecanică a circulației pe termen lung: 5;k) numărul de bolnavi (copii) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 430;l) numărul de bolnavi tratați prin intervenții de chirurgie vasculară/an: 6.185;m) numărul de copii cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 160;n) numărul de adulți cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 15.6. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie“, Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii), subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi tratați: 119.040.7. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie“, Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii), subtitlul „Indicatori de evaluare, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi: 5.860.8. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie“, Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi: 165.9. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie“, Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute: 555;b) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare: 680;c) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH: 345;d) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară: 445;e) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare: 250;f) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH: 20;g) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară: 170.10. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie“, Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu ortovoltaj: 360;b) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu cobaltoterapie/an: 985;c) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 2D/an: 2.385;d) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 3D/an: 6.395;e) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie IMRT/an: 7.590;f) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin brahiterapie/an: 1.840.11. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie“, Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom: 12;b) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing: 8;12. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)Activități:1) Reabilitarea auditivă prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive cu ancorare osoasă).Criteriile de eligibilitate:a) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială profundă cu praguri mai mari de 90 dB, pre- sau perilinguală, sub vârsta de 6 ani (IC);b) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială severă/profundă postmeningitică - prioritate (IC);c) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială progresivă cu pierderea beneficiului prin metode de protezare clasice (aparate auditive) (IC);d) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială postlinguală profundă pe frecvențele înalte (> 1.000 Hz) și ușoară/medie pe frecvențele joase (< 1.000 Hz), cu discriminare vocală sub 50% (IC);e) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială la adult severă/profundă, praguri mai mari de 70 dB, praguri mai mari de 55 dB în câmp liber cu protezare, discriminare vocală sub 40% cu proteze și stimul de 65 dB HL - (IC);f) hipoacuzie neurosenzorială asimetrică severă, profundă, inclusiv pierderea totală de auz unilaterală cu auz normal sau aproape normal contralateral (BAHA sau alte dispozitive cu ancorare osoasă, IC);g) hipoacuzie de transmisie sau mixtă, uni- sau bilaterală care nu poate fi protezată clasic (otită externă cronică sau recidivantă, supurații auriculare cronice, stenoze sau malformații de ureche externă/medie) (BAHA sau alte dispozitive cu ancorare osoasă, IUM);h) hipoacuzie neurosenzorială moderată/severă cu discriminare peste 50% (IUM);i) hipoacuzie de transmisie sau mixtă, moderată/severă, cu praguri ale conducerii osoase mai mici de 60 dB (IUM, BAHA sau alte dispozitive cu ancorare osoasă);j) suport și implicare familială bună. Suport psihologic adecvat;k) așteptări realiste din partea familiei în privința rezultatelor reabilitării auditiv-verbale.Tipul de implantare - uni- sau bilaterală, simultană sau secvențială - este stabilit de echipa de implant în funcție de specificul fiecărui bolnav.2) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienții cu implant cohlear din motive de uzură fizică și pentru reducerea impactului negativ asupra auzului pacientuluiCriteriile de eligibilitate:a) procesor de sunet (partea externă) care a împlinit 7 ani de funcționare (de la data activării), este deteriorat fizic și nu mai asigură parametrii optimi de funcționare, având impact negativ asupra auzului pacientului;b) procesor de sunet (partea externă) care s-a defectat după ieșirea din perioada de garanție și nu mai poate fi reparat conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de implanturi cohleare: 167;b) număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA: 29;c) număr de proteze implantabile de ureche medie: 3;d) număr procesoare de sunet (partea externă): 45;2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/implant cohlear: 96.385 lei;b) cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA: 24.383 lei;c) cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie: 44.340 lei;d) cost mediu/procesor de sunet (partea externă): 32.237 lei.Natura cheltuielilor programului:– cheltuieli cu materiale specifice: implanturi cohleare (procesor intern, procesor extern), proteze auditive cu ancorare osoasă și proteze