GHID din 2 aprilie 2018de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 bis din 3 mai 2018  Notă
  Aprobat prin Ordinul nr. 304/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 380 din 03 mai 2018.
   +  Anexa nr. 1la Ghidul de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate
  FORMATUL TIP - PLANUL DE MANAGEMENT AL ARIEI/
  ARIILOR NATURALE PROTEJATE
   +  CUPRINS1. INFORMAȚII GENERALE1.1. Descrierea sintetică a Planului de management1.2. Procesul de elaborare al Planului de management1.3. Descrierea ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management1.3.2. Localizarea ariei/ariilor naturale protejate vizate Planul de management1.3.3. Limitele ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management1.3.4. Zonarea internă a ariei naturale protejate2. MEDIUL ABIOTIC AL ARIEI/ARIILOR NATURALE PROTEJATE2.1. Geologie2.2. Hidrografie2.3. Pedologie2.4. Clima2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic3. MEDIUL BIOTIC AL ARIEI/ARIILOR NATURALE PROTEJATE3.1. Ecosistemele3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria/ariile naturale protejate3.2.1. Habitate Natura 20003.2.2. Habitate după clasificarea națională3.3. Specii de floră și faună de interes conservativ pentru care a fost declarată aria naturală protejată3.3.1. Plante inferioare3.3.2. Plante superioare3.3.3. Nevertebrate3.3.4. Ihtiofaună3.3.5. Herpetofaună3.3.6. Avifaună3.3.7. Mamifere3.4. Alte specii de floră și faună relevante pentru aria naturală protejată4. INFORMAȚII SOCIO-ECONOMICE ȘI CULTURALE4.1. Comunitățile locale și factorii interesați4.1.1. Comunitățile locale4.1.2. Factorii interesați4.2. Utilizarea terenului4.3. Situația juridică a terenurilor4.4. Administratori, gestionari și utilizatori4.5. Infrastructură și construcții4.6. Patrimoniu cultural4.7. Obiective turistice5. ACTIVITĂȚI CU POTENȚIAL IMPACT (PRESIUNI ȘI AMENINȚĂRI) ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ȘI SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV5.1. Lista activităților cu potențial impact5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate5.1.2. Lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei naturale protejate5.2. Hărțile activităților cu potențial impact5.2.1. Harta presiunilor actuale și a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate5.2.2. Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate5.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate5.4.2. Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ȘI TIPURILOR DE HABITATE6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei6.1.4. Evaluarea globală a speciei6.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ6.2.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței acoperite de către tipul de habitat6.2.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat6.2.3. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor6.2.4. Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat7. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management și activități8. PLANUL DE ACTIVITĂȚI ȘI ESTIMAREA RESURSELOR8.1. Planul de activități8.2. Estimarea resurselor necesare9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR9.1. Raportări periodice9.2. Urmărirea activităților planificate9.3. Indicarea activității realizate10. BIBLIOGRAFIE ȘI REFERINȚE11. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT Anexa nr. 1. Regulamentul ariei naturale protejate Anexa nr. 2. Fotografii Anexa nr. 3. Hărți/seturi de date geospațiale (GIS)3.1. Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate3.2. Harta localizării ariilor naturale protejate3.3. Harta limitelor ariei naturale protejate3.4. Harta zonării interne3.5. Harta geologică3.6. Hartă hidrografică3.7. Hartă solurilor3.8. Harta temperaturilor - medii multianuale3.9. Harta precipitațiilor - medii multianuale3.10. Harta ecosistemelor3.11. Hărțile distribuției tipurilor de habitate3.12. Hărțile distribuției speciilor3.13. Harta unităților administrativ teritoriale3.14. Harta utilizării terenului3.15. Harta juridică a terenului3.16. Harta infrastructurii rutiere și căilor ferate3.17. Harta privind perimetrul construit al localităților3.18. Harta construcțiilor3.19. Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural național3.20. Harta obiectivelor turistice și punctelor de belvedere3.21. Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate3.22. Harta amenințărilor la nivelul ariei naturale protejate3.23. Harta distribuției impacturilor asupra speciilor3.24. Harta distribuției impacturilor asupra habitatelor1. Informații generale2. Mediul abiotic al ariei/ariilor naturale protejate3. Mediul biotic al ariei/ariilor naturale protejate3.1. Ecosistemele Se vor prezenta principalele tipuri de ecosisteme ce se găsesc pe teritoriul ariei/ ariilor naturale protejate. Vor fi enumerate speciile și habitatele definitorii pentru aceste ecosisteme.3.2. Habitatele de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria/ariile naturale protejate3.3. Speciile de floră și faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată3.4. Alte specii de floră și faună relevante pentru aria naturală protejată4. Informații socio-economice și culturale4.3. Situația juridică terenurilor4.4. Administratori, gestionari și utilizatori4.5. Infrastructură și construcții4.6. Patrimoniu cultural4.7. Obiective turistice5. Activități cu potențial impact (presiuni și amenințări) asupra ariei naturale protejate și speciilor și habitatelor de interes conservativ.6. Evaluarea stării de conservare a speciilor și tipurilor de habitate6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei6.1.4. Evaluarea globală a speciei6.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ6.2.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței acoperite de către tipul de habitat6.2.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat6.2.3. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor6.2.4. Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat7. Scopul și obiectivele Planului de Management7.1. Scopul planului de management pentru aria naturală protejată7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management și activități7.2.1. Obiectiv general8. Planul de activități și estimarea resurselor8.1. Planul de activități9. Planul de monitorizare a activităților9.1. Raportări periodice10. Bibliografie și referințe11. Anexe11.1. Regulamentul ariei naturale protejate11.2. Fotografii11.3. Hărți/ seturi de date geospațiale (GIS) Vor fi anexate următoarele hărți care vor fi realizate în conformitate cu Specificațiile pentru realizarea hărților/ seturilor de date geospațiale (GIS):1. Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate2. Harta localizării ariilor naturale protejate3. Harta limitelor ariei naturale protejate4. Harta zonării interne5. Harta geologică6. Hartă hidrografică7. Hartă solurilor8. Harta temperaturilor - medii multianuale9. Harta precipitațiilor - medii multianuale10. Harta ecosistemelor11. Hărțile distribuției tipurilor de habitate12. Hărțile distribuției speciilor13. Harta unităților administrativ teritoriale14. Harta utilizării terenului15. Harta juridică a terenului16. Harta infrastructurii rutiere și căilor ferate17. Harta privind perimetrul construit al localităților18. Harta construcțiilor19. Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural național20. Harta obiectivelor turistice și punctelor de belvedere21. Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate22. Harta amenințărilor la nivelul ariei naturale protejate23. Harta distribuției impacturilor asupra speciilor24. Harta distribuției impacturilor asupra habitatelor.12. Nomenclatoare utilizate în elaborarea planului de management12.1. Elemente de interes conservativ12.2. Tipuri de suprapuneri12.3. Unități de relief12.4. Tipuri de zonări interne12.5. Tipuri de acte legislative12.6. Activități, presiuni actuale și amenințări viitoare12.7. Tipuri de arii naturale protejate12.8. Categorii de arii naturale protejate12.9. Ecosisteme12.10. Lista habitatelor naturale din sistemul românesc de clasificare12.11. Clase și subclase în sistemul de clasificare al habitatelor naturale din România12.12. Lista tipurilor de habitate naturale de interes comunitar din România și a tipurilor de habitate asociate din sistemul românesc de clasificare12.13. Unități de măsură pentru populația speciei12.14. Intervale de estimare a mărimii populației unei specii12.15. Tendința actuală și/sau viitoare12.16. Statutul de conservare ai speciei12.17. Statut de prezență temporală a speciilor12.18. Calitatea datelor12.19. Unități de măsură a suprafeței12.20. Clasele conform "Corine Land Cover"12.21. Teme12.22. Obiectiv specific12.23. Activități12.24. Măsuri restrictive12.25. Programe12.26. Subprograme Tabelele descriu structura tabelei de atribute a fișierelor de tip Shapefile, care sunt folosite pentru stocare datelor GIS operaționale. Câmpurile din tabele subliniate și îngroșate, de ex: TYPE, trebuie să fie completate cu valorile predefinite, enumerate la finalul secțiunii13.1. HabitatsDistribution (distribuția habitatelor) - poligon Câmpul "Quality"13.2. SpeciesDistribution (distribuția speciilor) - poligon Câmpul "Population" Câmpul "Unit" Câmpul "Quality" Câmpul "Density" Câmpul "Sensitive"13.3. SpeciesDistributionPoint (distribuția speciilor) - punct Câmpul "Population" Câmpul "Unit" Câmpul "Quality" Câmpul "Density" Câmpul "Sensitive"13.4. ImpactsDistribution (distribuția activităților cu potențial impact) - poligon Codul impactului actual (se selectează din nomenclatorul Activități, presiuni actuale și amenințări viitoare) Câmpul "Type" Câmpul "Intensity" Câmpul "Sensitive" Câmpul "Type" Câmpul "Intensity" Câmpul "Sensitive"13.6. ImpactsDistributionSpecies (distribuția impacturilor asupra speciilor) - poligon Câmpul "Type" Câmpul "Intensity" Câmpul "Sensitive"13.7. Activities (activități și măsuri restrictive) - poligon Câmpul "Type"1. INFORMAȚII GENERALE1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
  ● identificarea ariei/ariilor naturale protejate ce vor fi reglementate prin Planul de management propus; ● localizarea și suprafața ariilor protejate; ● elementele de interes conservativ pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate vizate pe Planul de management, ce sunt menționate în actele legislative de constituire a ariilor naturale protejate; ● scopul și obiectivele de management și ● tipurile de măsuri de conservare vizate.
  Cadrul legislativ referitor la aria/ariile naturale protejate vizate de planul de management
  Nr. Tip act Număr act An act Denumire Descriere act
        
        
  Totodată în cadrul acestei secțiunii va fi inclus următorul tabel centralizator, ce sintetizează măsurile de conservare cuprinse în planul de management, adresate elementelor de interes conservativ, funcție de starea de conservare și presiunile și amenințările identificate, ce au impact asupra acestora. Tabel centralizator cu măsurile adresate elementelor de interes conservativ (specii, habitate, ..........) funcție de starea de conservare a acestora și presiunile și amenințările cu care se confruntă acestea.
  Aria naturală protejată/ Elementele de interes conservativ Starea de conservare (F/NI/NR) Presiune (P)/ Amenințare (A) (cod) Măsurile active de conservare propuse
  Aria naturală protejată nr. 1
  Specia 1    
  Specia n    
  Habitatul 1    
  Habitatul n    
  Aria naturală protejată nr. 2
  Specia 1    
  Specia n    
  Habitatul 1    
  Habitatul n    
  Starea de conservare poate fi: Favorabilă - F, Nefavorabilă Inadecvată - NI, Nefavorabilă Rea - NR Presiune - P și Amenințare - A
  1.2. Procesul de elaborare al Planului de management
   
  1.3. Descrierea ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
   
  Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
  Nr. crt.Arie naturală protejată cu care se suprapune Tip suprapunerec) Suprafață totală suprapusă cuaria naturalăprotejată de referință [ha] Procentul din aria naturală protejată dereferință [%]
  Cod Denumire Tip a) Categorie b) Denumire responsabil
           
           
  Valorile a), b) și c) vor fi alese pe baza nomenclatoarelor: a) Tipul ariei naturale protejate conform nomenclatorului Tipuri de arii naturale protejate, b) Categoria ariei naturale protejate conform nomenclatorului Categorii de arii naturale protejate, c) Tipul suprapunerii poate fi: T - totală sau P - parțialăCorespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate (Anexa 3.1.)
  1.3.2. Localizarea ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
   
  Se va completa tabelul următor ce sintetizează localizarea ariei/ariilor naturale protejate: Localizarea ariei/ariilor naturale protejate
  Codul și denumirea ariei naturale protejate Suprafața (ha) Regiunea biogeografică*)Județul Localități (orașe, comune, sate**)
  Localitate Suprafața (ha)
        
        
        
  *) se completează numai pentru siturile de importanță comunitară (SIC) și pentru ariile de protecție specială avifaunistică (APSA) **) satele se completează în cazul ariilor naturale protejate ce includ și intravilanul localităților
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta localizării ariilor naturale protejate. (Anexa 3.2.)
  1.3.3. Limitele ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
   
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta limitelor ariei naturale protejate (Anexa 3.3.)
  1.3.4. Zonarea internă a ariei naturale protejate
   
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta zonării interne (Anexa 3.4.)
  2. MEDIUL ABIOTIC AL ARIEI/ARIILOR NATURALE PROTEJATE2.1. Geologie
   
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Hartă geologică (Anexa 3.5.)
  2.2. Hidrografie
   
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Hartă hidrografică (Anexa 3.6.)
  2.3. Pedologie
   
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Hartă solurilor (Anexa 3.7.)
  2.4. Clima
   
  Corespunzător acestei secțiuni vor fi anexate: Harta temperaturilor - medii multianuale și Harta precipitațiilor - medii multianuale (Anexele 3.8. și 3.9.)
  2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic
   
  3. MEDIUL BIOTIC AL ARIEI/ARIILOR NATURALE PROTEJATE3.1. Ecosistemele
   
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta ecosistemelor (Anexa 3.10)
  3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria/ariile naturale protejate
   
  3.2.1. Habitate Natura 20003.2.2. Habitate după clasificarea națională Tabelul A. Date generale ale tipului de habitat
  Nr. Informație/Atribut Descriere
  1.Clasificarea tipului de habitat  
  2.Codul unic al tipului de habitat  
  3.Denumire habitat  
  4.Palaearctic Habitats (PalHab)  
  5.Habitatele din România (HdR)  
  6.Habitatele Natura 2000  
  7.Asociații vegetale (AV)  
  8.Tipuri de pădure (TP)  
  9.Descrierea generală a tipului de habitat 
  10.Specii caracteristice  
  11.Fotografii  
  Tabelul B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate
  Nr. Informație/Atribut Descriere
  1.Codul unic al tipului de habitat  
  2.Statutul de prezență [spațial]  
  3.Statutul de prezență [management]  
  4.Suprafața tipului de habitat  
  5.Perioada de colectare a datelor din teren  
  6.Distribuția tipului de habitat [descriere] 
  7.Distribuția tipului de habitat [hartă]  
  8.Alte informații privind sursele de informații  
  Harta distribuției tipurilor de habitate va fi furnizată pentru toate tipurile de habitate pentru care se realizează evaluarea stării de conservare a biodiversității. Pentru fiecare tip de habitat, distribuția va fi întotdeauna reprezentată ca poligon. Corespunzător acestei secțiuni vor fi anexate Hărțile distribuției tipurilor de habitate (Anexa 3.11.)
  3.3. Specii de floră și faună de interes conservativ pentru care a fost declarată aria naturală protejată
   
