ORDIN nr. 540 din 15 mai 2018privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 18 mai 2018  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 147.294 din 5.04.2018, ținând cont de Avizul nr. 2.758/GLG/15.05.2018 al Ministerului Mediului, precum și de Avizul nr. 4/2018 al Consiliului Național de Vânătoare,în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f), art. 34 și 36 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și al 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019, prevăzute în anexele nr. 1-6.  +  Articolul 2(1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pentru fiecare specie și pentru fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversității faunei cinegetice și păstrarea echilibrului ecologic.(2) În situațiile în care în cursul perioadei de vânătoare gestionarii fondurilor cinegetice se schimbă, cotele de recoltă nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.(3) Cu respectarea cotelor de recoltă și a numărului de exemplare înscrise în autorizația de vânătoare fiecare vânător înscris în autorizație poate recolta într-o zi de vânătoare, cumulat, maximum 50 exemplare din speciile ciocârlie (Alauda arvensis) și prepeliță (Coturnix coturnix), maximum 10 exemplare din speciile de gâscă de vară și gârliță mare și maximum 20 exemplare din speciile de rațe admise la vânătoare.(4) În cazul speciilor cerb comun, cerb lopătar, gâscă de vară, gârliță mare, lișiță, sitar de pădure și al celor de rațe admise la vânătoare, vânătoarea se poate practica și în intervalul cuprins de la o oră înainte de răsăritul soarelui până la o oră după apusul soarelui.  +  Articolul 3Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafețele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) În cazul modificării condițiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic și a mișcărilor naturale de efective, în perioada cuprinsă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 14 mai 2019, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare analizează și aprobă, pe baza documentelor de constatare, reașezarea cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situația actualizată a aprobărilor de reașezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).  +  Articolul 5(1) În cazul efectuării, în cursul perioadei de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019, a unor acțiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce aparțin speciilor de vânat sedentar, în urma cărora să rezulte efective cel puțin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în cauză, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recoltă aprobate inițial sau pentru acordarea de cote de recoltă pentru speciile de vânat care au făcut obiectul acțiunilor de populare.(2) Anterior acțiunii de populare prevăzute la alin. (1), gestionarul fondurilor cinegetice în cauză are obligația să solicite, în scris, structurilor teritoriale competente ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare delegarea de reprezentanți care să participe la acțiunea de populare pe care urmează să o realizeze.(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se va transmite cu cel puțin 5 zile calendaristice anterior acțiunii de populare, precizând data și locul la care aceasta urmează să aibă loc.(4) După acțiunea de populare, participanții vor întocmi, la fața locului, un document privind modul de desfășurare a acțiunii de populare, precizându-se fondul cinegetic, zona din cadrul acestuia în care se face popularea, proveniența, numărul, structura pe sexe și vârsta exemplarelor populate.  +  Articolul 6(1) Exemplarele din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, de către vânători sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum și de către acesta din urmă, după cum urmează:a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare în raza căreia se află fondul cinegetic, în situația în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;b) în baza aprobării conducerii autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate pe fondurile cinegetice pe care nu au fost aprobate cote de recoltă, precum și în situația în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată. (2) În scopul prevenirii pagubelor produse culturilor agricole și pentru prelevarea de probe biologice de la exemplarele de mistreț, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare poate aproba, prin referat de aprobare, recoltarea acestora în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului sau la solicitarea direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene. