HOTĂRÂRE nr. 19 din 12 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 și art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și al Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Mediului se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.(2) Ministerul Mediului își desfășoară activitatea în domeniile: planificare strategică, dezvoltare durabilă, economie verde, infrastructura de mediu, reziliență ecologică, meteorologie, schimbări climatice, protejarea, conservarea și ameliorarea capitalului natural, arii naturale protejate, biodiversitate, biosecuritate, protejarea cetățenilor la riscurile de mediu, evaluarea și gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase, gestionarea calității aerului și zgomotului ambiant, controlul poluării industriale și managementul riscului, protecția atmosferei, sistemul de management de mediu și audit - EMAS, eticheta UE ecologică și infrastructura națională pentru informații spațiale din domeniul de competență, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităților specifice ale autorităților publice, precum și a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spațiale și aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora.(3) Ministerul Mediului realizează politica la nivel național în domeniile protecției mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversității, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice cu privire la toate sectoarele și subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competență, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecție și control în aceste domenii.(4) Ministerul Mediului asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, implementare, monitorizare și revizuire a politicii naționale privind dezvoltarea durabilă din domeniul de competență.(5) Ministerul Mediului coordonează activitatea de integrare a cerințelor privind protecția mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanță cu cerințele și standardele europene și internaționale.(6) Ministerul Mediului asigură îndeplinirea condiționalităților ex-ante și respectarea planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea acestora, pentru sectoarele mediu, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-2020 și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020.(7) Ministerul Mediului este desemnat ca autoritate pentru administrarea ariilor naturale protejate în domeniul său de competență, în condițiile legii.(8) Ministerul Mediului este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007.(9) Ministerul Mediului este desemnat Operator de program, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2013, cu modificările ulterioare, pentru Programele RO02 - Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, RO04 - Reducerea substanțelor periculoase și RO07 - Adaptarea la schimbările climatice.(10) Ministerul Mediului este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune.(11) Ministerul Mediului asigură coordonarea interministerială a procesului de implementare a Convenției-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților.(12) Ministerul Mediului asigură coordonarea interministerială a implementării măsurilor pentru protecția și conservarea sturionilor din Bazinul Dunării elaborate în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, precum și a Planului de acțiune pentru conservarea sturionilor, de pe poziția de membru a structurii naționale de implementare, elaborată de Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator național.  +  Articolul 2 Ministerul Mediului are sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 12, sectorul 5.  +  Articolul 3 Ministerul Mediului se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și acordurile, precum și în toate litigiile în care fostul Minister al Mediului, Apelor și Pădurilor este parte, pentru domeniul de competență.  +  Articolul 4 Ministerul Mediului exercită, în condițiile legii, în domeniile proprii de competență, următoarele funcții:a) de strategie și planificare;b) de reglementare și avizare;c) de reprezentare;d) de autoritate de stat;e) de gestionare a fondurilor provenind din credite externe, din tranzacționarea surplusului cantității atribuite României sub prevederile Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, denumit în continuare Protocolul de la Kyoto, a veniturilor obținute din licitațiile certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a altor fonduri externe nerambursabile sau naționale, destinate finanțării programelor și proiectelor din domeniile sale de competență, în condițiile legii;f) de monitorizare, inspecție și control;g) de informare și conștientizare a publicului în domeniile sale de activitate;h) de administrare.  +  Articolul 5 Ministerul Mediului exercită, în condițiile legii, următoarele atribuții cu caracter general:a) organizează, împreună cu celelalte ministere și cu organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale și cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acțiunilor derulate în domeniile sale de activitate;b) colaborează cu asociațiile profesionale și patronale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;c) participă la sprijinirea dezvoltării capacității administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum și la consolidarea și extinderea relațiilor de colaborare dintre acestea;d) participă, cu experți proprii desemnați, la întâlnirile grupurilor de lucru în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniile sale de activitate;e) participă la schimbul de informații și experiență cu instituțiile și organismele naționale, europene și internaționale cu privire la domeniile sale de activitate, în condițiile legii;f) asigură, în funcție de necesități, finanțarea activității de reglementare din domeniile sale de activitate;g) finanțează, în condițiile legii, versiunile în limba română ale standardelor și, după caz, ale anexelor naționale din domeniile sale de activitate;h) susține și promovează constituirea de parteneriate la nivel central și local în domeniile sale de activitate;i) susține tranziția economiei românești către economia verde prin politici de creștere economică durabilă cu un consum redus de carbon și utilizarea eficientă a resurselor naturale;j) inițiază, împreună cu instituțiile de profil, programe menite să sprijine perfecționarea continuă a funcționarilor publici și a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;k) realizează cercetări de opinie publică, cantitative și calitative, prin intermediul unor instituții specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;l) poate contracta servicii specializate, în condițiile legii, în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor, informațiilor și raportărilor, necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;m) editează, direct sau prin unitățile din subordinea, din coordonarea ori aflate sub autoritatea sa, publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;n) organizează și sprijină activități și manifestări pentru promovarea și susținerea proiectelor din domeniile sale de activitate, atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;o) dezvoltă, monitorizează și evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;p) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;q) asigură derularea dialogului social și a relației cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;r) primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;s) asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene în domeniile sale de competență, prin activități specifice;ș) asigură transparența și accesul publicului la informațiile de mediu, consultarea și participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;t) desfășoară activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;ț) poate contracta, în condițiile legii, servicii de specialitate, expertiză, consultanță și reprezentare juridică internă și internațională, de traduceri, documentare și arhivare de documente;u) încheie protocoale, acorduri, convenții de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice și private, cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale, în condițiile legii;v) emite dispoziții obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuțiilor sale, potrivit legii;w) solicită informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;x) efectuează acte de control și inspecție, conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv regulamentelor naționale, europene și regulamentului propriu de organizare și funcționare, în domeniile sale de activitate; în exercitarea atribuțiilor de control, reprezentanții mandatați solicită documentele și informațiile necesare, iar entitățile controlate sau inspectate au obligația să le pună la dispoziție în termenul solicitat, în condițiile legii;y) organizează și administrează activități de voluntariat, în condițiile legii.  +  Articolul 6 În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Mediului îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:I. în exercitarea funcției de strategie și planificare:1. elaborează, actualizează și coordonează aplicarea strategiilor, planurilor și programelor din domeniile sale de activitate, după cum urmează:a) Planul național de acțiune pentru protecția mediului;b) Strategia națională și Planul național de acțiune în domeniul schimbărilor climatice;c) Strategia națională și Planul național privind contribuția României în atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050;d) Strategia națională și Planul național de gestionare a deșeurilor;e) Planul național de prevenire a generării deșeurilor;f) Strategia privind gestionarea substanțelor periculoase ca atare, în amestecuri și articole;g) Strategia națională și Planul național de acțiune privind gestionarea siturilor contaminate din România;h) Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității;i) Strategia națională privind biosecuritatea;j) Programul național de reducere progresivă a emisiilor de SO(2), NO (x), COV și NH(3);k) Strategia națională pentru securitatea mediului;l) Planul național de implementare a prevederilor Convenției privind poluanții persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001;m) Planul național de tranziție pentru instalațiile de ardere din domeniul emisiilor industriale, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;n) alte strategii și planuri ce decurg din angajamentele europene și internaționale în domeniile sale de activitate, precum și din cele stabilite la nivel național, prin alte acte normative;2. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;3. asigură elaborarea de cercetări, studii și prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor și programelor din domeniile sale de activitate;4. asigură cadrul juridic și instituțional pentru obținerea și colectarea datelor necesare îndeplinirii obligațiilor de raportare asumate de România la nivel european și internațional, în domeniile sale de activitate;5. asigură cadrul juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor și deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;6. asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, revizuire, implementare și monitorizare a Strategiei naționale de dezvoltare durabilă, prin crearea cadrului instituțional pentru monitorizarea obiectivelor și raportarea pe domeniul dezvoltării durabile, în acord cu inițiativele în materie la nivel european și internațional;7. participă la elaborarea Foii de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor la nivel național, conform principiului optimizării utilizării resurselor, așa cum se stipulează în Strategia de dezvoltare durabilă a României, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, și în conformitate cu Strategia UE 2020 privind creșterea inteligentă durabilă și incluzivă;8. asigură monitorizarea implementării angajamentelor în domeniul mediului la nivel național, în conformitate cu prevederile documentului final al Conferinței ONU pentru dezvoltare durabilă ("Rio+20"), "Viitorul pe care ni-l dorim", adoptat prin Rezoluția Adunării Generale ONU A/RES/66/288;II. în exercitarea funcției de reglementare și avizare:1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului, precum și pentru asigurarea armonizării legislației naționale în domeniile sale de activitate cu acquis-ul european specific și cerințele la nivel european și internațional;2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale care au legătură cu sfera sa de competență;3. emite acte de reglementare în domeniile sale de activitate, potrivit prevederilor legale;4. coordonează și monitorizează implementarea legislației europene și naționale în domeniul său de competență;5. stabilește metodologia și măsurile necesare implementării privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului;6. aprobă instrucțiuni privind elaborarea planurilor locale și regionale de acțiune în domeniile sale de activitate;7. avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor, în raport cu obiectivele dezvoltării durabile;8. stabilește metodologia și procedura sistemului de plăți a programelor și proiectelor derulate și finanțate prin Fondul pentru mediu;9. aprobă conținutul-cadru al Raportului național anual privind starea mediului în România, conform cerințelor Raportului european de starea mediului (SOER);10. aprobă ghidurile pentru evaluarea impactului asupra mediului;11. aprobă ghidurile pentru domeniul emisiilor industriale;12. aprobă ghidul de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate; (la 30-01-2018, Punctul II. din Articolul 6 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 25 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 30 ianuarie 2018 ) 13. aprobă metodologia de evaluare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate; (la 30-01-2018, Punctul II. din Articolul 6 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 25 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 30 ianuarie 2018 ) III. în exercitarea funcției de reprezentare, reprezintă Guvernul în relațiile cu instituțiile și organismele, organizațiile și asociațiile interne, europene și internaționale din domeniile sale de activitate, promovând interesul național;IV. în exercitarea funcției de autoritate de stat în domeniile sale de activitate:1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. asigură realizarea acțiunilor necesare îndeplinirii condiționalităților ex-ante în conformitate cu planurile de măsuri asumate, în domeniile sale de activitate;3. coordonează, monitorizează și asigură participarea României în procesul de negociere și promovare a noului acquis european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, pentru implementarea obiectivelor rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv pentru pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul UE din primul semestru 2019; (la 30-01-2018, Punctul 3. din Punctul IV. , Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 25 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 30 ianuarie 2018 ) 4. asigură compatibilitatea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene în domeniul său de competență, precum și implementarea acesteia;5. asigură implementarea tratatelor internaționale, convențiilor, acordurilor, memorandumurilor și protocoalelor la care România este parte, în domeniul său de competență;6. întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru participarea României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și internațional, și promovarea intereselor naționale în domeniile sale de activitate, precum și pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;7. propune și recomandă autorităților ori instituțiilor competente sau, după caz, stabilește, în condițiile legii, instrumentele juridice, instituționale, administrative și economico-financiare pentru stimularea și accelerarea integrării principiilor obiectivelor de mediu și schimbări climatice în celelalte politici sectoriale;8. propune și recomandă autorităților sau instituțiilor competente și, după caz, stabilește măsuri care să asigure conformarea cu angajamentele asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum și cu cerințele legislației europene și cu obligațiile internaționale asumate de România în domeniile sale de activitate și monitorizează modul de îndeplinire a acestora;9. coordonează activitatea de raportare către instituțiile europene și internaționale în domeniile sale de competență;10. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competență;11. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare, finanțare și monitorizare a investițiilor din domeniile sale de competență;12. asigură la nivel național controlul respectării de către persoanele juridice și fizice a reglementărilor din domeniile sale de competență;13. organizează și coordonează elaborarea de studii și proiecte pentru investiții în domeniile sale de competență;14. asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătățirea activității în domeniile sale de activitate;15. inițiază direct proiecte în parteneriat public-privat, negociază, semnează și implementează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;16. colaborează cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de învățământ, știință și cultură, cu reprezentanții mijloacelor de informare a publicului și societății civile;17. solicită autorităților administrației publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naționale de dezvoltare durabilă, în domeniile sale de activitate, și propune, după caz, revizuirea planurilor de acțiune în scopul atingerii țintelor stabilite prin strategie;18. asigură raportarea indicatorilor de mediu din sistemul indicatorilor de dezvoltare durabilă la organismele internaționale, pe baza datelor furnizate de celelalte autorități responsabile de implementarea strategiilor sectoriale;19. coordonează realizarea inventarului național anual al consumurilor de energie defalcate pe tipuri de combustibili și a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi provenite din instalații de ardere care intră sub incidența domeniului privind emisiile industriale, a inventarelor instalațiilor care intră sub incidența prevederilor legale din domeniul emisiilor industriale și a inventarelor amplasamentelor care intră sub incidența prevederilor legale din domeniul managementului riscului;20. coordonează elaborarea inventarelor naționale de emisii de poluanți atmosferici, urmărește respectarea nivelurilor plafoanelor naționale de emisii stabilite pentru anumiți poluanți atmosferici și asigură măsurile pentru corelarea cu cerințele legislației naționale și europene în domeniu;21. coordonează realizarea Inventarului național privind emisiile de poluanți în atmosferă, în conformitate cu prevederile Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, ratificată prin Legea nr. 8/1991, cu modificările ulterioare;22. asigură măsurile pentru punerea în aplicare, implementarea și promovarea la nivel național a sistemului UE de management de mediu și audit (EMAS);23. asigură măsurile pentru punerea în aplicare, implementarea și promovarea la nivel național a sistemului UE privind etichetarea ecologică;24. colaborează cu autoritățile pentru protecție civilă și cu celelalte autorități competente, potrivit legii, în ceea ce privește activitatea în domeniul managementului riscului și al controlului asupra pericolelor de accidente de mediu majore;25. coordonează elaborarea Raportului național anual privind starea mediului în România, conform cerințelor legislației europene;26. asigură administrarea, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, a sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reținerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto;27. asigură dezvoltarea unui sistem național privind proiecțiile emisiilor de gaze cu efect de seră, în acord cu prevederile europene în domeniu;28. asigură coordonarea implementării Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în România;29. administrează, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, conturile naționale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicția statului român, conform prevederilor legale ale Uniunii Europene și ale reglementărilor internaționale în vigoare;30. asigură adaptarea cadrului național în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020;31. asigură coordonarea procesului de raportare conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE;32. elaborează și actualizează, în conformitate cu principiile europene, politica națională de adaptare la efectele schimbărilor climatice și asigură coordonarea implementării acesteia la nivel național, precum și raportarea rezultatelor conform cerințelor europene și internaționale;33. asigură Secretariatul tehnic al Comisiei Naționale privind Schimbările Climatice, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.026/2014 pentru reorganizarea Comisiei Naționale privind Schimbările Climatice;34. coordonează activitățile privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, în colaborare cu celelalte autorități competente;35. coordonează Sistemul național de evaluare și gestionare a calității aerului și administrează Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, obiectiv de interes public național;36. organizează și coordonează evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător, potrivit legii;37. asigură menținerea sau îmbunătățirea calității aerului înconjurător, după caz, prin urmărirea aplicării de către autoritățile și organismele competente a măsurilor pentru gestionarea calității