implantabile de ureche medie, procesor de sunet extern.Unități care derulează programul:a) Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. «Prof. Dr. Dorin Hociotă»;b) Spitalul Clinic Municipal Timișoara;c) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;d) Spitalul Clinic de Recuperare Iași;e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;f) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M. S. Curie»;g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;h) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București.13. La capitolul IX, titlul „Programul național de diabet zaharat“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de persoane cu diabet evaluate prin dozarea hemoglobinei glicozilate: 55.920;b) număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați: 823.280;c) număr de bolnavi automonitorizați: 241.600, din care:c.1) număr de copii cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizați: 3.440;c.2) număr de adulți cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizați: 238.160;d) număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină: 280;e) număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină: 506;14. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice“, subtitlul „Criterii de eligibilitate a bolnavilor cu scleroză multiplă“, după litera c.6) se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins:Prescrierea medicamentelor specifice sclerozei multiple, menționate la lit. a) și c), se realizează cu respectarea protocolului terapeutic elaborat de Comisia de Neurologie a Ministerului Sănătății.15. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratați: 4.170.16. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă: 200;b) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică intermitentă/de scurtă durată: 200;c) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament «on demand»: 725;d) număr de bolnavi cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung: 15;e) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă: 15.f) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor: 55;g) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu și fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice: 85;h) număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituție: 10;i) număr de bolnavi cu talasemie: 205;17. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Criterii de eligibilitate:“, punctul 4 „boala Fabry“ se modifică și va avea următorul cuprins:4) boala Fabry:a) bărbați (> 16 ani): după confirmarea diagnosticului de boală Fabry;b) băieți: în prezența unor manifestări semnificative* sau la asimptomatici, după vârsta de 10-13 ani;c) subiecți de sex feminin (toate vârstele): monitorizare; se instituie terapia în prezența unor manifestări semnificative* sau dacă este documentată progresia afectărilor de organ.* Manifestările semnificative sunt considerate: acroparestezii cronice rezistente la tratamentul convențional, proteinurie persistentă peste 300 mg/ 24 ore, filtrare glomerulară scăzută sub 800/ml/min./1,73 mp, afectare cardiacă semnificativă clinic, accident vascular cerebral sau atacuri ischemice tranzitorii în antecedente sau modificări ischemice cerebrale la RMN.18. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Criterii de eligibilitate:“, punctul 5) „boala Pompe“ se modifică și va avea următorul cuprins:5) boala Pompe:– bolnavi simptomatici cu diagnostic confirmat specific (enzimatic);19. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Criterii de eligibilitate:“, punctul 18) „hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)“ se modifică și va avea următorul cuprins:18) hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4):a) bolnavi adulți, adolescenți și copii cu vârstă de 4 ani sau peste, cu diagnostic de hiperfenilalaninemie (HFA) cu fenilcetonurie (FCU) care au fost identificați că răspund la un astfel de tratament;b) bolnavi adulți, adolescenți și copii de toate vârstele cu diagnostic de hiperfenilalaninemie (HFA) cu deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) care au fost identificați că răspund la un astfel de tratament;20. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice: 200;b) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute - urgențe neurologice: 170;c) număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică: 660;d) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (medicamente): 25;d.1) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (tije telescopice): 10;e) număr de bolnavi cu boala Fabry: 30;f) număr de bolnavi cu boala Pompe: 10;g) număr de bolnavi cu tirozinemie: 5;h) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter): 20;i) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler): 6;j) număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală: 1;k) număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficiență primară: 150;l) număr de bolnavi cu HTAP tratați: 450;m) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (adulți): 125;n) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (copii): 390;o) număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă: 90;p) număr de bolnavi cu sindromul Prader Willi: 20;r) număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină: 15;s) număr de bolnavi cu scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive: 140;ș) număr de bolnavi adulți cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizați și nesplenectomizați: 85;t) număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie care au fost diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4): 15;ț) număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă: 35;u) număr de bolnavi cu fibroză pulmonară idiopatică: 85;v) număr de bolnavi cu distrofie musculară duchenne: 20;x) număr de bolnavi cu angioedem ereditar: 89;y) număr de bolnavi cu neuropatie optică ereditară Leber: 7.21. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, punctul 9 „mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)“, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) Spitalul Județean de Urgență Bacău;22. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, punctul 11 „sindrom de imunodeficiență primară“, după litera ț) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:u) Spitalul Clinic Municipal «Dr. G. Curteanu» Oradea;23. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, punctul 18 „purpura trombocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați și nesplenectomizați“, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins:l) Spitalul Clinic Municipal «Dr. G. Curteanu» Oradea;m) Spitalul Județean de Urgență «Sf. Pantelimon» Focșani24. La capitolul IX, titlul „Programul național de sănătate mintală“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi în tratament substitutiv: 1.360;b) număr de teste pentru depistarea prezenței drogurilor în urina bolnavilor: 14.990;25. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli endocrine“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici: număr de bolnavi tratați: 12.476, din care:a) 5.890 cu osteoporoză;b) 6.165 cu gușă prin tireomegalie cauzată de carență de iod;c) 1.265 cu gușă prin tireomegalie cauzată de proliferarea malignă;26. La capitolul IX, titlul „Programul național de ortopedie“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de copii cu afecțiuni articulare endoprotezați/an: 5;b) număr de adulți cu afecțiuni articulare endoprotezați/an: 15.610;c) număr de copii cu endoprotezare articulară tumorală/an: 5;d) număr de adulți cu endoprotezare articulară tumorală/an: 20;e) număr de copii cu implant segmentar/an: 40;f) număr de adulți cu implant segmentar/an: 465;g) număr de adulți tratați prin chirurgie spinală/an: 770;h) număr de copii cu malformații congenitale grave vertebrale care necesită instrumentație specifică tratați/an: 5;i) număr de adulți cu instabilitate articulară tratați prin implanturi de fixare: 2.165;27. La capitolul IX, titlul „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi tratați pentru stare posttransplant: 3.850;b) număr de bolnavi cu transplant hepatic tratați pentru recidiva hepatitei cronice: 370;28. La capitolul IX, titlul „Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– număr de pacienți tratați prin epurare extrahepatică: 40;29. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță“, Subprogramul de radiologie intervențională, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de pacienți cu afecțiuni cerebrovasculare tratați: 1.490;b) număr de tratamente Gamma-Knife: 470;c) număr de stimulatoare cerebrale implantabile: 20;d) număr de pompe implantabile: 15;e) număr de pacienți cu afecțiuni vasculare periferice tratați: 2.720;f) număr de pacienți cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratați: 280;g) număr de pacienți cu afecțiuni oncologice tratați: 675;h) număr de pacienți cu hemoragii acute sau cronice tratați: 565;i) număr de pacienți cu distonii musculare tratați prin stimulare cerebrală profundă: 5;30. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță“, Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de pacienți cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin proceduri microchirurgicale: 75;b) număr de pacienți cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implant de stimulator al nervului vag: 50;31. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță“, Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– număr de copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratați: 135;32. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță“, Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi tratați prin implant neuromodular: 10;33. După anexa nr. 12 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.34. Anexa nr. 13 G.1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.35. Anexa nr. 13 G.2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul II Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan-Teohari Vulcănescu
  București, 17 mai 2018.Nr. 932.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 12^1 la normele tehnice)
  Formular pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienții eligibili cu implant cohlear
  Unitatea sanitară
  Numele și prenumele pacientului
  CNP
  Domiciliul
  Data implantării
  Urechea implantată (UD, US)
  Data activării procesorului declasat
  Modelul procesorului declasat
  Număr de serie al procesorului declasat
  Motivul declasăriiprocesor de sunet care a împlinit 7 ani de funcționare (de la data activării), este deteriorat fizic și nu mai asigură parametrii optimi de funcționare, având impact negativ asupra auzului pacientului
  procesor de sunet care s-a defectat după ieșirea din perioada de garanție și nu mai poate fi reparat - Se atașează raportul de service.
