ANEXE din 11 aprilie 2018la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 bis din 7 mai 2018  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 444 din 11 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 mai 2018.
   +  Anexa nr. 1
  Tarifele
  pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate și
  pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către
  Autoritatea Navală Română la navele
  maritime și pentru personalul navigant maritim
  Nr. Crt. Denumirea prestației sau a operațiunii specifice U.M. Tarif (euro/U.M.) Observații
  0 1 2 4 5
  1 (1) Emiterea autorizației de construcție și înscrierea în registrul de evidență a navelor în construcție/scoaterea din evidență a acestora: TB - tonajul brut al navei
  a) navă maritimă TB > 500 Document 400
  b) navă maritimă 15 < TB ≤ 500 Document 200
  c) navă maritimă TB ≤ 15 Document 100
  d) ambarcațiune de pescuit Document 50
  (2) Înscrierea modificărilor în registrul de evidență a navelor în construcție Operațiune 50
  2 Emiterea/prelungirea valabilității permisului provizoriu de arborare a pavilionului român:
  a) navă maritimă Document 150
  b) ambarcațiune de pescuit Document 50
  3 Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate pentru nave maritime angajate în voiaje internaționale: Tariful include și emiterea actului de naționalitate
  a) TB < 500 Operațiune 500
  b) 500 ≤ TB < 10000 Operațiune 500+0,3(TB-500)
  c) 10000 ≤ TB ≤ 30000 Operațiune 3.350+0,2 (TB-10000)
  d) TB ≥ 30000 Operațiune 7.350+0,1(TB-30000)
  4 Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate pentru nave maritime angajate în voiaje interne: TB - tonajul brut al navei Tariful include și emiterea actului de naționalitate
  a) navă maritimă TB > 500 Operațiune 350
  b) navă maritimă 15 < TB ≤ 500 Operațiune 200
  c) navă maritimă ≤ 15 TB Operațiune 100
  5 Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate pentru ambarcațiunea de pescuit Operațiune 100 Tariful include și emiterea actului de naționalitate
  6 Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de proprietate navă maritimă Operațiune 100 Tariful include și emiterea documentului de evidență
  7 Emiterea autorizației de modificare constructivă:
  a) navă maritimă Document 50
  b) ambarcațiune de pescuit Document 30
  8 Emiterea autorizației de dezmembrare a navei: TB - tonajul brut al navei
  a) TB ≤ 500 Document 50
  b) 500 < TB ≤10000 Document 200
  c) TB > 10000 Document 400
  d) ambarcațiune de pescuit Document 30
  9 Emitere registru sinoptic permanent Document 100
  10 Verificare disponibilitate și rezervare nume navă/ambarcațiune de pescuit Operațiune 50
  11 Preschimbare/emitere duplicat: În cazul în care proprietarul/operatorul depune la căpitănia portului de înmatriculare/înscriere o cerere privind înscrierea mai multor modificări, se percepe un singur tarif, corespunzător preschimbării documentului
  a) act de naționalitate Document 50
  b) document de evidență navă Document 20
  c) alte documente Document 10
  12 Schimbare formular: În cazul în care prin act normativ se reglementează schimbarea modelului și conținutului formularului
  a) act de naționalitate Document 12
  b) document de evidență navă Document 7
  13 Emitere certificat conform evidențelor Autorității Navale Române:
  a) registrul matricol al navelor sau registrul de evidență al navelor în construcție Document 100
  b) registrul de evidență nave Document 50
  14 Emitere copie/adeverință conformă cu înscrisuri, evidențe sau alte documente statistice ale Autorității Navale Române Document 10
  15 Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român și/sau radierea navei/ ambarcațiunii de pescuit; suspendarea/prelungirea suspendării dreptului de arborare a pavilionului român; scoaterea din evidență a navei:
  a) navă maritimă TB > 500 Operațiune 100
  b) navă maritimă 15 < TB ≤ 500 Operațiune 50 Se exceptează operațiunile de radiere efectuate din oficiu. TB - tonajul brut al navei
  c) navă maritimă TB ≤ 15 Operațiune 20
  d) ambarcațiune de pescuit Operațiune 5
  16 (1) Transcrierea constituirii, transmiterii sau stingerii garanției reale sau a altui drept real, constituit asupra navei/ambarcațiunii de pescuit înmatriculate/înscrise: Tariful include și emiterea actului de naționalitate/documentului de evidență
  a) navă Operațiune 200
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 100
  (2) Transcrierea actului adițional la contractul de garanție reală
  a) navă Operațiune 75
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 50
  17 (1)Transcriere/radiere: contract de închiriere, bare- boat, leasing, management, comodat, etc., drept de administrare asupra navei/ambarcațiunii de pescuit înmatriculate/înscrise; administrator judiciar/lichidator; încheierii de încuviințare privind autorizarea efectuării de călătorii; proces verbal de sechestru: Tariful include și emiterea actului de naționalitate/documentului de evidență
  a) navă Operațiune 200
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 100
  (2) Transcriere act adițional la contract
  a) navă Operațiune 75
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 50
  18 Emiterea de:
  a) foaie matricolă pentru personalul navigant Document 10
  b) brevet certificat de capacitate Document 20
  c) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement Document 10
  d) carnet de marinar Document 20
  e) certificat/atestat special Document 10
  f) atestat de confirmare a brevetului /certificatului de capacitate pentru personalul navigant Document 10
  g) atestat de confirmare a certificatului de operator de radiocomunicații GMDSS Document 10
  h) atestat de recunoaștere a brevetului/certificatului de capacitate pentru personalul navigant Document 60
  i) atestat de recunoaștere a certificatului de operator de radiocomunicații GMDSS Document 40
  j) confirmare autenticitate documente navigatori români Document 10
  19 Viză de conformitate cu originalul pentru: Operațiune efectuată de către personalul Autorității Navale Române
  a) documentele personalului navigant Document 1
  b) documentele navei și ale proprietarului/operatorului Document 1
  20 Adnotare stagiu de îmbarcare personal navigant (ambarcare, debarcare) Operațiune 2
  21 Reconfirmarea brevetului/certificatului de capacitate Operațiune 5
  22 Prelungirea valabilității carnetului de marinar Operațiune 5
  23 Înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținere:
  a) brevet de comandant/șef mecanic Examen 600
  b) brevet de ofițer punte secund/ofițer mecanic secund Examen 500
  c) brevet de ofițer punte/mecanic/electrician Examen 100
  d) certificat de capacitate maritim portuar Examen 60
  e) certificat de capacitate Examen 50
  f) brevet de pilot maritim Examen 300
  g) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement:
  g1) clasa A sau B Examen 150
  g2) clasa C sau D Examen 100
  h) atestat de recunoaștere Examen 50
  i) certificat de capacitate de Skipper navă de pescuit Examen 100
  24 Înscrierea în vederea participării la susținerea examenului de reconfirmare, de diferență și de restanță pentru:
  a) brevet maritim managerial/pilot maritim Disciplină 75
  b) brevet maritim operațional Disciplină 50
  c) certificat de capacitate maritim portuar Disciplină 30
  d) certificat de capacitate Disciplină 10
  25 Aprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare:
  a) curs organizat de un furnizor de educație Curs 1.000
  b) curs de formare profesională (calificare) Curs 800
  c) curs de perfecționare sau specializare opțional Curs 900
  d) curs de promovare obligatoriu Curs 500
  e) curs obligatoriu în materie de siguranța maritimă Curs 1.500
  f) curs de pregătire conducător ambarcațiune de agrement Curs 500
  26 Supravegherea și monitorizarea anuală a cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare Curs 300
  27 Reinspecția cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare pentru remedierea deficiențelor constatate la supravegherea sau monitorizarea privind respectarea condițiilor de aprobare Curs 100
  28 Supravegherea și monitorizarea anuala a cursurilor de pregătire aprobate pentru conducător de ambarcațiune de agrement Curs 100
  29 Inspecția în vederea aprobării noilor sedii pentru desfășurarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare Sediu 100
  30 Reaprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare Curs 50% din tarifele de aprobare
  31 Autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de transport naval sau de selecție și plasare a personalului navigant Document 300
  32 Auditarea operatorilor economici pentru desfășurarea activității de selecție și plasare a personalului navigant în conformitate cu prevederile Convenției MLC Document 200
  33 Reinspecția operatorilor economici pentru remedierea deficiențelor constatate la controlul privind respectarea condițiilor de autorizare Operațiune 100
  34 Emiterea de duplicat și preschimbarea autorizației pentru desfășurarea activității de transport naval sau de selecție și plasare a personalului navigant Operațiune 50
  35 Vizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea activității de transport naval sau de selecție și plasare a personalului navigant Document 100
  36 Sigilarea actelor de bord și a altor documente Document 3
  37 Însoțirea transportului special pe apă cu mijloace de transport ale căpităniei de port Oră 100
  38 Vizarea expertizei tehnice și a raportului de expertiză Document 10% din valoarea expertizei
  39 Vizarea notei de protest, a protestului de mare, a raportului de avarii cu/fără declarații
  a) trei exemplare originale Document 50
  b) o copie de pe documentul existent in arhiva Autorității Navale Române Document 10
  40 Vizarea procesului-verbal încheiat între terți privind diverse operațiuni în port sau la bordul navelor (la cerere) Document 25
  41 Emiterea de copii de pe raportul final de constatare în caz de avarii, care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penală (la cerere) Document 40
  42 Autorizare încărcare/descărcare produse petroliere și alte mărfuri periculoase în alte locuri decât cele special amenajate Navă 300
  43 Controlul liniilor de încărcare (la cerere) Navă 120
  44 Determinarea cantității de marfă în navă (la cerere) Navă 250
  45 Constatarea stării mărfurilor și ambalajelor (la cerere) Operațiune 400
  46 Constatarea stării de curățenie a magaziilor după descărcare sau spălare (la cerere) Magazie/navă 150
  47 Emiterea documentelor de confirmare/informaționale la cerere Document 100 Altele decat cele de la punctul 14 - vezi Nota pct. 20
  48 Emiterea autorizației de reparații pentru navele la care aceste lucrări se execută în alte locuri decât în locurile special destinate reparațiilor:
  a) cu imobilizarea navei Navă 100
  b) alte lucrări Navă 100
  49 Autorizare probe motor principal la cheu în dane aprobate (la cerere) Navă 10
  50 Solicitarea reținerii navei: TB - tonajul brut al navei
  a) nave maritime > 500 TB Solicitare 400
  b) nave maritime ≤ 500 TB Solicitare 100
  51 Emiterea certificatului de echipaj minim de siguranță Navă 100
  52 Supravegherea, navigației și managementul traficului naval în porturi și formalități de sosire plecare: TB - tonajul brut al navei P - puterea instalată de propulsie exprimată în Kw
  a) navă maritimă pentru mărfuri generale (solide) Navă 0,13 x TB Dar nu mai puțin de 200 euro/navă
  b) navă maritimă port container Navă 0,10 x TB Dar nu mai puțin de 300 euro/navă
  c) navă maritimă pentru mărfuri lichide (produse petroliere, gaze lichefiate, substanțe lichide nocive) Navă 0,18 x TB Dar nu mai puțin de 300 euro/navă (Navelor de bunkeraj nu li se aplică baremul minim de 300 euro/navă)
  d) navă maritimă pentru pasageri Navă 0,05 x TB
  e) remorcher maritim angajat în voiaje internaționale Navă 0,08 x P
  f) navă care efectuează curse între porturi și platformele petroliere și remorcherele maritime care se deplasează între porturile românești pentru manevre portuare Navă 0,03 x P/cursă Cursă - un voiaj dus-întors
  g) navă care participă la realizarea de lucrări hidrotehnice sau cercetări științifice în marea teritorială și care efectuează multiple intrări/ieșiri în/din port Navă 0,04 x P/zi
  53 Efectuarea reinspecției la controlul PSC/FSC:
  a) prima reinspecție Navă 400
  b) a II - a reinspecție Navă 600
  c) a III - a reinspecție și următoarele Navă 800
  54 Aprobarea și supravegherea buncherării/transferului buncărului în alte locuri decât în dane dotate cu instalații specializate: TB - tonajul brut al navei
  a) TB < 500 Navă 50
  b) TB între 500 și 2000 Navă 100
  c) TB > 2000 Navă 150
  55 Supravegherea navigației și managementul traficului navei maritime:
  a) radă interioară (pentru predare reziduri/hidrocarburi, slop, bunkeraj, adăpost) Navă/zi 50
  b) radă exterioară Navă/zi 20
  56 Emiterea titlului executoriu - act de confirmare a operațiunilor de asistență și/sau de salvare a navei Document 1.000
  57 Activități ISM:
  (1) efectuarea auditului
  a) inițial/reînnoire la companie Activitate 1.800 Include și emiterea certificatului
  b) anual la companie Activitate 750 Include și viză certificat
  c) suplimentar la companie Activitate 350 Include și viză certificat
  d) inițial/reînnoire la navă Activitate 1.000 Include și emiterea certificatului
  e) intermediar /anual la navă Activitate 750 Include și viză certificat
  f) suplimentar la navă Activitate 350 Include și viză certificat
  (2) emitere certificat ISM când auditul se face de către o organizație de securitate recunoscută
  a) document de conformitate ( DOC ) companie:
  a1) pentru un singur tip de navă Activitate 700
  a2) pentru fiecare tip suplimentar de navă (definiții SOLAS) Tip navă 300
  b) viză anuală DOC Document 200
  c) DOC provizoriu companie Document 100
  d) certificat de management al siguranței la navă (SMC)
  d1) vrachier Document 300
  d2) petrolier Document 400
  d3) navă cisternă transport gaze lichefiate/substanțe lichide nocive Document 450
  d4) navă de pasageri Document 500
  d5) unitate mobilă de foraj marin Document 500
  d6) alt tip de navă Document 250
  e) viză intermediară/anuală SMC Document 150
  f) SMC provizoriu Document 150
  (3) duplicat DOC/SMC Document 50
  58 Activități ISPS:
  (1) efectuare audit
  a) inițial/reînnoire la navă Activitate 1.300 Inclusiv emitere certificat
  b) intermediar la navă Activitate 750 Inclusiv viză
  c) suplimentar la navă Activitate 350 Inclusiv viză
  (2) emitere certificat ISPS când auditul se face de către o organizație de securitate recunoscută
  a) CISN inițial/reînnoire Activitate 500
  b) viză intermediară CISN Activitate 150
  c) CISN provizoriu navă Activitate 100
  (3) duplicat CISN Activitate 50
  (4) efectuare reinspecție nave la controlul de securitate
  a) prima reinspecție Activitate 400
  b) a doua reinspecție și următoarele Activitate 600
  59 Emiterea certificatului CLC Document 100
  60 Inspecție în vederea emiterii permisului de operare pentru:
  a) navă tanc Navă 600
  b) barjă tanc Navă 200
  61 Supravegherea pe timpul operării:
  a) navă tanc Oră operare 20
  b) barjă tanc Oră operare 7
  62 Emiterea permisului de lucru pentru lucrări de scafandrerie Activitate 100
  63 Inspecție în vederea emiterii certificatului de conformitate a terminalului de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate Terminal 2.000/terminal cu o instalație pe o categorie de produse manipulate declarate Pentru terminalele cu mai multe instalații, tariful se majorează cu 1.000 euro pe fiecare instalație. În cazul manipulării mai multor categorii de produse, tariful se va majora cu 1.000 euro pentru fiecare instalație specifică fiecărui produs.