aerului înconjurător;38. analizează și aprobă propunerile Agenției Naționale pentru Protecția Mediului pentru sistemele de măsurare, metodele, echipamentele, rețelele și laboratoarele utilizate pentru monitorizarea calității aerului înconjurător și metodele, sistemele și echipamentele pentru controlul și măsurarea emisiilor;39. asigură realizarea, pe domeniul propriu de competență, a datelor spațiale și a serviciilor facilitate de rețea, împreună cu metadatele aferente, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, republicată;40. coordonează monitorizarea radioactivității, în colaborare cu Laboratorul Național de Referință de Radioactivitate și cu celelalte autorități competente potrivit legii;41. coordonează și supraveghează respectarea prevederilor legale privind substanțele și preparatele periculoase ca atare, în amestecuri și articole, în colaborare cu celelalte autorități competente, potrivit legii;42. coordonează și supraveghează respectarea prevederilor legale privind prevenirea generării și gestionării deșeurilor, în colaborare cu celelalte autorități competente, potrivit legii;43. elaborează reglementări, implementează și controlează politica și programul de reciclare, precum și valorificarea energetică a deșeurilor;44. coordonează și supraveghează respectarea prevederilor privind protecția solului și a subsolului, gestionarea siturilor contaminate, în colaborare cu celelalte autorități competente, potrivit legii;45. organizează și coordonează activitatea referitoare la protecția și conservarea naturii, a diversității biologice, utilizarea durabilă a componentelor sale în acord cu politicile și practicile specifice aplicate la nivel european și internațional;46. asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate din rețeaua națională prin structuri de administrare special constituite și custozi, funcționând în una dintre următoarele forme: în subordine, sub autoritate, în coordonare sau în relație contractuală;47. asigură monitorizarea, evaluarea și controlul în domeniul administrării ariilor naturale protejate, cu excepția celor de interes județean sau local, precum și a activităților desfășurate în interiorul acestora;48. constituie și coordonează Comisia Patrimoniului Speologic, cu competențe în domeniul explorării, protecției și conservării patrimoniului speologic, potrivit prevederilor art. 43 alin. (5^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;49. stabilește, dezvoltă și actualizează împreună cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului bazele de date privind Rețeaua națională de arii naturale protejate, stabilește limitele ariilor naturale protejate din cadrul acestei rețele, arealul de distribuție a speciilor și habitatelor, hărțile topografice, regiunile biogeografice, actualizează lista națională a ariilor protejate;50. coordonează, monitorizează și controlează activitatea administratorilor și custozilor ariilor naturale protejate;51. înștiințează deținătorii și administratorii de terenuri cu privire la propunerile de declarare de noi arii naturale protejate și organizează consultări cu toți factorii interesați;52. atestă persoanele juridice și fizice care întocmesc studiile de meteorologie;53. stabilește strategia organizării la nivel național a activităților de meteorologie, a sistemului de informare, prognoză și avertizare asupra fenomenelor meteorologice periculoase;54. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activității poluatorului ori a instalației care provoacă poluarea apelor;55. coordonează activitățile privind introducerea pe piață a substanțelor periculoase ca atare, în amestecuri și articole, și cooperează în acest sens cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice de la Helsinki, în condițiile stabilite în legislația europeană în domeniu;56. urmărește aplicarea măsurilor necesare pentru întreținerea și asigurarea accesului la baza de date și informații cu caracter confidențial a Agenției Europene pentru Produse Chimice de la Helsinki;57. stabilește, în condițiile legii, proceduri prin care Ministerul Mediului și unitățile din subordinea și de sub autoritatea acestuia reglementează introducerea pe piață a substanțelor periculoase ca atare, în amestecuri și articole, precum și proceduri pentru desfășurarea activităților solicitate de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice de la Helsinki, inclusiv activități remunerate de către această instituție;58. susține inițierea și dezvoltarea de scheme și programe de investiții verzi, cu respectarea reglementărilor legale;59. îndeplinește funcțiile de secretariat pentru tratatele, convențiile, acordurile și memorandumurile bilaterale/ internaționale din domeniile sale de responsabilitate, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care România este parte;60. asigură plata contribuțiilor obligatorii sau, la cererea secretariatelor tratatelor și convențiilor internaționale în domeniile sale de activitate la care România este parte, a contribuțiilor voluntare;61. inițiază proiectul de act normativ prin care se stabilesc uniforma și însemnele specifice obligatorii pentru instituțiile și administrațiile din subordinea sa și eliberează legitimațiile de control;62. inițiază și avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecție a mediului;63. asigură baza metodologică și întocmește Registrul național al persoanelor fizice și juridice care elaborează Raportul de mediu, Raportul privind impactul asupra mediului, Bilanțul de mediu, Raportul de amplasament, Raportul de securitate, Studiul de evaluare adecvată;64. asigură, prin compartimentele proprii, prin unitățile subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităților din domeniile sale de competență;65. sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici și strategii privind educația ecologică și conștientizarea publicului în domeniile sale de competență;66. inițiază și sprijină perfecționarea continuă a personalului, inclusiv a celui aparținând administratorilor ariilor naturale protejate, pe baza unui program aprobat anual;67. coordonează și supraveghează respectarea prevederilor legale din domeniile privind reglementarea emisiilor industriale, limitarea emisiilor de poluanți atmosferici, infrastructura pentru informații spațiale, prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;V. în exercitarea funcției de gestionare a fondurilor externe nerambursabile sau naționale, precum și a fondurilor provenind din credite externe, din tranzacționarea surplusului cantității atribuite României sub prevederile Protocolului de la Kyoto, a veniturilor obținute din licitațiile certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, destinate finanțării programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate:1. fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum și din alte surse de finanțare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;2. elaborează prioritățile, criteriile de eligibilitate și procedurile necesare finanțării, implementării și monitorizării programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate;3. avizează și urmărește realizarea investițiilor din domeniile sale de activitate, finanțate din veniturile cu destinație specială, din bugetul de stat și din sursele proprii ale operatorilor economici cu capital majoritar de stat;4. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum și din alte surse de finanțare legal constituite pentru domeniile sale de activitate, pentru finanțarea, în condițiile legii, a programelor și proiectelor în domeniile sale de activitate;5. contribuie și monitorizează finanțarea implementării politicilor, strategiilor și planurilor naționale din domeniile sale de activitate;6. asigură finanțarea prin Fondul pentru mediu a proiectelor publice și private care au ca rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;7. monitorizează asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate;VI. în exercitarea funcției de monitorizare, inspecție și control:1. efectuează controlul și inspecția activităților și serviciilor din domeniile sale de activitate;2. avizează și urmărește realizarea programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate;3. exercită activități de audit intern și control atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte entități aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea sa implicate în gestionarea și utilizarea fondurilor europene;4. colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și asigură comunicarea cu acestea;5. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat și a resurselor din credite interne și externe, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;6. asigură îndrumarea metodologică și procedurală a activității structurilor cu atribuții vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;7. asigură, prin compartimentele proprii sau unitățile aflate în coordonare, subordonare ori sub autoritatea sa, controlul respectării legislației în domeniile sale de activitate, constată contravențiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancțiunile și, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;8. coordonează și monitorizează procesul de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;VII. în exercitarea funcției de informare și conștientizare a publicului în domeniile sale de activitate:1. asigură informarea și consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative și de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel național, european și internațional;2. pune la dispoziția publicului informațiile referitoare la evaluarea de mediu pentru planuri/programe, evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte, evaluarea adecvată pentru planuri/programe/proiecte, autorizarea activităților cu impact asupra mediului și informația de mediu;3. pune la dispoziția publicului informații generale și documente de interes public în domeniile sale de activitate;4. organizează campanii de informare și conștientizare a publicului în ceea ce privește promovarea și implementarea politicilor, strategiilor și legislației din domeniile sale de competență, în vederea sensibilizării opiniei publice și facilitării înțelegerii și respectării acestora;VIII. în exercitarea funcției de administrare:1. închiriază bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare, conform prevederilor legale;2. închiriază sau primește în administrare, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică ori privată a statului;3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităților aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;4. evaluează, atribuie și reziliază, după caz, administrarea ariilor naturale protejate pe bază de contracte de administrare sau convenții de custodie și evaluează modul de realizare a acesteia.  +  Articolul 7(1) Atribuțiile Ministerului Mediului sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorități ori instituții publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa sau prin alte autorități, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Ministerul Mediului poate solicita și obține, fără plata tarifelor, informații privind datele înregistrate în Registrul comerțului computerizat, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxei și tarifului pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, cu modificările ulterioare.(3) Ministerul Mediului îndeplinește orice alte atribuții din domeniile sale de activitate, în condițiile legii.  +  Articolul 8 În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Mediului colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții și autorități, precum și cu orice alte persoane juridice.  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului este de 292, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. (la 30-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 25 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 30 ianuarie 2018 ) (2^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului prevăzut la alin. (2) se suplimentează, până la data de 31 august 2019, cu un număr de 38 de posturi. (la 30-01-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 25 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 30 ianuarie 2018 ) (3) În structura organizatorică a Ministerului Mediului se organizează și funcționează, în subordinea ministrului și a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.(4) Atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Mediului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului.(5) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului mediului.(6) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului mediului se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 10(1) Ministerul Mediului are în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa unitățile prevăzute în anexa nr. 2.(2) Structura organizatorică, regulamentele de organizare și funcționare, statele de funcții și numărul de posturi din unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în limita numărului maxim de posturi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiți și mandatați să conducă unitățile și sunt eliberați din funcție, după caz, direct prin ordin al ministrului mediului, respectiv prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului mediului, conform legislației aplicabile în cazul fiecărei unități.(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 11(1) În subordinea Ministerului Mediului se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de management al proiectului și unități de implementare a proiectului, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul și implementarea proiectelor finanțate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat în acest sens.(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului.(3) Ministrul mediului numește personalul unităților prevăzute la alin. (1) și stabilește competențele directorului de proiect.  +  Articolul 12(1) Pe lângă Ministerul Mediului funcționează următoarele organisme consultative:a) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național;b) Comitetul ministerial pentru situații de urgență din domeniul protecției mediului;c) Comisia pentru eticheta UE ecologică;d) Comitetul EMAS;e) Comisia tehnico-economică în domeniul mediului;f) Comisia națională privind schimbările climatice;g) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom;h) Comisia națională pentru înscrierea în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului.(2) Comitetul prevăzut la alin. (1) lit. g) are, în principal, următoarele atribuții:a) analizează, evaluează și avizează notificările de pretenții primite de la Societatea Comercială "Petrom" - S.A., ca urmare a contractului de privatizare;b) aprobă realizarea expertizelor acolo unde situația o impune;c) analizează Referatul privind notificările preliminare și intermediare, precum și notificările de plată primite de la Societatea Comercială "Petrom" - S.A., punctele de vedere, observațiile și recomandările exprimate asupra acestora și decide asupra aprobării sau respingerii lor;d) decide asupra aprobării sau refuzului plăților prevăzute în notificările de plată.(3) Președintele Comitetului de avizare pentru probleme de mediu Petrom este desemnat prin ordin al ministrului mediului.(4) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom are în structura sa reprezentanți ai direcțiilor din cadrul Ministerului Mediului, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu, ai agențiilor județene pentru protecția mediului, ai altor ministere cu atribuții în acest domeniu în baza legii, precum și experți externi solicitați, după caz.(5) Componența nominală a comitetului prevăzut la alin. (1) lit. g), atribuțiile specifice și regulamentul de organizare și funcționare ale acestuia se aprobă prin ordin al ministrului mediului.(6) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) nu sunt remunerați, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Mediului, sau de unitățile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numărului de posturi aprobat.(7) Regulamentele de organizare și funcționare a organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. a)-h), precum și componența acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului.  +  Articolul 13(1) Conducerea Ministerului Mediului se asigură de către ministrul mediului.(2) Ministrul mediului reprezintă ministerul în justiție, în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine.(3) Ministrul mediului este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul mediului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii, care pot avea caracter normativ sau individual.(5) Prin ordin al ministrului mediului pot fi delegate atribuții și persoanelor cu funcții de conducere, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 14(1) Ministrul mediului este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, numiți prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de un secretar general adjunct, numiți în condițiile legii.(2) Ministrul mediului poate delega atribuții, în condițiile legii, secretarilor de stat, secretarului general și secretarului general adjunct.(3) Secretarul general și, respectiv, secretarul general adjunct ai Ministerului Mediului au atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(4) Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente din cadrul Ministerului Mediului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului mediului.  +  Articolul 15(1) Pe lângă ministrul mediului funcționează ca entitate consultativă Colegiul ministerului.(2) Componența și regulamentul de funcționare al entității consultative prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului.  +  Articolul 16 Ministerul Mediului are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 17 În cadrul Ministerul Mediului sunt încadrați funcționari publici cu funcții generale, funcționari publici cu funcții specifice și personal angajat cu contract individual de muncă, salarizați în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 18(1) Patrimoniul Ministerului Mediului se constituie prin preluarea bunurilor mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe baza protocolului de predare-preluare.(2) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului pe noile funcții se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 19 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 23 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, alineatul (1) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și instituțiile din subordine este de 1.925.  +  Articolul 22 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, alineatul (1) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu și structurile teritoriale ale GNM este de 809.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul mediului,
  Daniel Constantin
  Ministrul muncii
  și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul delegat
  pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  București, 12 ianuarie 2017. Nr. 19.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI MEDIULUI
  (la 30-01-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 25 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 30 ianuarie 2018 )
   +  Anexa nr. 21. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Mediului
  Nr. crt.Denumirea unității
  I. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate integral din bugetul de stat
  1.Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  2.Garda Națională de Mediu
  3.Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“
  II. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
  1.Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
  III. Unități cu finanțare externă și de la bugetul de stat
  1.Unități de management al proiectului (UMP)
  2.Unități de implementare a proiectului (UIP)
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I este de 2.905, din care:– Garda Națională de Mediu - 809 de posturi;– Agenția Națională pentru Protecția Mediului și instituțiile din subordine - 1.925 de posturi;– Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ - 171 de posturi.
  2. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului
  Nr. crt.Denumirea unității
  1.Administrația Națională de Meteorologie
  3. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului
  Nr. crt.Denumirea unității
  I. Unități finanțate din venituri proprii
   Administrația Fondului pentru Mediu
  (la 31-05-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 368 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 31 mai 2018 )
   +  Anexa nr. 3
  Schema parcului auto al Ministerului Mediului
  Nr. crt. Ministerul Mediului - aparat propriu Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăți)
  1    1. Parc auto miniștri, secretari de stat, secretari generali, secretar general adjunct autoturism     6    
  2 Parc auto comun autoturism 2
  3   Parc auto situații de urgență, activități de control, delegații, transport persoane, transport marfă autoturism microbuz   20   
  Numărul de autoturisme de la parcul comun poate varia în funcție de numărul posturilor la nivelul ministerului și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare. NOTE:I. Autoturismele din parcul auto al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau alte categorii de salariați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Alte categorii de salariați vor conduce autoturismele ministerului cu aprobarea ordonatorului principal de credite.II. Cotele privind consumul lunar de carburanți vor fi aprobate de către ordonatorul principal de credite.
  ----