  3.3.1. Plante inferioare3.3.2. Plante superioare3.3.3. Nevertebrate3.3.4. Ihtiofaună3.3.5. Herpetofaună3.3.6. Avifaună3.3.7. Mamifere Tabelul A. Date generale ale speciei
  Nr. Informație/Atribut Descriere
  1 Cod Specie - EUNIS  
  2 Denumirea științifică  
  3 Denumirea populară  
  5 Descrierea speciei  
  6 Perioade critice  
  7 Cerințe de habitat  
  8 Fotografii  
  Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
  Nr. Informație/Atribut Descriere
  1.Specia  
  2.Informații specifice speciei  
  3.Statutul de prezență [temporal]  
  4.Statutul de prezență [spațial]  
  5.Statutul de prezență [management]  
  6.Abundență  
  7.Perioada de colectare a datelor din teren  
  8.Distribuția speciei [interpretare]  
  9.Distribuția speciei [harta distribuției]  
  10. Alte informații privind sursele de informații   
  Hărțile distribuției speciilor vor fi furnizate pentru toate speciile pentru care se realizează evaluarea stării de conservare a biodiversității. Pentru specii, distribuția va putea fi prezentată ca poligoane sau ca puncte. Reprezentarea distribuției speciilor ca puncte se va face doar acolo unde nu este posibil sau nu este cazul ca distribuția să fie reprezentată ca poligon. Hărțile distribuției speciilor sunt anexate planului de management (Anexa 3.12.)
  3.4. Alte specii de floră și faună relevante pentru aria naturală protejată
   
  Se va completa următorul tabel: Alte specii de floră și faună
  Nr. Informație/Atribut Observație
  1.Codul speciei  
  2.Denumirea științifică  
  3.Denumirea populară  
  4.Observații  
  4. INFORMAȚII SOCIO-ECONOMICE ȘI CULTURALE4.1. Comunitățile locale și factorii interesați4.1.1. Comunitățile locale
   
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta unităților administrativ teritoriale care au rază teritorială pe suprafața ariei/ariilor naturale protejate (Anexa 3.13.). Se va completa tabelul următor ce cuprinde unitățile administrativ-teritoriale din cadrul ariei/ariilor naturale protejate: Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei/ariilor naturale protejate
  Județ UAT Procent din UAT Procent din ANP
      
      
  Caracterizarea unităților administrativ-teritoriale
   
  Pentru sintetizarea informației se vor utiliza tabelele următoare: Date demografice privind comunitatea locală Populația localităților aflate în interiorul ariei naturale protejate
  Nr Județ Localitate Sexe An de referință ______ An de analizat _______
  Număr total Prezență estimată în sit
     Total    
  Masculin   
  Feminin   
     Total    
  Masculin   
  Feminin   
  Populația localităților aflate în imediata apropiere a ariei naturale protejate, și care sunt relevante din punct de vedere al prezentei umane în interiorul sitului
  Nr Județ Localitate An de referință ______ An de analizat _______
  Număr total Prezență estimată în sit
        
        
  Natalitate: născuți vii per localitate pentru localitățile aflate în interiorul ariei naturale protejate
  Nr Județ Localitate An de referință An de analizat
    
       
       
  Migrație: Stabiliri de reședință în localitățile aflate în interiorul ariei naturale protejate
  Nr Județ Localitate An de referință An de analizat
    
       
       
  NOTĂ: Anul de referință trebuie să fie mai mic cu cel puțin 3 ani față de anul analizat pentru ca datele furnizate să poată fi comparate  +  Utilități publice Utilități publice din anul .........., pentru localitățile aflate în interiorul ariei naturale protejate
  Utilități Județ Localitate Există [Da/Nu]
  Apă    
  Canalizare    
  Stație epurare    
  Încălzire cu lemne    
  Încălzire cu gaze    
  Colectare deșeuri    
  Comunicații - telefonie fixă    
  Comunicații - telefonie mobilă    
   +  Efective de animale Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, județe și localități, referitor la un anul ........, pentru localitățile aflate în interiorul ariei naturale protejate
  Principalele categorii de animale Județ Localitate Număr de animale Localitatea de proven.
  Permanente Aduse din altă localitate
  Bovine      
  Porcine      
  Ovine      
  Păsări      
   +  Date privind activitățile economice Distribuția tuturor formelor de organizare pentru desfășurare a activităților economice (SRL, SA, asociații familiale, asociații producători) active la nivel local funcție pe domenii de activitate, pentru localitățile aflate în interiorul ariei naturale protejate Date privind activitățile economice
  Domeniu activitate (CAEN) Formă de organizare Județ Localitate Nr. societăți comerciale
       
  4.1.2. Factorii interesați
   
  Se va completa următorul tabel: Tabel centralizator al celor mai importanți factori interesați, care se manifestă și implică cu privire la aria naturală protejată.
  Nr. Denumire factor interesat Tip Aria de interes
      
      
  Rezultatele analizei factorilor interesați din punctul de vedere al cunoștințelor, atitudinilor, practicilor și interesului acestora, referitor la valorile biodiversității și resursele naturale ale ariei protejate se pot prezenta centralizat în următoarele tabele: Analiza factorilor interesați I
  Nr Denumire factor interesat Domeniul de interes Cunoștințe Atitudini Practici
  CalificativDescriere CalificativDescriere CalificativDescriere
           
           
  Analiza factorilor interesați II
  Enumerați grupele și subgrupele de părți interesate; fiți cât se poate de specifici. Instituții, organizații, grupuri de interese pe categorii stabilite pe baza rolului și/sau a interesului în ariile natural protejate (Introduceți rânduri suplimentare) Natura relației dintre părțile interesate și aria protejată Aspecte pozitive și oportunități de cooperare și colaborareAspecte care necesită atenție; amenințări și probleme Importanță
  Autorități de mediu, de reglementare și control activități
  Ministerul Mediului Implementarea politicilorde mediu la nivel național, responsabil pentru sistemul de arii protejate, responsabil pentru fondul forestier național.    
  ...     
  4.2. Utilizarea terenului Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta utilizării terenului (Anexa 3.14.)
   
  Se va completa următorul tabel: Lista tipurilor de utilizări ale terenului
  Nr. Clasă CLC*) Suprafață totală ocupată [ha] Ponderea din suprafața sitului [%]
  1.   
  2.   
  *) - Clase "Corine Land Cover" conform nomenclatorului.
  Caracterizarea utilizării terenurilor
   
  4.3. Situația juridică a terenurilor Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta juridică a terenului (Anexa 3.15.).
   
  Situația juridică a terenurilor aflate în interiorul ariei/ariilor naturale protejate
  Domeniu Procent din suprafața ANP [%]
  Domeniul Public Domeniul public al statului (DS)  
  Domeniul privat al statului (DPS)  
  Domeniul public al unităților administrativ- teritoriale (DAT)  
  Domeniul privat al unităților administrativ- teritoriale (DPT)  
  Total domeniul public (DP)  
  ProprietatePrivată proprietatea privată a persoanelor fizice (PF)  
  proprietatea privată a persoanelor juridice (PJ) 
  Total proprietate privată (PP)  
  ProprietatenecunoscutăTotal procent pentru care nu se cunoaște încadrarea în domeniul public sau privat (XX)  
  Caracterizarea situației juridice a terenurilor
   
  4.4. Administratori, gestionari și utilizatori
   
  Se va completa următorul tabel: Informații privind administratorii/gestionarii
  Nr. Administrator/ Gestionar Perioada Adm/Gest Suprafață totală [ha] Detalii
  1.     
  2.     
  4.5. Infrastructură și construcții Corespunzător acestei secțiuni vor fi anexate Harta infrastructurii rutiere și căilor ferate (Anexa 3.16.), Harta privind perimetrul construit al localităților (Anexa 3.17.) și Harta construcțiilor (Anexa 3.18.). Descrierea infrastructurii și construcțiilor
   
  Se vor utiliza următoarele tabele: Tipuri de construcții
  Nr. Județ Localitate Tip construcție Număr Total
       
       
  Unde câmpul "Tip construcție" va fi completat cu numele tipului de construcție ca de exemplu: clădire rezidențială, clădire individuală, cabană, hotel, refugiu, stație telecabină, spital, sanatoriu, construcție industrială, etc.
  Detalierea informațiilor privind numărul total de locuințe din aria naturală protejată se poate realiza în următoarele două tabele, după cum urmează: Locuințe existente în anul ......, grupate pe localități
  Nr. Județ Localitate An de referință An de analizat
    
       
       
  Autorizații de construire eliberate pentru clădiri pe categorii de construcții, județe și localități și cereri de avize/acorduri de mediu
    Categorii de construcții    Județ     Localitate    An de referință An de analizat
    
       
       
  4.6. Patrimoniu cultural Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural național (Anexa 3.19.). Descrierea bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural
   
  4.7. Obiective turistice Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta obiectivelor turistice și punctelor de belvedere (Anexa 3.20.). Descrierea obiectivelor turistice
   
  Se va utiliza următorul tabel: Tipuri de obiective turistice
  Nr Județ Localitate Obiective turistice Tip obiectiv turistic Observații
        
        
  Unde câmpurile au următoarea însemnătate:1. Obiectiv turistic - se completează cu numele complet al obiectivului turistic2. Tip obiectiv turistic - se completează cu tipul de obiectiv turistic de exemplu: mănăstire, monument al naturii, chei, cascadă, biserică de lemn, biserică fortificată, castel, castru, cetate, vestigii arheologice, pârtie de schi, peșteră, rezervație, etc.
  5. ACTIVITĂȚI CU POTENȚIAL IMPACT (PRESIUNI ȘI AMENINȚĂRI) ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ȘI SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV5.1. Lista activităților cu potențial impact5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate
   
  Se va completa următorul tabel: Tabelul A: lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate
  Cod Parametru Descriere
  A.1 Presiune actuală  
  A.2 Detalii  
  5.1.2. Lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei naturale protejate
   
  Se va completa următorul tabel: Tabelul B: lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei naturale protejate
  Cod Parametru Descriere
  B.1 Amenințare viitoare  
  B.2 Detalii  
  5.2. Hărțile activităților cu potențial impact5.2.1. Harta presiunilor actuale și a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate Se va completa următorul tabel: Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale și intensității acestora
  Cod Parametru Descriere
  A.1 Presiune actuală  
  C.1 Localizarea presiunii actuale [geometrie]  
  C.2. Localizarea presiunii actuale [descriere]  
  C.3. Intensitatea presiunii actuale  
  C.4 Detalii  
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate (Anexa 3.21.).
  5.2.2. Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate Se va completa următorul tabel: Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și intensității acestora
  Cod Parametru Descriere
  B.1 Amenințare viitoare  
  D.1. Localizarea amenințării viitoare [geometrie]  
  D.2. Localizarea amenințării viitoare [descriere]  
  D.3. Intensitatea amenințăriiviitoare  
  D.4 Detalii  
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta amenințărilor la nivelul ariei naturale protejate (Anexa 3.22.).
  5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor Se va completa următorul tabel: Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei
  Cod Parametru Descriere
  A.1. Presiune actuală  
  E.1. Specia  
  E.2. Localizarea impacturilorcauzate de presiunile actuale asupra speciei [geometrie]  
  E.3. Localizarea impacturilorcauzate de presiunile actuale asupra speciei [descriere]  
  E.4. Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei  
  E.5. Confidențialitate  
  E.6. Detalii  
  5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor Se va completa următorul tabel: Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciei
  Cod Parametru Descriere
  E.1. Amenințare viitoare  
  F.1. Specia  
  F.2. Localizarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra speciei [geometrie]  
  F.3. Localizarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra speciei [descriere]  
  F.4. Intensitatea localizată a impactului cauzat de amenințările viitoare asupra speciei  
  F.5. Confidențialitate  
  F.6. Detalii  
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta distribuției impacturilor asupra speciilor (Anexa 3.23.).
  5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate5.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate Se va completa următorul tabel: Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate
  Cod Parametru Descriere
  A.1. Presiune actuală  
  G.1. Clasificarea tipului de habitat  
  G.2. Codul unic al tipului de habitat  
  G.3. Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de habitat [geometrie]  
  G.4. Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de habitat [descriere]  
  G.5. Intensitatea localizată a impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de habitat  
  G.6. Confidențialitate  
  G.7. Detalii  
  5.4.2. Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate Se va completa următorul tabel: Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate
  Cod Parametru Descriere
  B.1. Amenințare viitoare  
  H.1. Clasificarea tipului de habitat  
  H.2. Codul unic al tipului de habitat  
  H.3. Localizarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipului de habitat [geometrie]  
  H.4. Localizarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipului de habitat [descriere]  
  H.5. Intensitatea localizată a impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipului de habitat  
  H.6. Confidențialitate  
  H.7. Detalii  
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta distribuției impacturilor asupra habitatelor (Anexa 3.24.).
  6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ȘI TIPURILOR DE HABITATE6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ
   
  6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populației speciei Se va completa următorul tabel: Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populației
  Nr Parametru Descriere
  A.1. Specia  
  A.2 Statut de prezență temporalăa speciilor  
  A.3 Mărimea populației speciei în aria naturală protejată  
  A.4 Calitatea datelor referitoare la populația speciei din aria naturală protejată  
  A.5 Raportul dintre mărimea populației speciei în aria naturală protejată și mărimea populației naționale 
  A.6 Mărimea populației speciei în aria naturală protejată comparată cu mărimea populației naționale  
  A.7 Mărimea reevaluată a populației estimate în planul de management anterior  
  A.8 Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă în aria naturală protejată  
  A.9 Metodologia de apreciere a mărimii populației de referință pentru starea favorabilă  
  A.10 Raportul dintre mărimea populației de referință pentru starea favorabilă și mărimea populației actuale  
  A.11 Tendința actuală a mărimii populației speciei  
  A.12 Calitatea datelor privind tendința actuală a mărimii populației speciei  
  A.13 Magnitudinea tendinței actuale a mărimii populațieispeciei  
  A.14 Magnitudinea tendinței actuale a mărimii populațieispeciei exprimată prin calificative  
  A.15 Structura populației speciei 
  A.16 Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei  
  A.17 Tendința stării de conservare din punct de vedere al populației speciei 
  A.18 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației  
  Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al populației speciei
  Favorabilă Nefavorabilă - Inadecvată Nefavorabilă - Rea Necunoscută
      
      
  6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei Se va completa următorul tabel: Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei
  Nr Parametru Descriere
  A.1. Specia  
  A.2. Tipul populației speciei în aria naturală protejată  
  B.3 Suprafața habitatului speciei în aria naturală protejată  
  B.4 Calitatea datelor pentru suprafața habitatului speciei  
  B.5 Suprafața reevaluată a habitatului speciei din planul de management anterior  
  B.6 Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată  
  B.7 Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria naturală protejată  
  B.8 Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului speciei și suprafața actuală a habitatului speciei  
  B.9 Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei  
  B.10 Calitatea datelor privind tendința actuală a suprafeței habitatului speciei  
  B.11 Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată  
  B.12 Tendința actuală a calității habitatului speciei  
  B.13 Calitatea datelor privind tendința actuală a calității habitatului speciei  
  B.14 Tendința actuală globală a habitatului speciei funcție de tendința suprafeței și de tendința calității habitatului speciei  
  B.15 Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei  
  B.16 Tendința stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei  
  B.17 Starea de conservare necunoscută din punct de vedereal habitatului speciei  
  Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei
  Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei [B.9] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12]
  Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei
  Favorabilă Nefavorabilă - Inadecvată Nefavorabilă - Rea Necunoscută
      