  64 Reinspecția terminalului de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate Terminal 50% din tariful de inspecție
  65 Inspecție în vederea emiterii certificatului de gas-free/non gas-free pentru nave tip tanc:
  a) navă până la 50.000 m3 1.000 m3 de volum inspectat 35 Dar nu mai puțin de 300 euro/navă
  b) navă peste 50.000 m3 1.000 m3 de volum inspectat pentru ce depășește 50.000 m3 40
  66 Autorizarea persoanelor fizice și juridice române pentru inspectarea navelor în vederea eliberării certificatului de gas-free/non gas-free
  a) eliberarea autorizației Document 500
  b) viză anuală Document 100
  67 Inspecție în vederea emiterii permisului de lucru cu foc 1.000 m3 de volum inspectat 50 Dar nu mai puțin de 150 euro/navă
  68 Inspecția în vederea emiterii certificatului de gas-free/non gas-free la nave (tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri petroliere, substanțe lichide nocive și 100 m3 de volum inspectat 50 Dar nu mai puțin de 300 euro/navă
  coferdamuri), altele decât navele de tip tanc pentru transportul produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau al substanțelor lichide nocive
  69 Supravegherea navigației și managementul traficului în cazul corpurilor de nave, remorcate pentru transport în alte șantiere, precum și între porturi:
  a) navă cu lungimea max. < 100 m Navă 500
  b) navă cu lungimea max. 100 - 150 m Navă 1.000
  c) navă cu lungimea max. > 150 m Navă 2.000
  70 Emitere aviz privind transporturile speciale pentru care se emit avize de navigație Document 100
  71 Consultanță de specialitate în domeniu Oră 60
  72 Eliberarea certificatului BUNKERS 2001 Document 200
  73 Emiterea certificatului de garanție financiară în caz de abandon al navigatorilor Document 180
  74 Operațiunile efectuate pentru ambarcațiunile de pescuit, propulsate prin forță umană Operațiune 5 Operațiune înmatriculare, înscriere, transcriere și altele asemenea Tariful nu include prețul imprimatului
  75 Avizarea documentațiilor/planurilor de construcții sau amenajări portuare, montări cabluri, conducte subacvatice, extracții balastiere, relocare platforme de extracție, etc Document 350
  76 Înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținerea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune de agrement ce desfășoară activități de agrement în scop comercial Examen 50
  77 Emiterea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune agrement ce desfășoară activități de agrement în scop comercial Document 10
  78 Prelungirea valabilității certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune agrement ce desfășoară activități de agrement în scop comercial Document 10
  79 Inspecția inițială a navei în vederea eliberării Certificatului de muncă în sectorul maritim Document 800
  80 Inspecția navei pentru eliberarea Certificatului provizoriu de muncă în sectorul maritim provizoriu Document 500
  81 Eliberarea Declarației de conformitate a muncii în sectorul maritim Document 400 Include: a) eliberarea, de către autoritatea competentă, a Părții a I-a a Declarației de conformitate a muncii în sectorul maritim b) certificarea, de către autoritatea competentă, a Părții a II-a a Declarației de conformitate a muncii în sectorul maritim
  82 Inspecția intermediară efectuată pentru a asigura continuitatea respectării cerințelor interne de aplicare a Convenției Document 250
  83 Inspecția pentru reînnoirea Certificatului de muncă în sectorul maritim Document 700
  84 Inspecția suplimentară efectuată pentru verificarea respectării normelor care au stat la baza eliberării Certificatului de muncă în sectorul maritim Document 250
  85 Inspecția navei cu TB < 500 pentru eliberarea Raportului de inspecție care atestă îndeplinirea cerințelor Convenției MLC Document
  a) inițială Document 300
  b) reînnoire Document 250
  c) suplimentară Document 150
  86 Efectuarea reinspecției, la cerere, la navele maritime Navă 100
  NOTĂ:1. Pentru grupurile școlare industriale de marină, autorizarea cursurilor de educație și/sau formare profesională nu se tarifează.2. Pentru operațiunile specifice activității de eliberare/emitere documente, certificate, copii de pe înscrisuri solicitate și soluționate în "Regim de urgență" tariful se majorează cu 100%. " Regim de urgență" înseamnă soluționarea cererii în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu excepția punctelor 18, 20, 21, 22 care vor fi soluționate într-o zi lucrătoare de la data înregistrării.3. Operațiunea prevăzută la pct. 36 se execută în termen de 8 ore de la efectuarea solicitării.4. Tarifele prevăzute la pct. 48 nu se aplică navelor din șantierele navale. Autorizația este valabilă 10 zile pentru navele cu operațiuni portuare și 30 zile pentru cele fără operațiuni. După expirarea termenelor este necesară o nouă autorizație.5. În cazul pct. 50 dacă solicitarea vine din partea echipajului, tariful este de 15% din tariful prevăzut în prezenta anexă.6. Tarifele prevăzute la pct. 54 nu se aplică șalupelor, remorcherelor și navelor tehnice maritime portuare.7. Operațiunile prevăzute la pct. 57 alin. (2) și pct. 58 alin. (2) includ și analiza documentației SMC, respectiv analiza și avizarea evaluării de risc a planului de securitate a navei.8. Pentru navele la care nu este obligatorie aplicarea prevederilor codurilor ISM și ISPS, activitățile prevăzute la pct. 57 și pct. 58 se pot efectua la cerere pe bază de comandă, iar tariful este de 50% din tariful prevăzut în prezenta anexă.9. Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale, acestea se majorează cu 100%, exceptând tarifele prevăzute în prezenta anexă la punctele 52, 55, 60, 61.10. În înțelesul tarifării prevăzute la pct. 63, sunt nominalizate 3 categorii de produse - petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate.11. Substanță lichidă nocivă - înseamnă orice substanță care face parte din categoriile X, Y, Z și OS, așa cum sunt definite de MARPOL 73/78, Anexa II.12. În cazul în care se solicită inspecții și constatări în rada portului sau în afara limitelor portului tariful se majorează cu 30%, cu excepția inspecțiilor prevăzute la pct. 65.13. În cazul inspecțiilor prevăzute la pct. 65, atunci când se solicită inspecții în rada portului, tariful se majorează cu 10%.14. Operațiunile cuprinse în prezenta anexă privind personalul navigant maritim (examinarea și emiterea documentelor) efectuate pentru angajații Autorității Navale Române sunt gratuite.15. Tarifele din prezenta anexă includ și costul imprimatului dacă la rubrica observații nu se prevede altfel.16. Numele navelor/ambarcațiunilor de pescuit se rezervă pentru o perioadă de maxim 90 de zile.17. Pentru navele de linie angajate în traficul de pasageri, RO-RO sau RO-RO-pasageri, ce desfășoară minim 8 voiaje pe lună, tariful aplicat pentru operațiunile prevăzute la pct. 52 se diminuează cu 50%.18. Pentru navele tanc care urmează să intre în reparații în porturile Mangalia sau Midia și intră în portul Constanța să predea rezidurile, tariful aplicat pentru operațiunile prevăzute la pct. 52 se aplică o singură dată.19. Tarifele pentru inspecțiile tehnice efectuate la ambarcațiunile de pescuit sunt prevăzute în Anexa 4. (la 24-05-2018, sintagma: Anexa 3 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 444 din 11 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 24 mai 2018 ) 20. Document de confirmare/informațional - certificat de conservare, atestare operațiuni în porturi românești, atestare condiții meteo document a stării navei și alte asemenea.
   +  Anexa nr. 2
  Tarifele
  pentru activitățile și operațiunile specifice
  desfășurate și pentru activitățile
  efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
  la navele de navigație interioară și pentru personalul navigant fluvial
  Nr. Crt. Denumirea prestației sau a operațiunii specifice U.M. Tarif (euro/U.M.) Observații
  0 1 2 4 5
  1 (1) Emiterea autorizației de construcție și înscrierea în registrul de evidență a navelor în construcție/scoaterea din evidență a acestora: Δ - deplasamentul maxim al navei CI - capacitatea maximă de încărcare a navei
  a) navă de navigație interioară cu Δ > 15 t sau CI ≥ 15 t Document 150
  b) navă de navigație interioară cu Δ ≤ 15 t sau CI < 15 t Document 100
  c) ambarcațiune de pescuit Document 50
  (2) Înscrierea modificărilor în registrul de evidență a navelor în construcție Operațiune 40
  2 Emiterea/prelungirea valabilității permiselor provizorii de arborare a pavilionului român pentru:
  a) navă de navigație interioară Document 150
  b) ambarcațiune de pescuit Document 50
  3 Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate: Tariful include și emiterea actului de naționalitate Δ - deplasamentul maxim al navei CI - capacitatea maximă de încărcare a navei
  a) navă de navigație interioară cu Δ > 15 t sau CI ≥ 15 t Operațiune 100
  b) navă de navigație interioară cu Δ ≤ 15 t sau CI < 15 t Operațiune 100
  c) ambarcațiune de pescuit Operațiune 20
  4 Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de proprietate - navă de navigație interioară Operațiune 100 Tariful include și emiterea documentului de evidență
  5 Emiterea autorizației de modificare constructivă:
  a) navă de navigație interioară Document 50
  b) ambarcațiune de pescuit Document 30
  6 Emiterea autorizației de dezmembrare a navei: Document CI - capacitatea maximă de încărcare a navei
  a) CI < 100 t Document 25
  b) 100 t ≤ CI ≤ 500 t Document 50
  c) CI > 500 t Document 100
  d) ambarcațiune de pescuit Document 30
  7 Preschimbare/emitere duplicat: Document În cazul în care proprietarul/operatorul depune la căpitănia portului de înmatriculare/înscriere o cerere privind înscrierea mai multor modificări, se percepe un singur tarif, corespunzător preschimbării documentului
  a) act de naționalitate Document 50
  b) document de evidență navă Document 20
  c) alte documente Document 10
  8 Verificare disponibilitate și rezervare nume nave/ambarcațiune de pescuit Operațiune 25
  9 Schimbare formulare: În cazul în care prin act normativ se reglementează schimbarea modelului și conținutului formularului
  a) act de naționalitate Document 12
  b) document de evidență navă Document 7
  10 Emitere certificat conform evidențelor Autorității Navale Române:
  a) registrul matricol al navelor sau registrul de evidență al navelor în construcție Document 100
  b) registrul de evidență nave Document 50
  11 Emiterea de copii/adeverințe conforme cu înscrisuri, evidențe sau alte documente statistice ale Autorității Navale Române Document 10
  12 Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român și/sau radierea navelor/ambarcațiunilor de pescuit; suspendarea/prelungirea suspendării dreptului de arborare a pavilionului român; scoaterea din evidență a navei: Tariful se aplică indiferent de motiv Se exceptează operațiunile de radiere efectuate din oficiu Δ - deplasamentul maxim al navei CI - capacitatea maximă de încărcare a navei
  a) navă de navigație interioară cu Δ > 15 t sau CI ≥ 15 t Operațiune 20
  b) navă de navigație interioară cu Δ ≤ 15 t sau CI < 15 t Operațiune 10
  c) ambarcațiune de pescuit Operațiune 5
  13 (1) Transcrierea constituirii, transmiterii sau stingerii garanțiilor reale sau a altor drepturi reale asupra navelor/ambarcațiunilor de pescuit înmatriculate/înscrise în registrul matricol/registrul de evidență: Tariful include și emiterea actului de naționalitate/documentului de evidență
  a) navă Operațiune 100
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 50
  (2) Transcrierea actului adițional la contracul de garanție reală
  a) navă Operațiune 50
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 30
  14 (1) Transcriere/radiere: contract de închiriere, bare-boat, leasing, management, comodat, etc., drept de administrare asupra navei/ambarcațiunii de pescuit înmatriculate/înscrise; administrator judiciar/lichidator; încheierii de încuviințare privind autorizarea efectuării de călătorii; proces verbal de sechestru: Tariful include și emiterea actului de naționalitate
  a) navă Operațiune 100
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 50
  (2) Transcriere act adițional la contract:
  a) navă Operațiune 50
  b) ambarcațiune de pescuit Operațiune 30
  15 Emiterea de:
  a) foaie matricolă pentru personalul navigant Document 10
  b) document de atestare pentru personalul navigant Document 20
  c) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement Document 10
  d) certificat special de utilizator radar pe căile navigabile interioare, certificat de pregătire specială pentru transportul de pasageri Document 5
  e) certificat de pregătire profesională pentru consilieri de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase, expert ADN Document 15
  f) carnet de serviciu Document 20
  16 Viză de conformitate cu originalul pentru: Operațiune efectuată de către personalul Autorității Navale Române
  a) documentele personalului navigant Document 1
  b) documentele navei și ale proprietarului/operatorului Document 1
  17 Adnotare stagiu de îmbarcare personal navigant (ambarcări, debarcări) Operațiune 2
  18 Reconfirmarea documentului de atestare Operațiune 2
  19 Aprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare:
  a) curs organizat de un furnizor de educație Curs 1.000
  b) curs de formare profesională (calificare) Curs 800
  c) curs de perfecționare sau specializare opțional Curs 900
  d) curs special obligatoriu Curs 1.500
  20 Supravegherea și monitorizarea anuală a cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare Curs 300
  21 Reaprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare Curs 50% din tarifele de aprobare
  22 Reinspecția cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare pentru remedierea deficiențelor constatate la supravegherea sau monitorizarea privind respectarea condițiilor de aprobare Curs 100
  23 Prelungirea valabilității carnetului de serviciu Operațiune 5
  24 Înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținere:
  a) document de atestare (brevet fluvial), certificat special Examen 100
  b) document de atestare (certificat de capacitate) personal nebrevetat fluvial Examen 75
  c) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement:
  c1) clasa A sau B Examen 150
  c2) clasa C sau D Examen 100
  d) brevet de pilot pe sectorul maritim al Dunării Examen 300
  25 Înscrierea în vederea participării la susținerea examenului de reconfirmare, de restanță și de diferență pentru:
  a) document de atestare (brevet fluvial)/brevet pilot Disciplină 50
  b) document de atestare (certificat de capacitate), pentru personalul navigant fluvial Disciplină 10
  26 Autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de transport naval sau de selecție și plasare a personalului navigant Document 300
  27 Reinspecția operatorilor economici pentru remedierea deficiențelor constatate la controlul privind respectarea condițiilor de autorizare Operațiune 100
  28 Emiterea de duplicat și preschimbarea autorizației pentru desfășurarea activității de transport naval sau de selecție și plasare a personalului navigant Document 50
  29 Vizarea anuală a autorizațiilor pentru desfășurarea activității de selecție și plasare a personalului navigant Document 100
  30 Sigilarea actelor de bord și a altor documente Document 3
  31 Avizarea:
  a) operării în puncte izolate Document 100
  b) punctelor de trecere căi navigabile Document 100
  32 Însoțirea transportului special pe apă cu mijloace de transport ale căpităniei de port Oră 100
  33 Vizarea expertizei tehnice și a raportului de expertiză Document 10% din valoarea expertizei
  34 Vizarea notei de protest, a protestului de mare, a raportului de avarii cu/fără declarații:
  a) trei exemplare originale Document 25
  b) o copie de pe documentul existent in evidența Autorității Navale Române Document 5
  35 Vizarea procesului-verbal încheiat între terți privind diverse operațiuni în port sau la bordul navelor (la cerere) Document 25
