REGULAMENT din 21 aprilie 2018de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România
EMITENT
  • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 23 mai 2018    Notă
    Aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 21 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 436 din 23 mai 2018.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din RomâniaRegulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, denumit în cele ce urmează Regulament, se aplică de către membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, auditori financiari și firme de audit și de către stagiarii în activitatea de audit financiar.  +  Articolul 2 Statutul Camerei Auditorilor Financiari din România(1) Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera sau CAFR, este organizația profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte auditorii financiari persoane fizice și firmele de audit care sunt autorizați/autorizate în condițiile prevăzute de lege.(2) Camera este constituită ca persoană juridică autonomă, de drept privat, cu denumire, sediu, patrimoniu și siglă proprii. Ca urmare a îndeplinirii prevederilor legale privind protecția mărcilor, nicio altă persoană, cu excepția Camerei, nu are dreptul de a folosi această denumire sau o denumire similară.(3) Camera este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar, reprezintă interesele membrilor săi, reglementează și monitorizează activitățile desfășurate de către membri, mai puțin activitatea de audit statutar, asigurând exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar, potrivit legii și prezentului regulament.(4) Camera exercită atribuțiile care i-au fost conferite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 75/1999) și prin celelalte acte normative incidente domeniului său de activitate.(5) Camera exercită și atribuții delegate prin ordin al președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (denumită în continuare ASPAAS), în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative (denumită în continuare Legea nr. 162/2017) și reglementările ASPAAS.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea Camerei  +  Articolul 3 Organele de conducere ale CamereiOrganele de conducere ale Camerei sunt: Conferința Camerei, Consiliul Camerei și Biroul permanent al Consiliului Camerei.  +  Articolul 4 Conferința Camerei(1) Conferința Camerei este organul superior de conducere al Camerei, formată din auditori financiari care au calitatea de membri ai Camerei și au îndeplinite obligațiile către Cameră în anul anterior desfășurării Conferinței, la termenele stabilite prin reglementările Camerei.(2) Auditorii financiari menționați la alin. (1) care la data Conferinței dețin calitatea de membru CAFR și nu se află într-o situație de suspendare din calitatea de membru CAFR au drept de vot la Conferință.(3) Conferința Camerei se întrunește cel puțin o dată pe an, la convocarea Consiliului Camerei, în cel mult 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar precedent, sau ori de câte ori situația o impune, în condițiile stabilite la art. 5 alin. (3).(4) Conferința Camerei are următoarele atribuții:a) dezbate și aprobă raportul anual de activitate al Consiliului Camerei;b) dezbate și aprobă situațiile financiare anuale ale Camerei pentru exercițiul financiar încheiat;c) dezbate raportul de audit statutar al Camerei;d) dezbate și aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat;e) dezbate și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar în curs;f) alege și/sau revocă președintele Consiliului Camerei și membrii Consiliului Camerei;g) alege și/sau revocă auditorii statutari ai Camerei și membrii Comisiei de disciplină;h) dezbate și aprobă obiectivele strategice ale Camerei;i) dezbate și aprobă planul de acțiune al Consiliului Camerei pe anul în curs;j) dezbate și aprobă înființarea sau desființarea reprezentanțelor din țară și străinătate ale Camerei;k) dezbate și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS;l) alte atribuții, potrivit legii și prezentului regulament, cu excepția celor date în competența Consiliului Camerei sau a Biroului permanent al Consiliului Camerei.  +  Articolul 5 Convocarea Conferinței Camerei(1) Convocarea Conferinței se face de către Consiliul Camerei, cu cel puțin 30 de zile înainte de data întrunirii.(2) Anunțul privind convocarea se publică pe website-ul Camerei și în cel puțin două cotidiene de circulație națională și cuprinde: locul, data de desfășurare, ora, precum și ordinea de zi a Conferinței.(3) Conferința Camerei poate fi convocată ori de câte ori situația o impune, la cererea a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului Camerei ori a unei cincimi din numărul membrilor cu drept de vot ai Camerei, care adresează Consiliului CAFR, în scris, o cerere în acest sens, specificând în aceasta subiectele propuse pentru a fi dezbătute.(4) Conferința prevăzută la alin. (3) se organizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 6 Desfășurarea lucrărilor Conferinței Camerei(1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinței este necesară prezența majorității simple a membrilor Camerei cu drept de vot, iar hotărârile trebuie să fie adoptate cu votul majorității simple a membrilor cu drept de vot prezenți.(2) În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), Conferința întrunită la a doua convocare, de regulă în aceeași zi și același loc, poate să hotărască asupra subiectelor de pe ordinea de zi, prin votul majorității simple a membrilor cu drept de vot prezenți.(3) Conferința se deschide de către președintele Consiliului Camerei sau un alt membru al Consiliului Camerei desemnat de acesta.(4) În deschidere, Conferința alege prin vot deschis Secretariatul tehnic al Conferinței, format din 3 auditori financiari, care verifică îndeplinirea condițiilor legale de întrunire, asigură consemnarea lucrărilor acesteia în procese-verbale. Secretariatul tehnic al Conferinței este sprijinit în activitatea sa de executivul CAFR.(5) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale pentru desfășurarea Conferinței se trece la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi și la adoptarea hotărârilor.(6) Conferința poate dispune prin vot deschis introducerea unor subiecte noi pe ordinea de zi, la propunerea celor prezenți, cu votul majorității simple a membrilor cu drept de vot prezenți.(7) Conferința adoptă, de regulă, hotărâri prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea președintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei, a auditorilor statutari ai Camerei și a membrilor Comisiei de disciplină.(8) În procesul-verbal al lucrărilor Conferinței, semnat de membrii Secretariatului tehnic, sunt constatate cel puțin: îndeplinirea formalităților referitoare la convocare, data și locul de desfășurare a Conferinței, numărul membrilor prezenți, hotărârile adoptate, numărul de voturi valabil exprimate și rezumatul dezbaterilor.(9) Hotărârile Conferinței sunt obligatorii pentru toți membrii Camerei și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7 Depunerea candidaturilor pentru structurile Camerei(1) Orice persoană fizică, membru al Camerei, poate fi aleasă președinte al Consiliului Camerei, membru în Consiliul Camerei, auditor statutar al Camerei sau membru al Comisiei de disciplină, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:a) are capacitate deplină de exercițiu;b) îndeplinește condițiile de bună reputație stabilite prin reglementările legale aplicabile;c) îndeplinește cerințele de pregătire profesională în conformitate cu prevederile legale aplicabile și a achitat Camerei cotizațiile fixe și/sau variabile de la dobândirea calității de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii;d) nu a fost sancționată disciplinar de Cameră sau ASPAAS, după caz, în ultimii cinci ani anteriori datei depunerii candidaturii, printr-o hotărâre irevocabilă;e) nu este ales sau nu deține o funcție de conducere sau de execuție în cadrul unui organism profesional în domeniul financiar-contabil sau în cadrul ASPAAS;f) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în normele emise de Cameră;g) a deținut mai puțin de două mandate pentru structura pentru care își depune candidatura, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din prezentul regulament.(2) Candidaturile se depun la Cameră până la termenul stabilit și cu respectarea normelor emise de Cameră.(3) Auditorul financiar, membru CAFR, care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) din prezentul regulament poate depune candidatura atât pentru președinte al Consiliului Camerei, cât și pentru membru al Consiliului Camerei.(4) Auditorul financiar care a depus candidatura pentru președinte al Consiliului Camerei și/sau pentru membru al Consiliului Camerei nu poate depune candidatura pentru a fi ales auditor statutar al Camerei sau pentru membru al Comisiei de disciplină. Auditorul care a depus candidatura pentru a fi ales auditor statutar al Camerei nu poate depune candidatura pentru membru al Comisiei de disciplină.(5) Candidații dau o declarație privind respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la alin. (1).(6) Candidaturile persoanelor care nu respectă condițiile de eligibilitate stabilite la alin. (1) și cerințele prevăzute la alin. (2) sunt respinse.(7) În cazul în care un candidat a fost ales președinte al Consiliului Camerei, membru al Consiliului Camerei, auditor statutar al Camerei sau membru al Comisiei de disciplină pe baza unei declarații false sau incorecte, alegerea acestuia este nulă. Consiliul Camerei constată prin hotărâre nulitatea alegerii și comunică această hotărâre persoanei respective, care se publică și în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8 Procedura de alegeri(1) Votul pentru alegerea președintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei, a auditorilor statutari ai Camerei sau a membrilor Comisiei de disciplină se exprimă pe bază de buletin de vot, a cărui formă este cea aprobată de Consiliul Camerei.(2) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei poate vota un număr de candidați dintre cei propuși, care nu trebuie să depășească numărul locurilor eligibile.(3) Votul prin reprezentare sau împuternicire nu este permis.(4) În vederea alegerii președintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei, a auditorilor statutari ai Camerei sau a membrilor Comisiei de disciplină, Conferința alege dintre membrii săi o comisie de vot, care are următoarele atribuții:a) primirea buletinelor de vot și distribuirea acestora;b) numărarea voturilor exprimate și stabilirea voturilor valabile și a celor nule;c) prezentarea listei candidaților în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obținute și comunicarea candidaților care au fost aleși;d) întocmirea unui proces-verbal cu privire la rezultatele votului, care se prezintă Conferinței;e) predarea buletinelor de vot reprezentanților desemnați ai Camerei, în vederea sigilării și păstrării acestora pe o perioadă egală cu durata mandatului respectivelor structuri alese;f) alte atribuții stabilite prin normele adoptate de către Cameră, cu avizul ASPAAS.(5) Sunt declarați aleși candidații care au întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate, în ordine descrescătoare.(6) În situația în care persoana care a obținut cel mai mare număr de voturi pentru funcția de președinte al Consiliului Camerei a candidat și pentru funcția de membru al Consiliului Camerei, sunt declarați admiși primii 10 candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi pentru funcția de membru al Consiliului Camerei, cu excepția celui care a obținut cel mai mare număr de voturi pentru funcția de președinte al Consiliului Camerei.(7) În situația în care persoana care a obținut cel mai mare număr de voturi pentru funcția de președinte al Consiliului Camerei nu a candidat și pentru funcția de membru al Consiliului Camerei, sunt declarați admiși primii 10 candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi pentru funcția de membru al Consiliului Camerei.(8) În caz de egalitate de voturi, candidații aflați în această situație pe ultima poziție a structurii respective sunt supuși din nou votului, în cadrul aceleași Conferințe, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi. Votul este secret și se efectuează după prezentarea de către Comisia de vot a procesului-verbal cu privire la rezultatele votului Conferinței. Votul final se consemnează în procesul-verbal privind alegerile.(9) În vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera adoptă norme, cu avizul ASPAAS.(10) Camera poate organiza alegeri și prin vot electronic, potrivit normelor adoptate de CAFR, cu avizul ASPAAS.  +  Articolul 9 Revocarea președintelui Consiliului Camerei și a membrilor aleși în structurile Camerei(1) Președintele Consiliului Camerei, orice membru al Consiliului Camerei, oricare dintre auditorii statutari ai Camerei sau orice membru al Comisiei de disciplină pot fi revocați prin votul secret a jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți la Conferință.(2) Declanșarea revocării se face prin cerere scrisă adresată Camerei cu cel puțin 20 de zile înainte de data la care se organizează Conferința, asumată de un număr de cel puțin 25% din numărul auditorilor financiari cu drept de vot convocați la Conferința respectivă, în situația în care Conferința Camerei a fost deja convocată. Cererea de revocare se aduce la cunoștință membrilor Camerei.(3) În situația în care odată cu solicitarea revocării se solicită prin cerere scrisă și organizarea Conferinței Camerei, se aplică prevederile art. 5 alin. (3) din prezentul regulament.(4) Constarea vacantării unui loc prin revocare se face prin hotărâre a Conferinței Camerei.(5) În cazul vacantării unui loc prin revocare, pentru membrii Consiliului Camerei, auditorii statutari ai Camerei și membrii Comisiei de disciplină, locul vacant se ocupă de următorul candidat în ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunit la Conferință, potrivit procesului-verbal al comisiei de vot, cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 alin. (1).(6) În cazul vacantării funcției de președinte al Consiliului Camerei ca urmare a revocării de către Conferință, Camera organizează alegeri pentru funcția de președinte al Consiliului Camerei, în termen de cel mult 120 de zile de la data revocării.(7) În aplicarea alin. (6), Camera adoptă norme cu avizul ASPAAS.  +  Articolul 10 Încetarea calității de președinte al Consiliului Camerei sau membru ales într-o structură a Camerei(1) Calitatea de președinte al Consiliului Camerei, de membru al Consiliului Camerei, de auditor statutar al Camerei sau de membru al Comisiei de disciplină încetează în una dintre următoarele situații:a) pierderea calității de membru al Camerei;b) pierderea capacității de exercițiu;c) existența unei situații de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de auditor financiar;d) demisia din calitatea deținută;e) prin ajungerea la termen a mandatului;f) sancționarea disciplinară a persoanei respective, în condițiile legii, printr-o hotărâre irevocabilă;g) nerespectarea condițiilor de eligibilitate, prevăzute la art. 7 alin. (1) pe toată durata mandatului;h) absența nejustificată de la 4 ședințe consecutive ale Consiliului CAFR, în cazul președintelui Consiliului Camerei și al membrilor Consiliului Camerei;i) în cazul în care președintele Consiliului Camerei sau oricare dintre auditorii statutari ai Camerei sau un membru al Comisiei de disciplină devine în perioada mandatului incompatibil cu această calitate, potrivit legii;j) în cazul în care președintele Consiliului Camerei s-a aflat în incapacitate temporară de exercitare a atribuțiilor pentru o perioadă mai mare de 120 de zile;k) decesul titularului.(2) Constatarea vacantării unui loc ca urmare a situațiilor prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Consiliului Camerei.(3) În cazul vacantării unui loc prin încetarea calității de președinte al Consiliului Camerei sau de membru ales într-o structură a Camerei, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (5)-(7).  +  Articolul 11 Suspendarea din funcția de membru al Consiliului Camerei(1) Membrii Consiliului Camerei, cu excepția președintelui Consiliului Camerei, care, potrivit legii, în perioada mandatului devin incompatibili cu această calitate sunt obligați să solicite suspendarea lor din funcția pe care o dețin în Consiliu, pe o durată care nu poate depăși durata mandatului pentru care au fost aleși.(2) Pe perioada suspendării membrului din funcția pe care o deține în Consiliu, postul vacantat temporar nu se ocupă de către o altă persoană.  +  Articolul 12 Durata mandatului președintelui Consiliului Camerei și al membrului ales într-o structură a Camerei(1) Durata unui mandat este de trei ani și începe de la data încetării mandatului anterior sau de la data organizării Conferinței, după caz, pentru toate structurile Camerei, dacă între timp nu încetează calitatea respectivă, în condițiile prezentului regulament. (2) Se consideră mandat complet îndeplinit atunci când persoana a început să își exercite mandatul indiferent de durată. Prevederea se aplică pentru toate structurile alese în cadrul Camerei, respectiv președinte al Consiliului Camerei, membru al Consiliului Camerei, auditor statutar al Camerei și membru al Comisiei de disciplină.  +  Capitolul III Structurile Camerei: Consiliul Camerei, Biroul permanent al Consiliului Camerei, președintele Consiliului Camerei, auditorii statutari ai Camerei și Comisia de disciplină  +  Articolul 13 Consiliul Camerei(1) Consiliul Camerei este format din unsprezece membri, inclusiv președintele acestuia, aleși în cadrul Conferinței dintre auditorii financiari, pentru un mandat de trei ani, potrivit procedurii de alegeri aprobate de Cameră, cu avizul prealabil al ASPAAS. Atât membrii Consiliului Camerei, cât și președintele Consiliului Camerei pot îndeplini cel mult două mandate.(2) Mandatul de președinte al Consiliului Camerei se asimilează mandatului de membru al Consiliului Camerei, în vederea stabilirii eligibilității pentru funcția de președinte al Consiliului Camerei sau de membru al Consiliului Camerei. Îndeplinirea a două mandate de membru al Consiliului Camerei sau de președinte al Consiliului Camerei constituie îndeplinirea cerinței de la alin. (1) și persoana în cauză nu mai poate candida pentru un mandat de președinte al Consiliului Camerei sau un mandat de membru al Consiliului Camerei.(3) Consiliul Camerei coordonează, conduce și controlează activitatea Camerei și are următoarele atribuții:a) asigură executarea hotărârilor Conferinței și informează Conferința asupra modului de îndeplinire a acestora, în conformitate cu prevederile legii;b) asigură condițiile pentru administrarea și gestionarea eficientă a patrimoniului Camerei, potrivit legii;c) adoptă și prezintă Conferinței propuneri privind obiectivele strategice ale Camerei;d) adoptă și prezintă spre aprobare Conferinței raportul de activitate, situațiile financiare anuale și execuția bugetului de venituri și cheltuieli privind exercițiul încheiat, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și cel al programului de activitate pentru exercițiul în curs;e) adoptă și prezintă spre analiză ASPAAS raportul anual cu privire la activitatea Camerei, cu 30 de zile înainte de data Conferinței;f) înaintează spre aprobare Conferinței proiectul regulamentului de organizare și funcționare a Camerei cu avizul prealabil al ASPAAS;g) aprobă normele de reprezentare la Conferința Camerei;h) aprobă normele pentru organizarea procesului de alegeri;i) adoptă Codul etic, Standardele internaționale de audit, revizuire, alte misiuni de asigurare și servicii conexe pentru alte misiuni decât cele de audit statutar, standardele de audit intern și alte norme sau standarde profesionale;j) adoptă norme pentru organizarea și urmărirea programului de formare continuă a membrilor săi și pentru organizarea controlului de calitate al activităților membrilor săi pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din O.U.G. nr. 75/1999;k) aprobă alte reglementări necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor Camerei;l) alege și revocă membrii Biroului permanent al Consiliului Camerei, cu excepția președintelui Consiliului Camerei, care este ales de către Conferința Camerei;m) aprobă normele privind desfășurarea activității curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atribuțiile și responsabilitățile structurilor executive, precum și raporturile dintre acestea, contractul colectiv de muncă, statul de funcții și politica de personal;n) aprobă acordarea titlului de „Auditor financiar de onoare“, „Președinte de onoare“, membru al Comitetului de excelență, în condițiile procedurilor privind acordarea de titluri onorifice adoptate de Cameră;o) înființează comitete de lucru pe domenii de activitate;p) stabilește indemnizația președintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei, Biroului permanent al Consiliului Camerei și Comisiei de disciplină și onorariul de audit pentru auditorii statutari ai Camerei;r) desemnează reprezentantul Camerei în Consiliul superior al ASPAAS;s) duce la îndeplinire atribuțiile delegate de ASPAAS; ș) poate acorda derogări pentru membrii CAFR pentru activitățile pentru care CAFR are competență potrivit legii;t) acordă și retrage calitatea de membru al Camerei;ț) dezbate și aprobă raportul anual de activitate al Comisiei de disciplină;u) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament, alte norme și reglementări adoptate de Cameră, cu excepția celor date în competența Conferinței sau a Biroului permanent al Consiliului Camerei.(4) Consiliul Camerei își stabilește un regulament propriu de funcționare, potrivit prevederilor prezentului regulament.(5) Consiliul Camerei poate delega atribuții Biroului permanent al Consiliului Camerei și președintelui Consiliului Camerei, după caz.  +  Articolul 14 Ședințele Consiliului Camerei(1) Consiliul Camerei se întrunește o dată la două luni și ori de câte ori se consideră necesar, la cererea președintelui Consiliului Camerei sau a cel puțin o treime din numărul membrilor săi. Convocarea ședințelor se face prin executivul Camerei prin fax, e-mail, telefon sau orice alte mijloace de comunicare.(2) Ședințele sunt conduse de președintele Consiliului Camerei, prim-vicepreședinte sau de un vicepreședinte desemnat de președintele Consiliului Camerei sau de Biroul permanent al Consiliului Camerei.(3) Pentru desfășurarea ședințelor Consiliului Camerei este necesară prezența a cel puțin șapte membri din cei unsprezece membri ai Consiliului Camerei.(4) Procesele-verbale ale tuturor ședințelor se semnează de toți membrii Consiliului Camerei prezenți la ședință și se păstrează la Registratura Camerei.(5) În baza proceselor-verbale de ședință ale Consiliului Camerei, aparatul executiv al Camerei redactează hotărârile adoptate de Consiliu și le înaintează spre semnare președintelui Consiliului Camerei. (6) Convocarea primei ședințe de Consiliu după alegeri se realizează de către aparatul executiv al CAFR.  +  Articolul 15 Hotărârile Consiliului Camerei(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Camerei emite hotărâri.(2) Consiliul Camerei adoptă hotărâri valabile cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți la ședința de Consiliu.(3) Fiecare membru al Consiliului Camerei are dreptul la un singur vot, iar în cazul egalității voturilor, cel al președintelui de ședință este decisiv.(4) Consiliul Camerei poate adopta hotărâri și prin vot electronic, organizat potrivit reglementărilor adoptate de CAFR.(5) Hotărârile Consiliului Camerei cu impact asupra profesiei de auditor financiar se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu avizul prealabil al ASPAAS, după caz.  +  Articolul 16 Biroul permanent al Consiliului Camerei(1) Biroul permanent al Consiliului Camerei are în componența sa președintele Consiliului Camerei, ales de către Conferință, prim-vicepreședintele și cei trei vicepreședinți ai Consiliului Camerei.(2) Prim-vicepreședintele și cei trei vicepreședinți sunt aleși de către Consiliul Camerei, dintre membrii acestuia, în prima ședință ce urmează alegerii noului Consiliu.(3) Biroul permanent al Consiliului Camerei asigură conducerea curentă a Camerei și exercită următoarele atribuții:a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl înaintează spre dezbatere și adoptare Consiliului Camerei, nu mai târziu de luna decembrie a fiecărui an anterior anului la care se referă bugetul respectiv;b) supraveghează execuția bugetului de venituri și cheltuieli;c) propune spre adoptare Consiliului Camerei programul de activitate al Camerei pe anul în curs; d) adoptă și transmite spre informare ASPAAS planul trimestrial de inspecție în ceea ce privește controlul de calitate în domeniul auditului statutar, la alte entități decât cele de interes public, pe perioada în care această activitate este delegată;e) aprobă programul deplasărilor în străinătate;f) angajează, promovează, sancționează și concediază personalul cu funcții de conducere din cadrul aparatului executiv al Camerei;g) propune spre aprobare Consiliului Camerei organigrama aparatului executiv al Camerei, normele privind activitatea acestuia și politica de personal;h) monitorizează întocmirea și actualizarea Registrului public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, în cazul delegării acestei activități de către ASPAAS;i) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul Regulament sau hotărâte de Consiliu, cu excepția celor date în competența Conferinței sau a Consiliului Camerei.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, Biroul permanent al Consiliului Camerei emite decizii.(5) Biroul permanent al Consiliului Camerei se întrunește o dată pe lună și ori de câte ori este necesar și ia decizii valabile cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți la ședința Biroului permanent al Consiliului Camerei.(6) Pentru desfășurarea ședințelor Biroului permanent al Consiliului Camerei este necesară prezența a cel puțin patru dintre cei cinci membri ai Biroului permanent.(7) Ședințele sunt conduse de președintele Consiliului Camerei, iar în absența acestuia de prim-vicepreședinte sau de un alt membru al Biroului permanent al Consiliului Camerei, desemnat de președintele Consiliului Camerei.(8) Fiecare membru al Biroului permanent al Consiliului Camerei are dreptul la un singur vot, iar, în cazul egalității voturilor, cel al președintelui de ședință este decisiv.(9) Procesele-verbale ale tuturor ședințelor se semnează de toți membrii Biroului permanent al Consiliului Camerei prezenți la ședință și se păstrează la Registratura Camerei.(10) În baza proceselor-verbale de ședință ale Biroului permanent, aparatul executiv al Camerei redactează deciziile adoptate de Biroul permanent și le înaintează spre semnare președintelui Consiliului Camerei.(11) Biroul permanent al Consiliului Camerei poate adopta un regulament propriu de organizare și funcționare.  +  Articolul 17 Președintele Consiliului Camerei(1) Președintele ales de Conferință este membru al Consiliului Camerei, președintele Camerei, președintele Consiliului Camerei și președinte al Biroului permanent al Consiliului Camerei.(2) Președintele Consiliului Camerei poate fi ales pentru un mandat de trei ani și poate îndeplini cel mult două mandate cu respectarea prevederilor de la art. 13 alin. (2).(3) Atribuțiile președintelui Consiliului Camerei sunt:a) conduce lucrările Conferinței, Consiliului Camerei și Biroului permanent al Consiliului Camerei;b) reprezintă Camera în justiție și în raporturile cu terțe persoane, autorități publice, organizații profesionale din alte țări și organisme internaționale ale profesiei contabile;c) susține prestigiul și independența profesională a membrilor Camerei;d) angajează din punct de vedere legal Camera prin semnătura sa sau deleagă această atribuție unui alt membru al Biroului permanent al Consiliului Camerei sau directorului executiv al Camerei;e) semnează hotărârile Conferinței, ale Consiliului Camerei și deciziile Biroului permanent al Consiliului Camerei;f) duce la îndeplinire atribuțiile delegate sau stabilite de către Consiliul Camerei sau Biroul permanent al Consiliului Camerei;g) îndeplinește alte atribuții stabilite prin reglementările Camerei.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Consiliului Camerei emite ordine.(5) Pentru situația prevăzută la art. 9 alin. (6), în perioada de 120 de zile până la organizarea alegerilor, atribuțiile președintelui Consiliului Camerei sunt preluate de prim-vicepreședintele Consiliului Camerei sau de un alt membru al Consiliului Camerei desemnat de către Consiliul Camerei.(6) În cazul în care președintele Consiliului Camerei se află într-o situație de incapacitate temporară a exercitării atribuțiilor sale, de până la 120 de zile, prim-vicepreședintele Consiliului Camerei sau un alt membru al Biroului permanent al Consiliului Camerei, desemnat de către Consiliul Camerei, preia pe perioada incapacității respective atribuțiile președintelui Consiliului Camerei.  +  Articolul 18 Auditorii statutari ai Camerei(1) Situațiile financiare anuale ale Camerei sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condițiile legii.(2) Auditorii statutari ai Camerei sunt auditori financiari activi, membri ai Camerei, aleși de Conferință. (3) Auditorii statutari ai Camerei au următoarele atribuții:a) efectuează auditul situațiilor financiare anuale ale Camerei, în condițiile legii;b) întocmesc, în condițiile legii, raportul anual de audit, precum și alte rapoarte solicitate de Consiliul Camerei, pe care le prezintă Conferinței spre dezbatere;c) participă la ședințele Consiliului Camerei, fără drept de vot.(4) Auditorii statutari sunt aleși pentru un mandat de trei ani și poate fi reînnoit o singură dată.  +  Articolul 19 Comisia de disciplină(1) Comisia de disciplină este formată din trei membri, auditori financiari aleși de Conferință.(2) Comisia de disciplină alege dintre membrii săi un președinte care se comunică în scris Consiliului Camerei.(3) Durata mandatului membrilor Comisiei de disciplină este de trei ani, cu drept de reînnoire a mandatului o singură dată.