HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 aprilie 2018privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România
EMITENT
  • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 23 mai 2018    În baza prevederilor:– art. 88 alin. (4) și (5) și art. 90 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;– art. 5 alin. (4) lit. a),art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6,art. 8 lit. l),art. 10 și art. 12 din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,cu avizul prealabil al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din 20.04.2018,Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în ședința din data de 21 aprilie 2018, h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
    Ciprian Teodor Mihăilescu
    București, 21 aprilie 2018.Nr. 2.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România