      
  6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei Se va completa următorul tabel: Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
  Nr Parametru Descriere
  A.1. Specia  
  A.2. Tipul populației speciei în aria naturală protejată  
  C.3 Tendința viitoare a mărimii populației  
  C.4 Raportul dintre mărimea populației de referință pentru starea favorabilă și mărimea populației viitoare a speciei  
  C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populației  
  C.6 Tendința viitoare a suprafeței habitatului speciei  
  C.7 Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului speciei și suprafața habitatului speciei în viitor  
  C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei  
  C.9 Perspectivele speciei în viitor  
  C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor  
  Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației speciei
  Valoarea actuală a parametrului Tendință viitoare a parametrului Raportul dintre valoarea VRSF și valoarea viitoarea parametrului Perspective Figura
       
       
  Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
  Favorabile Nefavorabile - Inadecvate Nefavorabile - Rele Necunoscută
      
      
  Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
  Favorabilă Nefavorabilă - Inadecvată Nefavorabilă - Rea Necunoscută
      
      
  6.1.4. Evaluarea globală a speciei Se va completa următorul tabel: Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
  Nr Parametru Descriere
  A.1. Specia  
  A.2. Tipul populației speciei în aria naturală protejată  
  D.3. Starea globală de conservare a speciei  
  D.4. Tendința stării globale de conservare a speciei  
  D.5. Starea globală de conservare necunoscută  
  D.6. Informații suplimentare  
  Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
  Favorabilă Nefavorabilă - Inadecvată Nefavorabilă - Rea Necunoscută
      
      
  6.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ
   
  6.2.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței acoperite de către tipul de habitat
   
  Se va completa următorul tabel: Tabelul E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate
  Nr Parametru Descriere
  E.1 Clasificarea tipului de habitat  
  E.2 Codul unic al tipului de habitat  
  E.3 Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală protejată  
  E.4 Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală protejată  
  E.5 Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală protejată și suprafața ocupată de acesta la nivel național  
  E.6 Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală comparată cu suprafața totală ocupată de acesta la nivel național  
  E.7 Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior  
  E.8 Suprafața de referință pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria naturală protejată  
  E.9 Metodologia de apreciere a suprafeței de referință pentru starea favorabilă a tipului de habitat din aria naturală protejată  
  E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru stareafavorabilă a tipului de habitat și suprafața actualăocupată  
  E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat  
  E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datoreazărestaurării altui tip de habitat  
  E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat  
  E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a suprafeței tipului de habitat  
  E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului de habitat  
  E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului de habitat exprimată prin calificative  
  E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor tipului de habitat  
  E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate  
  E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate  
  E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate  
  Matricea 8) Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate
  Favorabilă Nefavorabilă - Inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută
      
      
  6.2.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat Se va completa următorul tabel: Tabelul F: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și funcțiilor sale specifice
  Nr Parametru Descriere
  E.1. Clasificarea tipului de habitat  
  E.2. Codul unic al tipului de habitat  
  F.3 Structura și funcțiile tipului de habitat  
  F.4 Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și al funcțiilor specifice  
  F.5 Tendința stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și al funcțiilor specifice  
  F.6 Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și al funcțiilor specifice  
  Matricea 9) Matricea evaluării stării de conservare a habitatului din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice habitatului
  Favorabilă Nefavorabilă - Inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută
      
      
  6.2.3. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor Se va completa următorul tabel: Tabelul G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
  Nr Parametru Descriere
  E.1. Clasificarea tipului de habitat  
  E.2. Codul unic al tipului de habitat  
  G.3 Tendința viitoare a suprafeței tipului de habitat  
  G.4 Raportul dintre suprafața de referință pentru stareafavorabilă și suprafața tipului de habitat în viitor 
  G.5 Perspectivele tipului de habitat în viitor  
  G.6 Efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în viitor  
  G.7 Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat  
  Matricea 10) Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management actual
  Favorabilă Nefavorabilă - Inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută
      
      
  6.2.4. Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat Se va completa următorul tabel: Tabelul H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat
  Nr Parametru Descriere
  E.1. Clasificarea tipului de habitat  
  E.2. Codul unic al tipului de habitat  
  H.3. Starea globală de conservare a tipului de habitat  
  H.4. Tendința stării globale de conservare a tipului de habitat  
  H.5. Detalii asupra stării globale de conservare a tipului de habitat necunoscute  
  H.6. Descrierea stării globale de conservare a tipului de habitat în aria naturală protejată  
  Matricea 11) Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat
  Favorabilă Nefavorabilă - Inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută
      
      
  7. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată
   
  7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management și activități7.2.1. Obiectiv general
   
  7.2.2. Obiectiv specific
   
  7.2.3. Măsură specifică/măsură de management
   
  8. PLANUL DE ACTIVITĂȚI ȘI ESTIMAREA RESURSELOR8.1. Planul de activități
   
  Se va completa următorul tabel: Planificarea în timp a activităților
  Nr Activitate Anul 1 Anul 2 Anul 3 ...... Anul N Prioritate Responsabil Partener
  T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4
  1 Obiectiv general
  1.1 Măsură generală/Obiectiv specific
  1.1.1Activitatea 1                        
  1.1.2Activitatea 2                        
  ... ....                        
  1.1.nActivitatea N                        
  8.2. Estimarea resurselor necesare
   
  Se va completa următorul tabel: Estimarea resurselor necesare
  Nr Activitate Resurse Umane Resurse Materiale (altele decât cele necesaredotării permanente a custodelui) Resurse financiareestimate Alocare subprogram
  Total (zile/om) Denumire UM Cantitate Total (monedă)Sursa fonduri
  1 Obiectiv general
  1.1 Măsură generală/Obiectiv specific
  1.1.1Activitatea 1.1.1        
  1.1.2Activitatea 1.1.2.        
  ... ....        
  1.1.nActivitatea 1.1.N        
  Total măsură generală 1.1  n/a  n/a
  1.2 Măsură generală/Obiectiv specific
  1.2.1Activitatea 1.2.1        
  1.2.2Activitatea 1.2.2.        
  ... ....        
  1.2.nActivitatea 1.2.N        
  Total măsură generală 1.2  n/a  n/a
  Total obiectiv general 1  n/a  n/a
  2 Obiectiv general
  2.1 Măsură generală/Obiectiv specific
  2.1.1Activitatea 2.1.1        
  ... ....        
          
  9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR9.1. Raportări periodice
   
  Se va completa următorul tabel: Raportări periodice
  Nr Denumire Moment raportare Activități incluse în raportare
  An Trimestru
  1 Raportare anul 1 1  Activitatea 1.1.1, Activitatea 1.1.2
  2 Raportare intermediară din anul 2 1 2 toate*1)
       
       
       
  9.2. Urmărirea activităților planificate
   
  Se va completa următorul tabel: Centralizare resurse consumate, procent îndeplinire și rezultate
  Nr Activitate Resurse Umane Resurse Materiale Resurse financiare estimate Procent îndeplinireRezultate Obs
  CheltuieliCheltuieliTotal (monedă) Sursa fonduri
  1 Obiectiv general
  1.1 Măsură generală/Obiectiv specific
  1.1.1Activitatea 1.1.1       
  1.1.2Activitatea 1.1.2       
  ... ....       
  1.1.nActivitatea 1.1.n       
  Total măsură generală 1.1  n/a n/a
  1.2 Măsură generală/Obiectiv specific
  1.2.1Activitatea 1.2.1       
  1.2.2Activitatea 1.2.2       
  ... ....       
  1.2.nActivitatea 1.2.N       
  Total măsură generală 1.2  n/a n/a
  Total obiectiv general 1  n/a n/a
  2 Obiectiv general
  2.1 Măsură generală/Obiectiv specific
  2.1.1Activitatea 2.1.1       
  ... ....       
  TOTAL  n/a n/a
  9.3. Indicarea activității realizate
   
  Se va completa următorul tabel: Activități planificate
  Activitate Anul 1 Anul 2 Anul 3 ...... Anul N
  T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4
  Activitatea 1.1.1                     
  Activitatea 1.1.2                     
  Activitatea 1.1.3                     
  ....                     
  Activitatea 1.1.n                     
  10. BIBLIOGRAFIE ȘI REFERINȚE
   
  11. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT Anexa nr. 1. Regulamentul ariei naturale protejate Anexa nr. 2. Fotografii Anexa nr. 3. Hărți/seturi de date geospațiale (GIS)3.1. Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate3.2. Harta localizării ariilor naturale protejate3.3. Harta limitelor ariei naturale protejate3.4. Harta zonării interne3.5. Harta geologică3.6. Hartă hidrografică3.7. Hartă solurilor3.8. Harta temperaturilor - medii multianuale3.9. Harta precipitațiilor - medii multianuale3.10. Harta ecosistemelor3.11. Hărțile distribuției tipurilor de habitate3.12. Hărțile distribuției speciilor3.13. Harta unităților administrativ teritoriale3.14. Harta utilizării terenului3.15. Harta juridică a terenului3.16. Harta infrastructurii rutiere și căilor ferate3.17. Harta privind perimetrul construit al localităților3.18. Harta construcțiilor3.19. Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural național3.20. Harta obiectivelor turistice și punctelor de belvedere3.21. Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate3.22. Harta amenințărilor la nivelul ariei naturale protejate3.23. Harta distribuției impacturilor asupra speciilor3.24. Harta distribuției impacturilor asupra habitatelor
   +  Anexa nr. 2la Ghidul de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate
  Note explicative referitor la completarea Formatului tip
  al Planului de management al ariei/ariilor naturale protejate
   +  CUPRINS1. Informații generale1.1. Descrierea sintetică a Planului de management1.2. Procesul de elaborare al Planului de management1.3. Descrierea ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management2. Mediul abiotic al ariei/ariilor naturale protejate2.1. Geologie2.2. Hidrografie2.3. Pedologie2.4. Clima2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic3. Mediul biotic al ariei/ariilor naturale protejate3.1. Ecosistemele3.2. Habitatele de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria/ariile naturale protejate3.3. Speciile de floră și faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată3.4. Alte specii de floră și faună relevante pentru aria naturală protejată4. Informații socio-economice și culturale4.1. Comunitățile locale și factorii interesați4.2. Utilizarea terenului4.3. Situația juridică a terenurilor4.4. Administratori, gestionari și utilizatori4.5. Infrastructură și construcții4.6. Patrimoniu cultural4.7. Obiective turistice5. Activități cu potențial impact (presiuni și amenințări) asupra ariei naturale protejate și speciilor și habitatelor de interes conservativ.5.1. Lista activităților cu potențial impact5.2. Hărțile activităților cu potențial impact5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate6. Evaluarea stării de conservare a speciilor și tipurilor de habitate6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ6.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ7. Scopul și obiectivele Planului de Management7.1. Scopul planului de management pentru aria naturală protejată7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management și activități8. Planul de activități și estimarea resurselor8.1. Planul de activități8.2. Estimarea resurselor necesare9. Planul de monitorizare a activităților9.1. Raportări periodice9.2. Urmărirea activităților planificate9.3. Indicarea activităților realizate10. Bibliografie și referințe11. Anexe11.1. Regulamentul ariei naturale protejate11.2. Fotografii11.3. Hărți/seturi de date geospațiale (GIS)12. Nomenclatoare utilizate în elaborarea planului de management12.1. Elemente de interes conservativ12.2. Tipuri de suprapuneri12.3. Unități de relief12.4. Tipuri de zonări interne12.5. Tipuri de acte legislative12.6. Activități, presiuni actuale și amenințări viitoare12.7. Tipuri de arii naturale protejate12.8. Categorii de arii naturale protejate12.9. Ecosisteme12.10. Lista habitatelor naturale din sistemul românesc de clasificare12.11. Clase și subclase în sistemul de clasificare al habitatelor naturale din România12.12. Lista tipurilor de habitate naturale de interes comunitar din România și a tipurilor de habitate asociate din sistemul românesc de clasificare12.13. Unități de măsură pentru populația speciei12.14. Intervale de estimare a mărimii populației unei specii12.15. Tendința actuală și/sau viitoare12.16. Statutul de conservare al speciei12.17. Statut de prezență temporală a speciilor12.18. Calitatea datelor12.19. Unități de măsură a suprafeței12.20. Clasele conform "Corine Land Cover"12.21. Teme12.22. Obiectiv specific12.23. Activități12.24. Măsuri restrictive12.25. Programe12.26. Subprograme13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS)13.1. HabitatsDistribution (distribuția habitatelor) - poligon13.2. SpeciesDistribution (distribuția speciilor) - poligon13.3. SpeciesDistributionPoint (distribuția speciilor) - punct13.4. ImpactsDistribution (distribuția activităților cu potențial impact) - poligon13.5. ImpactsDistributionHabitats (distribuția impacturilor asupra habitatelor) - poligon13.6. ImpactsDistributionSpecies (distribuția impacturilor asupra speciilor) - poligon13.7. Activities (activități și măsuri restrictive) - poligon1. Informații generale1.1. Descrierea sintetică a Planului de management Această secțiune reprezintă rezumatul Planului de management în care sunt incluse elementele principale ale planului. Secțiunea cuprinde o parte narativă și o parte tabelară în cadrul cărora se sintetizează conținutul planului de management. În cadrul părții narative se vor descrie pe scurt principalele elemente ale Planului de management, cuprinzând: ● identificarea ariei/ariilor naturale protejate ce vor fi reglementate prin Planul de management propus; ● localizarea și suprafața ariilor naturale protejate; ● elementele de interes conservativ pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate vizate de Planul de management, ce sunt menționate în actele legislative de constituire a ariilor naturale protejate; ● scopul și obiectivele de management și ● tipurile de măsuri de conservare vizate. De asemenea, în cadrul acestui rezumat, va fi evidențiat caracterul de document oficial al Planului de management cu rol de reglementare pentru administratorii/custozii ariilor naturale protejate, a autorității competente pentru protecția mediului, pentru evaluatorii de mediu și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea ariei naturale protejate, conform definiției date în O.U.G. nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. Vor fi enumerate actele legislative în baza cărora a fost instituită aria naturală protejată, precum și cadrul legislativ care reglementează elaborarea planului de management, în special, și domeniul ariilor naturale protejate, în general. Vor fi avute în vedere actele legislative la nivel național, Directivele, Regulamentele și Deciziile UE, precum și Convențiile Internaționale ce vizează aria naturală protejată. Se va utiliza un tabel de forma:
  Nr. Tip act Număr act An act Denumire Descriere act
        
