LEGE nr. 117 din 23 mai 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Sunt scutite de plata taxelor consulare prevăzute în anexă:a) eliberarea vizelor pentru funcționarii străini de la organizațiile la care România este parte;b) eliberarea vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare străine, persoanele care însoțesc șefi de state, de guvern, delegațiile parlamentare străine și alți invitați oficiali, precum și membrii de familie ai acestora, în condiții de reciprocitate;c) eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru minorii în vârstă de până la 6 ani;d) eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru elevii, studenții, absolvenții care urmează cursuri postuniversitare și profesorii însoțitori, a căror ședere are drept scop studiile sau formarea educațională;e) eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru cercetătorii care se deplasează în România în scopul desfășurării unor activități de cercetare științifică, astfel cum au fost definiți aceștia în Recomandarea 2005/761/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă ședere pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe care se deplasează în scopul cercetării științifice în Comunitate;f) eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru reprezentanții organizațiilor nonprofit cu vârsta de cel mult 25 de ani, care participă la seminare, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate de organizații nonprofit;g) eliberarea vizelor pentru membrii de familie ai cetățenilor români, ai cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, precum și ai cetățenilor Confederației Elvețiene, astfel cum sunt definiți membrii de familie la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h) eliberarea vizelor de lungă ședere pentru membrii de familie ai cetățenilor români, din categoriile prevăzute la art. 46 alin. (16) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;i) prestarea serviciilor consulare solicitate în interes administrativ de autoritățile statului acreditar sau în cadrul cooperării consulare, în condiții de reciprocitate.(3) Regimul de gratuitate aplicabil serviciilor consulare nesupuse perceperii de taxe consulare se extinde și asupra contravalorii colantelor de viză și a blanchetelor titlurilor de călătorie, precum și asupra cheltuielilor ocazionate de prestarea serviciilor consulare respective, prevăzute la nota nr. 8 din anexă.2. La articolul 11, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) plata taxei s-a făcut în condițiile art. 10 alin. (1) lit. b).3. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu excepția taxelor de urgență, a contravalorii blanchetelor documentelor de călătorie, a contravalorii colantelor de vize, a taxelor de publicare în Monitorul Oficial, a tarifelor de publicitate notarială și a sumelor prevăzute la notele nr. 8 și 9 din anexă, care se evidențiază separat, constituie venit al bugetului de stat.4. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) pot fi efectuate, din sursele indicate la alin. (1) și (5), și în beneficiul cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, nereprezentați în state terțe în înțelesul prevederilor Directivei (UE) 2015/637 a Consiliului din 20 aprilie 2015 privind măsurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetățenilor nereprezentați ai Uniunii în țările terțe și de abrogare a Deciziei 95/553/CE.5. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1Angajamentul de rambursare în formă autentică, pe baza căruia misiunile diplomatice și oficiile consulare suportă cheltuieli pentru acordarea de asistență și protecție consulară în condițiile legii, în alte situații decât cele prevăzute la art. 15 alin. (1), constituie titlu executoriu.6. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta lege.  +  ANEXĂ(Anexa la Legea nr. 198/2008)
  SERVICIILE CONSULARE
  pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare
  la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
  Nr. crt.Denumirea serviciilorTaxa în euro
  A. Vize
  1Viza de tranzit aeroportuar60
  2Viza de tranzit60
  3Viza de scurtă ședere60
  4Viza de lungă ședere120
  B. Servicii notariale
  1Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă, sau prelungirea valabilității actului de convenție al unei nave30
  2Înregistrarea și vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord și a jurnalului de mașini30
  3Eliberarea permisului provizoriu de naționalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziționate sau cărora li se schimbă clasa300
  C. Cetățenia română
  1Înregistrarea cererii de renunțare la cetățenia română600
  2Înregistrarea cererii de verificare a statutului juridic al unei persoane fizice în raport cu statul român30
  NOTE:1. Atunci când acordurile internaționale la care România este parte includ norme speciale de taxare a serviciilor consulare, dispozițiile prezentei legi se aplică numai în măsura în care nu contravin prevederilor acordurilor în cauză.2. La depunerea cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a celor temporare se încasează contravaloarea blanchetelor acestor documente, care se stabilește potrivit legii.Sumele încasate cu acest titlu se virează ulterior de către Ministerul Afacerilor Externe producătorului blanchetelor documentelor de călătorie specificate.3. Contravaloarea colantelor de viză și, după caz, taxa de urgență sunt incluse în taxele consulare aferente eliberării vizelor, prevăzute la lit. A din tabel. La eliberarea vizelor nu se percep sumele prevăzute la nota nr. 8.4. Contravaloarea colantelor de viză și a blanchetelor documentelor de călătorie deteriorate, rebutate sau, după caz, eliberate cu titlu gratuit se asigură din fondurile aprobate Ministerului Afacerilor Externe prin legile bugetare anuale.5. Contravaloarea blanchetelor cărților de identitate și ale cărților electronice de identitate, eliberate prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ulterior introducerii în circulație a acestor documente, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 16 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește potrivit legii.Sumele încasate cu acest titlu se virează ulterior de către Ministerul Afacerilor Externe producătorului blanchetelor documentelor specificate.6. Tariful de înscriere a unui act notarial în registrele naționale notariale se percepe la nivelul de 3 euro, iar cel de verificare în registrele naționale notariale la nivelul de 5 euro. Contravaloarea în lei a acestor tarife de publicitate notarială se virează de către Ministerul Afacerilor Externe în contul Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.7. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau de valori, se percepe o taxă consulară de 10% din sumele efectiv realizate.8. Sumele în valută reprezentând costurile aferente rechizitelor, materialelor consumabile, comunicărilor telefonice, corespondenței prin fax și prin poșta scrisă sau electronică, expedierilor în regim de curierat, comisioanelor percepute, după caz, de instituțiile financiare la achitarea taxelor consulare prin transfer bancar sau prin instrumente electronice de plată, precum și celelalte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice și oficiilor consulare unde s-au încasat.9. Misiunile diplomatice și oficiile consulare pot organiza consulate itinerante prin deplasarea diplomaților care îndeplinesc atribuții consulare, funcționarilor consulari și angajaților consulari, împreună cu documentele și echipamentele de lucru necesare, în vederea prestării de servicii consulare în afara sediilor reprezentanțelor respective, cu respectarea legislației statului de reședință.Costurile aferente organizării consulatelor itinerante, incluzând cheltuielile de transport, cazare și, după caz, de închiriere a unor spații adecvate desfășurării activității consulare, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 23 mai 2018.Nr. 117.----