  Data activării procesorului nou
  Modelul procesorului nou
  Număr de serie al procesorului nou
  Obs.
  Medic specialist ORL:Data:
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 13 G.1 la normele tehnice)
  CHESTIONAR DE EVALUARE
  pentru includerea în Programul național de tratament pentru boli rare - tratament medicamentos pentru boala Fabry,
  boala Pompe, tirozinemia, mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler), mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter),
  afibrinogenemie congenitală, sindrom de imunodeficiență primară
  Județul ....................................................................................Localitatea ...............................................................................Unitatea sanitară ......................................................................Adresă ....................................................................................Telefon ...................................................................................Fax .........................................................................................E-mail .....................................................................................
  Manager*:* Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.Nume ............................................................Prenume .............................................................
  Adresă ..............................................................................................................................................
  Telefon ..........................................................fax ........................................................................
  E-mail ..............................................................................................................................................
  Medic coordonator:Nume ............................................................Prenume .............................................................
  Adresă ..............................................................................................................................................
  Telefon ..........................................................fax ........................................................................
  E-mail ..............................................................................................................................................
  Director medical:Nume ............................................................Prenume .............................................................
   Adresă ..............................................................................................................................................
   Telefon ..........................................................fax ........................................................................
   E-mail ..............................................................................................................................................
   
  Capitolul 1. Relație contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate
  DANU
  1.Unitate sanitară cu paturi aflată în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești
  Capitolul 2. Criterii privind structura organizatorică
  DANU
  IUnitate sanitară cu paturi din zona de reședință a bolnavilor care are în structura organizatorică:
  - secție/compartiment de specialitate în care se acordă servicii medicale spitalicești în patologia care face obiectul de activitate al programului
  - farmacie cu circuit închis
  Capitolul 3. Criterii privind structura de personal
  DANU
  1.Încadrarea cu medici și personal sanitar mediu a secției/compartimentului de specialitate în care se acordă servicii medicale spitalicești în patologia care face obiectul de activitate al programului conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010 (Precizați nr. medicilor de specialitate și al asistenților medicali ...)
  2.Încadrarea cu farmaciști și asistenți medicali de farmacie conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010 (Precizați nr. farmaciștilor și al asistenților medicali de farmacie ...)
  Capitolul 4. Corespondența dintre secțiile/compartimentele de specialitate în care se acordă servicii medicale spitalicești și medicii de specialitate prescriptori pentru patologia care face obiectul de activitate al programului
  Denumirea programuluiPatologia care face obiectul de activitateSecția/Compartimentul în cadrul cărora se acordă servicii medicale spitaliceștiMedici de specialitate prescriptori
  Programul național de tratament pentru boli rareBoala FabryPediatrie Cardiologie Genetică medicală Neurologie NefrologiePediatrie Cardiologie Genetică medicală Neurologie Nefrologie
  Boala PompePediatrie Genetică medicală Medicină internă NeurologiePediatrie Genetică medicală Medicină internă Neurologie
  TirozinemiePediatrie Medicină internăPediatrie Medicină internă
  Mucopolizaharidoză tip IIPediatrie Medicină internăPediatrie Medicină internă
  Mucopolizaharidoză tip IPediatrie Medicină internăPediatrie Medicină internă
  Afibrinogenemie congenitalăPediatrie Medicină internăPediatrie Medicină internă
  Sindrom de imunodeficiență primarăImunologie clinică și alergologie Imunologie clinică și alergologie copii Pediatrie Medicină internăAlergologie și imunologie clinică Pediatrie Medicină internă
  Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.
  Semnătura
  Manager
  Semnătura
  Medic coordonator
  Semnătura
  Director medical
   +  Capitolul 5.CAS ……………………………….