  Valorile din coloana "tip act" vor fi alese pe baza nomenclatorului referitor la Tipuri de acte legislative, ce se găsește în cadrul secțiunii Nomenclatoare. Totodată în cadrul acestei secțiunii va fi inclus următorul tabel centralizator care are rolul de matrice logică a planului de management. Tabelul sintetizează măsurile de conservare cuprinse în planul de management, adresate elementelor de interes conservativ, funcție de starea de conservare și presiunile și amenințările identificate, ce au impact asupra acestora. Tabelul va fi completat după finalizarea elaborării planului de management. Matricea logică a planului de management - Tabel centralizator cu măsurile adresate elementelor de interes conservativ (specii, habitate, ...........) funcție de starea de conservare a acestora și presiunile și amenințările cu care se confruntă acestea.
  Aria naturală protejată/Elementele de interes conservativ Starea de conservare (F/NI/NR) Presiune (P)/ Amenințare (A) (cod) Măsuri de conservare propuse
  Aria naturală protejată nr. 1
  Specia 1    
  Specia n    
  Habitatul 1    
  Habitatul 2    
  Aria naturală protejată nr. 2
  Specia 1    
  Specia n    
  Habitatul 1    
  Habitatul 2    
  Starea de conservare poate fi: Favorabilă - F, Nefavorabilă Inadecvată - NI, Nefavorabilă Rea - NR Presiune - P și Amenințare - A Presiunile și amenințările vor fi selectate din nomenclatorul "Activități, presiuni actuale și ameninȚări viitoare" și se va completa codul activității.
  1.2. Procesul de elaborare al Planului de management Se va descrie procesul parcurs pentru elaborarea planului de management pentru aria naturală protejată, cuprinzând etapele de evaluare detaliată a biodiversității, evaluarea impactului antropic asupra obiectivelor de interes conservativ, stabilirea măsurilor de conservare, precum și modalitățile de implicare a factorilor interesați și a comunităților locale și parcurgerea procedurii de evaluare de mediu conform legislației în vigoare, menționându-se datele la care au fost realizate etapele descrise. Va fi prezentat inclusiv procesul de consultare la nivel local al unităților administrativ teritoriale, referitor la diferitele versiuni ale Planului de management, și a Regulamentului. Totodată se vor menționa perioadele în care au fost realizate studiile de inventariere și evaluare detaliată a biodiversității.1.3. Descrierea ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management Se vor prezenta ariile naturale protejate ce sunt vizate de Planul de management. Se vor prezenta suprapunerile (totale sau parțiale) ariilor naturale protejate. Se vor descrie tipul de suprapunere, suprafața de suprapunere și localizarea ei în interiorul ariei naturale protejate.
  Nr. crt.Arie naturală protejată cu care se suprapune Tip supra- punere c) Suprafață totală suprapusă cu aria naturală protejată dereferință [ha] Procentul din aria naturală protejată dereferință [%]
  Cod Denumire Tip a) Categorieb) Denumire responsabil
           
           
  Valorile a), b) și c) vor fi alese pe baza nomenclatoarelor: a) Tipul ariei naturale protejate conform nomenclatorului Tipuri de arii naturale protejate, b) Categoria ariei naturale protejate conform nomenclatorului Categorii de arii naturale protejate, c) Tipul suprapunerii poate fi: T - totală sau P - parțială Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate. Această hartă va fi realizată în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS).
  1.3.2. Localizarea ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management Se va descrie localizarea ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management, de la nivel național până la cele mai mici unități teritorial administrative, ce au raza teritorială cuprinsă pe suprafața ariei naturale protejate. Vor fi enumerate principalele elemente geografice (localități, forme de relief distinctive), caracteristice ariei naturale protejate, care să asigure o identificare ușoară în teren a acesteia. Vor fi menționate principalele puncte și rute de acces în aria naturală protejată. Se va completa tabelul următor ce sintetizează localizarea ariei/ariilor naturale protejate:
  Codul și denumirea ariei naturale protejate Suprafața (ha) Regiunea biogeografică*) Județul Localități (orașe, comune, sate**)
  Localitate Suprafața (ha)
        
