HOTĂRÂRE nr. 203 din 20 februarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli aferente
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 40 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli aferente, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 30-06-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 369 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 31 mai 2018 )  +  Articolul 1^1(1) Activitatea de reglementare în construcții se desfășoară de către compartimentul de specialitate cu activitate în domeniul reglementărilor în construcții din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se finanțează integral din veniturile proprii constituite la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, potrivit prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.(3) Din veniturile obținute de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice potrivit alin. (2) se efectuează cheltuieli curente și cheltuieli de capital prevăzute la art. 43 alin. (5) lit. a) și d), alin. (7) și (8) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în bugetul de venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(4) Disponibilitățile la finele anului din veniturile proprii se reportează în anul următor și au aceeași destinație, în condițiile legii. (la 30-06-2018, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 369 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 31 mai 2018 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 30-06-2018, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 369 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 31 mai 2018 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 30-06-2018, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 369 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 31 mai 2018 )  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 650/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 26 iulie 2001, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 20 februarie 2003.Nr. 203.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli aferente (la 30-06-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 369 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 31 mai 2018 )  +  Anexa nr. 2Abrogată.-----------Anexa nr. 2 a fost abrogată de lit. m) a art. III din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.-----------------