(4) Atribuțiile și procedura de lucru a Comisiei de disciplină se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină, care se aprobă de către Consiliul Camerei.  +  Articolul 20 Titlul de „Auditor financiar de onoare“, „Președinte de onoare“, „Comitetul de excelență“(1) În vederea recunoașterii contribuției aduse la dezvoltarea profesiei de auditor financiar și la îndeplinirea misiunii de utilitate publică atribuită de lege Camerei se instituie titlul onorific de „Auditor financiar de onoare“, care poate fi acordat auditorilor financiari, membri ai Camerei, care îndeplinesc condițiile stabilite prin normele Camerei.(2) Titlul de „Auditor financiar de onoare“ se poate acorda prin hotărâre a Consiliului Camerei.(3) Consiliul Camerei poate acorda, prin hotărâre, titlul de „Președinte de onoare“ persoanelor care și-au încheiat mandatul de președinte al Camerei.(4) În vederea asigurării unei expertize de înaltă calitate în ceea ce privește atingerea obiectivelor strategice ale Camerei și dezvoltarea profesiei de auditor financiar se poate înființa Comitetul de excelență, format din membrii Consiliului Camerei care și-au încheiat mandatul și s-au remarcat în mod deosebit prin contribuția semnificativă la dezvoltarea și evoluția profesiei de auditor financiar și prin prestigiul profesional dobândit.(5) Membrii Comitetului de excelență sunt desemnați prin hotărâre a Consiliului Camerei.(6) Criteriile de acordare a titlurilor prevăzute în prezentul articol, atribuțiile auditorilor financiari de onoare, ale președintelui de onoare și ale membrilor comitetului de excelență, precum și alte prevederi privind activitatea acestora se stabilesc prin norme ale Camerei.(7) Persoanele care primesc titlul de „Auditor financiar de onoare“, „Președinte de onoare“ sau membru al Comitetului de excelență nu sunt remunerate pentru activitatea desfășurată.  +  Articolul 21 Comitetele de lucru(1) Consiliul Camerei poate aproba înființarea sau încetarea activității unor comitete de lucru în domenii specifice, stabilite de către Consiliul Camerei.(2) Comitetele de lucru se constituie cu scopul analizării standardelor de lucru, elaborării de suporturi tehnice de lucru, acordării de consultanță și asistență de specialitate membrilor Camerei, aparatului executiv și organelor de conducere ale Camerei. Consiliul Camerei stabilește prin hotărâre obiectivele fiecărui comitet de lucru în parte.(3) Comitetele de lucru sunt formate din specialiști, auditori financiari cu experiență. În comitetele de lucru pot fi desemnați, cu acordul conducătorilor instituțiilor, reprezentanți ai ministerelor sau ai altor instituții ori organizații care activează în domenii relevante pentru obiectul de activitate al comitetului de lucru în care sunt desemnați.(4) Membrii fiecărui comitet de lucru sunt desemnați de Consiliul Camerei, pe termen determinat, în baza unei proceduri aprobate în acest scop.(5) În aplicarea prevederilor prezentului articol, Camera emite norme.  +  Articolul 22 Aparatul executiv al Camerei(1) Sub coordonarea președintelui Consiliului Camerei, activitatea executivă a CAFR și a reprezentanțelor regionale ale CAFR se realizează prin aparatul său executiv, condus de directorul executiv.(2) Organizarea și funcționarea aparatului executiv se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Camerei.  +  Capitolul IV Calitatea de membru al Camerei. Autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit. Drepturile și obligațiile membrilor CAF  +  Articolul 23 Statutul de membru al Camerei(1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt activi sau nonactivi, precum și firme de audit.(2) Sunt auditori financiari nonactivi numai persoanele care sunt incompatibile cu exercitarea activității de audit financiar, potrivit legii.(3) La declararea statutului de auditor financiar nonactiv se indică legea care stabilește starea de incompatibilitate cu exercitarea activității de audit financiar. Nu se poate declara statutul de auditor financiar nonactiv la cerere, decât cu respectarea prevederilor alin. (2).(4) Schimbarea statutului declarat de auditor financiar activ sau nonactiv se comunică în scris Camerei (la sediul CAFR sau la Reprezentanțele Regionale) de către persoana în cauză, în termen de 30 zile de la modificarea situației existente anterior.  +  Articolul 24 Autorizarea auditorilor financiari persoane fizice(1) În situația delegării activității, Camera autorizează auditori financiari pentru desfășurarea activităților de audit financiar în România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și reglementările ASPAAS.(2) Auditorii financiari sunt autorizați prin hotărâre a Consiliului Camerei, aprobată prin ordin al președintelui ASPAAS, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(3) Hotărârea Consiliului CAFR prevăzută la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) În situația delegării activității, Camera organizează examenul de competență profesională pentru obținerea calității de auditor financiar în conformitate cu prevederile legale aplicabile și reglementările ASPAAS.(5) Auditorii financiari autorizați în condițiile prezentului articol în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 și normelor ASPAAS sunt recunoscuți de CAFR pentru a desfășura activitățile de audit financiar prevăzute la art. 3 alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 75/1999 și sunt înscriși ca membri ai CAFR.  +  Articolul 25 Autorizarea auditorilor financiari din alt stat membruÎn situația delegării activității Camera autorizează auditorii financiari din alt stat membru, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și reglementările ASPAAS.  +  Articolul 26 Înscrierea auditorilor financiari ca membri CAFR(1) Persoanele fizice care au fost autorizate ca auditori financiari în România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pot exercita activități de audit financiar numai după înscrierea ca membru CAFR.(2) Înscrierea ca membru CAFR se face în baza unei solicitări scrise formulată în termen de maxim un an de la data autorizării ca auditor financiar în România, solicitare care se aprobă sau se respinge motivat prin hotărâre a Consiliului CAFR. Hotărârea Consiliului Camerei menționată în primul paragraf se înaintează spre informare ASPAAS.(3) Documentele care se depun pentru înscrierea ca membru CAFR se stabilesc prin norme adoptate de Cameră.(4) Consiliul Camerei respinge solicitarea pentru înscrierea ca membru al Camerei în următoarele situații:a) dosarul de înscriere nu este complet;b) se constată că solicitantul nu are o bună reputație, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;c) ca urmare a nerespectării prezentului regulament sau a altor dispoziții legale aplicabile, după caz.(5) Auditorul financiar care din motive întemeiate nu a depus cerere pentru înscrierea ca membru al Camerei în termenul prevăzut la alin. (2) poate solicita Consiliului Camerei, prin cerere scrisă, însoțită de documente care dovedesc temeinicia acesteia, înscrierea ca membru al Camerei, în termen de 30 de zile de la data la care au încetat motivele care au justificat depășirea termenului prevăzut la alin. (2).(6) Cererile formulate conform alin. (5) se soluționează prin hotărâre a Consiliului CAFR.(7) În situația soluționării favorabile a cererilor prevăzute la alin. (5), solicitantul poate depune documentele prevăzute la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data comunicării răspunsului privind aprobarea înscrierii solicitantului ca membru CAFR.(8) Hotărârile Consiliului CAFR privind înscrierea ca membru al Camerei se comunică spre informare ASPAAS.(9) Consiliul Camerei respinge cererile de înscriere ca membru al CAFR prin hotărâre motivată. Camera comunică în scris solicitantului, cu confirmare de primire, hotărârea motivată a Consiliului Camerei și restituie acestuia jumătate din sumele achitate la depunerea cererii de înscriere ca membru al Camerei.(10) Reclamațiile privind deciziile luate de Cameră referitoare la înscrierea ca membru CAFR se soluționează potrivit dispozițiilor de drept comun și normelor CAFR.(11) Auditorii financiari care au fost înscriși ca membri CAFR primesc, în vederea desfășurării activității de audit financiar, certificat, carnet și parafă de membru al Camerei.(12) În vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.  +  Articolul 27 Autorizarea firmelor de audit(1) În situația delegării activității, Camera autorizează firme de audit pentru desfășurarea activităților de audit financiar în România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și reglementările ASPAAS.(2) Firmele de audit sunt autorizate prin hotărâre a Consiliului Camerei, aprobată prin ordin al președintelui ASPAAS, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(3) Hotărârea Consiliului CAFR prevăzută la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Firmele de audit autorizate în condițiile prezentului articol în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 și normelor ASPAAS sunt recunoscute de CAFR pentru a desfășura activitățile de audit financiar prevăzute la art. 3 alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 75/1999 și sunt înscrise ca membri CAFR, la solicitarea acestora, conform prevederilor prezentului regulament și normelor adoptate de CAFR.  +  Articolul 28 Înscrierea firmelor de audit ca membri CAFR(1) Odată cu solicitarea autorizării ca firmă de audit, entitatea solicită prin aceeași cerere și înscrierea ca membru al CAFR.(2) Cererile firmelor de audit pentru înscrierea ca membru al Camerei se soluționează prin hotărâre a Consiliului CAFR.(3) Consiliul Camerei poate respinge motivat cererile persoanelor juridice pentru autorizarea ca firmă de audit și înscrierea ca membru al Camerei în următoarele situații:a) dosarul de înscriere nu este complet;b) se constată că solicitantul nu are o bună reputație, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;c) ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Regulament sau a altor dispoziții legale aplicabile, după caz.