REGULAMENT din 6 septembrie 2017privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 14 septembrie 2017



  Notă
  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 82 din 6 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017.
  (la 05-02-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Litera a), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) Notă
  Reproducem, mai jos, prevederile art. III din Ordinul nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 5 februarie 2018:  +  Articolul IIIPrezentul ordin intră în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește etapele și condițiile privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.(2) Racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale se realizează ulterior procesului de acces la sistem și se adresează solicitanților prevăzuți la art. 2.(3) Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent și nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale. (la 05-02-2018, Articolul 1 din Secțiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Litera b), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică în relațiile dintre operatorul de transport și de sistem și:a) persoanele juridice prevăzute la art. 148 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de transport a unor obiective/sisteme noi; (la 05-02-2018, Litera a) din Articolul 2 , Secțiunea 1 , Capitolul I a fost modificată de Litera c), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) b) utilizatorii de sistem care solicită modificarea racordului, determinată de necesitatea:(i) redimensionării acestuia în vederea asigurării unor parametrii tehnologici superiori;(ii) separării, dintr-un racord comun;(iii) reamplasării acestuia; (la 05-02-2018, Litera b) din Articolul 2 , Secțiunea 1 , Capitolul I a fost modificată de Litera c), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) c) persoanele sau autoritățile publice interesate de inițierea procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale, care solicită avizul tehnic de principiu privind alimentarea cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate și solicitarea avizului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea inițierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2013;d) persoanele juridice prevăzute la lit. a) și utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de transport; (la 05-02-2018, Litera d) din Articolul 2 , Secțiunea 1 , Capitolul I a fost modificată de Litera c), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) e) operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Secţiunea a 2-a Abrevieri, termeni și expresii  +  Articolul 3(1) În sensul prezentului regulament, următoarele abrevieri, termeni și expresii se definesc după cum urmează:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) ATP - avizul tehnic de principiu, respectiv avizul emis de operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conține informații premergătoare privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale; (la 05-02-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Secțiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Litera d), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) c) ATR - avizul tehnic de racordare, respectiv avizul emis de operatorul de transport și de sistem, la cererea unui solicitant, care conține condițiile tehnice de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale pentru satisfacerea cerințelor precizate în cerere;d) CF client final;e) GNL - gaz natural lichefiat;f) OTS - operatorul de transport și de sistem;g) SRMP - stația de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale;h) ST - sistemul de transport al gazelor naturale al cărui operator este un OTS licențiat de ANRE;i) STE - studiul tehnico-economic privind finanțarea lucrărilor de extindere și/sau de redimensionare a conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării la ST, întocmit conform prevederilor art. 151 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015;j) Codul rețelei - Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 privind aprobarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;k) Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;l) prim-utilizator - persoană fizică/juridică care contribuie, prin finanțare în cotă-parte și în baza unui contract încheiat cu OTS, la realizarea de noi obiective/conducte, părți componente ale ST, necesare racordării; m) punct de racordare - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la obiectivele/conductele părți componente ale ST; n) punct de delimitare - punctul fizic în care racordul se delimitează de obiectivele/sistemul solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (5) din Lege; (la 05-02-2018, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Secțiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Litera d), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) o) racord - conducta de legătură, situată între punctul de racordare și punctul de delimitare prin care se realizează racordarea la ST, după cum urmează:(i) în situația racordării depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale sau a obiectivelor producătorilor de gaze naturale, racordul cuprinde conducta ce face legătura între ST și accesoriile aferente, respectiv SRMP, după caz;(ii) în situația racordării sistemelor de distribuție sau a obiectivelor unuia ori mai multor clienți industriali noi/CF, racordul cuprinde conducta ce face legătura între ST și stația de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale;(iii) în situația racordării terminalelor GNL, racordul cuprinde conducta ce face legătura între ST și stația de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale; (la 05-02-2018, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Secțiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Litera e), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) p) racordare - ansamblul activităților necesare realizării/ modificării și punerii în funcțiune a racordului și a SRMP; q) servicii de transport - activități și operațiuni desfășurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de transport și transportul prin ST al cantităților determinate de gaze naturale, exprimate în unități de energie, pe perioada de valabilitate a unui contract de transport al gazelor naturale;r) solicitant - persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a)-c), care adresează OTS o cerere scrisă în vederea racordării la ST; (la 05-02-2018, Litera r) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Secțiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Litera f), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) s) tarif de analiză - tariful stabilit pe baza unei metodologii aprobate de ANRE, care reprezintă contravaloarea activităților întreprinse de OTS pentru analizarea cererii de racordare la ST, întocmirea și transmiterea ATR; (la 05-02-2018, Litera s) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Secțiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Litera g), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) t) tarif de racordare - tariful stabilit pe baza unei metodologii aprobate de ANRE, care reprezintă contravaloarea activităților întreprinse de OTS în vederea racordării la ST. (la 05-02-2018, Litera t) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Secțiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Litera h), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii și expresiile definiți/definite în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.  +  Capitolul II Procesul de racordare la ST  +  Secţiunea 1 Informații generale  +  Articolul 4Pentru realizarea racordării la ST se parcurg, după caz, următoarele etape:a) etapa preliminară de documentare și informare a solicitantului în vederea inițierii procesului de racordare; b) adresarea cererii de racordare la ST însoțită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) și achitarea tarifului de analiză;c) stabilirea soluției de racordare la ST;d) emiterea și transmiterea, de către OTS:(i) ATR însoțit de schița cu soluția tehnică de racordare la ST și de oferta de contract de racordare;(ii) refuzul de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) și/sau b) din Lege, însoțit de ATP și de schița cu soluția tehnică de racordare la ST, de STE, de oferta de contract de racordare și de oferta contractului de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/ conductelor necesare racordării.e) încheierea contractului de racordare între solicitant și OTS și, după caz, a contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de extindere și/sau de redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Lege;f) achitarea, conform prevederilor contractuale, a tarifului de racordare și, după caz, a cotei-părți ce revine solicitantului pentru finanțarea realizării extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesară racordării la ST, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Lege sau, în situația neachitării tarifului de racordare, emiterea și transmiterea de către OTS a refuzului de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege, în termen de 30 de zile de la data scadentă a obligației de plată; g) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a racordului și a SRMP și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de către OTS în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; h) proiectarea racordului și a SRMP, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OTS sau solicitant;i) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRMP sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege;j) execuția racordului și a SRMP, respectiv execuția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OTS sau solicitant; k) urmărirea de către OTS a lucrărilor privind execuția racordului și a SRMP și/sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale;l) recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRMP și/sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale de către OTS. (la 05-02-2018, Articolul 4 din Secțiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Litera i), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 5(1) În vederea inițierii procesului de racordare la ST, solicitantul se poate adresa OTS printr-o cerere de informații preliminare privind posibilitățile și condițiile de racordare la ST a obiectivelor/sistemelor sale.(2) În termen de 15 zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (1), OTS transmite solicitantului, în scris, cel puțin următoarele informații:a) informații despre posibilitatea de racordare la ST, cu indicarea punctului de racordare posibil; în cazul în care, în scopul racordării solicitantului se constată necesitatea realizării de noi obiective/conducte necesare racordării, în conformitate cu prevederile art. 151 din Lege, se transmit inclusiv informații în legătură cu demersurile legale ce trebuie întreprinse în acest sens;b) caracteristicile tehnice estimate ale racordului și ale SRMP; c) etapele procesului de racordare la ST și durata estimată a fiecăreia dintre acestea; se detaliază acțiunile pe care trebuie să le întreprindă solicitantul, respectiv OTS, precum și documentele necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare.(3) Parcurgerea etapei preliminare de documentare și informare nu este obligatorie pentru solicitanți. (la 05-02-2018, Articolul 5 din Secțiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Litera j), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Secţiunea a 2-a Cererea de racordare la ST  +  Articolul 6(1) Solicitanții prevăzuți la art. 2 se adresează OTS printr-o cerere de racordare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (la 05-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 6 , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Litera k), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (2) Cererea de racordare este însoțită de următoarele documente:a) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;b) memoriu explicativ privind necesitatea modificării racordului, după caz, însoțit de documente justificative care să susțină această cerere, în situațiile prevăzute la art. 2 lit. b);c) dovada achitării tarifului de analiză a cererii; plata tarifului de analiză a cererii se efectuează de solicitant în una dintre următoarele forme de plată: la casieria OTS, prin virament bancar în contul OTS, plată on-line;d) documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OTS; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice și, după caz, mandatul;e) documente justificative care atestă calitatea solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), b), c)e) și f) din Lege;f) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii. (la 05-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Litera k), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun în copie.  +  Articolul 7Solicitanții adresează OTS cererea de racordare prin una dintre următoarele modalități:a) la un birou specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unități organizatorice aparținând OTS; (la 05-02-2018, Litera a) din Articolul 7 , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Litera l), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) b) prin intermediul serviciilor poștale sau de date, respectiv fax, poștă electronică;c) prin intermediul secțiunii de pe pagina de internet a OTS dedicată preluării online a solicitărilor.  +  Articolul 8(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OTS verifică conținutul acesteia și documentele ce o însoțesc.(2) În cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect și/sau dacă documentele ce o însoțesc nu sunt complete, OTS notifică solicitantul în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), indicând datele și documentele lipsă și/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop. (la 05-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 8 , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Litera m), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conține inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare și/sau documentele ce o însoțesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare se clasează din motivul „Documentație incompletă“, fără restituirea tarifului de analiză.(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OTS o nouă cerere de racordare.  +  Articolul 9Solicitantul își poate retrage cererea de racordare în orice moment până la primirea ATR, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză să fie restituit.  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea soluției de racordare la ST  +  Articolul 10(1) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de racordare și a documentelor ce o însoțesc, corecte și complete, OTS stabilește soluția tehnică privind racordarea la ST a obiectivelor/sistemelor solicitantului. (la 05-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 10 , Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Litera n), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (2) La stabilirea soluției de racordare prevăzute la alin. (1), OTS are în vedere cel puțin următoarele aspecte: (la 05-02-2018, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 10 , Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Litera o), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) a) existența obiectivelor/conductelor părți componente ale ST la care urmează să fie realizată conectarea; b) limitele capacităților de transport și regimurile tehnologice, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege și necesitatea menținerii calității serviciului de transport pentru utilizatorii ST, precum și contractul de transport încheiat; (la 05-02-2018, Litera c) din Articolul 10 , Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogată de Litera p), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) d) prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare;e) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanți prin intermediul racordului, în situația în care OTS primește simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST printr-un punct de racordare unic.(3) Racordul și SRMP se vor amplasa cât mai aproape de conducta de transport gaze naturale, în conformitate cu prevederile normelor prevăzute la alin. (2) lit. d), în limitele distanței de siguranță a conductei de transport unde se realizează racordarea.(4) Fără a aduce atingere prevederilor prezentului regulament, conducta de legătură dintre punctul de delimitare și locația solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), d) și e) din Lege se proiectează, execută și se exploatează în conformitate cu normele tehnice specifice sistemelor de transport al gazelor naturale. (la 05-02-2018, Alineatul (4) din Articolul 10 , Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Litera q), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 11(1) OTS realizează extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale cu respectarea termenelor prevăzute în acordul petrolier, respectiv în planul de investiții al OTS, aprobat de ANRE pentru anul în care este depusă cererea și/sau în planul de investiții și de dezvoltare a ST pe 10 ani, după caz. (la 05-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 11 , Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Litera r), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (2) Pentru situația prevăzută la alin. (1), în care realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale nu este prevăzută/posibilă a fi realizată de OTS în planul de investiții anual/în planul de investiții și de dezvoltare a ST pe 10 ani, în cazul documentației complete, sau de la data completării acesteia, solicitantul poate realiza lucrările prin intermediul operatorilor economici autorizați de ANRE, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. (la 05-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 11 , Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Litera r), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (3) În situația prevăzută la alin. (2), solicitantul realizează extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale și cu respectarea condițiilor privind rezervarea de capacitate prevăzută în Codul rețelei.  +  Articolul 12În situația în care capacitatea obiectivului/ sistemului este insuficientă sau nu există obiective/conducte părți componente ale sistemului la care urmează să fie realizată racordarea, OTS întocmește STE, care conține soluția tehnică în vederea racordării. (la 05-02-2018, Articolul 12 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Litera s), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 13OTS emite:a) ATR în situația în care, prin STE, investiția este economic justificată pentru OTS;b) ATP, în situația în care, prin STE, investiția nu este economic justificată pentru OTS. (la 05-02-2018, Articolul 13 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Litera t), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Secţiunea a 4-a Avizul tehnic de racordare  +  Articolul 14(1) În termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), OTS transmite solicitantului ATR, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.(2) ATR se întocmește în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OTS pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord, iar celălalt se transmite solicitantului la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare, însoțit de oferta contractului de racordare la ST. (la 05-02-2018, Articolul 14 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Litera u), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 15 (la 05-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 15 , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera v), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (2) Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:a) în termen de 30 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST și nu există un acord între părți pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;b) la rezilierea contractului de racordare la ST;c) neachitarea tarifului de racordare conform clauzelor prevăzute în contractul de racordare;d) la emiterea unui nou ATR pentru același racord și/sau SRMP;e) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului și/sau SRMP;f) la încetarea valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă. (la 05-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 15 , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Litera w), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (3) Prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare prevăzut la alin. (2) lit. a) se realizează în baza unei cereri transmise de solicitant către OTS, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile.(4) OTS are obligația de a răspunde cererii prevăzute la alin. (3) în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.  +  Articolul 16(1) Dacă după emiterea ATR se impune schimbarea soluției de racordare, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul ST sau a restricțiilor și/sau condiționărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/ operatorii rețelelor publice edilitare și/sau de către alte instituții abilitate, OTS stabilește o nouă soluție de racordare, cu consultarea solicitantului, și actualizează gratuit ATR.(2) În situația prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării necesității schimbării soluției de racordare. (la 05-02-2018, Alineatul (3) din Articolul 16 , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera x), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (4) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul în care nu au fost începute lucrările de proiectare și/sau de execuție a racordului și a SRMP.  +  Articolul 17(1) În situația modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului în perioada de valabilitate a ATR, acesta are obligația de a notifica OTS, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de documente justificative care se depun în copie.(3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/ sistemelor solicitantului;c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/ sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.(4) În situația prevăzută la alin. (1), OTS are obligația de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondență indicată de solicitant, ATR actualizat însoțit, după caz, de documentele prevăzute la art. 14 alin. (2) actualizate în consecință sau de propunerile de acte adiționale la contracte, în cazul în care acestea au fost încheiate.  +  Articolul 18(1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta poate adresa OTS o cerere pentru emiterea unui duplicat.(2) În situația prevăzută la alin. (1), OTS are obligația de a transmite solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondență indicată în cerere, duplicatul.(3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.  +  Secţiunea a 5-a Încheierea contractului de racordare la ST. Refuzul de racordare  +  Articolul 18^1(1) ATP se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 cu completarea pct. 1 și pct. 2, după caz.(2) ATP prevăzut la art. 13 lit. b) este însoțit de:a) STE; acesta nu este angajant pentru părți și nu constituie o ofertă comercială;b) schița cu soluția tehnică de racordare; schița cuprinde extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, racordul și SRMP;c) oferta de contract de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării;d) oferta de contract de racordare, inclusiv tariful de racordare.(3) ATP și documentele prevăzute la alin. (2) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la ST la secțiunea 1 pct. 12, din anexa nr. 1, cu adresă de înaintare.(4) Solicitantul comunică OTS, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea contractelor prevăzute la alin. (2) lit. c) și d), opțiunea sa cu privire la ofertele prevăzute în acestea. (5) În funcție de cele precizate de solicitant în comunicarea prevăzută la alin. (4), OTS are următoarele obligații:a) să elibereze ATR, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situația în care solicitantul este de acord cu realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/ conductei de transport al gazelor naturale și cu realizarea racordului și SRMP;b) să elibereze refuz de racordare la ST în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situația în care solicitantul nu este de acord cu realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, conform prevederilor art. 150 lit. a) și b) din Lege;c) să claseze cererea de racordare la ST în situația în care solicitantul nu transmite comunicarea prevăzută la alin. (4); OTS notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la ST la secțiunea 1 pct. 12, din anexa nr. 1, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), cu privire la faptul că cererea de racordare la ST a fost clasată. (la 05-02-2018, Secțiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Litera y), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 19(1) În situația în care solicitantul acceptă ofertele de contract prevăzute la art. 18^1 alin. (2) lit. c) și d) fără obiecții, acesta are obligația de a le semna și a le transmite OTS în termen de maximum 30 de zile de la primirea ofertelor, însoțite de acordul persoanelor fizice sau juridice ce dețin în proprietate terenul/terenurile pe care se amplasează racordul și SRMP, cu luarea în considerare a zonelor de protecție și de siguranță ce se instituie, sau pe cele afectate de executarea lucrărilor pentru realizarea acestora, cu privire la constituirea drepturilor de uz și servitute în favoarea OTS, după caz. (la 05-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 19 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Litera z), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (2) Contractul de racordare la ST și, după caz, contractul de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării se încheie simultan, în câte două exemplare, pentru fiecare parte contractantă.(3) Contractul de racordare la ST cuprinde cel puțin următoarele date și informații:a) datele de identificare ale părților contractante;b) obiectul contractului;c) lucrările necesar a fi desfășurate de către OTS pentru realizarea sau modificarea racordului și SRMP, corelate cu datele și informațiile din ATR, precum și termenele și condițiile de realizare a acestora, defalcate pe faze; (la 05-02-2018, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 19 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Litera aa), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) d) drepturile și obligațiile părților contractante;e) valoarea tarifului de racordare și modalitățile de plată a acestuia; f) durata contractului;g) condițiile de valabilitate a contractului;h) regimul de răspunderi și despăgubiri, inclusiv garanții pentru situația în care racordul nu va fi pus în funcțiune;i) căile de soluționare a litigiilor, în cazul nerespectării prevederilor contractului.