  36 Emitere copii de pe raporul final de constatare în caz de avarii, care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penală (la cerere) Document 25
  37 Autorizare încărcare/descărcare produse petroliere și alte mărfuri periculoase în alte locuri decât cele special amenajate Document 300
  38 Emiterea avizului privind transporturile speciale:
  a) transportul agabaritic Document 100
  b) transportul mărfurilor periculoase care se încadrează în Clasa 1 - explozivi, diviziunea 1.1 si 1.2, echipamente si tehnică militară, precum și altele asemenea Document 300
  c) transportul mărfurilor periculoase care se încadrează în Clasa 7 - substanțe radioactive (inclusiv combustibil nou sau uzat) Document 1000
  39 Controlul liniilor de încărcare (la cerere) Document 120
  40 Determinarea cantității de marfă în navă (la cerere) Document 40
  41 Constatarea stării mărfurilor și ambalajelor (la cerere) Operațiune 100
  42 Constatarea stării de curățenie a magaziilor după descărcare sau spălare (la cerere) Magazie/navă 50
  43 Emiterea documentelor de confirmare/informaționale la cerere Document 100 Altele decat cele de la punctul 11 - vezi Nota pct. 17
  44 Solicitarea reținerii navei: Δ - deplasamentul navei CI - capacitatea de încărcare a navei
  a) nave de navigație interioară cu Δ > 15 t sau CI ≥ 15 t Solicitare 400
  b) nave de navigație interioară cu Δ ≤ 15 t sau CI < 15 t Solicitare 100
  45 Emitere:
  a) certificat de echipaj minim de siguranță Document 100
  b) jurnal de bord Document 12
  c) jurnal de evidență a deșeurilor colectate Document 15
  46 Supravegherea navigației și managementul traficului naval la intrarea/ieșirea în/din porturi/puncte de lucru pe căi navigabile interioare: Navele care efectuează manevre în port și radă sunt scutite P - puterea instalată de propulsie exprimată în Kw Tariful include intrarea și ieșirea navelor, precum și supravegherea navelor propulsate în zonele de așteptare/radă/formare Se taxează la intrarea în port/radă
  a) împingător/remorcher când navighează singur Navă 0,01 x P
  b) navă de navigație interioară autopropulsată, precum și împingător și remorcher angajat în operațiuni de remorcaj/împingere Navă 0,03 x P
  c) navă de pasageri pentru curse de zi regulate/linie Navă/zi 5
  d) navă de pasageri cu cabine care efectuează croaziere Navă 100
  47 Supravegherea și managementul traficului naval la navă care efectuează transport de pasageri/vehicule, de pe un mal pe altul, în punctele de trecere internă sau în punctele de frontieră Convoi/Navă/zi 5 Unitatea formată dintr-o navă propulsată și bac se taxează ca o navă
  48 Întocmirea formalităților de sosire/plecare: Se taxează puterea instalată de propulsie exprimată în Kw TC - tone capacitate Dar nu mai puțin de 2 euro
  a) navă de navigație interioară de pasageri pentru curse de zi Navă/zi 5
  b) navă cu propulsie Navă 0,17 la 100 Kw
  c) navă autopropulsată și navă nepropulsată de transport marfă Navă 0,10 la 100 TC
  d) navă care efectuează transport de pasageri/vehicule, de pe un mal pe altul, în punctele de trecere internă sau punctele de frontieră Convoi/Navă/zi 5
  e) navă de navigație interioară de pasageri cu cabine care efectuează croaziere Navă 100
  f) alte nave nepropulsate Navă 5
  49 Efectuarea reinspecției, la cerere, la navele de navigație interioară oprite din navigație Navă 100
  50 Emiterea permisului de lucru pentru lucrări de scafandrerie Activitate 50
  51 Inspecția în vederea emiterii permisului de operare pentru navă/barjă-tanc Navă 200
  52 Supravegherea navei/barjei - tanc pe timpul operării Om/oră 7
  53 Inspecția în vederea emiterii certificatului de conformitate a terminalelor de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate Terminal 1.000/terminal cu o instalație pe o categorie de produs manipulat Pentru terminale cu mai multe instalații tariful se majorează cu 500 euro pe fieacare tip de instalație. În cazul manipulării mai multor categorii de produse (petroliere, substanțe lichide nocive, gaze lichefiate), tariful se va majora cu 500 euro pentru fiecare instalație specifică fiecărui produs
  54 Reinspecția terminalelor de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate Terminal 50% din tariful de inspecție
  55 Inspecția în vederea emiterii certificatului de Gas-free/Non Gas-free pentru barje-tanc: Dar nu mai puțin de 150 euro/navă
  a) navă/barjă până la 1.000 m3 200 m3 de volum inspectat 35
  b) navă/barjă peste 1.000 m3 200 m3 de volum inspectat pentru ce depășește 1.000 m3 40
  56 Inspecția în vederea emiterii permisului de lucru cu foc 200 m3 de volum inspectat 50
  57 Inspecția în vederea emiterii certificatului de Gas-free/Non Gas-free la nave (tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri petroliere, substanțe lichide nocive și coferdamuri), altele decât navele de tip tanc pentru transportul produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau al substanțelor lichide nocive 100 m3 de volum inspectat 50
  58 Supravegherea navigației și managementul traficului naval în cazul corpurilor de nave remorcate pentru transport în alte șantiere, precum și între porturi:
  a) navă cu lungimea < 100 m Navă 250
  b) navă cu lungimea max. 100 - 150 m Navă 500
  c) navă cu lungimea > 150 m Navă 1.000
  59 Avizarea documentației/planului de construcții sau amenajări portuare, montări cabluri, conducte subacvatice, extracții balastiere pe căile navigabile interioare, etc. Document 350
  60 Orice tip de operațiune efectuata pentru ambarcațiunile de pescuit, propulsate prin forță umană Operațiune 5 Operațiune - înmatriculare, înscriere, transcriere și altele asemenea Tariful nu include prețul imprimatului
  61 Emiterea certificatului de apartenență a navei la navigația pe Rin Document 100
  62 Emiterea certificatului conform Regulamentului (CEE) nr.3921/91 al Consiliului din 16.12.1991 Document 100
  63 Înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținerea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune de agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercial Examen 50
  64 Emiterea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercial Document 10
  65 Prelungirea valabilității certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercial Document 10
  NOTĂ:1. Pentru grupurile școlare industriale de marină, autorizarea cursurilor de educație și/sau formare profesională nu se tarifează.2. Pentru operațiunile specifice activității de eliberare/emitere documente, certificate, copii de pe înscrisuri solicitate și soluționate în "Regim de urgență" tariful se majorează cu 100%. "Regim de urgență" înseamnă soluționarea cererii în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu excepția punctelor 15, 17, 18, 23 care vor fi soluționate într-o zi lucrătoare de la data înregistrării.3. Operațiunea prevăzută la pct. 30 se execută în termen de 8 ore de la efectuarea solicitării.4. În cazul pct. 44, dacă solicitarea vine din partea echipajului tariful este 15% din tariful prevăzut în prezenta anexă.5. Tarifele prevăzute la pct. 46 și 48 nu se percep pentru navele aparținând Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați: drăgi, șalande pentru deservirea drăgilor, navele de semnalizare, navele de măsurători topohidrografice și de debite, navele de verificare a condițiilor de navigație, remorchere, împingătoare, navele de transport fără propulsie, macarale plutitoare etc., implicate în lucrările de întreținere și asigurare a condițiilor de navigație pe Dunăre și pe brațele navigabile ale acesteia, navele aparținând Ministerului Sănătății Publice, precum și navele sanitare de ambulanță și navele de inspecție sanitară.6. Tariful prevăzut la pct. 47 nu se aplică navelor de pasageri care efectuează transport cu caracter social.7. Tariful prevăzut la pct. 48 lit. a nu se aplică navelor de pasageri având ca proprietari persoane fizice sau juridice române și care efectuează transporturi publice subvenționate de la bugetul de stat sau local.8. Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale acestea se majorează cu 100%, exceptând tarifele prevăzute în prezenta anexă la pct. 46, 47, 48, 51, 52, 58.9. În înțelesul tarifării prevăzute la pct. 54, sunt nominalizate 3 categorii de produse - petroliere, lichide nocive și gaze lichefiate.10. Substanță lichidă nocivă înseamnă orice substanță care face parte din categoriile X, Y, Z și OS, așa cum sunt definite de Marpol 73/78, Anexa II.11. În cazul în care se solicită inspecții în rada portului sau în afara limitelor portului, tariful se majorează cu 10%.12. Operațiunile cuprinse în prezenta anexă privind personalul navigant fluvial (examinarea și emiterea documentelor) efectuate pentru angajații Autorității Navale Române sunt gratuite.13. Tarifele din prezenta anexă includ și costul imprimatului, dacă la rubrica observații nu se prevede altfel.14. Numele navei/ ambarcațiunii de pescuit se rezervă pentru o perioadă de maxim 90 de zile.15. Tariful prevăzut la pct. 46 nu se aplică în cazul navelor folosite pentru operațiunile de spart gheața.16. Tarifele pentru inspecțiile tehnice efectuate la ambarcațiunile de pescuit sunt prevăzute în Anexa 4. (la 24-05-2018, sintagma: Anexa 3 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 444 din 11 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 24 mai 2018 ) 17. Document de confirmare/informațional - certificat de conservare, atestare operațiuni în porturi românești, atestare condiții meteo, document a stării navei și alte asemenea.
   +  Anexa nr. 3
  Tarifele
  pentru operațiunile specifice
  desfășurate și pentru activitățile efectuate în legătură cu
  acestea de către Autoritatea Navală Română la ambarcațiunile de agrement
  Art. Denumirea prestației sau a operațiunii specifice U.M. Tarif (euro/U.M.) Observații
  0 1 2 4 5
  1 (1) Emitere autorizație de construcție și înscrierea în registrul de evidență a ambarcațiunilor în construcție/scoaterea din evidență a acestora: Pentru toate categoriile de ambarcațiuni propulsate cu motor, vele, forță umană. L - lungimea maximă a ambarcațiunii P - puterea instalată de propulsie exprimată în kW
  a) ambarcațiune construită în regie proprie cu L ≥ 7 m și/sau P ≥ 15 kW Document 60
  b) ambarcațiune construită în regie proprie cu L < 7 m și P < 15 kW Document 30
  (2) Înscriere modificare în registrul de evidență a ambarcațiunilor în construcție Operațiune 40
  2 Emiterea/prelungirea valabilității permisului provizoriu de navigație pentru ambarcațiunea de agrement Document 50 Pentru cazul în care ambarcațiunea este pusă în circulație o perioadă scurtă de timp
  3 Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate pentru ambarcațiuni: L - lungimea maximă a navei P - puterea instalată de propulsie exprimată în kW Tariful include și emiterea actului de naționalitate:
  a) ambarcațiune cu L ≥ 7 m și/sau P ≥ 15 kW Operațiune 100
  b) ambarcațiune cu L < 7 m și P < 15 kW Operațiune 50
  4 Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de proprietate:
  a) ambarcațiune cu L ≥ 7 m și/sau P ≥ 15 kW Operațiune 100 L - lungimea maximă a navei P - puterea instalată de propulsie exprimată în kW Tariful include și emiterea documentului de evidență
  b) ambarcațiune cu L < 7 m și P < 15 kW Operațiune 30
  c) ambarcațiune cu vele cu L ≥ 7 m Operațiune 50
  d) ambarcațiune cu vele cu L < 7 m Operațiune 20
  5 Emitere autorizație de modificare constructivă ambarcațiune de agrement Document 30 În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă
  6 Emitere autorizație de dezmembrare ambarcațiune de agrement Document 30 În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă
  7 Verificare disponibilitate și rezervare nume ambarcațiune Operațiune 25
  8 Emitere duplicat document ambarcațiune Document 10 În cazul deteriorării sau pierderii documentului
  9 Preschimbare document ambarcațiune În cazul în care proprietarul/operatorul depune la căpitănia portului de înmatriculare/înscriere o cerere privind înscrierea mai multor modificări, se percepe un singur tarif, corespunzător preschimbării documentului;
  a) certificat de ambarcațiune de agrement Document 50
  b) carte de identitate a ambarcațiunii de agrement Document 10
  10 Schimbare formular ambarcațiune În cazul în care prin act normativ se reglementează schimbarea modelului și conținutului formularului.
  a) certificat de ambarcațiune de agrement Document 12
  b) carte de identitate a ambarcațiunii de agrement Document 7
  11 Emitere certificat conform evidențelor din:
  a) registrul de evidență al ambarcațiunilor în construcție Document 100
  b) registrul matricol al ambarcațiunilor Document 100
  c) registrul de evidență al ambarcațiunilor Document 10
  12 Emitere de copii/adeverințe conforme cu înscrisuri, evidențe sau alte documente statistice ale Autorității Navale Române Document 10
  13 Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român și/sau radierea ambarcațiuni; scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement: Operațiune 5 Se exceptează operațiunile de radiere efectuate din oficiu. În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă
  14 a) Transcrierea constituirii, transmiterii și stingerii drepturilor reale și a contractelor de închiriere/bare- boat/leasing etc., dreptului de administrare constituite asupra ambarcațiunilor înmatriculate/înscrise în registrul matricol/registrul de evidență; transcrierea administratorului judiciar/lichidator; transcrierea încheierii de încuviințare privind autorizarea efectuării de călătorii Operațiune 50 În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă
  b) Transcriere act adițional contract Operațiune 30
  15 Transcrierea/radierea procesului verbal de sechestru Operațiune 50
  16 Viză pentru conformitate cu originalul
  a) document conducător ambarcațiune Document 1
  b) document ambarcațiune sau proprietar/operator Document 1
  17 Emiterea, la cerere, a Raportului cu date tehnice în vederea înmatriculării/luării în evidență sau ca urmare a modificării constructive sau a schimbării motorului ambarcațiunii Document 20
  18 Inspecția tehnică: Tariful include și emiterea permisului de navigație k - coeficient de corecție funcție de puterea motorului k=1,20 - pentru P>250 kW k=1,10 - pentru 250≥P>200 kW k=1,00 - pentru 200≥P>150 kW k=0,70 - pentru 150≥P>100 kW k=0,60 - pentru 100≥ P>75 kW k=0,50 - pentru 75≥P>55 kW k=0,40 - pentru 55≥P>40 kW k=0,30 - pentru 40≥P>25 kW k=0,20 - pentru P≤25 kW L - lungimea maximă a ambarcațiunii B - lățimea maximă a ambarcațiunii D - înălțimea de construcție a ambarcațiunii
  a) inițială pentru toate ambarcațiunile cu motoare cu puterea:
  a1) P > 150 kW Operațiune 100 + kxP
  a2) 55 < P ≤ 150 kW Operațiune 85 + kxP
  a3) P ≤ 55 kW Operațiune 70 +kxP
  b) inițială pentru ambarcațiune cu vele Operațiune 60
  c) inițială pentru ambarcațiune propulsată prin forță umană Operațiune 5
  d) anuală pentru ambarcațiune cu motor (inclusiv emitere raport) Operațiune 30
  e) reînnoire (la 5 ani) permis de navigație pentru ambarcațiunile cu motoare cu puterea:
  e1) P > 150 kW Operațiune 80 + kxP
  e2) 55 < P ≤ 150 kW Operațiune 60 + kxP
  e3) P ≤ 55 kW Operațiune 70 + kxP
  f) reînnoire (la 5 ani) permis de navigație ambarcațiune cu vele Operațiune 45
  g) inspecție ocazională pentru eliberare certificat de stare tehnică Operațiune 100 + kxP
  h) inspecție a operei vii pe uscat Operațiune 30+ 0,5xL(B+D)
  i) supraveghere tehnică pe timpul construcției ambarcațiunii în regie proprie (inclusiv probe și emitere documente date tehnice pentru luarea în evidență sau înmatriculare) Operațiune 100+1,5L(B+D)+0,75P L - lungimea maximă a ambarcațiunii B - lățimea maximă a ambarcațiunii D - înălțimea de construcție a ambarcațiunii
  19 Emiterea avizului pentru desfășurarea activității de agrement nautic Document 150
  20 Orice tip de operațiune efectuată pentru ambarcațiunea de agrement, propulsată prin forță umană Operațiune 5 Operațiune - înmatriculare, înscriere, transcriere și altele asemenea. Tariful nu include prețul imprimatului.