(4) Consiliul Camerei respinge cererile pentru înscrierea ca membru al Camerei prin hotărâre motivată. Camera comunică în scris, cu confirmare de primire, solicitantului hotărârea motivată a Consiliului Camerei. (5) Reclamațiile privind deciziile luate de Cameră, referitoare la înscrierea ca membru CAFR, se soluționează potrivit dispozițiilor de drept comun și normelor CAFR.(6) Firmele de audit care au fost înscrise ca membri CAFR primesc, în vederea desfășurării activității de audit financiar, autorizație de membru al Camerei.(7) În situația în care autorizarea firmelor de audit se face de către Cameră, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, prin aceeași hotărâre a Consiliului Camerei se aprobă atât autorizarea ca firmă de audit, cât și înscrierea ca membru CAFR.(8) În vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.  +  Articolul 29 Drepturile membrilor CAFR(1) Auditorii financiari, membri CAFR, au următoarele drepturi:a) să exercite profesia de auditor financiar, în conformitate cu cerințele legale și profesionale;b) să participe, ca urmare a desemnării în baza normelor de reprezentare, la conferințele Camerei;c) să își exprime prin vot punctul de vedere asupra tuturor problemelor de interes care se dezbat în cadrul conferințelor;d) să aleagă/revoce și să fie aleși în structurile Camerei, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;e) să fie informați și consultați asupra activităților desfășurate de Cameră.(2) Firmele de audit au drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și e).(3) În fața organelor alese ale Camerei, punctele de vedere și interesele firmelor de audit sunt susținute de către reprezentanții legali ai acestora, care sunt membri ai Camerei și care au drepturile prevăzute de lege și de prezentul regulament.(4) În situația în care un membru CAFR pierde documentele eliberate de Cameră (certificat, carnet, parafă, autorizație), acesta declară pierderea documentelor într-un cotidian național și are dreptul să solicite eliberarea unor duplicate/documente noi, după caz, prin depunerea la sediul CAFR sau la Reprezentanțele Regionale a unei cereri, însoțită de copia anunțului publicat în ziar.(5) Documentele prevăzute la alin. (4), pierdute, sunt considerate nule, iar CAFR eliberează auditorului financiar sau firmei de audit duplicate ale certificatului, carnetului, autorizației sau o parafă nouă, după caz.(6) În situația în care un membru CAFR solicită schimbarea documentelor eliberate de Cameră (certificat, carnet, parafă, autorizație) din diferite motive (deteriorare, modificare nume, denumire, sediu etc.), acesta depune la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale o cerere motivată pentru eliberarea unor noi documente, împreună cu documentele vechi și alte documente justificative, după caz.(7) Camera eliberează documentele solicitate la alin. (6) și arhivează documentele depuse de auditorul financiar sau firma de audit (la momentul depunerii cererii sau la momentul ridicării noilor documente), timp de cinci ani.(8) În cazul în care auditorul financiar sau firma de audit nu mai dețineau documentele pentru care a solicitat schimbarea, se aplică prevederile prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 30 Obligațiile membrilor Camerei(1) Membrii Camerei au în principal următoarele obligații:a) să participe activ la realizarea scopului și a obiectivelor Camerei;b) să participe la cursurile de pregătire profesională, pentru persoane fizice;c) să declare cu exactitate veniturile realizate și să respecte termenele de depunere a raportului anual de activitate;d) să achite la termen cotizațiile datorate Camerei;e) să respecte hotărârile Conferinței Camerei și ale Consiliului Camerei;f) să nu devină membri ai unei alte asociații profesionale din România ale cărei scop și obiect sunt identice cu acelea ale Camerei;g) să nu aducă atingere reputației și intereselor profesiei de auditor financiar și implicit a Camerei;h) să respecte normele profesionale adoptate de Cameră pentru desfășurarea activității de audit financiar;i) să respecte Codul etic și alte cerințe etice suplimentare, potrivit prevederilor legale aplicabile;j) să aplice și să respecte standardele internaționale de audit;k) să respecte normele Camerei privind monitorizarea și controlul activității de audit financiar;l) să obțină viza anuală, potrivit normelor aprobate de Cameră, în cazul persoanelor fizice;m) să se asigure pentru riscul profesional rezultat din exercitarea profesiei de auditor financiar, potrivit normelor adoptate de către Cameră;n) să depună anual declarația privind respectarea criteriilor privind buna reputație a auditorului financiar, potrivit Normelor privind buna reputație a auditorului financiar, adoptate de Cameră sau ASPAAS, după caz;o) să respecte alte reglementări aplicabile profesiei de audit financiar.(2) În cazul în care apar orice modificări ale informațiilor aflate în evidența Camerei, precum și cu privire la informațiile cuprinse în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, membrii CAFR au obligația comunicării acestora către Cameră.(3) Informațiile care trebuie comunicate Camerei de către auditorii financiari sunt:a) statutul de auditor financiar activ sau nonactiv. Schimbarea statutului declarat de auditorul financiar activ sau nonactiv se comunică în scris Camerei de către persoana în cauză în termen de 30 zile de la modificarea situației existente anterior, prin completarea declarației de activ, respectiv nonactiv, după caz, prin e-mail, fax, poștă sau prin depunere la registratura Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale). Camera nu operează modificări legate de schimbarea statutului de membru anterior datei la care s-a înregistrat declarația de activ, respectiv nonactiv;b) schimbarea numelui, schimbarea adresei publicate în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, precum și orice modificare privind statutul de angajat, asociat, acționar sau administrator al unei firme de audit ori de persoană fizică autorizată să exercite în mod independent activitatea de audit financiar. Notificarea se comunică Camerei în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care are loc modificarea și odată cu notificarea se depun la Cameră (la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale) și documentele care probează temeiul notificării, după caz;c) aplicarea unor sancțiuni disciplinare de către o autoritate legală sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana în cauză. Notificarea se comunică Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care sancțiunea disciplinară a rămas definitivă;d) orice condamnare penală definitivă pronunțată de instanțele competente din țară sau din străinătate împotriva persoanei respective pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, punerea în mișcare a acțiunii penale sau trimiterea în judecată pentru fapte săvârșite cu intenție. Notificarea se comunică Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care hotărârea de condamnare a rămas definitivă, respectiv de la data la care s-a pus în mișcare acțiunea penală sau s-a dispus trimiterea în judecată;e) orice alte informații solicitate de Cameră pentru evaluarea bunei reputații, precum și orice alte date care se referă la calitatea de membru. (4) Informațiile care trebuie comunicate Camerei de către firmele de audit sunt:a) schimbarea denumirii sub care este înregistrată firma de audit; schimbarea sediului social ori a adresei de corespondență; deschiderea sau închiderea unei filiale sau a unei sucursale; orice modificare privind statutul angajaților, asociaților, acționarilor sau administratorilor firmei de audit; orice alte date care se referă la calitatea de membru al Camerei; orice alte informații solicitate de Cameră pentru evaluarea bunei reputații se comunică Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care are loc modificarea;b) demisia sau demiterea unui administrator ori retragerea, excluderea sau decesul unui acționar ori asociat al firmei de audit. Notificarea se comunică Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care are loc evenimentul;c) aplicarea unor sancțiuni disciplinare firmei de audit ori luarea de măsuri împotriva acesteia de către o autoritate sau un alt organism profesional al cărui membru este firma de audit în cauză; orice condamnare definitivă pronunțată de o instanță competentă din țară sau din străinătate împotriva reprezentantului legal al firmei de audit; existența unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al firmei de audit exercitarea funcției de administrator sau exercitarea de funcții care privesc gestiunea ori conducerea unei societăți. Notificarea se comunică Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care sancțiunea disciplinară este definitivă, respectiv de la data la care hotărârea de condamnare sau hotărârea judecătorească, după caz, a rămas definitivă;d) numirea unui lichidator de către autoritatea competentă. Notificarea se comunică Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care are loc evenimentul;e) orice alte informații solicitate de Cameră care se referă la calitatea de membru.(5) Membrii Camerei au obligația de a transmite anual raportul de activitate sau declarația anuală fără activitate, după caz. Raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate, după caz, se completează și se transmit Camerei doar de către auditorii financiari persoane fizice active și firme de audit, până la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru activitatea desfășurată în calitate de auditor financiar în anul anterior. Auditorii financiari nonactivi nu au obligația de a completa raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate.(6) Raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate este dat(ă) pe propria răspundere a auditorului financiar, iar orice informație eronată sau neconformă cu realitatea atrage răspunderea disciplinară a auditorului financiar. (7) Raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate, după caz, se completează online, pe website-ul CAFR, în spațiul privat al fiecărui membru al Camerei, folosind propriile date de autentificare. În urma completării online se generează automat un număr de înregistrare al documentului transmis.(8) În cazuri excepționale, membrii Camerei care nu pot accesa spațiul privat de pe website-ul CAFR depun la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate, după caz. (9) Rectificarea datelor cuprinse în raportul anual de activitate sau în declarația anuală fără activitate se poate face în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Cameră a acestor documente.(10) Prin excepție de la prevederile alin. (9), conținutul raportului anual de activitate se rectifică și în urma constatărilor echipei de inspecție din cadrul Departamentului de monitorizare, control și competență profesională din cadrul Camerei sau potrivit informărilor transmise de către ASPAAS.(11) În vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.  +  Articolul 31 Viza anuală(1) Auditorul financiar, activ sau nonactiv, solicită acordarea vizei anuale pe carnetul de membru. Viza anuală se acordă la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale începând cu prima zi lucrătoare a anului în curs până la 31 decembrie și este valabilă până la 31 martie a anului următor.(2) Viza anuală nu se aplică retroactiv.(3) Pentru obținerea vizei anuale, auditorul financiar membru al Camerei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:a) să aibă achitate la zi (de la momentul înscrierii în Cameră și până în prezent) cotizația fixă și variabilă, pentru activitatea desfășurată în calitate de persoană fizică, potrivit normelor CAFR. În cazul în care auditorul financiar care solicită viza anuală deține calitatea de asociat sau administrator al unei firme de audit, membru CAFR, și firma de audit respectivă trebuie să aibă achitate la zi cotizația fixă și variabilă (de la momentul înscrierii în Cameră și până în prezent); b) să aibă completat și transmis la zi (de la momentul înscrierii în Cameră și până în prezent) raportul anual de activitate pentru activitatea desfășurată în calitate de persoană fizică, precum și pentru activitatea desfășurată de firma de audit în cadrul căreia auditorul financiar deține calitatea de asociat sau administrator, dacă este cazul, sau declarația anuală fără activitate, după caz;c) să îndeplinească cerințele de pregătire profesională pentru anul precedent (atât pregătirea profesională structurată, cât și pregătirea profesională nestructurată);d) să facă dovada asigurării pentru risc profesional pentru activitatea desfășurată în calitate de auditor financiar persoană fizică, contractant principal sau subcontractant (care a desfășurat activități în calitate de auditor financiar, individual în oricare dintre formele legale de exercitare a activității din punct de vedere economic). În cazul în care auditorul financiar care solicită viza anuală deține calitatea de asociat sau administrator al unei firme de audit, membru CAFR, se face dovada asigurării pentru risc profesional pentru activitatea desfășurată în calitate de firmă de audit. Polița de asigurare pentru risc profesional trebuie să acopere întreaga perioadă a contractului, respectiv a contractelor de audit;e) să depună declarația de bună reputație.(4) În vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.  +  Articolul 32 Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, membri CAFRÎn situația delegării activității, Camera înscrie auditorii financiari și firmele de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit și actualizează informațiile din acest registru, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și reglementările ASPAAS.  +  Articolul 33 Registrul membrilor CAFR(1) Camera ține un registru al membrilor săi, potrivit prevederilor prezentului regulament și a normelor emise de Cameră, pentru următoarele categorii:a) auditori financiari activi;b) auditori financiari nonactiv;c) firma de audit;d) auditori din terțe țări.(2) În registrul membrilor CAFR prevăzut la alin. (1) se menționează cel puțin următoarele informații privind membrii CAFR, persoane fizice:a) numele, adresa de corespondență și numărul individual de înregistrare;b) numele, adresa, adresa paginii de internet, dacă este cazul, și numărul de înregistrare a firmelor de audit la care este angajat auditorul financiar sau cu care este asociat ca partener sau în vreun alt mod, dacă este cazul;c) informații cu privire la toate celelalte înregistrări ca auditor financiar la autoritățile competente ale altor state membre și/sau ale altor țări terțe, inclusiv numele autorităților de înregistrare și, dacă este cazul, numerele de înregistrare la acestea.(3) În registrul membrilor CAFR prevăzut la alin. (1) se menționează cel puțin următoarele informații privind membrii CAFR, firme de audit:a) denumirea, adresa sediului social și numărul individual de înregistrare;b) forma juridică;c) informații de contact, persoana principală de contact și, acolo unde este cazul, adresa paginii de internet;d) adresa fiecărui birou deschis în România;e) numele și numărul de înregistrare ale tuturor auditorilor financiari angajați, asociați ca parteneri sau în alt mod cu firma de audit;f) numele și adresele profesionale ale tuturor acționarilor sau asociaților;g) numele și adresele profesionale ale tuturor membrilor organului administrativ sau de conducere;h) dacă este cazul, apartenența la o rețea și o listă cu denumirea și adresele firmelor membre și afiliate sau o indicare a locului unde aceste informații sunt disponibile public;i) informații cu privire la toate celelalte înregistrări ca firmă de audit la autoritățile competente ale altor state membre și ca entitate de audit pe lângă țări terțe, inclusiv denumirea și adresa autorității de înregistrare și, după caz, numerele de înregistrare;j) dacă firma de audit este înregistrată la o autoritate competentă din alt stat membru.(4) În registrul membrilor CAFR prevăzut la alin. (1) se menționează și modalitatea în care auditorii financiari, persoane fizice, își desfășoară activitatea din punct de vedere economic (persoană fizică autorizată, persoană fizică independentă, alte forme de exercitare a activității din punct de vedere economic prevăzute de lege).(5) Auditorul financiar persoană fizică declară la înscrierea ca membru CAFR sau în termen de 30 de zile de la înregistrarea la autoritățile statutului în vederea desfășurării activității economice, după caz, modalitatea în care își desfășoară activitatea din punct de vedere economic. (6) În vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.  +  Articolul 34 Calitatea de membru CAFR: încetare, suspendare, retragere(1) Auditorii financiari și firmele de audit pot solicita suspendarea activității pentru o perioadă de maximum trei ani consecutivi din motive întemeiate, dovedite cu documente justificative, în conformitate cu normele aprobate de ASPAAS sau Cameră, după caz.(2) Auditorii financiari și firmele de audit pot fi suspendați pe o perioadă cuprinsă între unu și trei ani, ca urmare a aplicării de către CAFR sau ASPAAS, după caz, a unei hotărâri de sancționare disciplinară irevocabilă.(3) Pe perioada suspendării, auditorul și firma de audit nu pot exercita activități de audit financiar, nu achită cotizația fixă datorată Camerei și nu au obligația de a depune raportul anual de activitate, respectiv declarația fără activitate, pentru perioada aferentă suspendării. Pe perioada suspendării, auditorul financiar nu are obligația de a participa la programul anual de pregătire profesională.(4) Situațiile prevăzute la alin. (1) și alin. (2) se menționează în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit.(5) Retragerea calității de membru al Camerei, încetarea calității de membru al Camerei și redobândirea calității de membru al Camerei se stabilesc prin norme aprobate de CAFR.  +  Articolul 35 Perioada de pregătire practică a stagiarilor în activitatea de audit financiarÎn situația delegării activității, Camera organizează testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar, pregătirea profesională a stagiarilor, precum și verificarea desfășurării stagiului de pregătire practică în conformitate cu prevederile legale aplicabile și reglementările ASPAAS.  +  Articolul 36 Pregătirea profesională a auditorilor financiari(1) În situația delegării activității, Camera organizează programe de formare continuă pentru auditorii financiari pentru activitatea de audit statutar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și reglementările ASPAAS. (2) Camera organizează și monitorizează programul de pregătire profesională pentru membrii săi pentru activitățile prevăzute în O.U.G. nr. 75/1999 la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) și alin. (4) lit. a)-c).(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (2), Camera emite norme pentru organizarea programului de pregătire profesională pentru membrii săi.  +  Capitolul V Exercitarea profesiei de auditor financiar  +  Articolul 37 Exercitarea profesiei de auditor financiar(1) Profesia de auditor financiar se exercită numai de către auditorii financiari sau firmele de audit care sunt autorizați/autorizate în România, în condițiile legii, sunt membri activi ai Camerei, sunt înregistrați în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit și îndeplinesc și respectă principiile de etică profesională, care se referă cel puțin la funcția lor în interesul public, integritatea și obiectivitatea lor, competența lor profesională și atenția cuvenită, precum și de auditorii financiari și firmele de audit din alte state membre sau terțe țări, în conformitate reglementările legale aplicabile.(2) Profesia de auditor financiar se exercită având la bază:a) viza anuală obținută pentru anul în care se desfășoară misiunea de audit;b) contractul de audit încheiat cu clientul; c) documentația privind respectarea cerințelor prevăzute în standardele profesionale în domeniu.(3) Auditorii financiari activi și firmele de audit pot desfășura activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-e) din O.U.G. nr. 75/1999 prin forme de asociere fără personalitate juridică, în condițiile stabilite prin reglementări adoptate de Consiliul Camerei.