  Unitatea sanitară:AVIZATNEAVIZAT
  .......................................................................................................... .
  SemnăturaPreședinte director generalSemnăturaDirector relații contractualeSemnăturaMedic-șef“
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 13 G.2 la normele tehnice)
  CHESTIONAR DE EVALUARE
  pentru includerea în Programul național de tratament pentru boli rare - tratamentul medicamentos
  pentru boli neurologice degenerative/inflamator-imune, hipertensiune arterială pulmonară,
  polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină, scleroza sistemică și ulcerele digitale evolutive,
  purpura trombocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați și nesplenectomizați,
  hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4), scleroză tuberoasă
  Județul ....................................................................................Localitatea ...............................................................................Unitatea sanitară ......................................................................Adresă ....................................................................................Telefon ...................................................................................Fax ........................................................................................E-mail .....................................................................................
  Manager*:* Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.Nume ............................................................Prenume .............................................................
  Adresă ..............................................................................................................................................
  Telefon ..........................................................fax ........................................................................
  E-mail ..............................................................................................................................................
  Medic coordonator:Nume ............................................................Prenume .............................................................
  Adresă ..............................................................................................................................................
  Telefon ..........................................................fax ........................................................................
  E-mail ..............................................................................................................................................
  Director medical:Nume ............................................................Prenume .............................................................
  Adresă ..............................................................................................................................................
  Telefon ..........................................................fax ........................................................................
  E-mail ..............................................................................................................................................
  Capitolul 1. Relație contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate
  DANU
  1.Unitate sanitară cu paturi aflată în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești
  Capitolul 2. Criterii privind structura organizatorică
  DANU
  IUnitate sanitară cu paturi care are în structura organizatorică aprobată:
  - secție/compartiment de specialitate în care se acordă servicii medicale spitalicești în patologia care face obiectul de activitate al programului
  - farmacie cu circuit închis
  Capitolul 3. Criterii privind structura de personal
  DANU
  1.Încadrarea cu medici și personal sanitar mediu a secției/compartimentului de specialitate în care se acordă servicii medicale spitalicești în patologia care face obiectul de activitate al programului conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010 (Precizați nr. medicilor de specialitate și al asistenților medicali ...)
  2.Încadrarea cu farmaciști și asistenți medicali de farmacie conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010 (Precizați nr. farmaciștilor și al asistenților medicali de farmacie ...)
  Capitolul 4. Corespondența dintre secțiile/compartimentele de specialitate în care se acordă servicii medicale spitalicești și medicii de specialitate prescriptori în patologia care face obiectul de activitate al programului
  Denumirea programuluiPatologia care face obiectul de activitateSecția/Compartimentul în cadrul cărora se acordă servicii medicale spitaliceștiMedici de specialitate prescriptori
  Programul național de tratament pentru boli rareBoli neurologice degenerative/inflamator-imuneNeurologieNeurologie
  Scleroză sistemică și ulcere digitale evolutiveReumatologieReumatologie
  Purpura trombocitopenică imună cronică la adulții (ne)splenectomizați HematologieHematologie
  Polineuropatia familială amiloidă cu transtiretinăNeurologie HematologieNeurologie Hematologie
  Hiperfenilalaninemie care au fost diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)Pediatrie Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice copii Diabet zaharat, nutriție și boli metabolicePediatrie Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
  Scleroză tuberoasăNeurologie Neurologie pediatrică Nefrologie UrologieNeurologie Neurologie pediatrică Nefrologie Urologie
  HTAPCardiologie Cardiologie copii PneumologieCardiologie Pneumologie
  Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.
  Semnătura
  Manager
  Semnătura
  Medic coordonator
  Semnătura
  Director medical
  Capitolul 5.CAS ……………………………….
  Unitatea sanitară:AVIZATNEAVIZAT
  .......................................................................................................... .

  Semnătura
  Președinte director general
  Semnătura
  Director relații contractuale
  Semnătura
  Medic-șef
  ----