  NOTĂ:1. Ambarcațiune de agrement - orice ambarcațiune, indiferent de tip și de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, și care este destinată utilizării în scopuri sportive și recreative.2. Sunt considerate ambarcațiuni de agrement și motovehiculele nautice.3. Ambarcațiunile care au două sisteme de propulsie, motor și vele, se taxează ca ambarcațiune cu motor.4. Raportul de inspecție tehnică anuală al unei ambarcațiuni conține date lege tehnice în urma verificării mașinilor, instalațiilor mecanice, electrice și a corpului exterior al ambarcațiunii.5. Ambarcațiunea cu vele care, conform certificatelor ambarcațiunii, are în dotare motor de manevră este considerată și se tarifează ca ambarcațiune cu vele.6. Pentru operațiunile specifice activității de eliberare/emitere documente de orice natură și soluționate, la cerere, în regim de urgență, tariful se majorează cu 50%. Prin regim de urgență se înțelege eliberarea documentelor solicitate în maxim 2 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.7. Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale, acestea se majorează cu 100%.
   +  Anexa nr. 4
  Tarifele
  pentru inspecțiile tehnice și alte activități și operațiuni
  specifice aferente efectuate de către Autoritatea Navală Română
  la navele maritime și navele de navigație interioară
  Nr. Crt.CodDenumirea prestației sau a operațiunii specificeU.M.Tarif (euro/U.M.)Observații
  012345
  INSPECȚII TEHNICE CORP, INSTALAȚII, ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI CORP NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  1.A-110Inspecție inițială - construcții noiLx(B+D) mp1558 + 3,62 x Lx(B+D)L - lungimea maximă B - lățimea maximă D - înălțimea de construcție Pentru navele cu un deplasament de până la 15 mc sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 t. inspecția inițială se va calcula conform A-120. Tariful A-160 nu se aplică în cazul aplicării tarifelor A-110. Tariful A-140 se aplică în cazul inspecțiilor de prelungire a valabilității certificatelor tehnice peste termenul de 5 ani, în cazul revalidării certificatelor tehnice expirate cu mai mult de 3 luni datorită neefectuării inspecției anuale sau la 2 ani obligatorii, sau în cazul inspecțiilor pentru acordarea unui voiaj special navelor ale căror certificate lipsesc sau sunt expirate, voiaj efectuat cu mijloace de propulsie proprii sau în stare remorcată. Pentru inspecția inițială la navele în serviciu preluate se aplică 40% din tariful A-110, cu excepția navelor de navigație interioară care dețin certificate comunitare de navigație interioară sau certificate conforme regulamentului de navigație pe Rin emise de autorități ale unui stat membru U.E., preluate la pavilionul român, la care se va aplica integral tariful A-120. In funcție de tipul navelor la tarife se aplică o majorare de: - 20% la remorchere, împingătoare, mineraliere, vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere, șalupe, pilotine. - 40% la platforme mobile de foraj; nave RO-RO, nave de aprovizionare, tancuri pentru produse chimice sau gaze lichefiate, nave pentru transport auto, nave de pasageri și alte nave care transportă peste 12 persoane în afara membrilor de echipaj; La navele cu o vechime de 20 de ani sau mai mult tariful se aplică majorat cu 40%. Pentru ambarcațiunile de pescuit nepuntate propulsate cu motor de putere P sub 36,8Kw (50CP), se aplică o reducere 50% la tarifele A-120, A-130.
  2.A-120Inspecție reînnoire certificat tehnic sau certificat comunitar
  Lx (B+D) ≤ 2000Lx(B+D) mp206 + 0,31 xLx(B+D)
  Lx (B+D) > 2000Lx(B+D) mp494 +0,17 x L x (B+D)
  3.A-130Inspecție pentru confirmare anuală sau la doi ani certificat tehnic
  Lx (B+D) ≤ 2000Lx(B+D) mp52 + 0,078 x L x (B+D)
  Lx (B+D) > 2000Lx(B+D) mp124 + 0,042 x L x (B+D)
  4.A-140Inspecție specială pentru emitere certificat de stare tehnică
  L x(B+D) ≤ 2000Lx(B+D) mp73 + 0,11 x L x(B+D)
  L x (B+D) > 2000Lx(B+D) mp174 +0,059 x L x ( B+D)
  5.A-160Inspecție a operei vii în doc/pe uscatLx(B+D) mp20 + 0,05 x Lx(B+D)
  INSPECȚII TEHNICE MAȘINI ȘI INSTALAȚII MECANICE NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  6.A-210Inspecție inițială - construcții noiP- puterea totală a mașinilor cu ardere internă (Kw) Pentru navele cu un deplasament de până la 15 mc sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 t. inspecția inițială se va calcula conform A-220. La navele nepropulsate, care au montate pe ele agregate mecanice diverse cum ar fi, pompe, ventilatoare, compresoare, vinciuri etc., care se inspectează, se consideră P egal cu zero și se aplică formula de calcul pentru
  P ≤ 2000 kwp430 + 1,08 x P
  P > 2000 kwp1791 + 0,4 x P
  7.A-220Inspecție reînnoire certificat tehnic sau certificat comunitaracest caz. Pentru inspecția inițială la navele în serviciu preluate se aplică 40% din tariful A-210, cu excepția navelor de navigație interioară care dețin certificate comunitare de navigație interioară sau certificate conforme regulamentului de navigație pe Rin emise de autorități ale unui stat membru U.E., preluate la pavilionul român, la care se va aplica integral tariful A-220. In funcție de tipul navelor la tarife se aplică o majorare de: - 20% la remorchere, împingătoare, mineraliere, vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere, șalupe, pilotine. - 40% la nave de pasageri; nave RO-RO, nave de aprovizionare, tancuri pentru produse chimice sau gaze lichefiate, platforme mobile de foraj. Tariful A-240 se aplică în cazul inspecțiilor de prelungire a valabilității certificatelor tehnice peste termenul de 5 ani, în cazul revalidării certificatelor tehnice expirate cu mai mult de 3 luni datorită neefectuării inspecției anuale sau la 2 ani obligatorii, sau în cazul inspecțiilor pentru acordarea unui voiaj special navelor ale căror certificate lipsesc sau sunt expirate, voiaj efectuat cu mijloace de propusie proprii sau în stare remorcată cu echipaj la bord. Tariful A-250 nu se va aplica la navele de navigație interioară, în cazul aplicării tarifelor A-210, A-220, A-230 sau A-240. Pentru ambarcațiunile de pescuit nepuntate propulsate cu motor de putere P sub 36,8Kw (50CP), se aplică o reducere de 50% la tarifele A-220 și A-230.
  P ≤ 400 kwP40 + 0,95 x P
  400 < P ≤ 2000 kwP266 + 0,4 x P
  P > 2000 kwP886 + 0,07 x P
  8.A-230Inspecție confirmare anuală sau la doi ani certificat tehnic
  P ≤ 400 kwP9 + 0,21 x P
  400 < P ≤ 2000 kw58 + 0,08 x P
  P > 2000 kw196 + 0,015 x P
  9.A-240Inspecție specială pentru eliberare certificat de stare tehnică
  P ≤ 400 kwP12,5 + 0,29 x P
  400 < P ≤ 2000 kwP81+0,11 x P
  P > 2000 kwP274 + 0,021 x P
  10.A-250Insp. conf. Reg. ANR pt prevenirea poluări cu hidrocarburiP14+ 0,04 x P
  INSPECȚII TEHNICE ECHIPAMENTE ELECTROTEHNICE LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  11.A-310Inspecție inițială - construcții noiP(E) - puterea totală a generatoarelor electrice,care se pot cupla într-un tablou electric de distribuție (Kw) Pentru navele cu un deplasament de până la 15 mc sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 t. inspecția inițială se va calcula conform A-320. Pentru inspecția inițială la navele în serviciu preluate se aplică 40% din tariful A-310, cu excepția navelor de navigație interioară care dețin certificate comunitare de navigație interioară sau certificate conforme regulamentului de navigație pe Rin emise de autorități ale unui stat membru U.E., preluate la pavilionul român, la care se va aplica integral tariful A-320. Pentru nave care nu sunt dotate cu generatorare electrice și au dotări pentru alimentare cu energie de la mal sau de la altă navă, « P(E)» este puterea totală a motoarelor electrice instalate la bord. Pentru nave care nu sunt dotate cu generatoare electrice si au dotări pentru alimentare cu energie electrică de la mal sau de la altă navă, fără a avea montate la bord motoare electrice se aplică tariful A-340. In funcție de tipul navelor la tarife se aplică o majorare de: - 20% la remorchere, împingătoare, mineraliere, vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere, șalupe, pilotine . - 40% la nave de pasageri, platforme; nave RO -RO, nave de aprovizionare, tancuri pentru substanțe lichide nocive sau gaze lichefiate, platforme mobile de foraj. Tariful A-350 se aplică în cazul inspecțiilor de prelungire a valabilității certificatelor tehnice peste termenul de 5 ani, în cazul revalidării certificatelor tehnice expirate cu mai mult de 3 luni datorită neefectuării inspecției anuale sau la 2 ani obligatorii, sau în cazul inspecțiilor pentru acordarea unui voiaj special navelor ale căror certificate lipsesc sau sunt expirate, voiaj efectuat cu mijloace de propulsie proprii sau în stare remorcată cu echipaj la bord.
  P(E) ≤ 100 kwP(E)300 + 4,58 x P(E)
  100 < P(E) ≤ 500 kwP(E)470 + 2,71x P(E)
  P(E) > 500 kwP(E)1360 + 0,90 x P(E)
  12.A-320Inspecție reînnoire certificat tehnic sau certificat comunitar
  P(E) ≤ 50 kwP(E)40 + 3,2 x P(E)
  50 < P(E) ≤ 400 kwP(E)170 + 0,66 x P(E)
  P(E) > 400 kwP(E)370 + 0,12 x P(E)
  13.A-330Inspecție confirmare anuală sau la doi ani certificat tehnic
  P(E) ≤ 50 kwP(E)15 + 0,58 x P(E)
  50 < P(E) ≤ 300 kwP(E)33 + 0,19 x P(E)
  P(E) > 300 kwP(E)80 + 0,03 x P(E)
  14.A-340Inspecție instalație cu alimentare de la mal, de la altă navă sau de la baterii cu acumulatori.15
  15.A-350Inspecție specială pentru eliberare certificat de stare tehnică
  P(E) ≤ 50 kwP(E)21 + 0,81 x P(E)
  50 < P(E) ≤ 300 kwP(E)46 + 0,27 x P(E)
  P(E) > 300 kwP(E)112 + 0,04 x P(E)
  INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII FRIGORIFICE LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  16.A-410Inspecție inițială - construcții noi - magazii de marfăW500 + 0,2 x WW = volumul magaziilor de marfa (metri cubi) Nf = Numărul containerelor înmulțit cu lungimea containerelor (în picioare) La navele existente, care solicită arborare pavilion românesc, se aplică
  17.A-420Inspecție inițială - construcții noi - containereNf720 + 0,6 x Nf
  18.A-430Inspecție reînnoire certificat tehnic magazii de marfăW124 + 0,02 xW
  19.A-440Inspecție reînnoire certificat tehnic containereNf84 + 0,2 x Nf
  20.A-450Inspecție confirmare anuală certificat tehnic -magazii de marfaW75 + 0,02 x W
  21.A-460Inspecție curentă - containereNf52 + 0,1 x Nf40% din tarif.
  22.A-470Inspecție specială pentru certificat de stare tehnică - magazii de marfăW104 + 0,03 x W
  23.A-480Inspecție specială pt certificat de stare tehnică-containereNf70 + 0,14 x Nf
  INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII AUTOMATIZĂRI LA NAVELE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  24.A- 510Inspecție inițialăP90 + 0,11 x PP - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (Kw). Pentru inspecția inițială la navele existente, care solicită arborare pavilion românesc, se aplică 40% din tarif. La navele de navigație interioară se aplică 80% din tarif.
  25.A-520Inspecție reînnoire certificat tehnicP40 + 0,05 x P
  26.A-530Inspecție confirmare anuală certificat tehnicP20 + 0,04 x P
  INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII DE RIDICAT LA NAVELE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  27.A-610Inspecție inițială - construcții noiNr. Instalații de ridicat35 + 85 x NN = numărul de instalații de ridicat Numai pentru proba de sarcină se percepe 40% din tarif A-620.
  28.A-620Inspecție reînnoire certificat tehnic15 + 85 x N
  29.A-630Inspecție confirmare anuală certificat tehnic15 + 65 x N
  30.A-700INSPECȚII INSTALAȚII GAZ INERT LA NAVELE PETROLIERE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂP360 + 0,07 x PP - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW). Pentru instalațiile cu generator de gaz inert tariful se majorează cu 20%.Pt. instalațiile de stocare a gazului inert se aplică 50% din tarif.
  TRANSPORT MĂRFURI PERICULOASE CU NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  31.A-711Inspecție inițială - emitere certificatL x (B + D)156 + 0,36 x L x (B + D)L - lungimea maximă; B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție
  32.A-721Inspecție de reînnoire certificat90 + 0,06 x L x (B + D)
  33.A-731Inspecție confirmare anuală certificat40 + 0,04 x L x (B + D)
  INSPECȚII CĂLDĂRI ȘI RECIPIENTE SUB PRESIUNE
  34.A-810Căldare principală ignitubularăbuc.100Tariful se aplică separat pentru: inspecție exterioară inspecție interioară proba hidraulică Tariful se multiplică cu numărul căldărilor sau recipientelor sub presiune inspectate la bordul navei.