        
  * se completează numai pentru siturile de importanță comunitară (SIC) și pentru ariile de protecție specială avifaunistică (APSA) ** satele se completează în cazul ariilor naturale protejate ce includ și intravilanul localităților
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate. Această hartă va fi realizată în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS).
  1.3.3. Limitele ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management Se va menționa actul normativ prin care au fost adoptate limitele. Se va prezenta suprafața totală reglementată de Planul de management. Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta limitelor ariei naturale protejate. Această hartă va fi realizată în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS).1.3.4. Zonarea internă a ariei naturale protejate Această secțiune se va completa doar pentru categoriile de arii naturale protejate pentru care zonarea este aplicabilă (Parc național, Parc natural, Geoparc, Rezervație a biosferei). Pentru acestea se va prezenta zonarea internă a ariei naturale protejate, după cum prevede Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificări și completări ulterioare, Art. 4, alin. 28, conform căreia sunt stabilite: Zona de protecție strictă, Zona de protecție integrală, Zona de conservare durabilă/Zonă de management durabil și Zona de dezvoltare durabilă a activităților umane. Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta zonării interne. Harta va fi realizată în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS).
  2. Mediul abiotic al ariei/ariilor naturale protejate Se va descrie influența componentelor mediului abiotic asupra elementelor de interes conservativ ale ariei/ariilor naturale protejate.2.1. Geologie Se va realiza caracterizarea zonei din punct de vedere geologic și al influenței geologiei asupra speciilor și/sau habitatelor din cadrul ariei naturale protejate. Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Hartă geologică. Această hartă va fi realizată pe baza hărții geologice la nivel național (scara 1:200.000) în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS).2.2. Hidrografie Se va realiza caracterizarea zonei din punct de vedere hidrografic și al influenței hidrografiei asupra speciilor și/sau habitatelor din cadrul ariei naturale protejate. În cazurile în care este relevant se va realiza descrierea fenomenelor hidro-geologice din cadrul ariei naturale protejate, menționând elementele cele mai relevante privind parcursurile de ape subterane cunoscute, drenajele existente și cele presupuse precum și detalii legate de acestea cum ar fi lungimea, debitul/clasa de debit și viteza de tranzit. Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Hartă hidrografică. Această hartă va fi realizată pe baza hărții hidrografice la nivel național (scara 1:100.000) în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS). Harta va detalia rețeaua hidrografică și va cuprinde următoarele seturi de date spațiale: bazinele hidrografice până la ordinul 6, râuri, lacuri, canale.2.3. Pedologie Se va realiza caracterizarea zonei din punct de vedere pedologic și al influenței tipurilor solurilor asupra speciilor și/sau habitatelor din cadrul ariei naturale protejate. Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Hartă solurilor. Această hartă va fi realizată pe baza hărții solurilor la nivel național (scara 1:200.000) în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS).2.4. Clima Se va realiza caracterizarea zonei din punctul de vedere al climei și al influenței datelor referitoare la climă (radiație solară, temperaturi, precipitații, umezelii relative, vânt, fenomene climatice extreme) asupra speciilor și/sau habitatelor din cadrul ariei naturale protejate. Corespunzător acestei secțiuni vor fi anexate: Harta temperaturilor - medii multianuale și Harta precipitațiilor - medii multianuale. Harta temperaturilor - medii multianuale este realizată pe baza hărții temperaturilor medii anuale la nivel național (scara 1:1.000.000), cuprinzând datele colectate în perioada 1961-2000. Harta precipitațiilor - medii multianuale este realizată pe baza hărții precipitațiilor medii anuale la nivel național (scara 1:1.000.000), cuprinzând datele colectate în perioada 1961-2000.2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic Se vor enumera elementele de tip abiotic pentru care a fost declarată aria naturală protejată sau care sunt elemente importante pentru această arie. Se vor descrie caracteristicile pe care acestea le au în general și în mod special în cadrul ariei/ariilor naturale protejate vizate de planul de management.3. Mediul biotic al ariei/ariilor naturale protejate3.1. Ecosistemele Se vor prezenta principalele tipuri de ecosisteme ce se găsesc pe teritoriul ariei/ariilor naturale protejate. Vor fi enumerate speciile și habitatele definitorii pentru aceste ecosisteme. Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta ecosistemelor, care va fi realizată în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS). Tipurile de ecosisteme vor fi identificate din Nomenclatorul ecosistemelor (secțiunea 12. Nomenclatoare utilizate în elaborarea planului de management).3.2. Habitatele de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria/ariile naturale protejate Tipurile de habitate pentru care a fost declarată aria naturală protejată vor fi descrise din punctul de vedere al existenței acestora în aria naturala protejată și al caracteristicilor pe care acestea le au în general și în mod special în cadrul acesteia, după cum urmează:A. Date Generale ale tipului de habitat: date care sunt general valabile pentru habitatul respectiv indiferent de locul unde acesta este întâlnit/semnalatB. Date specifice ale tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice ale tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.A. Date generale ale tipului de habitat
  Nr Informație/Atribut Descriere
  1 Clasificarea tipului de habitat Clasificarea tipului de habitat se va preciza prin selectarea uneia dintre valorile următoare: ● EC - tip de habitat de importanță comunitară; ● RO - tip de habitat național. Pentru siturile Natura 2000 este obligatorie indicarea tipurilor de habitate de importanță comunitară, evaluarea stării de conservare a tipurilor de habitate naționale fiind opțională, dar utilă dacă în cadrul sitului, tipului de habitat Natura 2000 îi corespund mai multe tipuri de habitate naționale.
  2 Codul unic al tipului de habitat Codul unic al tipului de habitat va fi precizat în funcție de clasificarea tipului de habitat [1], ca fiindcodul Natura 2000 în cazul habitatelor de importanță comunitară conform nomenclatorului "Lista tipurilor de habitate naturale de interes comunitar din România și a tipurilor de habitate asociate din sistemul românesc de clasificare", sau codul unic național al tipului de habitat de interes conservativ în aria naturală protejată conform nomenclatorului "Lista habitatelor naturale din sistemul românesc de clasificare".
  3 Denumire habitat Denumirea habitatului va fi completată în funcție de clasificarea tipului de habitat [1], conform nomenclatorului "Lista tipurilor de habitate naturale deinteres comunitar din România și a tipurilor de habitateasociate din sistemul românesc de clasificare", sau nomenclatorului "Lista habitatelor naturale din sistemulromânesc de clasificare"
  4 Palaearctic Habitats (PalHab) Corespondența cu clasificarea "Palaearctic Habitats", precizându-se codurile și denumirile conform acestei clasificări.
  5 Habitatele din România (HdR) Corespondența cu clasificarea românească a habitatelor, precizându-se codurile și denumirile conform acestei clasificări dacă "Clasificarea tipului de habitat" nu este "RO"
  6 Habitatele Natura 2000 Corespondența cu clasificarea Natura 2000 a habitatelor,precizându-se codul și denumirea conform acestei clasificări dacă "Clasificarea tipului de habitat" nu este "EC"
  7 Asociații vegetale (AV) Corespondența cu asociațiile vegetale
  8 Tipuri de pădure (TP) Corespondența cu tipurile de pădure, precizându-se codurile și denumirile conform acestei clasificări.
  9 Descrierea generală a tipului de habitat Descrierea generală a tipului de habitat incluzând și subtipurile dacă acestea există.
  10 Specii caracteristice Enumerarea speciilor caracteristice pentru acest tip de habitat
  11 Fotografii Fotografiile reprezentând tipul de habitat, o descriere a fiecărei fotografii și informațiile privind drepturilede autor.
  B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate Pentru fiecare tip de habitat de interes conservativ se vor completa datele conform tabelului de mai jos.
  Nr Informație/Atribut Descriere
  1 Codul unic al tipului de habitat Codul unic al tipului de habitat va fi precizat în funcție de clasificarea tipului de habitat [1], ca fiindcodul Natura 2000 în cazul habitatelor de importanță comunitară conform nomenclatorului "Lista tipurilor de habitate naturale de interes comunitar din România și a tipurilor de habitate asociate din sistemul românesc de clasificare", sau codul unic național al tipului de habitat de interes conservativ în aria naturală protejată conform nomenclatorului "Lista habitatelor naturale din sistemul românesc de clasificare".
  2 Statutul de prezență [spațial] Se completează cu statutul de prezență din punct de vedere spațial. Se va alege una din următoarele valori: ● marginal, ● izolat, ● larg răspândit
  3 Statutul de prezență [management] Se completează cu statutul de prezență din punctul de vedere al managementului. Se va alege una din următoarele valori: ● natural ● seminatural ● degradat ● renaturat/reconstituit
  4 Suprafața tipului de habitat Se va preciza valoarea minimă și maximă a suprafeței tipului de habitat, exprimate în hectare
  5 Perioada de colectare a datelor din teren Perioada de timp în care s-au colectat datele din teren,fără a lua în calcul perioada de prelucrare a datelor, exprimată ca interval în formatul Lună/An
  6 Distribuția tipului de habitat [descriere] Interpretarea distribuției habitatului, realizată sub formă de text liber
  7 Distribuția tipului de habitat [hartă] Pentru fiecare tip de habitat în parte se va realiza harta distribuției habitatului în cadrul ariei naturale protejate conform descrierii din secțiunea Harta distribuției habitatelor.
  8 Alte informații privind sursele de informații Text liber privind sursele de informații incluzând linkuri către resurse web, precum și orice alte informații utile pentru a descrie datele furnizate pentru tipul de habitat.
   +  Hărțile de distribuție ale tipurilor de habitate Harta distribuției tipurilor de habitate va fi furnizată pentru toate tipurile de habitate pentru care se realizează evaluarea stării de conservare a biodiversității. Pentru fiecare tip de habitat, distribuția va fi întotdeauna reprezentată ca poligon.
  Cod Parametru Descriere
  A.1. Localizarea tipului de habitat sau a grupului de tipuri de habitate [geometrie] Se va furniza o geometrie de tip poligon reprezentând localizarea unui tip de habitat sau a unui grup de tipuri de habitate.
  A.2. Clasificarea tipurilor de habitate Clasificarea tipurilor de habitate se va preciza prin selectarea uneia dintre valorile următoare: ● EC - tipuri de habitate de importanță comunitară; ● RO - tipuri de habitate naționale. Pentru siturile Natura 2000 este obligatorie furnizarea unei hărți a tipurilor de habitate de importanță comunitară, harta tipurilor de habitate naționale fiind opțională, dar utilă dacă în cadrul sitului, tipului habitatului Natura 2000 corespunzându-i mai multe tipuride habitate naționale.
  A.3. Codul tipului de habitat 1 Codul unic al tipului de habitat va fi precizat în funcție de clasificarea tipurilor de habitate [C.2.], ca fiind codul Natura 2000 în cazul habitatelor de importanță comunitară conform nomenclatorului "Lista tipurilor de habitate naturale de interes comunitar din România și a tipurilor de habitate asociate din sistemulromânesc de clasificare", sau codul unic național al tipului de habitat de interes conservativ în aria naturală protejată conform nomenclatorului "Lista habitatelor naturale din sistemul românesc de clasificare".
  A.4. Procent tip de habitat 1 Procentul de acoperire al tipului de habitat 1.
  A.5. Codul tipului de habitat 2  
  A.6. Procent tip de habitat 2  
  ... ..........  
  A.12.Codul tipului de habitat 10 
  A.13.Procent tip de habitat 10  
  A.14.Calitatea datelor referitoare la tipul de habitat în locul respectiv Calitatea datelor referitoare la tipul de habitat în locul respectiv se va preciza prin alegerea uneia din următoarele valori din nomenclatorul "Calitatea datelor", respectiv: ● bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; ● medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; ● slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără măsurători prin eșantionare; ● insuficientă - date insuficiente sau nesigure.
  A.15.Confidențialitate Precizarea sensibilității acestor date pentru tipul de habitat se realizează prin alegerea uneia din următoarele valori: ● Informații confidențiale; ● Informații publice.
  A.16.Alte detalii Se vor putea preciza alte detalii considerate relevante.
  Plecând de la harta de detaliu a utilizării terenului, întreaga suprafață a ariei naturale protejate se va împărți în poligoane cât mai mici, pe cât posibil aferente unui singur tip de habitat. Având în vedere că într-un poligon pot fi prezente mai multe tipuri de habitate care nu pot fi separate, pentru fiecare tip de habitat va fi indicat și procentul de acoperire în cadrul poligonului. Totodată structura tabelei de atribute a fișierelor de tip Shapefile, care sunt folosite pentru stocare datelor GIS operaționale pentru Harta distribuției tipurilor de habitate este în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS). În formatul tipărit al planului de management, informația introdusă pentru acest capitol va fi organizată în următoarele secțiuni funcție de "clasificarea tipului de habitat":3.2.1. Habitate Natura 20003.2.2. Habitate după clasificarea națională
  3.3. Speciile de floră și faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată Speciile de floră și faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată vor fi descrise din punctul de vedere al existenței acestora în aria naturală protejată și al caracteristicilor pe care acestea le au în general sau în mod special în cadrul acesteia, după cum urmează:A. Date generale ale speciei: date care sunt general valabile pentru specia respectivă indiferent de locul unde aceasta este întâlnită/semnalatăB. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice speciei în cadrul ariei studiate.A. Date generale ale speciei
  Nr Informație/Atribut Descriere
  1 Cod Specie - EUNIS Codul unic al speciei (conform nomenclatorului EUNIS al Agenției Europene de Mediu)
  2 Denumirea științifică Denumirea științifică a speciei așa cum este ea prevăzută în nomenclatorul de specii EUNIS
  3 Denumirea populară Denumirile populare ale speciei
  5 Descrierea speciei Descrierea speciei, mediului său natural și a biologiei speciei
  6 Perioade critice Perioadele considerate critice pentru specie
  7 Cerințe de habitat Prezentarea cerințelor de habitat ale speciei iar pentruspeciile de faună inclusiv descrierea obiceiurile de hrănire
  8 Fotografii Fotografiile reprezentând specia, o descriere a fiecăreifotografii și informațiile privind drepturile de autor.
  B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate Pentru fiecare specie de interes conservativ se vor completa datele conform tabelului de mai jos.
  Nr Informație/Atribut Descriere
  1 Specia Ulterior căutării și selectării denumirii științifice a speciei, se va înregistra codul unic al speciei (conformnomenclatorului EUNIS al Agenției Europene de Mediu). Pentru siturile Natura 2000, lista speciilor va fi limitată la lista speciilor din anexele Directivelor Habitate și Păsări, cu indicarea anexei/anexelor pe careeste listată specia respectivă.
  2 Informații specifice speciei Alte informații relevante privind specia și particularitățile sale în cadrul ariei naturale protejate
  3 Statutul de prezență [temporal] Se completează cu statutul de prezență din punct de vedere temporal. Se va alege una sau mai multe din următoarele valori: ● rezident, ● odihnă și hrănire/pasaj, ● iernare, ● reproducere Excepție: pentru plante se poate selecta doar valoarea "rezident".
  4 Statutul de prezență [spațial] Se completează cu statutul de prezență din punct de vedere spațial. Se va alege una din următoarele valori: ● marginală, ● izolată, ● larg răspândită
  5 Statutul de prezență [management] Se completează cu statutul de prezență din punct de vedere management. Se va alege una din următoarele valori: ● nativă, ● introdusă, ● reintrodusă, ● introdusă/reintrodusă, ● introdusă?
  6 Abundență Pentru precizarea abundenței se va preciza una din următoarele valori: ● prezență certă (atunci când prezența speciei este certă dar fără a putea preciza alte detalii), ● prezență incertă, ● foarte rar, ● comună, ● rară
  7 Perioada de colectare a datelor din teren Perioada de timp în care s-au colectat datele din teren,fără a lua în calcul perioada de prelucrare a datelor, exprimată ca interval în formatul Lună/An
  8 Distribuția speciei [interpretare] Interpretarea distribuției speciei la nivelul ariei naturale protejate, realizată sub formă de text liber
  9 Distribuția speciei [harta distribuției] Pentru fiecare specie în parte se va realiza harta distribuției speciei în cadrul ariei naturale protejate conform descrierii din secțiunea Hărțile de distribuție ale speciilor.
  10 Alte informații privind sursele de informații Text liber privind sursele de informații incluzând linkuri către resurse web, precum și orice alte informații utile pentru a descrie datele furnizate pentru specie
   +  Hărțile de distribuție ale speciilor Hărțile distribuției speciilor vor fi furnizate pentru toate speciile pentru care se realizează evaluarea stării de conservare a biodiversității. Pentru specii distribuția va putea fi prezentată ca poligoane sau ca puncte. Reprezentarea distribuției speciilor ca puncte se va face doar acolo unde nu este posibil sau nu este cazul ca distribuția să fie reprezentată ca poligon.  +  Hărțile de distribuție ale speciilor ca poligon
  Cod Parametru Descriere
  A.1 Specia Se va indica denumirea științifică a speciei sau de preferință codul EUNIS din lista speciilor de interes conservativ listate ca fiind prezente în aria naturală protejată
  A.2 Tipul populației speciei în aria naturală protejată Tipul populației speciei în aria naturală protejată se va preciza conform nomenclatorului "Statut de prezență temporală a speciilor", respectiv prin alegerea uneia din următoarele valori: ● Populație permanentă (sedentară/rezidentă) ● Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); ● Populație care doar iernează în aria naturală protejată; ● Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire. Pentru păsări se va realiza câte o hartă pentru fiecare dintre tipurile de populații prezente în aria naturală protejată. Pentru alte specii decât păsări se va realizao hartă doar pentru populațiile permanente.
  A.3 Localizarea speciei [geometrie] Se va furniza o geometrie de tip poligon (multipart sau nu) reprezentând localizarea unui grup de indivizi ai unei specii.
  A.4 Localizarea speciei [descriere] Descrierea localizării grupului de indivizi prin indicarea unor toponime.
  A.5 Mărimea populației speciei în locul respectiv Dacă există suficiente date, mărimea populației speciei în locul respectiv se va estima ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată conform nomenclatorului "Unități de măsură pentru populația speciei". În vederea completării valorilor minime și maxime se vorutiliza următoarele convenții: a) Dacă valorile minimă și maximă sunt egale, atunci se consideră că s-a furnizat o valoare efectivă a mărimii populației în locul respectiv; b) Dacă valoarea minimă și maximă corespund exact unei perechi de valori ale unui interval de estimare a mărimii populației conform nomenclatorului "Intervale deestimare a mărimii populației unei specii", atunci se consideră că s-a furnizat o clasă de estimare a mărimii populației; c) Dacă valoarea minimă și maximă diferă de una din perechile de valori din nomenclatorul "Intervale de estimare a mărimii populației unei specii" atunci se consideră că a fost furnizat un interval cu valori determinate printr-o metodă mai precisă. Nu este acceptată furnizarea de valori în intervale cu grad mai scăzut de precizie decât cele din nomenclatorul "Intervale de estimare a mărimii populației unei specii".
  A.6 Calitatea datelor referitoare la populația speciei în locul respectiv Calitatea datelor referitoare la populația speciei în locul respectiv se va preciza prin alegerea uneia din următoarele valori din nomenclatorul "Calitatea datelor", respectiv: ● bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; ● medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; ● slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără măsurători prin eșantionare; ● insuficientă - date insuficiente sau nesigure.
  A.7 Clasa densității speciei Dacă s-a putut evalua mărimea populației speciei în locul respectiv [A.4.], densitatea speciei se va determina ca raport dintre mărimea populației speciei înlocul respectiv [A.4.] și suprafața poligonului (multipart sau nu) furnizat ca geometrie a localizării speciei [A.2.] și se va încadra într-una din următoareleclase de densitate ale speciei: ● Ridicată; ● Medie; ● Scăzută.
  A.8 Confidențialitate Precizarea sensibilității acestor date pentru specie se realizează prin alegerea uneia din următoarele valori: ● Informații confidențiale; ● Informații publice;
  A.9 Alte detalii Se vor putea preciza alte detalii considerate relevante.
   +  Hărțile de distribuție ale speciilor ca punct
  Cod Parametru Descriere
  B.1. Specia Se va indica denumirea științifică a speciei sau de preferință codul EUNIS din lista speciilor de interes conservativ listate ca fiind prezente în aria naturală protejată
  B.2. Tipul populației speciei în aria naturală protejată Tipul populației speciei în aria naturală protejată se va preciza conform nomenclatorului "Statut de prezență temporală a speciilor", respectiv prin alegerea uneia din următoarele valori: ● Populație permanentă (sedentară/rezidentă) ● Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); ● Populație care doar iernează în aria naturală protejată; ● Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire. Pentru păsări se va realiza câte o hartă pentru fiecare dintre tipurile de populații prezente în aria naturală protejată. Pentru alte specii decât păsări se va realizao hartă doar pentru populațiile permanente.
  B.3. Localizarea speciei [geometrie] Se va furniza o geometrie de tip punct reprezentând localizarea unui grup de indivizi ai unei specii pentru care nu s-a putut furniza localizarea speciei ca poligonsau pentru care furnizarea localizării speciei ca poligon nu se justifică.
  B.4. Suprafața habitatului grupului de indivizi Suprafața habitatului grupului de indivizi aferentă localizării speciei [B.2.] ca punct se va preciza unitatea de măsură conform nomenclatorului "Unități de măsură a suprafeței".
  B.5. Localizarea speciei [descriere] Descrierea localizării grupului de indivizi prin indicarea unor toponime.
  B.6. Mărimea populației speciei în locul respectiv Dacă există suficiente date, mărimea populației speciei în locul respectiv se va estima ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată conform nomenclatorului "Unități de măsură pentru populația speciei". În vederea completării valorilor minime și maxime se vor utiliza următoarele convenții: a) Dacă valorile minimă și maximă sunt egale, atunci se consideră că s-a furnizat o valoare efectivă a mărimii populației în locul respectiv; b) Dacă valoarea minimă și maximă corespund exact unei perechi de valori ale unui interval de estimare a mărimii populației conform nomenclatorului "Intervale deestimare a mărimii populației unei specii", atunci se consideră că s-a furnizat o clasă de estimare a mărimii populației; c) Dacă valoarea minimă și maximă diferă de una din perechile de valori din nomenclator atunci se consideră că a fost furnizat un interval cu valori determinate printr-o metodă mai precisă. Nu este acceptată furnizarea de valori în intervale cu grad mai scăzut de precizie decât cele din nomenclatorul "Intervale de estimare a mărimii populației unei specii".
  B.7. Calitatea datelor referitoare la populația speciei în locul respectiv Calitatea datelor referitoare la populația speciei în locul respectiv se va preciza prin alegerea uneia din următoarele valori din nomenclatorul "Calitatea datelor", respectiv: ● bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; ● medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; ● slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără măsurători prin eșantionare; ● insuficientă - date insuficiente sau nesigure.
  B.8. Clasa densității speciei Dacă s-a putut evalua mărimea populației speciei în locul respectiv [B.5.], densitatea speciei se va determina ca raport dintre mărimea populației speciei înlocul respectiv [B.5.] și suprafața habitatului grupuluide indivizi [B.3.] și se va încadra într-una din următoarele clase de densitate ale speciei: ● Ridicată; ● Medie; ● Scăzută.
  B.9. Confidențialitate Precizarea sensibilității acestor date pentru specie se realizează prin alegerea uneia din următoarele valori: ● Informații confidențiale; ● Informații publice.
  B.10.Alte detalii Se vor putea preciza alte detalii considerate relevante.
  Totodată structura tabelei de atribute a fișierelor de tip Shapefile, care sunt folosite pentru stocarea datelor GIS operaționale pentru Harta distribuȚiei speciilor este în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS). În formatul tipărit al planului de management, informația introdusă în acest capitol va fi organizată în următoarele secțiuni în funcție de specie:3.3.1. Plante inferioare3.3.2. Plante superioare3.3.3. Nevertebrate3.3.4. Ihtiofaună3.3.5. Herpetofaună3.3.6. Avifaună3.3.7. Mamifere
  3.4. Alte specii de floră și faună relevante pentru aria naturală protejată Alte specii de floră și faună relevante pentru aria naturală protejată vor fi descrise din punctul de vedere a existentei acestora în aria naturala protejată și a caracteristicilor pe care acestea le au în general. Descrierea va fi realizată conform tabelului următor:
  Nr Informație/Atribut Observație
  1. Codul speciei Ulterior căutării și selectării denumirii științifice a speciei, se va înregistra codul unic al speciei (conformnomenclatorului EUNIS al Agenției Europene de Mediu).
  2. Denumirea științifică Reprezintă denumirea științifică a speciei așa cum este ea prevăzută în nomenclatorul de specii EUNIS
  3. Denumirea populară Reprezintă denumirea populară (vernacular name) a speciei așa cum este ea prevăzută în nomenclatorul de specii EUNIS
  4. Observații Observații privind specia în cadrul ariei naturale protejate
  4. Informații socio-economice și culturale4.1. Comunitățile locale și factorii interesați4.1.1. Comunitățile locale Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta unităților administrativ teritoriale care au rază teritorială pe suprafața ariei/ariilor naturale protejate. Această hartă se va realiza pe baza hărții unităților administrativ- teritoriale (scara 1: 10.000) la nivel național în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS).  +  Lista unităților administrativ-teritoriale Lista unităților administrativ-teritoriale care sunt identificate pe suprafața ariei naturale protejate, provine din harta unităților administrativ-teritoriale de la nivelul ariei naturale protejate în urma analizei GIS realizată având la bază harta unităților teritorial administrative la nivel național. Se va completa tabelul următor ce cuprinde unitățile administrativ-teritoriale din cadrul ariei/ariilor naturale protejate:
  Județ UAT Procent din UAT Procent din ANP
      
      
  ● Caracterizarea unităților administrativ-teritoriale Se vor prezenta aspectele demografice și economice principale ale localităților vizate, incluzând informații ce provin de la Institutul Național de Statistică (populația, total pe sexe, etc.) și informații furnizate de Registrul Comerțului (domeniile CAEN și numărul de firme asociate acestora).
   +  Date demografice privind comunitatea locală Populația localităților aflate în interiorul ariei naturale protejate
  Nr Județ Localitate Sexe An de referință ______ An de analizat _______
  Număr total Prezență estimată în sit
     Total    
  Masculin   
  Feminin   
     Total    
  Masculin   
  Feminin   
  Populația localităților aflate în imediata apropiere a ariei naturale protejate, și care sunt relevante din punct de vedere al prezentei umane în interiorul sitului
  Nr Județ Localitate An de referință ______ An de analizat _______
  Număr total Prezență estimată în sit
        