(4) Profesia de auditor financiar se exercită numai în condiții de independență, obiectivitate și integritate prevăzute de legislația aplicabilă.(5) În exercitarea profesiei, auditorii financiari și firmele de audit iau în considerare prevederile art. 8 alin. (3) din O.U.G. nr. 75/1999.(6) Exercitarea independentă a profesiei se face în oricare dintre formele de exercitare prevăzute de prezentul regulament, ca auditor financiar sau firmă de audit.(7) Auditorii financiari nonactivi nu au dreptul să exercite profesia de auditor financiar în nume propriu sau în numele unei firme de audit, ca asociat, administrator sau angajat.(8) Auditorul sau auditorii financiari care semnează raportul de audit sau alte rapoarte prevăzute de standardele internaționale de audit, în nume propriu sau în numele unei firmei de audit, trebuie să aibă statutul de auditor financiar activ.  +  Articolul 38 Cerințe de independență și integritate profesională(1) Auditorii financiari, membri activi ai Camerei, și firmele de audit, în exercitarea independentă a profesiei trebuie să fie percepuți a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independență, obiectivitate și integritate profesională.(2) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, și firmele de audit nu pot să își exercite profesia în cazul în care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 9 din O.U.G. nr. 75/1999. (3) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, și firmele de audit nu pot desfășura activități de audit financiar, audit intern, alte misiuni de asigurare și servicii conexe în situații care prejudiciază sau care le pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independența ori reputația profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul etic.(4) Independența auditorilor financiari și a firmelor de audit este necesară atât în perioada acoperită de situațiile financiare sau perioada efectivă care face obiectul auditului, cât și în perioada în care se efectuează respectiva misiune de audit.(5) Dacă pe durata exercitării independente a profesiei de auditor financiar nu se mai îndeplinesc condițiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar are obligația să renunțe imediat la contractul său și să notifice clientului încetarea acestuia, precum și motivul renunțării.(6) Auditorii financiari activi și firmele de audit trebuie să dea dovadă de integritate în toate relațiile profesionale, de afaceri și personale. Integritatea implică onestitate, justețe și corectitudine și nu trebuie să fie afectată de niciun interes de natură familială sau personală sau conflict de interese. (7) Auditorii financiari activi și firmele de audit sunt obligați să dea dovadă de obiectivitate în exercitarea profesiei, la evaluarea acestei cerințe urmând a fi avute în vedere toate considerentele relevante pentru încheierea fiecărui angajament profesional. (8) Auditorii financiari activi și firmele de audit trebuie să dea dovadă de independență în exercitarea profesiei. Prin independență se înțelege exercitarea profesiei de către auditorii financiari activi și firmele de audit care nu au raporturi juridice de muncă sau civile ori comerciale cu clienții și nu au niciun fel de alte interese materiale directe sau indirecte în raport cu aceștia, cu excepția onorariilor cuvenite pentru munca prestată în calitate de auditor financiar. (9) Orice amenințare la adresa independenței se analizează în conformitate cu prevederile Codului etic, ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014, ale Legii nr. 162/2017 și ale altor reglementări legale aplicabile.(10) Auditorii financiari activi și firmele de audit trebuie să accepte și să desfășoare doar activitățile pentru care sunt competenți. În cazurile în care este necesar, auditorii financiari și firmele de audit pot colabora cu specialiști și din alte domenii. (11) Auditorii financiari activi și firmele de audit trebuie să își desfășoare activitatea profesională cu respectarea confidențialității asupra informațiilor cu care operează; confidențialitatea nu operează pentru solicitările exprese de informații, formulate de către organele competente, în temeiul unei dispoziții legale exprese care le conferă acest drept. În condițiile păstrării confidențialității informațiilor asupra clienților, Camera are acces la acestea ca urmare a atribuției sale privind controlul calității auditului financiar.  +  Articolul 39 Reguli generale pentru respectarea cerințelor etice(1) Pentru asigurarea respectării principiilor etice fundamentale de desfășurare a activității de audit financiar, auditorii financiari activi și firmele de audit trebuie să se conformeze următoarelor reguli generale: a) să nu încheie contractul dacă în ultimii doi ani anteriori acceptării acestuia au fost administratori sau au avut statut de salariați ai clientului ori ai unei entități economice din cadrul aceluiași grup; b) să nu încheie contractul dacă în conducerea sau în acționariatul semnificativ al clientului ori al unei entități economice din cadrul aceluiași grup se regăsesc rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai auditorului financiar; c) să nu se implice direct sau indirect în desfășurarea activității financiare a clientului, neavând dreptul să dețină acțiuni ori părți sociale, să încheie contracte de împrumut sau de garantare a unor împrumuturi;d) să nu presteze pentru același client servicii de audit statutar decât în condițiile stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 537/2014, prin Legea nr. 162/2017 și prin alte reglementări legale aplicabile; e) să cuprindă în contractul de audit financiar încheiat cu clientul clauza de confidențialitate și eventualele condiții speciale, adaptate de la caz la caz; f) să respecte recomandările Camerei sau ale ASPAAS, după caz, referitoare la eventualele limitări în timp ale numărului contractelor care pot fi încheiate cu același client; g) să își organizeze propriile proceduri și politici de control potrivit standardelor internaționale de audit, adoptate de ASPAAS sau CAFR, după caz, pentru a asigura acceptarea sau continuarea în mod corespunzător a misiunilor de audit;h) să respecte și să aplice cerințele Codului etic și ale standardelor internaționale de audit.(2) Nerespectarea prevederilor cuprinse la art. 38 și la alin. (1) din prezentul articol, precum și a cerințelor cuprinse în Codul etic constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit prezentului regulament și a normelor emise de CAFR sau ASPAAS, după caz.  +  Articolul 40 Sistemul de asigurare a calității activității de audit financiar(1) Toți auditorii financiari și firmele de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a calității, care se organizează și se desfășoară potrivit Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, emise de Cameră, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din O.U.G. nr. 75/1999.(2) CAFR organizează și desfășoară inspecții pentru asigurarea calității la auditorii financiari și firmele de audit care au efectuat misiuni de audit statutar, altele decât cele de interes public în condițiile prevederilor legale aplicabile și reglementărilor ASPAAS.(3) Camera verifică prin inspecții realitatea și conformitatea cu cerințele legale a informațiilor cuprinse în rapoartele anuale de activitate înaintate Camerei de către auditorii financiari activi și firmele de audit membri ai CAFR. (4) Sistemul de asigurare a calității de la nivelul Camerei trebuie să fie organizat astfel încât să fie independent de auditorii financiari și de firmele de audit inspectate. (5) Finanțarea sistemului de asigurare a calității trebuie să fie sigură și fără eventuale influențe necorespunzătoare din partea auditorilor financiari sau a firmelor de audit.(6) Sistemul de asigurare a calității trebuie să dispună de resurse corespunzătoare.(7) Persoanele care efectuează inspecții pentru asigurarea calității trebuie să aibă pregătire profesională și cunoștințe relevante în domeniul auditului financiar; să aibă pregătire specifică cu privire la efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calității și să respecte cerințele de etică și conduită profesională astfel încât să se evite orice conflict de interese între cei care fac inspecțiile pentru asigurarea calității și auditorul financiar sau firma de audit care face obiectul inspecției de asigurare a calității. (8) Aria de aplicabilitate a inspecțiilor pentru asigurarea calității trebuie să fie susținută de testarea adecvată a dosarelor de audit selectate și să includă o evaluare a conformității cu standardele de audit aplicabile, cu cerințele de independență, precum și o evaluare a cantității și calității resurselor cheltuite, a onorariilor de audit percepute și a sistemului intern de control al calității din cadrul firmei de audit.(9) Concluziile inspecțiilor pentru asigurarea calității sunt cuprinse într-o Notă de inspecție sau Notă de constatare, după caz.(10) Inspecțiile pentru asigurarea calității trebuie să fie adecvate și proporționale cu amploarea și complexitatea activității auditorului financiar sau a firmei de audit care face obiectul verificării.  +  Articolul 41 Exercitarea activității de audit intern(1) Responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor și semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar, membru activ al Camerei.(2) CAFR adoptă Standardele internaționale pentru practica profesională a auditului intern emise de Institutul Auditorilor Interni (IIA), precum și celelalte componente ale Normelor obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale auditului intern (IPPF).(3) În susținerea aplicării corespunzătoare a standardelor de audit intern și a aplicării celor mai bune practici în domeniu, Camera poate emite ghiduri și îndrumări practice și include tematici specifice auditului intern în programele anuale de pregătire profesională ale membrilor săi.(4) Exercitarea activității de audit intern desfășurată de către membrii Camerei face obiectul controlului de calitate desfășurat de către Cameră, potrivit normelor emise de CAFR.