  35.A-820Căldare principală acvatubulară suprafața încălzire sub 400 m.p.100
  36.A-830Căldare princ. acvatubulară suprafață încălzire 401 - 1000 mp.120
  37.A-840Căldare princ. acvatubulară suprafața de încălzire de peste 1001 mp.140
  38.A-850Căldare auxiliara cu combustibil lichid sau gaze arse10
  39.A-860Căldare auxiliară cu alimentare combinată15
  40.A-870Recipient sub presiune cu un volum sub 1 metru cub10
  41.A-880Recipient sub presiune cu un volum de și peste 1 metru cub15
  SUPRAVEGHERE TEHNICĂ ȘI INSPECȚII LUCRĂRI REPARAȚII, RECONSTRUCȚII, MODERNIZĂRI LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  42.A- 901V(L) ≤ 20.000 €V(L)80 + 0.030 x V(L)V(L) = valoarea totală facturată a lucrărilor, comunicată de armator sau șantier. Pentru lucrări efectuate în regie proprie sau care nu sunt communicate la cerere, se percepe 150% tariful A120, A220, A 320 Tariful include examinarea și aprobarea listei de lucrări, încercarea materialelor folosite la lucrări, probe, măsurători, inspecții vizuale, eliberare documente
  43.A - 90220.001 € ≤ V(L) ≤ 60.000 €200 + 0.025 x V(L)
  44.A - 90360.001€ ≤ V(L) ≤ 200.000 €500 + 0.020 x V(L)
  45.A - 904V(L) ≥ 200.001€1000 + 0.015 x V(L)
  INSPECȚII OCAZIONALE
  46.A-1000Inspecție casare corpL x (B + D)210 + 0,11 x L x (B + D)L - lungimea maximă; B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție P - puterea totală a mașinilor principale (kW). P(E) - puterea totală a generatoarelor electrice, care se pot cupla într-un tablou electric de distribuție (kW) N = număr de echipamente sau perechi de echipamente de ridicare N(O) - numărul de ore consumate pentru inspecție și eliberare documente N(T) - numărul total de inspecții Pentru nave tancuri petroliere tariful se majorează cu 20%. Pentru inspecția unui număr mai mare de 5 magazii sau 6 tancuri de marfă tariful se diminuează cu 20%.
  47.A-1010Inspecție casare mașiniP126 + 0,36 x P
  48.A-1020Inspecție casare electricP(E)148 + 0,09 x P(E)
  49.A-1030Inspecție arbore portelice/intermediar extrasP21 + 0,03 x P
  50.A-1040Insp. arbore portelice/intermediar neextrasP15 + 0,02 x P
  51.A-1050Inspecție după avarie instalația de încărcareN26 + 50 x N
  52.A-1060Insp. după avarie nave sub pavilion românL x (B + D) N(O)[23 + 0,01 x L x (B + D)] x N(O)
  53.A-1070Inspecții magazii/tancuri marfă (curățenie, vopsire, etanșare, probe hidraulice, etc.)N(T)45 x N(T)
  54.A-1080Alte prestații, care nu se regăsesc în tarifeora60 EUR pentru o oră sau fracțiune de oră
  55.A-1100EMITEREA DOCUMENTULUI CU DATE TEHNICE PENTRU ÎNMATRICULARE SAU ÎNSCRIERE NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂP15 + 0,02 x P + 0,1 x P(E)
  INSPECȚII PENTRU BORDUL LIBER
  Inspecții conform Convenție internaționale din 1966 asupra liniilor de încărcare
  56.B - 101Inspecție inițială - eliberare certificat252 + 0,01 x L x (B + D)
  57.B- 102Inspecție de reînnoire certificat211 + 0,01 x L x (B + D)
  58.B- 103Inspecție anualăL x(B + D)191 + 0,01 x L x (B + D)
  59.B- 104Inspecție scutire201 + 0,01 x L x (B + D)
  60.B- 105Inspecție ocazională/Inspecție modificare mărci bord liber80L - lungimea maximă; B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție
  Inspecții conform reguli naționale pentru nave maritime care nu efectuează voiaje internaționale
  61.B- 106Inspecție inițială50 + 0,01 x L x (B + D)
  62.B- 107Inspecție anualăL20 + 0,01 x L x (B + D)
  63.B- 109Inspecție ocazională/ modificare mărci bord liberx(B + D)60
  64.B-110Inspecție la 5 ani40 + 0,01 x L x (B + D)
  INSPECȚII CONFORM CONVENȚIE SOLAS 74
  Siguranța pentru nava de pasageri
  65.B-211Inspecție inițială - eliberare certificatL957 + 0,05 x L x (B + D)
  66.B-212Inspecție de reînnoire certificatx(B + D)900 + 0,05 x L x (B + D)
  Siguranța construcției pentru nava de mărfuri
  67.B-221Inspecție inițială - eliberare certificat504 + 0,02 x L x (B + D)
  68.B-222Inspecție de reînnoire certificatL390 + 0,02 x L x (B + D)
  69.B-223Inspecție anualăx(B + D)298 + 0,01 x L x (B + D)
  70.B-224Inspecție intermediară318 + 0,01 x L x (B + D)
  Siguranța echipament pentru nava de mărfuriLa navele petroliere tariful se majorează cu 20%.
  71.B -231Inspecție inițială - eliberare certificat423 + 0,02 x L x (B + D)
  72.B -232Inspecție de reînnoire certificatL302 + 0,02 x L x (B + D)
  73.B -233Inspecție anualăx(B + D)191 + 0,01 x L x (B + D)Pentru stivuirea mărfii numai pe punte se percepe 40% din tarif.
  74.B -234Inspecție periodică231 + 0,01 x L x (B + D)
  Siguranța radio pentru nava de mărfuriPentru stivuirea mărfii numai sub punte se percepe 60% din tarif. L - lungimea maximă;
  75.B-241Inspecție inițială - eliberare certificat173 + 0,01 x L x (B + D)
  76.B-242Inspecție de reînnoire certificatL x(B + D)131 + 0,01 x L x (B + D)B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție.
  77.B-243Inspecție periodică96 + 0,01 x L x (B + D)
  78.B-245CERTIFICAT DE SCUTIREL x(B + D)256 + 0,02 x L x (B + D)
  79.B -250AUTORIZARE PENTRU TRANSPORT CEREALEL x(B + D)110 + 0,01 x L x (B + D)
  Verificare și aprobare: manual de încărcare cereale, informația asupra stabilității, eliberare autorizație pentru transport cereale
  80.B - 260TRANSPORT MĂRFURI PERICULOASE
  81.B-261Inspecție inițială - eliberare DOC135 + 0,01 x L x (B + D)
  82.B-262Inspecție de reînnoire DOCLx(B + D)100 + 0,01 x L x (B + D)
  83.B-263Inspecție intermediară DOC65 + 0,0 lxLxțB + D)
  84.B-270MANUALUL DE ASIGURARE A MĂRFII Examinare inițială/aprobare CSMLx(B + D)85 + 0,01 x L x (B + D)
  INSPECȚII CONFORM CODURI I.M.O. LA CARE FACE TRIMITERE CONVENȚIA SOLAS 74
  TRANSPORT PRODUSE CHIMICE PERICULOASE ÎN VRAC - TANCURI CHIMICEL - lungimea maximă; B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție.
  85.B-281Inspecție inițială - construcție nouă540 + 0,06 x L x (B + D)
  86.B-282Inspecție inițială - navă existentă640 + 0,07 x L x (B + D)
  87.B-283Reînnoire “Certificate of Fitness"Lx(B + D)480 + 0,05 x L x (B + D)
  88.B-284Inspecție anuală170 + 0,02 x L x (B + D)
  89.B-285Inspecție intermediară190 + 0,02 x L x (B + D)
  TRANSPORT GAZE LICHEFIATE - TANC GAZE LICHEFIATE
  90.B-286Inspecție inițială - construcție nouă700 + 0,08 x L x (B + D)
  91.B-287Inspecție inițială - navă existentă830 + 0,09 x L x (B + D)
  92.B-288Reînnoire “Certificate of Fitness"620 + 0,07 x L x (B + D)
  93.B-289Inspecție anualăLx(B + D)230 + 0,03 x L x (B + D)
  94.B-290Inspecție intermediară270 + 0,04 x L x (B + D)
  95.B-291Transport în siguranță a mărfurilor în vrac -codBC100 + 0,01 x L x (B + D)
  INSPECȚII CONFORM CONVENȚIE MARPOL
  PREVENIREA POLUĂRII CU HIDROCARBURI (I.O.P.P.)/ANEXA 1 MARPOLP - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW). La tancuri pentru gaze lichefiate tariful se multiplică cu 0,8.
  96.B-311Inspecție inițială - eliberare certificat IOPPP329 + 0,02 x P
  97.B-312Inspecție de reînnoire certificat IOPP197 + 0,01 x P
  98.B-313Inspecție anuală134 + 0,01 x P
  99.B-314Inspecție intermediară196 + 0,01 x P
  100.B-315Examinare inițială/aprobare SOPEPnavă136
  PREVENIREA POLUĂRII CU SUBSTANȚE NOCIVE LICHIDE ÎN VRAC /ANEXA 2 MARPOL
  101.B-321Inspecție inițială - eliberare certificat NLSp102 + 0,02 x P
  102.B-322Inspecție de reînnoire certificat NLS89 + 0,01 x PLa navele de pasageri tariful se multiplică cu 2. La tancuri petroliere tariful se multiplică cu 1,5.
  103.B-323Inspecție anuală63 + 0,01 x P
  104.B-324Inspecție intermediară89 + 0,01 x P
  PREVENIREA POLUĂRII CU APE UZATE /ANEXA 4 MARPOL
  105.B-331Inspecție inițială - eliberare certificat ISPPP74 + 0,01 x P
  106.B-332Inspecție de reînnoire certificat ISPP67 + 0,01 x P
  PREVENIREA POLUĂRII CU GUNOI /ANEXA 5 MARPOL
  107.B-333Inspecție certificare conformitate cu Anexa 5navă50
  PREVENIREA POLUĂRII AERULUI DE CĂTRE NAVE/ANEXA 6 MARPOL (I.A.P.P.)
  108.B-334Inspecție inițială (I.A.P.P.)p180 + 0,02 x PP - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW).
  109.B-335Inspecție de reînnoire certificate (I.A.P.P.)120 + 0,01 x P
  110.B-336Inspecție intermediară (I.A.P.P.)80 + 0,01 x P
  111.B-337Inspecție anuală (I.A.P.P.)60 + 0,01 x P
  112.B-338Inspecție pentru emiterea Certificatului Internațional de Eficiență Energetică navă existentăp250 + 0.02 x PP - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW).
  113.B-339Inspecție pentru emiterea Certificatului Internațional de Eficiență Energetică navă nouă sau considerată nou-construită ori care a suferit o transformare importantăp450 + 0.02 x PP - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW).
  INSPECȚII CONFORM CONVENȚIE ILO LA INSTALAȚIILE DE RIDICARE DE LA BORDUL NAVELOR
  114.B -401Examinare, testare și certificare inițialăbuc.100 + 0,11 x SS = capacitatea maximă a instalației de ridicare, tf.
  115.B -402Examinare la 5 ani80 + 0,09 x S
  116.B -403Examinare anuală60 + 0,06 x S
  117.B -404Examinare și retestare după avarie/reparație20 + 0,11 x S
  INSPECȚII PRIVIND MĂSURAREA, CERTIFICAREA TONAJULUI LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  118.B-501Inspecție și emitere certificat tonaj conform Convenție Tonaj 1969 Londra la nave maritimeLx (B + D)154 + 0,4 x L x (B + D)L - lungimea maximă; B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție. In cazul inspecțiilor în care se reeliberează Certificatul de tonaj sau se prelungește valabilitatea certificatului existent, pentru navele care nu au suferit transformări/modificări, tarifele se aplică prin multiplicare cu
  119.B-502Inspecție și emitere certificat tonaj conform Convenție Tonaj 1966 Geneva la nave de navigație interioară128 + 0,4 x L x (B + D)
  120.B-503Inspecție și emitere certificat pentru nave de pescuit cu lungimea max. egală cu 15 m sau mai mare, dar cu lungimea între perpendiculare mai mică de 24 m, conform legislației naționale .102 + 0,4 x L x (B + D)
  121.B - 504Inspecție și emitere certificat pentru nave /ambarcațiuni de pescuit cu lungimea max. mai mică de 15 m, inclusiv bărci, lotci, luntrii și altele conform legislației naționale.10coeficientul 0,25. In cazul inspecțiilor în care se eliberează Certificatul de tonaj 69 la docurile plutitoare se va aplica 10% din tarif.
  122.B-505Inspecție și emitere certificat conform legislației naționale pentru nave maritime care nu efectuează voiaje internaționale.75 + 0,4 x L x (B + D)
  INSPECȚII LA PLATFORME DE FORAJ MARIN CONFORM MODU CODE
  123.B-601Inspecție inițială eliberare certificatbuc.850 + 0,05 x L (B + D)
  124.B-602Inspecție de reînoire certificat700 + 0,05 x L (B + D)
  125.B-603Inspecție anuală600 + 0,01 x L (B + D)
  126.B - 604Inspecție intermediară650 + 0,01 x L (B + D)
  INSPECȚII ECHIPAMENTE CONFORM CERINȚE RIPAM (COLREG) LA NAVE MARITIME CARE NU EFECTUEAZĂ VOIAJE INTERNAȚIONALE
  127.B-701Inspecția inițialăL - lungimea maximă a navei
  L < 12 mL(m)40
  12 m ≤ L < 50 m80
  L ≥ 50 m120
  128.B -702Inspecția la 5 ani
  L < 12 mL(m)20
  12 m ≤ L < 50 m40
  L ≥ 50 m60
  129.B-703Inspecția anuală
  L < 12 mL(m)15
  12 m ≤ L < 50 m25
  L ≥ 50 m35
  INSPECȚII SISTEME ANTIVEGETATIVE LA NAVE CONFORM CONVENȚIEI AFS SAU REGULAMENTULUI UNIUNII EUROPENE
  130.B-704Inspecția inițială sau inspecția de reînoireLx (B + D)120 + 0,05 x L (B + D)L - lungimea maximă; B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție. Contravaloarea activităților de prelevare a eșantioanelor și a analizelor de laborator se va taxa separat.
  131.B-705Inspecția de confirmare50 + 0,01 x L (B + D)
  PRODUSE LAMINATE (verificare materiale)
  132.C1-101Oțeluri de rezistență normală pentru construcții navalet.7 € /t
  133.C1-102Oțeluri de înaltă rezistență pentru construcții navale10 €/t
  134.Cl-103Oțeluri pt construcții și oțeluri de înaltă rezistență pt. construcții6 €/t
  135.Cl-104Oțeluri pt. căldări și recipiente sub presiune, oțeluri pentru temperaturi scăzute10 €/t
  136.Cl-105Oțeluri pentru lanțuri de ancoră6 € /1
  137.Cl-106Oțeluri înalt aliate (elemente de aliere>5%)25 €/t
  138.Cl-107Table placate31 €/t
  139.Cl-108Cupru și aliaje de cupru25 €/t
  140.Cl-109Aliaje de aluminiu25 €/t
  141.Cl-110PIESE FORJATE, PIESE TURNATE (verificare calitate material și control final)buc.Greutate piesă finită în toneTarif în €/buc:Pentru verificarea numai a calității materialului sau pentru efectuarea numai a verificării finale se aplică 50% din tarif.
  Până la 0,1 t13
  De la 0,1 t la 0,5 t25
  De la 0,5 t la 1 t38
  De la 11 la 2 t63
  De la 2 t la 3 t113
  De la 3 t la 5 t157
  Peste 5 t375
  142.Cl-120ARBORI COTIȚI (verificare calitate material și control final)buc.Greutate piesă finită în kgTarif în 6/buc:Pentru verificarea numai a calității materialului sau pentru efectuarea numai a verificării finale se aplică 50% din tarif. Pentru piesa forjată sau turnată se aplică tarif cod C1-110.
  Până la 500 kg81
  De la 500 kg la 1000 kg98
  Deia 1000 kg la 2000 kg140
  De la 2000 kg la 3000 kg185
  De la 3000 kg la 4000 kg250
  De la 4000 kg la 5000 kg303
  Peste 5000 kg375
  143.Cl-130ȚEVI PENTRU CAZANE, RECIPIENTE SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚII (verificare materiale, inspectare)t.Material:Tarif în €/tonăPentru țevi sudate tariful se majorează cu 25%. Pentru țevi pentru construcții tariful se aplică 50% din tarif.
  Oțel slab aliat,25
  Cu, Cu-Zn, Al25
  Oțel aliat, Cu-Ni56
  144.C1-140ELICE MONOBLOC (verificare materiale, control final)buc.Greutate elice finităTarif în €/tonăTariful este pentru elici din oțeluri inoxidabile sau din aliaje de cupru. Pentru elici din fontă și oțeluri nealiate sau slab aliate se aplică 75% din tarif. Pentru elice cu pas variabil se majorează cu coeficientul 1,25.
  Până la 0,1 t25
  De la 0,11 la 0,5 t38
  De la 0,5 t la 1163
  De la 1 t la 2,5 t150
  De la 2,5 t la 5 t219
  Peste 5 t438
  145.C1-150LANȚURI DE ANCORĂ (inspectare, verificare la sarcina de probă și la sarcina de rupere)t.Calibru lanț ancorăTarif în €/tonăTariful este pentru lanțuri de categoria a 2-a. Pentru lanțuri de categoria 1 se aplică 90% din tarif. Pentru lanțuri de categoria a 3-a tariful se majorează cu 10%.
  Până la 50 mm63
  De la 51 mm la 100 mm46
  Peste 101 mm25
  146.C1-151ACCESORII PENTRU LANȚURI DE ANCORĂ (inspectare, verificare la sarcină)buc.Calibru lanț ancorăTarif în €/tonăTariful se aplică accesoriilor care sunt verificate separat, tară lanțuri.
  Până la 50 mm4
  Peste 51 mm6
  147.C1-160PARÂME (verificare materiale, control final)t.Tarif în €/tonă
  Parâme din oțel38
  Parâme din fibre naturale sau sintetice 81
  148.C1-170BUCȘE PENTRU ARBORI ȘI AXE (verificare materiale, verificare dimensională, verificare la presiune)buc.Greutate piesei (kg)Tarif în €/buc.
  Până la 20031
  De la 200 la 40050
  De la 400 la 60069
  De la 600 la 80088
  Deia 800 1a 1000106
  149.C1-180PANEL (verificare materiale, inspectare)mp.0,44 €/mp
  150.C1-190AUTORIZAREA PRODUCĂTORILOR Privind capabilitatea tehnică de a produce o anumită categorie de oțel sau de aliaj neferos, de a forja piese navale și de a efectua în laboratoare proprii încercări metalice, analize chimice și metalografice, nedistructive.Autorizare pentru;Tarif în €Autorizarea laboratoarelor este inclusă în autorizarea producătorilor.
  produse laminate1750
  produse forjate213
  lanțuri de ancoră/parâme875
  laboratoare de încercări625
  151.C1-197MATERIALE, TEHNOLOGII ȘI CONTROL SUDAREAcceptare de tip materiale pentru sudare825 €/tipPentru recunoașterea acceptărilor și certificărilor realizate de alte organizații se aplică 50% din tarif.
  Supraveghere fabricație materiale pentru sudare 4% din valoarea cantității supravegheate.
  Acceptare tehnologie sudare500 €/tehnolgie
  Interpretare radiografii19 €/5 filme
  Examinare nedistructivă și verificare75 €/oră
  152.C1-198AUTORIZARE SUDORI PENTRU CONSTRUCȚII NAVALEpers.100 €/ sudorPrelungirea pe un an: 70% din tarif. Pentru sudorii care efectuează lucrări la structuri marine, recipienți sub presiune sau lucrări subacvatice tariful se majorează cu 50 %. Pentru recunoașterea autorizărilor eliberate de alte organizații se aplică 50 % din tarif.
  ELEMENTE STRUCTURALE ALE CORPULUI ȘI ECHIPAMENTE DE PUNTE
  153.C2-201Secții plane (supravegherea execuției la producător)t.Tarif în funcție de greutatea elementului structural supravegheat:5 €/t.Încercarea materialelor se va taxa separat
  154.C2-202Secții de volum, suprastructuri, rufuri, tancuri structurale (supravegherea execuției la producător)t.6 €/t.Încercarea materialelor se va taxa separat
  155.C2-203Postamenți, grinzi și similare (supravegherea execuției la producător)t.13 €/t.
  156.C2-204Etambou, suportul lagărului cârmei15 €/t.
  (supravegherea execuției la producător)t.
  157.C2-205Secțiuni de pereți gofrați, table fasonate-pregătite pentru sudare (supravegherea execuției la producător)t.4 €/t.
  158.C2-206Profile sudate (supravegherea execuției la producător)t.5 €/t.încercarea materialelor se va taxa separat
  159.C2-207Capace guri de magazii, punți pt. transp. vehicule pe roți, platforme, porți de încărcare și componente similare (suprav. execuție la producător, insp. și încercări)mp.6 €/ mp.
  160.C2-208Uși etanșe (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări)buc.Uși etanșe în pereți de compartimentare63 €/ buc.
  Uși etanșe în pereți de suprastructuri și rufuri 6 €/ buc
  161.C2-209Ferestre și hublouri (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări)buc.9 €/ buc.
  162.C2-210Catarge, coloane, bigi, crucete, coloane macara, brațe macara, cabine macara, catarge radar (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări)t.31 €/t.Încercarea materialelor se va taxa separat
  163.C2-211Cârme (supravegherea execuției ans. la producător)t.38 €/t.Încercarea materialelor se va taxa separat
  164.C2-212Ajutaje pentru elice (duze) (supravegherea execuției la producător)buc.Diametru interiorTarif în €/buc.
  Până la 2 m88
  De la 2 m la 3 m175
  Peste 3 m263
  165.C2-213Stabilizatoare de ruliu (supravegherea execuției la producător)buc.318 €/buc.Încercarea materialelor se va taxa separat
  166.C2-214Tancuri de apă (supravegherea execuției la producător)buc.Capacitate tancTarif în €/tancTariful include inspecția exterioară, interioară și încercarea la presiune.
  Pentru inspecție exterioară și interioară fără probă de încercare la presiune se aplică 80 % din tarif. Pentru inspecție exterioară fără inspecție interioară și probă de încercare la presiune se aplică 50 % din tarif.
  Până la 750 litri tanc51
  De la 750 litri la 2000 litri tanc73
  Peste 2000 litri tanc93
  167.C2-221Instalații de grui, scări, scări de acces la bord (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări la navele în exploatare)buc.Tarif în €/buc.
  Grui bărci, macara pentru barca144
  Rampe lansare liberă bărci144
  Accesorii lansare libera bărci588
  Grui scări acces la bord, scări acces la bord, 88 scări pilot, scări pasarele și schele
  168.C2-222Macarale de bord și poduri rulante (supravegherea execuției la producător)buc.Macarale cu deschidere fixăPentru macarale cu deschidere fixă cu vinci manual tarifele se reduc cu 20%.
  Până la 2,5 t213 €
  De la 2,5 t la 10 t356 €
  Peste 10 t469 €
  Macarale cu deschidere variabilă
  Până la 2,5 t363 €
  De la 2,5 t la 10 t644 €
  De la 10 t la 16 t925 €
  De la 16 t la 30 t1125 €
  Peste 30 t1438 €
  Macarale cu braț mobil1813 €/buc.
  Macarale capră
  Până la 16 t213 €
  Peste 16 t469 €
  Macarale capră cu deplasare pe șine cu braț cu deschidere variabilă2069 €/buc
  169.C2-223Accesorii pt. instalații de ridicare și dispozitive de lansare bărci (supravegherea execuției la producător)buc.0,03 x VpVp = valoarea produsului
  170.C2-224Ancore (supravegherea execuției la producător)buc.Greutate ancora finita (tone)Tarif în €/buc.Tariful este pentru ancore cu ținere normală Pentru ancore cu capacitate de ținere mare tariful se majorează cu 25%.
  Până la 1 t44
  De la 11 până la 3 t113
  De la 3 t până la 5 t150
  De la 5 t până la 7 t225
  De la 7 t până la 10 t213
  Peste 10 t375
  171.C2-225Cârlige de remorcă (supravegherea execuției la producător sau la bordul navelor)buc.Sarcina de lucru în siguranțăTarif în €/buc.
  Până la 5 t56
  De la 5 t până la 20 t75
  De la 20 t până la 100 t113
  Peste 100 t188
  172.C2-226Vinci de ancoră (supravegherea execuției la producător)buc.Calibru lanț ancorăTarif în €/buc.La vinciuri cu parâme în loc de lanțuri se va asimila 0 parâmă cu calibrul lanțului.
  Până la 30 mm113
  De la 31 mm la 50 mm188
  De la 51 mm la 75 mm250
  De la 76 mm la 100 mm375
  Peste 100 mm438
  173.C2-227Vinciuri (supravegherea execuției la producător)buc.Sarcina de lucru [tf]Tarif în €/buc.Pentru vinciuri cu acționare manuală tariful se multiplică cu 0,5.
  Până la 0,5 tf81
  De la 0,5 tf până la 2,5 tf100
  De la 2,5 tf până la 5 tf125
  De la 5 tf până la 10 tf156
  De la 10 tf până la 25 tf225
  De la 25 tf până la 50 tf338
  De la 50 tf până la 100 tf463
  De la 100 tf până la 150 tf625
  Peste 150 tf738
  174.C2-228Furtun de încărcare (supravegherea execuției la producător, încercări inițiale)buc.Diametru nominalTarif în €/buc.Tariful este pentru furtunuri cu lungimea de până la 10 m. Pentru furtunuri cu lungimi mai mari de 10 m tariful se înmulțește cu 1,5.
  Până la 100 mm31
  De la 101 mm la 150 mm38
  Peste 150 mm45
  175.C2-230Mijloace de salvare (supravegherea execuției la producător)buc.0,03 x VpVp = valoarea produsului
  176.C2-241Elemente de ghidare containere în magazii (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări)t.Încercarea materialelor se va taxa separat Vp = valoarea produsului
  177.C2-242Elemente de stivuire și de amarare containere (supravegherea execuției la producător, inspecții prin sondaj)lot
  178.C2-243Elemente de stivuire si de amarare containere (supravegherea execuției la producător, inspecție piesă cu piesă)lot0,03 x Vp
  179.C2-244Elemente de stivuire si de amarare containere (încercarea pieselor pe un dispozitiv de încercare la cel puțin 2% din lot)buc.
  DISPOZIȚII TARIFARE GENERALE ACȚIONĂRI PRINCIPALE
  180.C3-301Motoare cu ardere internă/mașini cu abur pentru propulsie și auxiliare (supravegherea execuției la producător, inclusiv probe pe stand)buc.Puterea kwTarif €/buc.Puterea kwTarif €/buc.Pentru valori intermediare ale puterilor valoarea prestației se determină prin interpolare liniară. Tarifele sunt calculate pentru puterea maximă continuă declarată de producător Tarifele includ și probele de stand ale motoarelor/turbinelor Pentru verificările si probele la cerere a unor motoare/turbine existente în stare asamblată tariful se aplică în pondere de 50 %.
  1019412502175
  2021315002500
  4023817502850
  6026320003225
  8030025003763
  10033830004325
  12037545004925
  16044450005588
  20051360006088
  24058170006600
  28065080007138
  340763100008038
  420875120009013
  4809881400010625
  56011061600011213
  62012311800011988
  70013632200013944
  80015192600015936
  90016883200019080
  100018754000022992
  181.C3-302Turbine cu abur/gaze pentru propulsie și auxiliare (supravegherea execuției la producător, inclusiv probe pe stand)buc.Puterea kwTarif €/buc.Puterea kwTarif €/buc.
  1035012503913
  2038115004500
  4042517504926
  6047520005574
  8053825006504
  10060630007476
  12067545008508
  16080050009660
  200925600010524
  2401050700011406
  2801169800012336
  34013751000013890
  42015751200015576
  48017751400017388
  56019881600019380
  62022191800021576
  70024502200025104
  80027382600028680
  90030383200034344
  100033754000041400
  182.C3-303Grupuri antrenate de motoare cu ardere internă-generatoare, compresoare, pompe, ventilatoare (verificare pe stand la producător)buc20 % din suma tarifelor aplicabile pentru fabricarea individuală a elementelor componente ale grupului (motor, generator, compresor, pompă, ventilator)Tarifele se aplică la grupurile care au elementele componente certificate de ANR sau de o organizație recunoscută de ANR la testarea individuală a acestora pe standul producătorului.
  183.C3-304Grupuri antrenate de turbine -generatoare, compresoare, pompe, ventilatoare (verificare pe stand la producător)
  184.C3-305Grupuri electro- antrenate de motoare electrice , compresoare, pompe, ventilatoare (verificare pe stand la producător)
  185.C3-306Turbosuflante supraalimentare (supravegherea execuției la producător, inclusiv probe pe stand)buc.Diametru rotor suflantăTarif în €/buc.Pentru supravegherea execuției la producător a rborelui/rotorului turbosuflantei se percepe un tarif reprezentând 20 % din tariful turbosuflantei.
  Până la 100 mm81
  De la 101 mm la 200 mm111
  De la 201 mm la 300 mm139
  De la 301 mm la 400 mm169
  De la 401 mm la 500 mm198
  De la 501 mm la 700 mm225
  De la 701 mm la 1000 mm300
  Peste 1001 mm375
  186.C3-307Plăci de bază/cartere pt. motoare cu ardere internă (supravegherea execuției la producător)buc.Puterea kwTarif €/buc.Puterea kwTarif €/buc.
  10201250218
  20211500250
  40241750292
  60262000323
  80302500376
  100343000433
  120384500493
  160455000559
  200516000609
  240597000634
  280658000685
  3407610000772
  4208812000865
  4809914000966
  560111160001076
  620124180001199
  700136220001394
  800153260001594
  900170320001908
  1000188400002299
  187.C3-308Arbori cotiți (supravegherea execuției la producător și inspecție finală)buc.Greutatea piesei finiteTarif în €/buc.
  Până la 150 Kg31
  Deia 151 kg la 300 Kg38
  De la 301 kg la 600 Kg81
  De la 601 kg la 900 Kg113
  De la 901 kg la 1300 Kg138
  De la 1301 kg la 2000 Kg181
  De la 2001 kg la 3000 Kg225
  De la 3001 kg la 4000 Kg275
  Peste 4000 Kg300
  188.C3-309Coloane pt. motoare cu ardere internă (supraveghere la producător)buc.Diametru cilindruTarif în €/buc.
  Până la 700 mm75
  Peste 700 mm100
  189.C3-310Blocuri de cilindri pt. motoare cu ardere internă (supravegherea execuției la producător)buc.Puterea kwTarif €/buc.Puterea kwTarif €/buc.
  10201250218
  20211500250
  40241750285
  60262000323
  80302500361
  100343000415
  120384500473
  160455000536
  200516000584
  240597000634
  280658000685
  3407610000772
  4208812000865
  4809914000966
  560111160001076
  620124180001199
  700136220001394
  800153260001594
  900170320001908
  10001 88400002299
  190.C3-311Cămăși cilindru (supravegherea execuției la producător)buc
  191.C3-312Biele pt. motoare cu ardere internă (supravegherea la producător)Valoare produs (Vp)Tarif în €/buc.
  192.C3-313Chiulase, pistoane, capete de piston pentru motoare cu ardere internă (supravegherea execuției la producător)Până la 1000 €0,050 x Vp
  De la 1001 € la 5000 €0,042 x Vp
  De la 5001 € la 10000 €0,038 x Vp
  193.C3-314Pompe de injecție/injectoare (inspecție finală/probă hidraulică)Deia 10001 € la 50000 €0,030 x Vp
  De la 50001 € la 70000 €0,026 x Vp
  194.C3-315Amortizoare de vibrații torsionale (supravegherea execuției la producător)De la 70001 € la 100000 €0,014 x Vp
  Peste 100000 €0,012 x Vp
  195.C3-316Separatoare de combustibil/ulei (supravegherea la producător)
  196.C3-317Filtre de ulei/combustibil (supravegherea execuției la producător și probe pe stand)
  TRANSMISIE ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE
  197.C3-401Cuplaje elastice/hidraulice (supravegherea execuției la producător)bucPuterea kwTarif €/buc.Putere. kwTarif €/buc.Pentru reductor principal (fără inversor) tariful se aplică diminuat cu 0,75.
  10781250870Pentru reductoare auxiliare tariful se aplică diminuat cu coeficientul 0,6.
  208515001000
  409517501140
  6010520001290
  8012025001505
  10013530001730
  12015045001970
  198.C3-402Reductoare - inversoare (supravegherea execuției la producător)16017850002146
  20020560002338
  24023370002534
  28026080002741
  340305100003086
  420 480350 39512000 140003461 3864
  560443160004308
  620493180004080
  700545220005580
  800486260006372
  900676320007632
  1000750400009192
  199.C3-403Compresoare de aer (supravegherea execuției la producător)bucDebit nominal Tarif în €/buc.Tariful este pentru compresoare cu un piston. Pentru compresoare cu mai multe pistoane , tariful se aplica majorat cu 15%. Pentru compresoare cu șurub tariful se diminuează cu 35 %.
  Pana la 50 metri cubi/oră100
  De la 51 la 100 metri cubi/oră138
  200.C3-404Compresoare frigorifice (supravegherea execuției la producător inclusiv probe pe stand)De la 101 la 200 metri cubi/oră188
  De la 201 la 500 metri cubi/oră363
  De la 501 la 800 metri cubi/oră488
  De la 801 la 1000 metri cubi/oră638
  Peste 1000 metri cubi/oră750
  201.C3-405Pompe (supravegherea execuției la producător inclusiv probe pe stand)buc.Debit nominalTarif în €/buc.Tariful este pentru pompe cu înălțime de pompare până la 50 m coloană apă. Pentru pompe cu înălțimi de pompare mai mari, tariful se majorează cu 40%.
  Până 41 metri cubi/oră25
  De la 41 la 100 metri cubi/oră44
  De la 101 la 400 metri cubi/oră63
  De la 401 la 1000 metri cubi/oră100
  De la 1001 la 2000 metri cubi/oră138
  De la 2001 la 3000 metri cubi/oră175
  De la 3001 la 5000 metri cubi/oră250
  Peste 5000 metri cubi/oră313
  202.C3-406Motoare hidraulice și pompe pentru instalații hidraulice (supravegherea execuției la producător inclusiv probe pe stand)bucValoare produs (Vp) Tarif în €/buc.
  Până la 1000 €0,050 x Vp
  De la 1001 € la 5000 €0,042 x Vp
  203.C3-407Cilindri hidraulici (supravegherea execuției laDe la 5001 € la 10000 €0,038 x Vp
  producător)De la 10001 € la 50000 €0,030 x Vp
  204.C3-408Componente, agregate și instalații hidropneumatice (supravegherea execuției la producător)De la 50001 € la 70000 €0,026 x Vp
  De la 70001 € la 100000 €0,014 x Vp
  Peste 100000 €0,012 x Vp
  205.C3-409Mijloace de guvernare activă (supravegherea execuției la producător)buc.Puterea maximăTarif în €/buc.
  Până la 60 kW89
  De la 61 kW la 300kW153
  De la 301 kW la 600 kW293
  De la 601 kW la 1000 kW495
  Peste 1001 kW635
  CĂLDĂRI, SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ ȘI RECIPIENTE SUB PRESIUNE
  206.C3-501Căldări cu abur principale și auxiliare (supravegherea execuției la producător)bucValoare produs (Vp)Tarif în €/buc.
  207.C3-502Caldarine cu gaze (supravegherea execuției la producător)
  Până la 1000 €0,050 x Vp
  208.C3-503Schimbătoare de căldură (supravegherea execuției la producător)
  De la 1001 € la 5000 €0,042 x Vp
  De la 5001 € la 10000 €0,038 x Vp
  209.C3-504Răcitoare de aer (supravegherea execuției la producător)
  De la 10001 € la 50000 €0,030 x Vp
  De la 50001 € la 70000 €0,026 x Vp
  210.C3-505Distilatoare de apă tehnică (supravegherea execuției la producător)
  De la 70001 € la 100000 €0,014 x Vp
  Peste 100000 €0,012 x Vp
  211.C3-506Recipiente sub presiune (supravegherea execuției la producător)
  COMPONENTE PENTRU LINIA DE ARBORI
  212.C3-601Lagăre de împingere (supravegherea execuției la producător)buc.DiametruTarif în €/buc.
  Până la 150 mm106
  De la 151 mm la 200 mm138
  De la 201 mm la 300 mm194
  De la 301 mm la 400 mm250
  De la 401 mm la 500 mm313
  De la 501 mm la 600 mm369
  De la 601 mm la 800 mm475
  De la 801 mm la 1000 mm538
  213.C3-602Bucșe tub etambou (supravegherea execuției la producător) și etambreubucDiametruTarif în €/buc.
  Până la 200 mm31
  De la 201 mm la 200 mm38
  214.C3-603Etanșări tub etambou (supravegherea execuției la producător) și etambreuDe la 401 mm la 600 mm56
  De la 601 mm la 800 mm75
  De la 801 mm la 1000 mm94
  Peste 1000 mm113
  DIVERSE
  215.C3-701Mașini de cârmă (supravegherea execuției la producător)buc.Moment nominalTarif în €/buc.
  Până la 100 kNm128
  De la 101 la 500 kNm255
  De la 501 la 1000 kNm381
  Peste 1000 kNm635
  216.C3-702Echipamente de separare și filtrare a apelor cu conținut de hidrocarburi (supravegherea execuției la producător)buc.Debit nominalTarif în €/buc.
  Până la 1 mc/h128
  De la 1,1 la 10 mc/h171
  De la 10,1 la 50 mc/h349
  Peste 50,1 mc/h508
  217.C3-703Instalații de gaz inert (supravegherea execuției la producător)buc.Debit nominalTarif în €/buc.
  Până la 500 mc/h483
  De la 501 la 1000 mc/h571
  De la 1001 la 5000 mc/h889
  218.C3-704Arzătoare pentru căldări (supravegherea execuției la producător)buc.Valoare produs (VP)Tarif în €/buc.
  Până la 1000 €0,050 x Vp
  De la 1001 € la 5000 €0,042 x Vp
  De la 5001 € la 10000 €0,038 x Vp
  De la 10001 € la 50000 €0,030 x Vp
  De la 50001 € la 70000 €0,026 x Vp
  Peste 70001 €0,014 x Vp
  219.C3-705Ventilatoare (supravegherea execuției la producător)buc.Diametru rotorTarif în €/buc.
  Până la 500 mm31
  De la 501 mm la 1000 mm58
  Peste 1001 mm89
  220.C3-706Racorduri flexibile/compensatoare de dilatație (supravegherea execuției la producător)buc.Diametru nominalTarif în €/buc.
  Până la 100 mm13
  De la 101 mm la 500 mm64
  Peste 501 mm la 1000 mm159
  Peste 1001 mm235
  221.C3-707Valvule si armături (supravegherea execuției la producător)buc.Diametru nominalTarif în €/buc.
  Până la 100 mm31
  De la 101 mm la 500 mm101
  Peste 501 mm la 1000 mm241
  Peste 1001 mm431
  222.C3-708Aparate de măsură, control, semnalizare, comandă, reglaj (supravegherea execuției la producător)Valoare produs (Vp)Tarif în €/buc.
  223.C3-709Flanșe (inspecție finală la producător)buc.Până la 1000 €0,050 x Vp
  De la 1001 € la 5000 €0,042 x Vp
  224.C3-710Alte componente pentru mașini și mecanisme solicitate sub supraveghere ANR (supravegherea execuției la producător)De la 5001 € la 10000 €0,038 x Vp
  Deia 10001 € la 50000 €0,030 x Vp
  De la 50001 € la 70000 €0,026 x Vp
  De la 70001 € la 100000 €0,014 x Vp
  Peste 100000 €0,012 x Vp
  225.C-711Reparații la mașini și echipamente mecanice (produs reparat)buc.Valoarea reparațieiTarif în €/buc.Vr - valoarea reparației
  Până la 5000 €0,04 x Vr
  De la 5001 € la 20000 €0,03 x Vr
  Peste 20001 €0,02 x Vr
  MAȘINI ȘI TRANSFORMATOARE ELECTRICE
  226.C4-801Generatoare autoexcitate, mașini electrice speciale, convertizoare rotative (supravegherea execuției la producător)buc.Puterea kVATarif €/buc.Puterea kVATarif €/buc.Pentru valori intermediare ale puterilor tariful se va calcula prin interpolare liniară.
  Până la 115300369
  544400425
  1069500475
  15941000738
  201131500900
  301502000975
  5023825001050
  10026330001125
  20031340001313
  227.C4-802Motoare electrice (supravegherea execuției la producător)buc.Puterea kVATarif €/buc.Puterea kVATarif €/buc.
  Până la 18300150
  519400169
  1031500188
  15381000294
  20441500363
  30632000394
  50942500425
  1001063000450
  2001254000525
  228.C4-803Motoare electrice de propulsie (supravegherea execuției la producător)buc.Puterea kVATarif €/buc.Puterea kVATarif €/buc.
  Până la 110300203
  525400228
  1043500253
  15501000398
  20591500488
  30842000531
  501252500575
  1001443000606
  2001694000634
  229.C4-804Transformatoare (supravegherea execuției la producător)buc.Puterea kVATarif €/buc.Puterea kVATarif €/buc.
  Până la 16300148
  518400169
  1028500188
  15381000294
  20451500363
  30602000388
  50952500419
  1001053000450
  2001254000525
  230.C4-805Frâne, amplificatoare magnetice, dresele, cuplaje, dispozitive de compensare a factorului de putere etc. (supravegherea execuției la producător)buc.Puterea kVATarif €/buc.Puterea kVATarif €/buc.
  Până la 1530090
  511400101
  1014500113
  15231000175
  20261500219
  30382000238
  50562500256
  100643000269
  200754000313
  TABLOURI ȘI PUPITRE ELECTRICE
  231.C4-901Tablouri principale de distribuție și tablouri de distribuție de avarie trifazate (supravegherea execuției la producător)bucValoare produs (Vp)Tarif în €/buc.
  Pana la 100 €0,100 x Vp
  232.C4-902Tablouri secundare de distribuție, pupitre de comandă, stații de redresare și grupuri de excitație statică (supravegherea execuției la producător)De la 101 € la 500 €0,080 x Vp
  De la 501 € la 1000 €0,050 x Vp
  De la 1001 € la 5000 €0,040 x Vp
  De la 5001 € la 10000 €0,030 x Vp
  233.C4-903Tablouri de încărcare acumulatori (supravegherea execuției la producător)De la 10001 € la 20000 €0,020 x Vp
  De la 20001 € la 50000 €0,015 x Vp
  234.C4-904Convertizoare cu semiconductori (supravegherea execuției la producător)De la 50001 € la 100000 €0,013 x Vp
  Peste 100000 €0,010 x Vp
  235.C4-905Tablouri de iluminat (supravegherea execuției la producător)buc
  236.C4-906Tablouri pornitoare (supravegherea execuției la producător)Valoare produs (Vp)Tarif în €/buc.
  237.C4-907Tablouri de comandă și forță pentru mecanisme de punte, inclusiv controlere (supravegherea execuției la producător)Pana la 100 €0,100 x Vp
  De la 101 € la 500 €0,080 x Vp
  De la 501 € la 1000 €0,050 x Vp
  238.C4-908Tablouri de comandă de semnalizare sau de automatizare și telefonie (supravegherea execuției la producător)
  De la 1001 € la 5000 €0,040 x Vp
  De la 5001 € la 10000 €0,030 x Vp
  De la 10001 € la 20000 €0,020 x Vp
  239.C4-909Tablouri pentru instalații frigorifice (supravegherea execuției la producător)
  De la 20001 € la 50000 €0,015 x Vp
  De la 50001 € la 100000 €0,013 x Vp
  240.C4-910Radiatoare și alte aparate electrotehnice (supravegherea execuției la producător)
  Peste 100000 €0,010 x Vp
  241.C4-911Eclise de separație pentru bare de cupru (supravegherea execuției la producător)
  ECHIPAMENTE DE COMANDĂ, CONTROL ȘI SEMNALIZARE
  242.C4-1001Centrale pentru măsurarea temperaturilor, presiunilor și a altor parametri, telegrafe, axiometre, tahometre, telefoane antiex (supravegherea execuției la producător)bucValoare produs (Vp) Tarif în €/buc.
  243.C4-1002Centrale telefonice, sisteme de comunicații interioare, avertizare de incendiu (supravegherea execuției la producător)Pana la 100 €0,100 x Vp
  De la 101 € la 500 €0,080 x Vp
  De la 501 € la 1000 €0,050 x Vp
  De la 1001 € la 5000 €0,040 x Vp
  De la 5001 € la 10000 €0,030 x Vp
  244.C4-1003Instalații de telecomandă motoare termice, turbine, instalații de cârmă, bowthruster (supravegherea execuției la producător)Deia 10001 € la 20000 €0,020 x Vp
  De la 20001 € la 50000 €0,015 x Vp
  De la 50001 € la 100000 €0,013 x Vp
  Peste 100000 €0,010 x Vp
  245.C4-1004Aparate electronice în construcție modulară sistem EUROCARD cu module debroșabile (supravegherea execuției la producător)
  246.C4-1005Posturi de comandă locală (supravegherea execuției la producător)
  247.C4-1006Adaptoare electronice pentru detectoare pasive și butoane de semnalizare manuală a incendiului (supravegherea execuției la producător)
  248.C4-1100CABLURI ELECTRICE (supravegherea execuției la producător)
  APARATE ELECTRICE
  249.C4-1201Întreruptoare automate (supravegherea execuției la producător)buc
  250.C4-1202Contactoare (supravegherea execuției la producător)Valoare produs (Vn) Tarif în €/buc.