    
    
        
    
    
  Natalitate: născuți vii per localitate pentru localitățile aflate în interiorul ariei naturale protejate
  Nr Județ Localitate An de referință An de analizat
    
       
       
  Migrație: Stabiliri de reședință în localitățile aflate în interiorul ariei naturale protejate
  Nr Județ Localitate An de referință An de analizat
    
       
       
  NOTĂ: Anul de referință trebuie să fie mai mic cu cel puțin 3 ani față de anul analizat pentru ca datele furnizate să poată fi comparate
   +  Utilități publice Utilități publice din anul ......., pentru localitățile aflate în interiorul ariei naturale protejate
  Utilități Județ Localitate Există [Da/Nu]
  Apă    
  Canalizare    
  Stație epurare    
  Încălzire cu lemne    
  Încălzire cu gaze    
  Colectare deșeuri    
  Comunicații - telefonie fixă    
  Comunicații - telefonie mobilă    
   +  Efective de animale Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, județe și localități, referitor la un anul ......., pentru localitățile aflate în interiorul ariei naturale protejate
  Principalele categorii de animale Județ Localitate Număr de animale Localitatea de proven.
  Permanente Aduse din altă localitate
  Bovine      
  Porcine      
  Ovine      
  Păsări      
   +  Date privind activitățile economice Distribuția tuturor formelor de organizare pentru desfășurare a activităților economice (SRL, SA, asociații familiale, asociații producători) active la nivel local funcție pe domenii de activitate, pentru localitățile aflate în interiorul ariei naturale protejate Date privind activitățile economice
  Domeniu activitate (CAEN) Formă de organizare Județ Localitate Nr. societăți comerciale
       
  4.1.2. Factorii interesați Se vor prezenta rezultatele analizei factorilor interesați din punctul de vedere al cunoștințelor, atitudinilor, practicilor și interesului acestora, referitor la valorile biodiversității și resursele naturale ale ariei protejate. Tabel centralizator al celor mai importanți factori interesați, care se manifestă și implică cu privire la aria naturală protejată.
  Nr. Denumire factor interesat Tip Aria de interes
      
      
  Rezultatele analizei factorilor interesați din punctul de vedere al cunoștințelor, atitudinilor, practicilor și interesului acestora, referitor la valorile biodiversității și resursele naturale ale ariei protejate se pot prezenta centralizat în următoarele tabele:  +  Analiza factorilor interesați I
  Nr. Denumire factor interesat Domeniul de interes Cunoștințe Atitudini Practici
  CalificativDescriereCalificativDescriereCalificativDescriere
           
           
   +  Analiza factorilor interesați II
  Enumerați grupele și subgrupele de părți interesate; fiți cât se poate de specifici. Instituții, organizații, grupuri de interese pe categorii stabilite pe baza rolului și/sau a interesului în ariile natural protejate (Introduceți rânduri suplimentare)Natura relației dintre părțile interesate și aria protejată Aspecte pozitive și oportunități de cooperare și colaborare Aspecte care necesită atenție; amenințări și probleme Importanță
  Autorități de mediu, de reglementare și control activități
  Ministerul Mediului Implementarea politicilor de mediu la nivel național, responsabil pentrusistemul de arii protejate, responsabil pentrufondul forestier național.    
  ...     
  4.2. Utilizarea terenului Se vor prezenta aspectele relevante privind utilizarea terenurilor în cadrul ariei naturale protejate. Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta utilizării terenului. Această hartă se va realiza pe baza hărții utilizării terenului (scara 1: 100.000), la nivel național în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS). Lista tipurilor de utilizări ale terenului, conform claselor "Corine Land Cover", care sunt identificate în cadrul ariei naturale protejate, provin din harta utilizării terenului la nivelul ariei naturale protejate, preluată din harta națională. Se va completa următorul tabel: Lista tipurilor de utilizări ale terenului
  Nr. Clasă CLC*) Suprafață totală ocupată [ha] Ponderea din suprafața sitului [%]
  1.   
  2.   
  * - Clase "Corine Land Cover" conform nomenclatorului.
  4.3. Situația juridică a terenurilor Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta juridica a terenurilor Această hartă se va realiza în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS) prin împărțirea suprafeței ariei naturale protejate în categoriile de proprietate din tabelul din paragraful următor (DS, DPS, DAT, DPT, DP, PF, PJ, PP, XX).  +  Centralizarea situației juridice a terenurilor Se va prezenta situația juridică actuală pentru terenurile aflate în interiorul ariei naturale protejate prin centralizarea datelor referitoare la tipul de proprietate, apreciind procentul din suprafața ariei naturale protejate, după cum urmează:
  Domeniu Procent din suprafața ANP [%]
  Domeniul Public domeniul public al statului (DS)  
  domeniul privat al statului (DPS)  
  domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (DAT)  
  domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (DPT)  
  Total domeniul public (DP)  
  Proprietate Privată proprietatea privată a persoanelor fizice (PF)  
  proprietatea privată a persoanelor juridice (PJ)  
  Total proprietate privată (PP)  
  Proprietate necunoscută Total procent pentru care nu se cunoaște încadrarea în domeniul public sau privat (XX)  
  NOTĂ: Dacă nu există informații detaliate se pot furniza doar totalurile reprezentând domeniul public, domeniul privat și domeniul neprecizat.
   +  Caracterizarea situației juridice a terenurilor Se vor detalia datele referitoare la procentele și suprafețele aferente diferitelor tipuri de proprietate, drepturile legale asupra terenului, acordurile de management dacă acestea există și orice aspect considerat relevant.
  4.4. Administratori, gestionari și utilizatori Se vor prezenta date referitoare la deținătorul de drept, administratorul, gestionarul, utilizatorul terenurilor și perioada pentru care se află în administrare, gestiune sau utilizare respectivul teren din cadrul ariei naturale protejate. Pentru centralizarea informațiilor privind administratorii/gestionarii se va prezenta lista acestora, perioada pentru care aceștia administrează/gestionează terenul respectiv, suprafața totală și alte detalii considerate relevante se va putea prezenta după modelul următor:
  Nr. Administrator/Gestionar Perioada Adm/Gest Suprafață totală [ha] Detalii
       
       
  4.5. Infrastructură și construcții Corespunzător acestei secțiuni vor fi anexate Harta infrastructurii rutiere și căilor ferate, Harta privind perimetrul construit al localităților și Harta construcțiilor. Hărțile se vor realiza pe baza hărții infrastructurii rutiere, drumuri și căi ferate (scara 1: 25.000), la nivel național, respectiv a hărții privind perimetrul construit al localităților (scara 1: 25.000), în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS). Harta construcțiilor trebuie să cuprindă construcțiile prezente în interiorul ariei naturale protejate, cu respectarea 13. Specificațiilor pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS) ● Descrierea infrastructurii și construcțiilor Se vor prezenta aspectele privind situația actuală a infrastructurii și construcțiilor aflate în interiorul ariei naturale protejate ca de exemplu drumuri de acces, clădiri, dotările pentru vizitatori, alte utilități. Lista tipurilor de construcții din cadrul ariei naturale protejate, care au fost identificate în cadrul ariei naturale protejate se pot centraliza în tabelul următor:
  Nr. Județ Localitate Tip construcție Număr Total
       
       
  Unde câmpul "Tip construcție" va fi completat cu numele tipului de construcție ca de exemplu: clădire rezidențială, clădire individuală, cabană, hotel, refugiu, stație telecabină, spital, sanatoriu, construcție industrială, etc. Detalierea informațiilor privind numărul total de locuințe din aria naturală protejată se poate realiza în următoarele două tabele, după cum urmează: Locuințe existente în anul ......., grupate pe localități
  Nr. Județ Localitate An de referință An de analizat
    
       
       
  Autorizații de construire eliberate pentru clădiri pe categorii de construcții, județe și localități și cereri de avize/acorduri de mediu
  Categorii de construcții Județ Localitate An de referință An de analizat
    
       
       
  4.6. Patrimoniu cultural Se va prezenta situația actuală a bunurilor culturale atât cele clasate în patrimoniul cultural național aflat în interiorul ariei naturale protejate cât și bunurile culturale de interes județean și local. Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural național. Această hartă va cuprinde bunurile culturale clasate în patrimoniul cultural național prezente în interiorul ariei naturale protejate, cu respectarea 14. Specificațiilor pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS).4.7. Obiective turistice Se vor prezenta și descrie obiectivele turistice din cadrul ariei naturale protejate. Centralizarea obiectivelor turistice din interiorul arie naturale protejate, se poate realiza utilizând următorul tabel:
  Nr.JudețLocalitateObiective turisticeTip obiectiv turisticObservații
        
