HOTĂRÂRE nr. 323 din 10 mai 2018privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și al art. 10 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 256, județul Vaslui, instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu–Șișești“, denumită în continuare Stațiunea.  +  Articolul 2(1) Patrimoniul Stațiunii este constituit din bunuri aparținând domeniului public și privat al statului, pentru care exercită drept de administrare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și din bunuri proprii, pentru care exercită drept de proprietate, datorii și alte active, conform situațiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Stațiunea are înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MF 114354 suprafața de teren de 430,00 ha aparținând domeniului public al statului, din care:a) 0,50 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7.10 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, care trec în domeniul privat al statului și administrarea stațiunii;b) 253,04 ha, indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.17 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare;c) 176,46 ha, retrocedate conform Hotărârii Comisiei Județene Vaslui nr. 197 din 24.04.2008 la comisia locală în baza legilor fondului funciar, care rămân în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se actualizează după soluționarea definitivă a litigiului ce face obiectul Dosarului nr. 5.417/333/2017 aflat pe rolul instanței de judecată.  +  Articolul 3(1) Stațiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii pajiștilor și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN: a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe, grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0114 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activității pentru recoltare; clasa 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0163 Activități după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semințelor;b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume; c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare; d) diviziunea 33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor; grupa 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor; clasa 3312 Repararea mașinilor;e) diviziunea 46 Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole; grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor; grupa 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; f) diviziunea 47 Comerț cu amănuntul cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 472 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; grupa 478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; grupa 479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; Clasa 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor; g) diviziunea 52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activități anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări;h) diviziunea 58 Activități de editare; grupa 581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare; clasa 5811 Activități de editare a cărților; clasa 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor; clasa 5819 Alte activități de editare;i) diviziunea 70 Activități ale direcțiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management; grupa 702 Activități de consultanță în management; clasa 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;j) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;k) diviziunea 73 Publicitate și activități de studiere a pieței; grupa 732 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;l) diviziunea 74 Alte activități profesionale, științifice și tehnice; grupa 749 Alte activități profesionale, științifice și tehnice neclasificate altundeva „n.c.a.“; clasa 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice „n.c.a.“;m) diviziunea 78 Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului.(2) Stațiunea desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea se poate asocia cu alte entități, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Finanțarea activității Stațiunii se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Stațiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Stațiunea organizează și conduce evidența contabilă potrivit planului de conturi pentru instituții publice.(2) Situațiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Personalul Stațiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.(3) Salarizarea personalului Stațiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea poate încheia contracte de prestări servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiune este de 30.  +  Articolul 10(1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Stațiunea întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 11Stațiunea efectuează operațiunile de încasări și plăți, potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Stațiunii se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Conducerea Stațiunii este asigurată de consiliul de administrație și director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) și (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Atribuțiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii.  +  Articolul 14Activitatea științifică a Stațiunii este coordonată de un consiliu științific al cărui regulament de organizare și funcționare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15Stațiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator și un autoturism de teren.  +  Articolul 16Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică prin actualizarea valorilor de inventar și a descrierii tehnice ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea stațiunii, potrivit anexei la prezenta hotărâre.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 15, 15.a), 15.b), 15.c) și 15.e) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 și 915 bis din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Burnete
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 10 mai 2018.Nr. 323.  +  ANEXĂ
  Bunurile din domeniul public și privat al statului și bunurile proprii aflate în patrimoniul
  Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui - C.U.I. 14954266
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireaDescriere tehnică(pe scurt)AdresaValoarea de inventar(lei)
  012345
  1142018.28.10Depozit combustibilS tot. = 40 mpȚara: România; județ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ștefan cel Mare nr. 25618.816
  1143358.28.10Stație decuscutare trifolieneS tot. = 784 mpȚara: România; județ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ștefan cel Mare nr. 2568.761
  1143368.28.10Stație condiționat semințeS tot. = 792 mpȚara: România; județ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ștefan cel Mare nr. 2568.621
  1143378.28.12CantinăS tot. = 23 mpȚara: România; județ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ștefan cel Mare nr. 2562.243
  1143388.29.08Sediu administrativ1 nivel supr. tot. = 180 mpȚara: România; județ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ștefan cel Mare nr. 256197.558
  1143398.28.10Drumuri și platformeAlei beton + 3.218 mp platforma bet. = 1.480 mpȚara: România; județ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ștefan cel Mare nr. 25656.499
  1143408.28.13Atelier mecanicS tot.= 154 mpȚara: România; județ: Vaslui; comuna Solești73.205
  1143418.28.03Pavilion laboratoare cercetareSuprafață construită = 431 mp, 1 nivelȚara: România; județ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ștefan cel Mare nr. 256361.724
  1143428.28.10Clădire sediu fermăS tot. = 253 mpȚara: România; județ: Vaslui; comuna Solești2.468
  1143458.27.07Saivane ovineS tot. = 864 mp, capacit. = 4.900 cap. cărămidăȚara: România; județ: Vaslui; comuna Solești168.556
  1143488.28.10Depozit lânăS tot. = 131 mp, cărămidăȚara: România; județ: Vaslui; comuna Solești35.715
  1143498.27.03Siloz suprafațăS tot. = 960 mp, betonȚara: România; județ: Vaslui; comuna Solești50.247
  1143518.28.10Cabină pod basculăS tot. = 63 mpȚara: România; județ: Vaslui; comuna Solești1.573
  1143528.28.10Clădire pod basculăS tot. = 47 mpȚara: România; județ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ștefan cel Mare nr. 2561.552
  1143548.05.03Teren agricol429,50 haȚara: România; județ: Vaslui; municipiul Vaslui; str. Ștefan cel Mare nr. 25610.838.200
  1214458.28.10Drumuri și platforme betonateAlei = 3.650 mp, platforme = 4.825 mpȚara: România; județ: Vaslui; comuna Solești93.820
  TOTAL11.919.558
  2. Bunurile din domeniul privat al statului
  GrupaDenumireaValoarea de inventar (lei)Situația juridică
  1Terenuri (0,5 ha, potrivit anexei nr. 7.10 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare)334.335în administrare
  2Construcții344.525în administrare
  TOTAL678.860
  2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 - Construcții
  Nr. crt.Nr. Inventar P4000Denumire mijloace fixeDescriere tehnicăAdresaAnul dobândiriiValoarea contabilă netă la 31.12.2016
  0123456
  1.INVPPS-25511071-2017Centrală termică cu cărbuneInclus rețea St = 30 mpȚara: Romania, județul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 256198924.352
  2.INVPPS-25511073-2017Magazie îngrășăminteSt = 606 mp, Construcție din cărămidăȚara: Romania, județul Vaslui, comuna Solești1989138.074
  3.INVPPS-25511075-2017Saivane oiSt = 834 mp, construcție din cărămidă, 4.900 capeteȚara: România, județul Vaslui, comuna Solești1988168.424
  4.INVPPS-25511077-2017Baie dezinfecțieSt = 138 mpȚara: Romania, județul Vaslui, comuna Solești198813.675
  TOTAL344.525
  ----