(5) Exercitarea activității de audit intern de către membrii Camerei, cu nerespectarea prevederilor standardelor internaționale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii și adoptate de Cameră, a codului etic, precum și a altor norme adoptate de CAFR în domeniul auditului intern, constituie abatere disciplinară și se sancționează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/1999, cu prevederile prezentului regulament și ale normelor adoptate de Cameră.(6) În vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.  +  Capitolul VI Investigații și sancțiuni  +  Articolul 42 Comisia de disciplină a Camerei(1) Camera este competentă pentru constatarea abaterilor disciplinare, stabilirea răspunderii disciplinare și aplicarea sancțiunilor pentru auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități în exercitarea independentă a profesiei, cu excepția activității de audit statutar, în conformitate cu prevederile legii.(2) În vederea constatării abaterilor disciplinare și stabilirii răspunderii disciplinare, în cadrul Camerei se constituie și funcționează Comisia de disciplină. (3) Comisia de disciplină a Camerei este competentă cu soluționarea sesizărilor disciplinare referitoare la abaterile disciplinare săvârșite de auditorii financiari și firmele de audit, în exercitarea activităților prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) și alin. (4) lit. a)-c) din O.U.G. nr. 75/1999.(4) Derularea procedurii administrativ-disciplinare se efectuează în numele Comisiei de disciplină de către Departamentul de etică, conduită profesională și investigații din cadrul Camerei, care asigură și secretariatul tehnic al Comisiei de disciplină. (5) Ședințele Comisiei de disciplină nu sunt publice, iar lucrările ședinței se consemnează într-un proces-verbal de ședință, prin grija secretariatului comisiei.(6) Hotărârile Comisiei de disciplină a Camerei se comunică persoanei reclamate și reclamantului și devin executorii la data expirării termenului de contestație.(7) Hotărârile Comisiei de disciplină a Camerei se pot contesta la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, fără îndeplinirea unei proceduri prealabile.(8) Contestația formulată potrivit alin. (7) suspendă executarea hotărârii Comisiei de disciplină a Camerei.(9) Hotărârile Comisiei de disciplină a Camerei rămase irevocabile se publică pe website-ul Camerei și se comunică ASPAAS spre informare sau aprobare, după caz.(10) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină a Camerei, care cuprinde și procedura disciplinară, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Camerei.  +  Articolul 43 Abaterile disciplinare(1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:a) nerespectarea prevederilor Codului etic, ale Standardelor internaționale de audit, ale standardelor de audit intern și alte norme sau standarde profesionale adoptate de către Cameră; b) desfășurarea activității de auditor financiar în condiții care au avut ca efect prejudicierea gravă a reputației profesionale; c) încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament, ale hotărârilor și reglementărilor emise de Cameră, aplicabile activității desfășurate de către auditorii financiari, firmele de audit sau orice angajat, asociat/acționar, administrator ori partener din cadrul unei firme de audit; d) nerespectarea cerințelor privind pregătirea profesională continuă (atât pregătirea profesională structurată, cât și pregătirea profesională nestructurată), stabilite prin programul de formare continuă a auditorilor financiari;e) necomunicarea la termen a documentelor care implică modificări ale informațiilor cuprinse în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit; f) încălcarea prevederilor legale referitoare la independență, obiectivitate, conflicte de interese, competență profesională.(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanță agravantă și va fi luată în considerare la aplicarea sancțiunii de către Comisia de disciplină.(3) Prin excepție de la alin. (1), neachitarea cotizațiilor de membru al Camerei la termenele stabilite prin reglementările adoptate de către Cameră nu constituie abatere disciplinară și duce direct la retragerea calității de membru al Camerei prin hotărâre a Consiliului Camerei.(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), Camera emite norme.  +  Articolul 44 Sancțiunile disciplinare(1) Comisia de disciplină din cadrul Camerei aplică auditorilor financiari și firmelor de audit următoarele sancțiuni disciplinare:a) avertisment public în care sunt identificate persoana responsabilă și natura încălcării, publicată pe pagina de internet proprie a Camerei;b) penalitate disciplinară cuprinsă între 2 și 6 salarii minime brute pe economie, pentru auditorii financiari;c) penalitate disciplinară cuprinsă între 0,5% și 2,5% din cifra de afaceri anuală aferentă activității de audit statutar, pentru firmele de audit;d) suspendarea activității cuprinsă între un an și 3 ani, conform căreia îi este interzis auditorului financiar sau firmei de audit să efectueze una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) și alin. (4) lit. a)-c) din O.U.G. nr. 75/1999.(2) În situația în care Comisia de disciplină din cadrul Camerei consideră că auditorului financiar sau firmei de audit i se poate aplica sancțiunea de retragere a autorizării, pentru abateri grave, înaintează propunerea către ASPAAS, spre competentă soluționare, în conformitate cu prevederile legii. (3) În aplicarea alin. (2), CAFR și ASPAAS emit norme proprii.(4) În cazul aplicării sancțiunii disciplinare de retragere a autorizării de către ASPAAS sau de suspendare de către Cameră sau ASPAAS, după caz, se fac mențiunile corespunzătoare în Registrul public electronic.  +  Articolul 45 Procedura disciplinară(1) Procedura disciplinară se derulează și se finalizează de către Comisia de disciplină în cel mult 2 ani de la data luării la cunoștință de către aceasta despre fapta săvârșită.(2) Orice persoană care este afectată de acțiunile și/sau de activitatea unui membru al Camerei poate depune o sesizare împotriva acestuia, la registratura Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanțele regionale). (3) Pentru a fi luată în considerare o sesizare adresată Camerei, aceasta trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:a) numele, prenumele și domiciliul (denumirea și sediul) autorului sesizării;b) numele și prenumele auditorului financiar reclamat/denumirea firmei de audit;c) obiectul sesizării;d) documente sau informații care susțin faptele sesizate;e) semnătura autorului sesizării și data întocmirii.(4) Cercetarea faptelor reclamate se face numai după înștiințarea în scris a persoanei reclamate și comunicarea către aceasta a sesizării primite. (5) În situațiile în care din cercetări rezultă că nu sunt îndeplinite condițiile pentru atragerea răspunderii disciplinare, se transmite persoanei reclamante și auditorului financiar sau firmei de audit reclamat/reclamante o notificare corespunzătoare.(6) Procedura disciplinară se suspendă în situația în care împotriva auditorului financiar sau firmei de audit cercetat/cercetată disciplinar s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru aceeași faptă.(7) În situația punerii în mișcare a acțiunii penale împotriva unui auditor financiar sau a unei firme de audit cercetat/ cercetată disciplinar, Camera declanșează pentru auditorul financiar/firma de audit în cauză procedura specifică stabilită prin Normele privind buna reputație a auditorului financiar, adoptate de Cameră sau ASPAAS, după caz.  +  Capitolul VII Veniturile Camerei  +  Articolul 46 Veniturile Camerei(1) Camera își asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare și funcționare din următoarele surse:a) cotizații anuale fixe și variabile de la membrii săi;b) cotizații de la stagiarii în activitatea de audit financiar;c) taxe în vederea desfășurării activității, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;d) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;e) sancțiuni pecuniare aplicate conform prevederilor O.U.G. nr. 75/1999;f) donații, sponsorizări și alte venituri, potrivit dispozițiilor legale aplicabile.(2) Cuantumul cotizațiilor, taxelor și al altor venituri ale Camerei, precum și modalitatea și termenele la care se încasează se aprobă de Consiliul Camerei.(3) Membrii Camerei datorează acesteia cotizații anuale fixe și variabile.(4) Membrii Camerei, persoane fizice nonactive, datorează numai cotizație fixă, conform normelor adoptate de CAFR.(5) Cotizațiile variabile sunt stabilite ca procent aplicat la cifra de afaceri realizată de membrii CAFR din activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) și alin. (4) lit. a)-c) din O.U.G. nr. 75/1999.(6) Auditorii financiari persoane fizice și firmele de audit care sunt suspendați din calitatea de membru CAFR, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pe perioada suspendării nu au obligația plății cotizației fixe și cotizației variabile către Cameră.(7) Neplata la termen a cotizațiilor fixe și variabile atrage penalități de întârziere calculate potrivit normelor emise de CAFR.(8) Neachitarea cotizațiilor datorate Camerei duce la retragerea calității de membru al Camerei, potrivit prezentului Regulament și a normelor adoptate de către Cameră, și atrage răspunderea administrativă chiar și după ce aceștia își pierd calitatea de membru al Camerei, pentru obligațiile neîndeplinite.(9) În vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 47 Dispoziții tranzitorii și finale(1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Orice modificare adusă prezentului regulament se adoptă prin hotărâre a Conferinței Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS.(3) În aplicarea prezentului regulament, Camera emite norme, cu avizul ASPAAS, după caz.(4) Până la intrarea în vigoare a normelor emise de către Cameră în aplicarea prezentului regulament, reglementările emise de Cameră își păstrează valabilitatea, aplicându-se numai acele prevederi care nu sunt contrare prezentului regulament și prevederilor Legii nr. 162/2017.-----