        
  Unde câmpurile au următoarea însemnătate:1. Obiectiv turistic - se completează cu numele complet al obiectivului turistic2. Tip obiectiv turistic - se completează cu tipul de obiectiv turistic de exemplu: mănăstire, monument al naturii, chei, cascadă, biserică de lemn, biserică fortificată, castel, castru, cetate, vestigii arheologice, pârtie de schi, peșteră, rezervație, etc.
  Corespunzător acestei secțiuni va fi anexată Harta obiectivelor turistice și punctelor de belvedere. Această hartă va cuprinde obiectivele turistice prezente în interiorul ariei naturale protejate, cu respectarea 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS).
  5. Activități cu potențial impact (presiuni și amenințări) asupra ariei naturale protejate și speciilor și habitatelor de interes conservativ. Identificarea activităților cu potențial impact (presiune sau amenințare) asupra ariei naturale protejate este o etapă importantă în cadrul procesului de elaborare a unui plan de management pentru o arie naturală protejată. În acest sens se urmărește eliminarea efectelor negative ale acestor activități cu potențial impact, în vederea micșorării, eliminării sau compensării acestor efecte și/sau interzicerii oricărei activități viitoare susceptibile de a afecta semnificativ aria naturală protejată. Măsurile specifice/măsurile de management vor fi adaptate funcție de intensitatea efectului activităților cu potențial impact asupra ariei naturale protejate. Metodologia de evaluare a activităților cu potențial impact a fost elaborată inițial pentru raportarea formularelor Natura 2000 către Comisia Europeană și aprobată prin Decizia Comisiei nr. 97/266/EC modificată ulterior prin Decizia Comisiei nr. 2011/484/EU privind formularul standard pentru siturile Natura 2000. În baza acestei metodologii, evaluarea activităților cu potențial impact se face la nivel de sit Natura 2000. Această metodologie a fost adaptată pentru a fi aplicată și la nivelul fiecărei specii și tip de habitat dintr-o arie naturală protejată. Totodată metodologia de evaluare a activităților cu potențial impact, care a fost dezvoltată pentru raportarea formularelor standard Natura 2000, prevede raportarea atât a activităților cu impact negativ, cât și a celor cu impact pozitiv. Această metodologie a fost adaptată pentru elaborarea planului de management în sensul evaluării doar a activităților cu impact negativ. Activitățile cu impact pozitiv nu au fost incluse în evaluare, fiind luate în considerare ca măsuri de management. Pentru siturile Natura 2000, informațiile cuprinse în formularul standard Natura 2000 asigură o bază de pornire pentru evaluarea impactului asupra ariei naturale protejate, însă acestea trebuie confirmate, îmbunătățite și actualizate. De asemenea în vederea stabilirii măsurilor specifice/măsurilor de management, trebuie furnizate informații suplimentare privind indicarea pentru fiecare activitate cu impact asupra speciilor și tipurilor de habitate impactate, inclusiv a intensității impactului funcție de localizare. În acest sens, pentru evaluarea impacturilor trebuie furnizate informațiile necesare pentru: ● Evaluarea activităților cu impact asupra ariei naturale protejate, în general ● Evaluarea activităților cu impact asupra speciilor de interes conservative ● Evaluarea activităților cu impact asupra tipurilor de habitate de interes conservativ. Din punct de vedere al încadrării în timp a activităților cu potențial impact, acestea trebuie clasificate în două categorii: presiuni actuale și amenințări viitoare. Definițiile acestor doua categorii sunt următoarele: ● Presiune actuală (P) - acea activitate cu potențial impact negativ asupra stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care se desfășoară în prezent, sau care s-a derulat în trecut, dar ale cărui efectele negative încă persistă ● Amenințare viitoare (A) - acea activitate cu potențial impact negativ asupra stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care este preconizată să se deruleze în viitor. Nu poate fi considerată amenințare viitoare o presiune actuală decât dacă se preconizează o creștere semnificativă a intensității sau o schimbare a localizării presiunii actuale.5.1. Lista activităților cu potențial impact Se vor descrie pe scurt activitățile cu potențial impact asupra ariei naturale protejate, a speciilor și a habitatelor de interes conservativ din acesta, precum și concluzii.5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate se va realiza prin completarea următoarelor informații referitoare la activitățile cu impact negativ asupra ariei naturale protejate. Tabelul A: lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate
  CodParametru Descriere
  A.1Presiune actuală Se va selecta presiunea actuală din nomenclatorul "Activități, presiuni actuale și amenințări viitoare"și se va înregistra codul activității.
  A.2Detalii Se pot preciza detalii considerate relevante pentru descrierea presiunii actuale și a efectelor sale asupra ariei naturale protejate în general.
  5.1.2. Lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei naturale protejate Lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei naturale protejate se va realiza prin completarea următoarelor informații referitoare la amenințările viitoare care ar putea avea un efect negativ asupra ariei naturale protejate. Tabelul B: lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei naturale protejate
  CodParametru Descriere
  B.1Amenințare viitoareSe va selecta amenințarea viitoare din nomenclatorul "Activități, presiuni actuale și amenințări viitoare"și se va înregistra codul activității.
  B.2Detalii Se pot preciza detalii considerate relevante pentru descrierea amenințării viitoare și a posibilelor efecte asupra ariei naturale protejate în general.
  5.2. Hărțile activităților cu potențial impact5.2.1. Harta presiunilor actuale și a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate Ulterior creării listei presiunilor actuale, se va realiza harta conținând presiunile actuale din aria naturală protejată. În această hartă se vor prezenta presiunile actuale ca geometrie poligon (multipart), precizându-se intensitatea presiunii actuale, pentru fiecare grup de poligoane, funcție de localizarea acestora. Harta presiunilor actuale poate include și o zonă din vecinătatea acesteia, unde presiunea actuală își are sursa, în contextul în care presiunile actuale asupra ariei naturale protejate pot veni și din exteriorul ariei naturale protejate. Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale și intensității acestora
  Cod Parametru Descriere
  A.1.Presiune actuală Se va selecta presiunea actuală din nomenclatorul "Activități, presiuni actuale și amenințări viitoare"și se va înregistra codul activității.
  C.1.Localizarea presiunii actuale [geometrie] Se va furniza o geometrie de tip poligon (multipart) reprezentând localizarea fiecărei presiuni actuale împărțită ulterior funcție de intensitatea presiunii actuale [C.3.]. Poligoanele în care o anumită presiune actuală [A.1.] are o anumită intensitate a presiunii actuale [C.3.] vor fi grupate într-un poligon multipart. Pentru o anumită presiune actuală [A.1.], poligoanele multipart aferente fiecărei intensități a presiunii actuale [C.3.] nu trebuie să se suprapună.
  C.2.Localizarea presiunii actuale [descriere] Pentru fiecare geometrie poate fi furnizată o descriere a localizării presiunilor actuale prin indicarea toponimelor asociate locurilor.
  C.3.Intensitatea presiunii actuale Pentru fiecare localizare distinctă, se va preciza intensitatea presiunii actuale în locul respectiv dinaria naturală protejată, prin alegerea uneia dintre valorile: ● Ridicată (R) - pentru presiunile actuale care au un impact semnificativ negativ ridicat, în locul respectiv, din aria naturală protejată ● Medie (M) - pentru presiunilor actuale care au un impact semnificativ negativ mediu, în locul respectiv, din aria naturală protejată ● Scăzută (S) - pentru presiunilor actuale care au unimpact semnificativ negativ scăzut, în locul respectiv, din aria naturală protejată
  C.4.Detalii Detalii considerate relevante pentru descrierea presiunilor actuale, în locul respectiv, din aria naturală protejată pot fi precizate printr-un text.
  5.2.2. Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate Ulterior identificării listei amenințărilor viitoare, se va putea realiza o hartă conținând amenințările viitoare din aria naturală protejată. În această hartă se vor prezenta amenințările viitoare ca geometrie poligon (multipart), precizându-se intensitatea amenințării viitoare, pentru fiecare grup de poligoane, funcție de localizarea acestora. Harta amenințărilor viitoare poate include și o zonă din vecinătatea ariei, unde amenințarea viitoare este posibil să își aibă sursa, în contextul în care amenințările viitoare asupra ariei naturale protejate pot veni și din exteriorul ariei naturale protejate. Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și intensității acestora
  Cod Parametru Descriere
  B.1.Amenințare viitoareSe va selecta amenințarea viitoare din nomenclatorul "Activități, presiuni actuale și amenințări viitoare"și se va înregistra și codul activității.
  D.1.Localizarea amenințării viitoare [geometrie] Se va furniza o geometrie de tip poligon (multipart) reprezentând localizarea fiecărei amenințări viitoareîmpărțită ulterior funcție de intensitatea amenințării viitoare [D.3.]. Poligoanele în care o anumită amenințare viitoare [B.1.] are o anumită intensitate a amenințării viitoare [D.3.] vor fi grupate într-un poligon multipart. Pentru o anumită amenințare viitoare [B.1.], poligoanele multipart aferente fiecărei intensități a amenințării viitoare [D.3.] nu trebuie să se suprapună.
  D.2.Localizarea amenințării viitoare [descriere] Pentru fiecare geometrie poate fi furnizată o descriere a localizării amenințărilor viitoare prin indicarea toponimelor asociate locurilor
  D.3.Intensitatea amenințării viitoare Pentru fiecare localizare distinctă, se va preciza intensitatea amenințării viitoare asupra locului respectiv din aria naturală protejată, prin alegerea uneia dintre valorile: ● Ridicată (R) - pentru amenințările viitoare care pot avea un impact semnificativ negativ ridicat, în locul respectiv, din aria naturală protejată ● Medie (M) - pentru amenințările viitoare care pot avea un impact semnificativ negativ mediu, în locul respectiv, din aria naturală protejată ● Scăzută (S) - pentru amenințările viitoare care potavea un impact semnificativ negativ scăzut, în locul respectiv, din aria naturală protejată
  D.4.Detalii Detalii considerate relevante pentru descrierea amenințărilor viitoare, în locul respectiv, din aria naturală protejată pot fi precizate printr-un text.
  Totodată structura tabelei de atribute a fișierelor de tip Shapefile, care sunt folosite pentru stocarea datelor GIS operaționale pentru Harta distribuției impacturilor este în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS).
  5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor se va realiza prin completarea următoarelor informații referitoare la presiunile actuale care au efecte negative asupra speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei
  Cod Parametru Descriere
  A.1.Presiune actuală Se va selecta presiunea actuală din nomenclatorul "Activități, presiuni actuale și amenințări viitoare"și se va înregistra codul activității.
  E.1.Specia Ulterior căutării și selectării denumirii științificea speciei, se va înregistra codul unic al speciei (conform nomenclatorului EUNIS al Agenției Europene de Mediu). Pentru siturile Natura 2000, lista speciilor va fi limitată la lista speciilor din anexele Directivelor Habitate și Păsări, cu indicareaanexei/anexelor pe care este listată specia respectivă.
  E.2.Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei [geometrie] Se va furniza o geometrie de tip poligon (multipart) reprezentând localizarea fiecărui impact cauzat de presiunea actuală împărțită ulterior funcție de intensitatea localizată a presiunii actuale asupra speciei [E.4.]. Poligoanele în care un anumit impact cauzat de presiunea actuală [A.1.] are o anumită intensitate localizată a impactului cauzat de presiunea actuală asupra speciei [E.4.] vor fi grupate într-un poligon multipart. Pentru un anumit impact cauzat de presiunea actuală [A.1.], poligoanele multipart aferente fiecărei intensități localizate a impactului cauzat de presiunea actuală asupra speciei [E.4.] nu trebuie să se suprapună. Această localizare rezultă din intersectarea localizării speciei (adică harta distribuției specieiîn aria naturală protejată) cu localizarea impactuluicauzat de presiunea actuală [C.1] în aria naturală protejată.
  E.3.Localizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei [descriere] Descrierea detaliată a localizării impactului cauzat de presiunii actuale care afectează specia pentru care se face evaluarea.
  E.4.Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei Se va preciza intensitatea impactului cauzat de presiunii actuale asupra speciei, pentru fiecare locație distinctă, prin alegerea uneia dintre valorile: ● Ridicată (R) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul respectiv, este major afectată ● Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul respectiv, este semnificativ afectată ● Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată
  E.5.Confidențialitate Precizarea sensibilității acestor date pentru specie se realizează prin alegerea uneia din următoarele valori: ● Informații confidențiale ● Informații publice
  E.6.Detalii Se vor putea preciza detalii considerate relevante pentru descrierea impactului cauzat de presiunile actuale localizate și a efectelor sale asupra speciei
  5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor se va realiza prin completarea următoarelor informații referitoare la amenințările viitoare care pot avea efecte negative asupra speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciei
  CodParametru Descriere
  E.1Amenințare viitoareSe va selecta amenințarea viitoare din nomenclatorul "Activități, presiuni actuale și amenințări viitoare"și se va înregistra codul activității.
  F.1Specia Ulterior căutării și selectării denumirii științificea speciei, se va înregistra codul unic al speciei (conform nomenclatorului EUNIS al Agenției Europene de Mediu). Pentru siturile Natura 2000, lista speciilor va fi limitată la lista speciilor din anexele Directivelor Habitate și Păsări, cu indicareaanexei/anexelor pe care este listată specia respectivă.
  F.2Localizarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra speciei [geometrie]Se va furniza o geometrie de tip poligon (multipart) reprezentând localizarea fiecărui impact cauzat de amenințările viitoare împărțită ulterior funcție de intensitatea localizată a amenințării viitoare asupraspeciei [F.4.]. Poligoanele în care un anumit impact cauzat de amenințările viitoare [B.1.] are o anumită intensitate localizată a amenințării viitoare asupra speciei [F.4.] vor fi grupate într-un poligon multipart. Pentru un anumit impact cauzat de amenințările viitoare [B.1.], poligoanele multipart aferente fiecărei intensități localizate a amenințării viitoare asupra speciei [F.4.] nu trebuiesă se suprapună. Această localizare rezultă din intersectarea localizării speciei (adică harta distribuției speciei în aria naturală protejată) cu localizarea amenințării viitoare [D.1] în aria naturală protejată.
  F.3Localizarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra speciei [descriere]Descrierea detaliată a localizării impactului cauzat de amenințările viitoare care afectează specia pentrucare se face evaluarea.
  F.4Intensitatea localizata a impactului cauzat de amenințările viitoare asupra speciei Se va preciza intensitatea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra speciei, pentru fiecare locație distinctă, prin alegerea uneia dintre valorile: ● Ridicată (R) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul respectiv, este major afectată ● Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul respectiv, este semnificativ afectată ● Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată
  F.5Confidențialitate Precizarea sensibilității acestor date pentru specie se realizează prin alegerea uneia din următoarele valori: ● Informații confidențiale ● Informații publice
  F.6Detalii Se vor putea preciza detalii considerate relevante pentru descrierea amenințării viitoare localizat și a efectelor sale asupra speciei.
  Totodată structura tabelei de atribute a fișierelor de tip Shapefile, care sunt folosite pentru stocarea datelor GIS operaționale pentru Harta distribuției impacturilor asupra speciilor este în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS).
  5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate5.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate se va realiza prin completarea următoarelor informații referitoare la presiunile actuale care au efecte negative asupra tipurilor de habitate pentru care a fost declarată aria naturală protejată. Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate
  CodParametru Descriere
  A.1Presiune actuală Se va selecta presiunea actuală din nomenclatorul "Activități, presiuni actuale și amenințări viitoare"și se va înregistra codul activității.
  G.1Clasificarea tipului de habitat Clasificarea tipului de habitat se va preciza prin selectarea uneia dintre valorile următoare: ● tip de habitat de importanță comunitară; ● tip de habitat național. Pentru siturile Natura 2000 este obligatorie indicarea tipurilor de habitate de importanță comunitară, evaluarea stării de conservare a tipurilor de habitate naționale fiind opțională, dar utilă dacă în cadrul sitului, tipului habitatului Natura 2000 îi corespund mai multe tipuri de habitatenaționale.
  G.2Codul unic al tipului de habitat Codul unic al tipului de habitat va fi precizat în funcție de clasificarea tipului de habitat [G.1.], ca fiind codul Natura 2000 în cazul habitatelor de importanță comunitară conform nomenclatorului "Lista tipurilor de habitate naturale de interes comunitar din România și a tipurilor de habitate asociate din sistemul românesc de clasificare", sau codul unic național al tipului de habitat de interes conservativîn aria naturală protejată conform nomenclatorului "Lista habitatelor naturale din sistemul românesc de clasificare".
  G.3Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de habitat [geometrie] Geometrie de tip poligon (multipart) reprezentând fiecare impactului cauzat de presiunea actuală, care afectează negativ tipul de habitat, din interiorul ariei naturale protejate și din vecinătatea acesteia dacă se dorește indicarea sursei presiunilor actuale asupra speciei care își au originea în afara limitelor ariei naturale protejate. Această localizare rezulta din intersectarea localizării tipului de habitat (adică harta distribuției tipurilor de habitate în aria naturală protejată) cu localizarea presiunii actuale [C.1] în aria naturală protejată.
  G.4Localizarea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de habitat [descriere] Descrierea detaliată a localizării impactului cauzat de presiunile actuale care afectează tipul de habitat pentru care se face evaluarea.
  G.5Intensitatea localizata a impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de habitat Se va preciza intensitatea impactului cauzat de presiunile actuale asupra tipului de habitat, pentru fiecare locație distinctă, prin alegerea uneia dintrevalorile: ● Ridicată (R) - viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este major afectată ● Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este semnificativ afectată ● Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a tipuluide habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată
  G.6Confidențialitate Precizarea sensibilității acestor date pentru tipul de habitat evaluat se realizează prin alegerea uneia din următoarele valori: ● Confidențiale ● Publice
