ORDIN nr. 444 din 11 aprilie 2018privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 mai 2018    Având în vedere Referatul Direcției transport naval nr. 4.574/190 din 31.01.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, prevăzute în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2(1) Tarifele prevăzute la art. 1 se stabilesc în euro și se încasează astfel:a) pentru serviciile în legătură cu navele, în lei pentru cele care arborează pavilion român și în euro sau în dolari SUA pentru cele care arborează pavilion străin;b) pentru serviciile care nu sunt în legătură cu navele, în lei de la operatorii economici și persoanele fizice române și în euro sau dolari SUA de la operatorii economici și persoanele fizice străine.(2) Tarifele prevăzute la art. 1, care se plătesc în lei, se actualizează lunar de către Autoritatea Navală Română, recalculându-se la cursul în lei al monedei euro comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi lucrătoare a lunii anterioare.  +  Articolul 3(1) Plata prestațiilor efectuate de Autoritatea Navală Română trebuie făcută de către beneficiari astfel:a) pentru formalități intrare-ieșire, dirijare, supraveghere, control trafic, inspecții control și operare mărfuri periculoase, în maximum 15 zile de la data emiterii facturii;b) pentru prestațiile prevăzute în anexele nr. 1-4, care nu se regăsesc la lit. a), în momentul solicitării sau la eliberarea documentului care atestă efectuarea prestației, după caz.(2) După această perioadă, beneficiarii plătesc dobânzi și penalități aplicate la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, în conformitate cu legislația în vigoare.(3) Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul social în localitățile: Ceatalchioi, Pătlăgeanca, Sălceni, Plauru, Pardina, Chilia Veche, Tatanir, C.A. Rosetti, Sfiștofca, Letea, Periprava, Sulina, Sfântu Gheorghe, Crișan, Mila 23, Caraorman, Maliuc, Gorgova, Vulturu, Partizani, Ilganii de Sus, Uzlina, Băltenii de Jos, aparținând Rezervației Biosfera Delta Dunării, tarifele din anexele nr. 1-4 pentru ambarcațiunile de agrement și ambarcațiunile de pescuit se aplică cu o reducere de 70%.  +  Articolul 4În cazul în care salariații Autorității Navale Române, la solicitarea beneficiarilor, prestează servicii în afara localității în care își desfășoară activitatea, în țară sau în străinătate, beneficiarii suportă, pe lângă tarifele aferente prestațiilor solicitate, și cheltuielile de transport, asigurare medicală, diurnă și cazare.  +  Articolul 5În cazul în care un beneficiar solicită efectuarea unei prestații, iar la sosirea inspectorului Autorității Navale Române respectivul beneficiar renunță la efectuarea prestației solicitate, acesta este obligat atât la plata contravalorii prestației, cât și la plata cheltuielilor de transport, diurnă și cazare, cu excepția cazurilor de forță majoră, când contravaloarea prestației nu se plătește.  +  Articolul 6În cazul în care pe parcursul inspecțiilor sunt necesare probe sau încercări suplimentare, precum și analize de laborator, fotografii etc., cheltuielile ocazionate de efectuarea acestora sunt suportate de beneficiar.  +  Articolul 7Autoritatea Navală Română duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.174/2015 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 18 noiembrie 2015, se abrogă.
    Ministrul transporturilor,
    Lucian Șova
    București, 11 aprilie 2018.Nr. 444.  +  ANEXE nr. 1-4ANEXAprivind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română