(4) Lucrările prevăzute la alin. (3) lit. c) includ:a) parcurgerea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și obținerea autorizației de construire pentru racord și SRMP în numele OTS;b) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic de execuție al racordului și SRMP, prin intermediul verificatorilor de proiect atestați ANRE; c) dobândirea dreptului de uz și servitute asupra terenului/terenurilor pe care se amplasează racordul și SRMP și/sau asupra celor afectate de executarea lucrărilor pentru realizarea acestora, în condițiile Legii, pe baza acordurilor obținute de către solicitant, în numele OTS, de la proprietarii persoane fizice sau juridice ce dețin aceste terenuri, cu luarea în considerare a zonelor de protecție și de siguranță ce se instituie; d) execuția racordului și a SRMP de către OTS sau solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE;e) urmărirea execuției/modificării racordului și a SRMP; f) recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRMP. (la 05-02-2018, Alineatul (4) din Articolul 19 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Litera bb), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (la 05-02-2018, Alineatul (5) din Articolul 19 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera cc), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (la 05-02-2018, Alineatul (6) din Articolul 19 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera cc), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (la 05-02-2018, Alineatul (7) din Articolul 19 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera cc), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (8) Contractul de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/ conductelor necesare racordării se încheie în conformitate cu principiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 20(1) În situația în care documentele depuse de solicitant odată cu cererea de racordare au suferit modificări și/sau solicitantul are observații la ofertele de contract prevăzute la art. 18^1 alin. (2) lit. c) și d), acesta transmite OTS, în termen de 30 de zile de la primirea ofertelor, următoarele: (la 05-02-2018, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 20 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Litera dd), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) a) documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) actualizate; (la 05-02-2018, Litera a) a Alineatului (1) din Articolul 20 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Litera dd), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) b) eventualele observații la oferta contractului de racordare la ST și/sau, după caz, la oferta contractului de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), OTS transmite solicitantului oferta contractului de racordare la ST și, după caz, oferta contractului de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/ conductelor necesare racordării, actualizate, în termen de maximum 15 zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1). (3) Solicitantul returnează OTS în termen maximum 15 zile contractul de racordare la ST și, după caz, contractul de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării, asumate prin semnătură.  +  Articolul 21(1) În situația în care contractul de racordare la ST nu se transmite în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) și nu există un termen de prelungire în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3), OTS clasează cererea de racordare, notificând solicitantul în acest sens în termen de cel mult 5 zile lucrătoare. (la 05-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 21 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera ee), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 22(1) Ulterior încheierii contractului de racordare la ST și, după caz, a contractului de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării, solicitantul achită OTS tariful de racordare și, după caz, cota-parte ce îi revine pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării, la termenele și în condițiile prevăzute în contractele respective.(2) Sumele provenite din încasarea tarifelor de racordare sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost percepute. (la 05-02-2018, Alineatul (3) din Articolul 22 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera ff), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (4) În situația în care OTS primește simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST printr-un punct unic de racordare și soluția de racordare la ST înscrisă în ATR presupune realizarea unui racord comun, tariful de racordare aferent fiecărui solicitant se determină proporțional cu parametrii tehnologici solicitați prin cererea de racordare. (la 05-02-2018, Alineatul (4) din Articolul 22 , Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Litera gg), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 23(1) În situația în care valoarea estimată pentru proiectarea și/sau execuția racordului și SRMP și/sau extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale permit încredințarea directă în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice, solicitantul poate alege operatorii economici autorizați ANRE pentru realizarea acestor lucrări.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), tariful de racordare se recalculează de către OTS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului negocierii dintre solicitant și operatorii economici autorizați ANRE, pentru proiectarea și/sau execuția ST. (la 05-02-2018, Articolul 23 din Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Litera hh), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 24Refuzul de racordare se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (la 05-02-2018, Articolul 24 din Secțiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Litera ii), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Secţiunea a 6-aProiectarea/Execuția și punerea în funcțiune a racordului (la 05-02-2018, Titlul Secțiunii a 6-a din Capitolul II a fost modificat de Litera jj), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 25 Abrogat (la 05-02-2018, Articolul 25 din Secțiunea a 6-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera kk), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 26La întocmirea documentației tehnice/proiectului tehnic de execuție a racordului și a SRMP se respectă condițiile prevăzute în ATR, în avizele și acordurile emise de instituțiile publice abilitate. (la 05-02-2018, Articolul 26 din Secțiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Litera ll), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 27 Abrogat (la 05-02-2018, Articolul 27 din Secțiunea a 6-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera mm), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 28OTS are obligația de a urmări execuția racordului și a SRMP pe toată durata desfășurării lucrărilor cu respectarea prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare; operatorul economic autorizat ANRE care execută racordul și SRMP solicită OTS, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuție, desemnarea unui reprezentant în vederea urmăririi lucrărilor. (la 05-02-2018, Articolul 28 din Secțiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Litera nn), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 29(1) Recepția racordului și a SRMP, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale se face în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege coroborat cu cele din Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare. (la 05-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 29 , Secțiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Litera oo), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 ) (2) Recepția racordului și a SRMP se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul și sau SRMP; acest termen este corelat și cu cel de punere în funcțiune a racordului și a SRMP prevăzut la art. 30.  +  Articolul 30(1) Punerea în funcțiune a racordului și a SRMP se face în termen de 6 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul și SRMP, având în vedere clauzele prevăzute în contractul de racordare la ST, precum și în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare, dar numai după încheierea contractului de transport al gazelor naturale.(2) Pentru clienții industriali noi, punerea în funcțiune a racordului și a SRMP se face după încheierea contractului de transport al gazelor naturale sau, după caz, a contractului de furnizare a gazelor naturale. (la 05-02-2018, Articolul 30 din Secțiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Litera pp), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 31(1) Extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale se preiau/se preia în folosință de OTS, conform prevederilor art. 151 alin. (3) din Lege.(2) Racordul și SRMP realizate în baza contractului de racordare fac parte din ST și sunt incluse în patrimoniul OTS.(3) Recuperarea contravalorii sumei investite de solicitant privind cota-parte calculată prin STE pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale se realizează conform prevederilor art. 151 alin. (4) din Lege. (la 05-02-2018, Articolul 31 din Secțiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Litera qq), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 32 Abrogat (la 05-02-2018, Articolul 32 din Secțiunea a 6-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera rr), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 33(1) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a racordului, OTS constată necesitatea modificării acestuia sau a schimbării soluției de racordare, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul ST de natură să afecteze operarea în condiții de siguranță, OTS stabilește o nouă soluție de racordare, cu consultarea solicitantului, și realizează toate lucrările impuse de noua soluție de racordare, pe cheltuială proprie.(2) În situația prevăzută la alin. (1), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare inițial, OTS suportă costurile generate de extinderea obiectivelor/sistemelor utilizatorului până la noul punct de delimitare.  +  Articolul 34OTS are dreptul să sisteze execuția extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale și/sau a racordului în situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale și/sau executantul lucrărilor, ales de solicitant, nu respectă prevederile legale privind execuția obiectivelor din sectorul gazelor naturale.  +  Capitolul III Informări și căi de comunicare  +  Articolul 35OTS organizează activitatea privind racordarea la ST în conformitate cu prevederile prezentului regulament, astfel încât procesul de racordare să se desfășoare operativ, fără întârzieri sau blocaje în procesarea cererilor.  +  Articolul 36OTS organizează un sistem de informare a solicitanților privind procesul de racordare la ST, prin publicare pe pagina proprie de internet și prin afișare la biroul specializat de informare și relații cu publicul a următoarelor informații:a) datele de contact: adresa biroului specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură, adresa de corespondență, număr de telefon, fax și adresă de e-mail; b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură;c) prezentul regulament privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale și ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare al acestuia, integral pe pagina proprie de internet și extrase la sediile administrative, inclusiv: (i) cererea de racordare la ST - modelul prevăzut la anexa nr. 1;(ii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la ST, modelul ATR și modelul refuzului de racordare;(iii) alte informații privind procesul de racordare la ST;d) informațiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la ST și/sau în contractul de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării. (la 05-02-2018, Articolul 36 din Capitolul III a fost modificat de Litera ss), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 37OTS întocmește, publică și menține pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la ST în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale. (la 05-02-2018, Articolul 37 din Capitolul III a fost modificat de Litera tt), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 38 Abrogat (la 05-02-2018, Articolul 38 din Capitolul III a fost abrogat de Litera uu), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 39OTS transmite solicitantului notificările prevăzute de prezentul regulament la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare sau, dacă solicitantul specifică în clar preferința pentru utilizarea serviciilor de date, la numărul de fax sau la adresa de e-mail indicate în cerere.  +  Capitolul IV Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 40(1) Solicitanții au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OTS/operatorii economici autorizați ANRE/verificatorii de proiecte atestați ANRE a prevederilor prezentului regulament.(2) Eventualele neînțelegeri apărute în procesul de racordare la ST și care nu pot fi conciliate la nivelul părților sau prin medierea ANRE se soluționează de către instanțele judecătorești competente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.  +  Articolul 41(1) Cererile de racordare depuse la OTS înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și pentru care nu a fost emis acord de acces la Sistemul național de transport al gazelor naturale se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.(2) Acordurile de acces la Sistemul național de transport al gazelor naturale, emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, își păstrează valabilitatea, fără a putea fi prelungite.