  G.7Detalii Se vor putea preciza detalii considerate relevante pentru descrierea impactului cauzat de presiunile actuale localizate și a efectelor sale asupra tipuluide habitat.
  5.4.2. Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate se va realiza prin completarea următoarelor informații referitoare la amenințările viitoare pot avea efecte negative asupra fiecăreia dintre tipurile de habitate pentru care a fost declarată aria naturală protejată. Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate
  CodParametru Descriere
  B.1Amenințare viitoareSe va selecta amenințarea viitoare din nomenclatorul "Activități, presiuni actuale și amenințări viitoare"și se va înregistra codul activității.
  H.1Clasificarea tipului de habitat Clasificarea tipului de habitat se va preciza prin selectarea uneia dintre valorile următoare: ● tip de habitat de importanță comunitară; ● tip de habitat național. Pentru siturile Natura 2000 este obligatorie indicarea tipurilor de habitate de importanță comunitară, evaluarea stării de conservare a tipurilor de habitate naționale fiind opțională, dar utilă dacă în cadrul sitului, tipului habitatului Natura 2000 îi corespund mai multe tipuri de habitatenaționale.
  H.2Codul unic al tipului de habitat Codul unic al tipului de habitat va fi precizat în funcție de clasificarea tipului de habitat [H.1.], ca fiind codul Natura 2000 în cazul habitatelor de importanță comunitară conform nomenclatorului "Lista tipurilor de habitate naturale de interes comunitar din România și a tipurilor de habitate asociate din sistemul românesc de clasificare", sau codul unic național al tipului de habitat de interes conservativîn aria naturală protejată conform nomenclatorului "Lista habitatelor naturale din sistemul românesc de clasificare".
  H.3Localizarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipului de habitat [geometrie] Geometrie de tip poligon (multipart) reprezentând fiecare impact cauzat de amenințările viitoare, care afectează negativ tipul de habitat, din interiorul ariei naturale protejate și din vecinătatea acesteia dacă se dorește indicarea sursei amenințării viitoareasupra speciei care își au originea în afara limitelor ariei naturale protejate. Această localizare rezulta din intersectarea localizării tipul de habitat (adică harta distribuției tipurilor de habitate în aria naturală protejată) cu localizarea amenințării viitoare [D.1] în aria naturală protejată.
  H.4Localizarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipului de habitat [descriere] Descrierea detaliată a localizării impactului cauzat de amenințările viitoare care afectează tipul de habitat pentru care se face evaluarea
  H.5Intensitatea localizata a impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipului de habitat Se va preciza intensitatea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipului de habitat, pentru fiecare locație distinctă, prin alegerea uneia dintre valorile: ● Ridicată (R) - viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este major afectată ● Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este semnificativ afectată ● Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a tipuluide habitat, în locul respectiv, nu este semnificativ afectată
  H.6Confidențialitate Precizarea sensibilității acestor date pentru tipul de habitat se realizează prin alegerea uneia din următoarele valori: ● Confidențiale ● Publice
  H.7Detalii Se vor putea preciza detalii considerate relevante pentru descrierea impactului cauzat de amenințările viitoare localizate și a efectelor sale asupra tipului de habitat.
  Totodată structura tabelei de atribute a fișierelor de tip Shapefile, care sunt folosite pentru stocarea datelor GIS operaționale pentru Harta distribuției impacturilor asupra habitatelor este în conformitate cu 13. Specificațiile pentru realizarea hărților/seturilor de date geospațiale (GIS).
  6. Evaluarea stării de conservare a speciilor și tipurilor de habitate Aspecte legislative referitoare la starea de conservare Conform articolului 2.2. al Directivei Habitate nr. 92/43 EEC, măsurile de conservare trebuie să conducă la menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare astfel încât să se asigure starea de conservare favorabilă pentru tipurile de habitate naturale și speciile de floră și faună sălbatică de importanță comunitară. Prin urmare atingerea și/sau menținerea "stării de conservare favorabilă" (SCF) reprezintă obiectivul care trebuie realizat pentru toate habitatele și speciile de importanță comunitară. Starea de conservare, inclusiv starea de conservare favorabilă sunt definite în Directivă în cadrul articolelor 1(e) pentru habitate și 1(i) pentru specii astfel:(e) Starea de conservare a unui habitat natural reprezintă suma influențelor ce acționează asupra unui habitat natural și asupra speciilor sale specifice și care ar putea afecta negativ pe termen arealul său natural de distribuție, structura și funcțiile sale, precum și supraviețuirea pe termen lung a speciilor sale specifice. Starea de conservare a unui habitat natural este considerată favorabilă dacă:– arealul natural al habitatului și aria suprafețelor ocupate de către habitat sunt stabile sau în creștere și– structura și funcțiile specifice habitatului necesare pentru menținerea sa pe termen lung există în prezent și există premizele ca acestea să continue să existe și în viitorul predictibil și– starea de conservare a speciilor sale tipice este favorabilă.(i) Starea de conservare a unei specii reprezintă suma influențelor ce acționează asupra unei specii, și care ar putea afecta pe termen lung distribuția și abundența populației acesteia. Starea de conservare a unei specii este considerată favorabilă dacă:– datele de dinamică a populației pentru specia respectivă indică faptul că specia se menține pe termen lung ca element viabil al habitatelor sale naturale; și– arealul natural al speciei nu se reduce și nici nu există premizele reducerii în viitorul predictibil; și– specia dispune și este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient de extins pentru a-și menține populația pe termen lung; Evaluarea stării de conservare Simplificat, starea de conservare favorabilă poate fi descrisă ca situația în care un tip de habitat sau o specie prosperă (atât în ceea ce privește suprafața și mărimea populației, cât și în ceea ce privește calitatea populației, inclusiv în sensul capacității de reproducere, structurii pe vârste, mortalității) și există perspectivele să prospere de asemenea și în viitor fără modificări semnificative în politicile și managementul existent. Faptul că un tip de habitat sau o specie nu sunt amenințate (ex: nu există nici un risc direct să devină extincte) nu înseamnă că acestea sunt în stare de conservare favorabilă. Obiectivul directivei este definit în termeni pozitivi, orientat spre o situație favorabilă care trebuie să fie definită, atinsă și/sau menținută. Prin urmare, obiectivul Directivei Habitate urmărește mai mult decât evitarea dispariției tipurilor de habitate sau speciilor. Starea de conservare nefavorabilă este împărțită în două clase: ● "nefavorabil-inadecvat" pentru situațiile în care este necesară o schimbare a politicilor sau managementului pentru a aduce tipul de habitat sau specia în stare de conservare favorabilă, dar nu există nici un pericol de dispariție în viitorul previzibil (ex: 50-100 de ani); ● "nefavorabil-rău" pentru situațiile în care tipul de habitat sau specia este în pericol de a dispare în viitorul previzibil (ex: 50-100 de ani). Pentru toate situațiile în care nu există suficiente informații pentru a realiza o evaluare corespunzătoare, starea de conservare este considerată "necunoscută". Pentru o reprezentare grafică a celor patru stări de conservare, a fost adoptat un sistem de codificare pe culori (prin intermediul îndrumarului Comisiei Europene: Evaluarea și raportarea în conformitate cu Articolul 17 al Directivei Habitate: Formate de raportare pentru Perioada 2012): ● roșu pentru "nefavorabil-rău"; ● portocaliu pentru "nefavorabil-inadecvat"; ● verde pentru "favorabil"; ● gri pentru "necunoscut". Având în vedere că speciile și tipurile de habitatele de importanță comunitară au fost listate în cadrul anexelor Directivei în urma unor studii și aprecieri prin care s-a constatat că sunt amenințate, rare sau endemice, nu ar trebui să surprindă pe nimeni faptul că majoritatea dintre acestea se încadrează în categoriile "nefavorabil-inadecvat" (portocaliu) sau "nefavorabil- rău" (roșu) în ceea ce privește starea lor de conservare. Deasemenea, ținând cont de faptul că este necesară o lungă perioadă de timp pentru ca o specie sau un tip de habitat să ajungă într-o stare de conservare favorabilă, nu ar trebui să fie surprinzător faptul că respectiva specie sau respectivul tip de habitat rămâne în starea de conservare nefavorabilă un timp îndelungat, chiar dacă la nivelul ariei naturale protejate respective sunt luate măsuri corespunzătoare. Evaluarea stării de conservare în contextul planului de management pentru o arie naturală protejată Evaluarea stării de conservare este crucială în cadrul procesului de elaborare a unui plan de management pentru o arie naturală protejată, deoarece obiectivele specifice, măsurile, activitățile și regulile necesare pentru fiecare tip de habitat, specie sau grup de specii de interes conservativ, prezente în cuprinsul respectivei arii naturale protejate derivă din starea lor actuală de conservare. Astfel, dacă starea de conservare este evaluată ca favorabilă la momentul elaborării planului de management actual, activitățile din acest plan trebuie să se îndrepte cu predilecție către menținerea stării de conservare pe termen lung prin monitorizarea habitatului/speciei, iar regulile și rezultatele procedurii de evaluare a impactului antropic să prevină și să combată acele activități propuse, al căror impact potențial ar putea periclita pe viitor actuala stare de conservare favorabilă. Dacă starea de conservare a unei specii/unui tip de habitat este evaluată ca "nefavorabilă-inadecvată" sau "nefavorabilă-rea", activitățile din planul de management trebuie să se îndrepte cu predilecție în sensul îmbunătățirii acelor parametri care împiedică respectiva specie și/sau habitat să ajungă în starea de conservare favorabilă, cum ar fi spre exemplu măsuri de reconstrucție ecologică, iar regulile și rezultatele procedurii de evaluare a impactului antropic să se îndrepte în sensul reducerii sau eliminării efectelor activităților prezente cu impact asupra speciei/tipului de habitat și interzicerii oricărei activități viitoare susceptibile de a afecta și mai mult specia sau tipul de habitat aflate în stare de conservare nefavorabilă. De asemenea, pentru orice plan, proiect sau activitate susceptibilă de a genera un efect negativ asupra unei specii sau unui tip de habitat de interes conservativ este necesară anticiparea evoluției stării de conservare a acestora în viitor, inclusiv cu luarea în considerare a impactului cumulat, conform principiului precauției. În situația în care starea de conservare este evaluată ca fiind "necunoscută" activitățile din planul de management trebuie să se îndrepte cu predilecție către colectarea de date în vederea evaluării stării de conservare pentru acel tip de habitat, specie sau grup de specii, iar regulile și rezultatele procedurii de evaluare a impactului antropic trebuie să se îndrepte în sensul micșorării efectelor activităților prezente cu impact asupra speciei și limitării sau interzicerii oricărei activități viitoare, susceptibile de a afecta specia sau tipul de habitat, conform principiului precauției. Trebuie așadar să se evite situația în care specia/tipul de habitat ajunge în stare de conservare nefavorabilă, din cauza inexistenței sau insuficienței informațiilor necesare pentru a putea evalua starea lor de conservare. În sensul celor precizate anterior, măsurile, activitățile și regulile din planul de management trebuie să fie preventive, efective, adecvate, eficiente, integrate, astfel încât să asigure cadrul necesar pentru ca speciile și habitatele de interes conservativ să se mențină sau să ajungă în stare de conservare favorabilă. Adaptarea metodologiei utilizată la nivel național pentru evaluarea stării de conservare a speciilor și tipurilor de habitate la nivelul unei singure arii naturale protejate Metodologia de evaluare a stării de conservare a fost dezvoltată inițial pentru raportarea către Comisia Europeană din anul 2007 în conformitate cu articolul 17 al Directivei Habitate, fiind ulterior revizuită pentru următorul ciclu de raportare din anul 2013. Cu toate că în baza acestei metodologii, evaluarea stării de conservare se face la nivel național pentru fiecare regiune biogeografică, (pentru siturile din cadrul rețelei Natura 2000 și pentru întreg teritoriul național), aceiași metodologie a fost adaptată pentru a fi aplicată și la nivelul unei arii naturale protejate cu unele modificări/adaptări, constând de exemplu în eliminarea arealului natural al speciei/tipului de habitat (engl. range), acest parametru nemaifiind relevant odată cu reducerea scării geografice și dimensiunilor teritoriului. De asemenea, aceeași metodologie poate fi aplicată și pentru alte specii decât cele de importanță comunitară, precum și pentru alte tipuri de habitate (de exemplu: clasificate la nivel național). Astfel, starea de conservare a unui tip de habitat într-o arie naturală protejată, presupune evaluarea stării de conservare din punct de vedere al următorilor parametri: ● suprafața ocupată de tipul de habitat; ● structura și funcțiile tipului de habitat; ● perspectivele viitoare ale tipului de habitat. Astfel, starea de conservare a unei specii într-un sit presupune evaluarea stării de conservare din punct de vedere al următorilor parametri: ● mărimea populației speciei; ● habitatul speciei; ● perspectivele viitoare ale speciei. Valorile de referință pentru starea favorabilă a speciilor și tipurilor de habitate Valorile de referință pentru starea favorabilă stau la baza metodologiei de evaluare a stării de conservare a speciilor și a tipurilor de habitate. De exemplu, metodologia de evaluare a stării de conservare a unei specii presupune utilizarea unor valori de prag pentru suprafața habitatului acesteia și pentru mărimea populației speciei pe teritoriul ariei naturale protejate, pentru a putea aprecia dacă acești parametri sunt "favorabili" sau "nefavorabili", respectiv "nefavorabil-inadecvat" sau "nefavorabil-rău". Respectivele valori de prag constituie deci valori de referință pentru starea favorabilă a speciilor și tipurilor de habitate. Valorile de referință pentru starea favorabilă trebuie să fie estimate pe principii științifice, motiv pentru care pot să difere între două versiuni ale planului de management pentru aceeași arie naturală protejată, având în vedere faptul că este normal ca în perioada de timp scursă între momentul elaborării primului plan (cel vechi) și a celui de-al doilea (planul actual), nivelul de înțelegere și cunoaștere a habitatelor și speciilor să crească. Determinarea valorilor de referință pentru starea favorabilă nu este simplă, chiar dacă aceste concepte nu sunt noi și sunt tratate în mai multe lucrări științifice, de exemplu: Soule Orians (eds) (2001) Conservation Biology: Research Priorities for the Next Decade sau Primack (2008) A Primer of Conservation Biology, Fourth Edition. În cazul în care însă nivelul actual de cunoaștere științifică nu este suficient și/sau datele de teren sunt insuficiente pentru a putea determina aceste valori, va fi utilizată "judecata experților" pentru estimarea valorilor de referință pentru starea favorabilă în raport cu valorile actuale. Totuși, evaluarea stării de conservare este cu atât mai corectă cu cât crește nivelul de cunoaștere, iar datele colectate sunt mai multe; prima astfel de evaluare a stării de conservare a unui tip de habitat/a unei specii trebuie privită ca punctul de plecare în procesul gradual de îmbunătățire a nivelului de înțelegere științifică și de creștere a cantității de date disponibile (de exemplu ca rezultat al monitorizării conform prevederilor art. 11 al Directivei Habitate). În cele din urmă trebuie evitată pe cât posibil încadrarea stării de conservare a unui tip de habitat sau a unei specii în categoria "necunoscută". Valorile de referință pentru starea favorabilă reprezintă valorile MINIME necesare care garantează viabilitatea pe termen lung a unei specii/a unui tip de habitat într-o arie naturală protejată, respectiv asigură premizele necesare ca în viitorul previzibil specia/tipul de habitat să rămână prezente în aria naturală protejată cu o populație/suprafață cel puțin egală cu populația/suprafața la momentul realizării primului plan de management. Fiind cunoscut faptul că în momentul de față gradul de cunoaștere și datele colectate sunt în cele mai multe cazuri insuficiente pentru a putea estima valorile de referință pentru starea favorabilă a parametrilor, metodologia permite în acest caz, ca în locul indicării unei valori propriu-zise pentru un parametru, să se indice raportul dintre valoarea de referință pentru starea favorabilă și valoarea actuală a parametrului, respectiv aproximativ egal, mai mic, mai mare, mult mai mare. Doar în condiții excepționale - cum ar fi spre exemplu creșterea neobișnuită a populației unei specii, ca urmare a abundenței crescute a hranei se poate întâmpla ca valoarea de referință pentru starea favorabilă să fie mai mică decât valoarea actuală a unui anumit parametru. În prezent, pentru o multitudine de specii și de parametri ai acestora (mărimea populației, etc) nu este posibilă estimarea valorilor de referință pentru starea favorabilă, dar pe baza "judecății experților" se poate estima/presupune cu un oarecare grad de corectitudine faptul că acele valori de referință pentru starea favorabilă sunt aproximativ egale, mai mari sau mult mai mari decât valorile actuale a parametrilor. Dacă valoarea de referință pentru starea favorabilă este mult mai mare decât valoarea actuală a unui parametru, atunci cel mai probabil starea de conservare poate fi evaluată drept "nefavorabilă-rea" pentru parametrul respectiv. Așa cum s-a menționat anterior, planurile de management pentru ariile naturale protejate trebuie să se constituie în instrumente de planificare/luare a deciziilor, care să orienteze toate eforturile custozilor împreună cu cele ale autorităților de mediu, ale instituțiilor cu atribuții în gestiunea resurselor naturale și ale a autorităților locale și ale altor factori interesați, către obținerea stării de conservare favorabilă a speciilor și a tipurilor de habitate, care se traduce în atingerea Valorilor de referință pentru starea favorabilă (VRSF) a parametrilor, care urmează a fi prezentați în secțiunile următoare. În figura de mai jos se arată faptul că evoluția parametrilor caracteristici pentru starea de conservare a unei specii sau a unui tip de habitat depinde în principal de influența negativă a impacturilor antropice/activităților socio-economice generatoare de impacturi antropice care se derulează în sit sau în vecinătatea acestuia, în prezent - denumite presiuni actuale și de influența pozitivă a măsurilor de management (incluzând reguli, restricții), luate pentru reducerea și eliminarea respectivelor presiuni. În același timp, planul de management trebuie să fie un instrument de planificare dinamică/pro-activă, în sensul că pe baza informațiilor relevante și demne de încredere actuale, trebuie să ia în considerare și efectul negativ asupra evoluției respectivilor parametri a unor impacturi antropice posibil a apărea în viitor - denumite amenințări. Față de aceste amenințări, este necesară identificarea unor măsuri corespunzătoare de management, pentru a garanta faptul că tendințele de îmbunătățire a parametrilor se vor menține și în viitor.6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