  251.C4-1203Comutatoare, întreruptoare manuale (supravegherea la producător)Până la 100 €0,100 x Vp
  De la 101 la 500 €0,080 x Vp
  De la 501 la 1000 €0,050 x Vp
  252.C4-1204Relee (supravegherea execuției la producător)De la 1001 la 5000 €0,040 x Vp
  De la 5001 la 10000 €0,030 x Vp
  253.C4-1205Prize, fise doze, limitatoare (supravegherea la producător)De la 10001 la 20000 €0,020 x Vp
  De la 20001 la 50000 €0,015 x Vp
  De la 50001 la 100000 €0,013 x Vp
  254.C4-1206Butoane, lămpi (supravegherea execuției la producător)Peste 100000 €0,010 x Vp
  255.C4-1207Siguranțe fuzibile (supravegherea execuției la producător)
  256.C4-1208Echipamente electrotehnice diverse (supravegherea execuției la producător)
  257.C4-1300ECHIPAMENTE DE NAVIGAȚIE ȘI RADIO NAVIGAȚIE (supravegherea execuției la producător)bucValoare produs (Vp)Tarif în €/buc.
  Până la 100 €0,100 x Vp
  De la 101 la 500 €0,080 x Vp
  258.C4-1400ECHIPAMENTE DE RADIOCOMUNICAȚII (supravegherea execuției la producător)De la 501 la 1000 €0,050 x Vp
  De la 1001 la 5000 €0,040 x Vp
  De la 5001 la 10000 €0,030 x Vp
  259.C4-1500CALCULATOARE Echipamente de navigație Echipamente de radiocomunicațieDeia 10001 la 20000 €0,020 x Vp
  De la 20001 la 50000 €0,015 x Vp
  De la 50001 la 100000 €0,013 x Vp
  Peste 100000 €0,010 x Vp
  260.C4-1600REPARAȚII echipamente electrotehnice sau electronicebuc.Valoarea reparației (Vr)Tarif în €/buc.
  Până la 5000 €0,04 x Vr
  De la 5001 la 20000 €0,03 x Vr
  Peste 20001 €0,02 x Vr
  SUPRAVEGHERE TEHNICĂ CONTAINERE
  261.D-410Avizare documentație conform reguli ANR, Convenției internaționale pentru securitatea containerelor (CSC) și după caz a altor reglementări internaționale (TIR; UIC; RID; ADR; TCT; Cod IMDG)buc.763 €/ Container uz generalPentru avizarea de modificări la documentații anterior avizate se aplică 20 % din tarif.
  1016 €/ Container izoterm
  1398 €/ Container cisterna
  262.D-411Aprobare de tip constructiv (acceptare de tip)buc.2413 €/ containerAprobarea de tip constructiv include supravegherea execuției prototipului, încercarea acestuia și eliberarea în 3 exemplare a certificatului.
  263.D-420Supravegherea execuției containerelor noi în serie (sub 100 buc.)buc.31 €/ Container uz generalPt containerele de 9 mc, 10 mc și ISO-1D se percepe 60 % din tarif.
  51 €/ Container izoterm
  95 €/ Container cisterna
  264.D-421Aprobarea și certificarea vamală TIRbuc.3 €/ContainerTariful pentru verificarea și aprobarea vamală, precum și verificarea și UIC este de 180 Euro pentru fiecare proiect. Tariful se aplică la comenzi repetate și serii de tipuri aprobate.
  265.D-422Aprobarea și înregistrarea UICbuc.3 €/Container
  266.D-430Supravegherea reparației containerelorbuc.31 €/ Container uz generalPentm containerele de 9 mc, 10 mc și ISO-1D se percepe 60 % din tarif.
  45 €/ Container izoterm
  76 €/ Container cisterna
  267.D-440Inspecția pentru aprecierea stării tehnice în exploatarebuc.25 €/ Container uz generalTariful se referă la inspecții CSC, anuale sau ocazionale. Ptr. containerele de 9 mc, 10 mc și ISO-1D se percepe 60 % din tarif.
  38 €/ Container izoterm
  64 €/ Container cisternă
  268.D-450Atestare întreprindere producătoare/reparatoare de containerebuc.Construcție containere noi889 €Prelungirea atestării întreprinderilor se taxează cu 50 % din tarif. Autorizarea procedurilor de sudare și a sudorilor se va taxa separat.
  Reparații containere763 €
  Fabricație piese de colț610 €
  269.D-460Supravegherea execuției elementelor constructive ale containerelort. set m mp. buc.Pereți gofrați, acoperiș, table fasonate10 €/t
  Profile sudate, stâlpi colț, grinzi transversale, planșeu lonjeroane, cadre de capăt11 €/t
  Dispozitive de închidere uși (ansamblu camă-opritor, mâner, țeavă, lagăre, piese reținere mâner), balamale (1 set = 4 dispozitive)10 €/set
  Camă și opritor0,30 €/buc
  Piese de colț ISO (1 set = 8 buc)10 €/set
  Placaj pentru containere0,30 €/mp
  Garnitură etanșare0,25 €/m
  Ventilator plastic0,13 €/buc
  AVIZĂRI DOCUMENTAȚII TEHNICE NAVALE
  270.E- 101Avizări documentații tehnice de conformitate nave noi partea corp și instalații de punteL(B + D)L (B + D) < 10062,5 + 2,5 L(B + D)Tarifele sunt pentru activitățile de examinare și aprobare a documentațiilor tehnice conform reglementărilor tehnice naționale și internaționale aplicabile, pentru nave noi maritime, de tip cargou de mărfuri generale și vrachiere.
  100 ≤ L(B + D)<500187,5 + 1,25 L(B + D)
  500 ≤ L(B + D)< 2000500 + 0,625 L(B + D)
  2000 ≤ L(B + D)< 200001500 + 0,125 L(B + D)
  20000 ≤ L(B + D)2750 + 0,0625 L(B + D)
  271.E- 102Avizări documentații tehnice de conformitate nave noi partea instalații de mașiniPP< 50062,5 + 1,25 P
  500 ≤ P< 2000500 + 0,375 P
  2000 ≤ P< 200001000 + 0,125 P
  20000 ≤ P2250 + 0,0625 PPentru aprobarea documentațiilor tehnice pentru nave de navigație interioară se aplică 80 % din tarif.
  272.E-103Avizări documentații tehnice de conformitate nave noi partea instalații electrotehniceP(E)P(E)< 10062,5 + 2,5 P(E)
  100 ≤ P(E)< 500250 + 0,625 P(E)în funcție de tipul navei tariful se aplică majorat cu următorii coeficienți
  500 ≤ P(E)< 2000500 + 0,125 P(E)
  2000 ≤ P(E)625 + 0,0625 P(E)
  273.E- 104Avizări documentații tehnice nave noi stabilitate, compartimentare, bord liberL (B + D)L(B + D)< 50062,5 + 0,5 L(B + D)corectori: docuri, macarale plutitoare, remorchere, drăgi, șalande: 1,2 - nave RO-RO, ferry portcontainer: 1,4 - nave de pasageri, nave petroliere, pescadoare, nave de cercetări, platforme de foraj marin: 1,5 - nave pentru transport produse chimice, nave pentru transport gaze lichefiate: 1.6
  500 ≤ L(B + D)< 2000250 + 0,125 L(B + D)
  2000 ≤ L(B + D)< 20000450 + 0,025 L(B + D)
  20000 ≤ L(B + D)825 + 0,00625 L(B + D)
  274.E- 105Avizări a altor documentații tehnice prevăzute de convenții internaționaleora100 €/ oră avizare
  275.E- 106Avizări documentații tehnice structuri marine
  276.E- 107Avizări documentații tehnice motoare cu ardere internă, mașini cu abur, turbine cu abur și gaz, căldări cu abur.pP< 50075 + 0,875 P
  500 ≤ P< 2000387,5 + 0,25 P
  2000 ≤ P< 20000712,5 + 0,0875 P
  20000 ≤ P1962,5 + 0,025 P
  277.E- 108Avizări documentații tehnice de produse și componente mecanice și electrice navale.L - lungimea maximă; B - lățimea maximă; D - înălțimea de construcție. P - puterea totală a mașinilor principale (Kw). P(E) - puterea totală a generatoarelor electrice,care se pot cupla într-un tablou electric de distribuție (Kw)
  278.E-109Avizări documentații tehnice de expertizare stare tehnica nave si echipamente navaleora100 €/oră avizare
  279.E-110Avizări documentații de modernizare, transformare sau reparații, tehnologii și proceduri de fabricație ) etc.
  280.E-111Avizări documentații tehnice de expertizare stare tehnica nave si echipamente navalebuc.254 €/documentație
  281.E- 112Avizări documentații tehnice mașini și instalații de ridicat navale.buc.381 €/documentațiePentru instalații mecanice deosebite (elice cu pas reglabil, clasă de automatizare, instalații de gaz inert) tariful pentru "Mașini" se majorează cu 20%.
  282.E- 113Avizări documentații diverse (tehnologii și proceduri de fabricație, lucrări mici ca volum și complexitate)buc.128 €/documentațiePentru aprobarea la cerere a unor documentații derivate din documentații care parțial conțin soluții aprobate anterior de ANR se aplică 50 % din tarif. Fracțiunea pentru timp va fi de minim 1/2 oră (30 min.).
  In situația în care taxarea se face orar, conform tarife cod E - 105, E - 108, E - 109 și E - 110, nu se mai aplică coeficienții de corecție în sensul majorării sau diminuării tarifului.
  ACCEPTĂRI DE TIP PRODUSE ȘI ECHIPAMENTE NAVALE
  283.G-101Participarea la teste de tip pe produs/prestație echipament, evaluare rezultate testeprestație350
  284.G-102Eliberare certificat de acceptare de tip150
  285.G-103Reînnoire acceptare de tip250
  CERTIFICARE DE RECUNOAȘTERE PRODUCĂTORI ȘI LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI ȘI EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE PRODUSE ȘI ECHIPAMENTE NAVALE
  286.H-101Evaluare documentație tehnică produs/prestație echipament, proceduri fabricare și asigurare control calitateprestațien x 200n - coeficient funcție de numărul de angajați ai agentului economic, producătorului sau laboratorului acreditat sau certificat, competenți profesional pentru activitatea certificată sau acreditată, cu următoarele valori: n = 0,8 - până la 10 angajați inclusiv n - 1,2 - de la 11 până la 19 angajați inclusiv n = 1,5 - de la 20 până la 25 angajați inclusiv n = 2 - peste 25 angajați
  287.H-102Evaluare în teren a condițiilor de fabricaren x 200
  288.H-102/1Acreditarea agenților economici privind capabilitatea tehnică pentru reparații la nave în conformitate cu OMT 288/1999Eliberare certificate n x 200
  289.H-103Certificare de recunoaștere producători de produse navale, echipamente și serviciin x 400
  290.H-104Certificare de recunoaștere laboratoare de examinări nedistructive, încercări mecanice, analize chimice și metalograficeprestație200 €/domeniu de încercări
  291.H-105Certificare operatori control nedistructivpersoane100 €/ persoană/metodă
  292.H-106Audit de supraveghere producătorprestațien x 200
  293.H-107Reînnoire certificare producătorn x 400
  294.H-108Audit de supraveghere laboratorn x 150
  295.H-109Recertificare laboratorn x 250
  296.I -100SUPRAVEGHERE DE CONFORMITATE PRODUSE, ECHIPAMENTE, INSTALAȚII, CONSTRUCȚII INDUSTRIALEbuc.Valoarea produsului (Vp) supravegheatTarif în €/buc.
  Motoare termicePână la 300 €0,0200 x Vp
  Construcții metalice (poduri, clădiri, containere,De la 301 la 1500 €0,0180 x Vp
  instalații industriale, structuri marine, etc.)Deia 1501 la 3000 €0,0170 x Vp
  Echipamente electrice și electroniceDe la 3001 la 6000 €0,0160 x Vp
  Materiale (piese forjate, piese turnate, produseDe la 6001 la 15000 €0,0150 x Vp
  laminate, materiale plastice, cărbune energetic,Deia 15001 la 30000 €0,0140 x Vp
  etc.)De la 30001 la 45000 €0,0130 x Vp
  Instalații tehnologice complexe (pentru industriaDe la 45001 la 75000 €0,0120 x Vp
  chimică, industria metalurgică, industriaDe la 75001 la 150000 €0,0110 x Vp
  energetică, fabrici de ciment etc.)Deia 150001 la 225000 €0,0100 x Vp
  De la 225001 la 300000 €0,0095 x Vp
  De la 300001 la 375000 €0,0090 x Vp
  De la 375001 la 450000 €0,0085 x Vp
  De la 450001 la 600000 €0,0080 x Vp
  De la 600001 la 750000 €0,0075 x Vp
  De la 750001 la 900000 €0,0070 x Vp
  De la 900001 la 1050000 €0,0065 x Vp
  Deia 1050001 la 1350000 €0,0055 x Vp
  Deia 1350001 la 1500000 €0,0050 x Vp
  Peste 1500001 €0,0045 x Vp
  SUPRAVEGHEREA PIEȚEI DOMENII REGLEMENTATE (AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT, ECHIPAMENT MARITIM)
  Reinspecția agentului economic în urma unui control încheiat cu rezultate nesatisfacătoare
  297.SP-010Prima reinspecțieInspecție500 €
  SP-011A doua reinspecțieInspecție750 €
  SP-012A treia reinspecțieInspecție1000 €
  298.SP-020Evaluarea dosarului depus de solicitantbuc.500 €Evaluarea organismelor de certificare și inspecție sau a laboratoarelor de încercări în vederea desemnării si notificării.
  NOTĂ:1. Pentru intervențiile asupra certificatelor comunitare la navele de navigație interioară se vor percepe următoarele tarife:– înlocuire pagină certificat comunitar (când nu este necesară inspecție) - 20 EUR– înlocuire certificat comunitar pierdut sau deteriorat - 120 EUR– prelungire valabilitate certificate comunitar fără inspecție - 250 EUR2. În cazul aplicării mai multor coeficienți de majorare sau reducere a tarifelor, coeficientul final aplicat tarifului se va obține prin înmulțirea coeficienților aplicați.3. Pentru prestațiile (inspecții, avizări, autorizări, etc.) efectuate în regim de urgență, la solicitarea expresă a beneficiarului prin cerere adresată către ANR, tarifele prevăzute în Anexa nr. 4 se majorează cu 50%. Excepție fac doar avizările de documentații pentru nave noi sau cu modificări majore, cărora nu li se aplică regimul de urgență."Regim de urgență" - înseamnă efectuarea prestației și eliberarea documentelor de inspecție necesare în maximum 24 ore de la data înregistrării comenzii. (la 24-05-2018, sintagma: Anexa nr. 3 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 444 din 11 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 24 mai 2018 ) 4. Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program, tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale acestea se majorează cu 100%.5. Tarifele prevăzute la Anexa nr. 4 includ și eliberarea documentelor aferente prestației într-un exemplar. Pentru emiterea unei copii certificate conformă cu originalul se va percepe un tarif de 20 EUR. (la 24-05-2018, sintagma: Anexa nr. 3 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 444 din 11 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 24 mai 2018 ) 6. Tarifele nu se aplică produselor precizate în anexa A.1. la HG nr. 494/2006 privind echipamentul maritim.