(3) Contractele de racordare la ST încheiate în baza acordurilor de acces prevăzute la alin. (2) își produc efectele în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) În situația în care nu au fost încheiate contracte de racordare la ST în baza acordurilor de acces prevăzute la alin. (2), acestea se încheie în conformitate cu prevederile prezentului regulament.(5) Cererile de racordare la ST depuse la OTS înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și pentru care nu au fost emise acorduri de acces se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 42Până la data intrării în vigoare a tarifului de analiză a cererii de racordare, respectiv a tarifului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobate de ANRE, acestea se stabilesc după cum urmează:– tariful de analiză a cererii de racordare se stabilește de OTS conform prevederilor art. 9 și art. 10 alin. (1)-(3) din Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018;– tariful de racordare se stabilește de OTS în baza devizului general întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-05-2018, Articolul 42 din Capitolul IV a fost modificat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 97 din 25 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 29 mai 2018 )  +  Articolul 43 Abrogat (la 05-02-2018, Articolul 43 din Capitolul IV a fost abrogat de Litera ww), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 44 Abrogat (la 05-02-2018, Articolul 44 din Capitolul IV a fost abrogat de Litera ww), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 45 Abrogat (la 05-02-2018, Articolul 45 din Capitolul IV a fost abrogat de Litera ww), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 46 Abrogat (la 05-02-2018, Articolul 46 din Capitolul IV a fost abrogat de Litera ww), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 47Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament. (la 05-02-2018, Articolul 47 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul xx), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )  +  Anexa nr. 1la regulament
  CERERE
  de racordare la sistemul de transport gaze naturale
  Către ..................................................
  SECȚIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului
  1. Denumirea: ...............................................................................2. Adresa sediului social: localitatea ..................................…, str. ......................................… nr. …..., bl. ..…, sc. …...., et. …...., ap. ….., județul …......................, codul poștal …..............., telefon …......................, fax …................…, e-mail …........................3. Adresa de corespondență: localitatea ................................., str. .....................................….. nr. …...., bl. …..., sc. ......…., et. ….., ap. …., județul ...............…., codul poștal ….................., telefon ........................…., fax ......................…., e-mail ...............................4. Număr unic de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului: ….................................................5. Reprezentantul legal: …..............................................., identificat prin buletin/carte de identitate seria .......… nr. ............…., eliberat/ă de …............................ la data …................., domiciliat în localitatea …........................., str. …......................... nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., județul/sectorul .............……, codul poștal …....................…6. Datele de contact ale reprezentantului legal: telefon ….................…, fax ...................….., e-mail …........................... sau 7. Numele și prenumele solicitantului/mandatarului: …............................................................8. Adresa domiciliului: localitatea …........................................, str. …................................... nr. ....., bl. ….., sc. ….., et. …., ap. ….., județul ..........................……, codul poștal .................….., telefon …....................., fax …........................, e-mail …............................9. Adresa de corespondență: localitatea …......................................, str. …................................... nr. …., bl. …., sc. …., et. ….., ap. ….., județul .......................….., codul poștal ..................…., telefon …..................…, fax …................…, e-mail .....................…..10. Reprezentantul legal: …...................................................…., identificat prin buletin/carte de identitate seria …............ nr. …..., eliberat/ă de ...............................…. la data …........................, domiciliat în localitatea ......................….., str. ….. nr. ….., bl. ….., sc….., et. …., ap. …., județul/sectorul ….., codul poștal …..11. Tipul solicitantuluia) nou;b) existent.
  12. Răspunsul OTS la prezenta cerere:- se transmite prin poștă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa mandatarului; - se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OTS. 13. Comunicarea solicitantului cu OTS se realizează prin: - poșta electronică; - fax; - personal la sediul OTS; -telefon, sms; - alte căi de comunicare.14. Pentru publicarea pe pagina de internet a OTS a informațiilor cu privire la datele de contact și adresa solicitantului:- este de acord cu publicarea;- nu este de acord cu publicarea.
  SECȚIUNEA 2. Informații privind obiectivul pentru care se solicită racordarea
  1. Denumirea: …........................................................................................................................................2. Amplasamentul: ….................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3. Scurtă descriere a amplasamentului: …........................................................................................................................................4. Scopul racordării: …........................................................................................................................................5. Scurtă descriere a obiectivului: …….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  SECȚIUNEA 3. Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se solicită racordarea
  - Debit disponibil/necesar:• ……................................... mc/h;- Presiune disponibilă/necesară:• minim: …........................… bar (Pa);• maxim: ….......................... bar (Pa).
  SECȚIUNEA 4. Condiții de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate/preluate în/din ST
  1. Compoziția chimică a gazelor naturale2. Punctul de rouă al apei: ….. °C;3. Punctul de rouă al hidrocarburilor: ….°C;4. Valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum: …. kcal/mc;5. Temperatura maximă admisă a gazelor naturale: …. °C;6. Conținutul de impurități mecanice: …….g/mc.
  SECȚIUNEA 5. Alte cerințe specifice
  1. .....................................................
  SECȚIUNEA 6. Documente anexate cererii
  Documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice/juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu operatorul ST, în copie, respectiv:- documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemul pentru care se solicită racordarea; - memoriu explicativ privind necesitatea modificării racordului, după caz;- dovada achitării tarifului de analiză;- documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OTS; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice, și, după caz, mandatul;- documente justificative care atestă calitatea solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), b), c), e) și f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, după caz;- alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii.
  Data: …...............................Reprezentant legal: .............................................…........ (Se specifică numele și prenumele în clar.)Semnătura: .................................. (la 05-02-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Litera yy), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )
   +  Anexa nr. 2la regulament
  AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
  la sistemul de transport al gazelor naturale
  nr. …. din …..
  1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. …... din data de …......................, ..................................................................................................................................., (datele de identificare ale operatorului de transport și de sistem și ale reprezentatului legal al acestuia) în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: ..................................................................., (datele de identificare ale obiectivului/sistemului) în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare.2. Descrierea succintă a soluției de racordare: – Obiectivul sistemului de transport la care se face racordarea: denumire ............................., diametru ….....… mm (inch), presiune maximă de operare …......................… bar (Pa);– Punctul de racordare: ……................................;– Punctul de delimitare …..................….– Racord:[] conductă: lungime ….............. m, diametru ..............… mm (inch), clasa de locație …......., protecție catodică ....….;– SRMP stație de reglare-măsurare-predare cu următoarele caracteristici tehnice:• instalație de reglare: …...............................• instalație de măsurare: …...........................• debit în condiții standard: ..........…/........…. mc/h• presiune minimă/maximă în amonte/aval: ….........../.........… bar (Pa)• filtrare, tip …...................• separatoare, tip …..........• instalație de odorizare, tip .............….• încălzire a gazelor naturale, tip …......• supraveghere, tip ….................• poziționată în: [] metalic termoizolant [] incintă• sistem de comandă și achiziție de date …................• linie de debite reduse …............................[] altele: …....................3. Se anexează prezentului aviz tehnic schița soluției tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare, a racordului și a punctului de delimitare.4. Tariful de racordare este în valoare de ….. lei, fără T.V.A.5. Termene și condiții de valabilitate:Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:a) în termen de 30 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST și nu există un acord între părți pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;b) la rezilierea contractului de racordare la ST;c) neachitarea tarifului de racordare conform clauzelor prevăzute în contractul de racordare;d) la emiterea unui nou ATR pentru același racord și/sau SRMP;e) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului și/sau SRMP;f) la încetarea valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.6. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării/modificării racordului și a SRMP la sistemul de transport al gazelor naturale și prezintă informații privind condițiile tehnico-economice de realizare/modificare a racordului și SRMP, urmând ca realizarea propriu-zisă a lucrărilor să se facă în baza contractului de racordare încheiat între solicitant și emitentul prezentului aviz tehnic.7. Alte precizări: …..................................................................................................................................................................…Data: …................................ Emitent: …....................................................................... (Se specifică denumirea/numele și prenumele în clar.) Semnătura reprezentantului legal ................................. (la 05-02-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Litera yy), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )
   +  Anexa nr. 3la regulament
  REFUZ DE RACORDARE
  la sistemul de transport al gazelor naturale
  nr. .......... din ...............
  1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. …..... din .......................….., depusă de:......................................................................................................., (datele de identificare ale solicitantului și ale reprezentantului legal al acestuia)………..............................................................................................................................., (datele de identificare ale operatorului de transport și de sistem și ale reprezentatului legal al acestuia) în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul refuz de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: .........................................................................., (datele de identificare ale obiectivului/sistemului) în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare.2. Refuzul de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale s-a emis pentru următorul motiv:[] capacitatea obiectivului/sistemului de transport al gazelor naturale este insuficientă;[] nu există obiective/conducte părți componente ale sistemului de transport al gazelor naturale la care urmează să fie realizată conectarea;[] nu este îndeplinită obligația de plată a tarifului de racordare.(Se marchează obligatoriu distinct, de către operatorul de transport și de sistem, care din situațiile de mai sus fac obiectul prezentului refuz de racordare.)Alte precizări: ..........................................................Data: …................................ Emitent: ............................................................... (Se specifică denumirea/numele și prenumele în clar.) Semnătura reprezentantului legal ................................. (la 05-02-2018, Actul a fost completat de Litera zz), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )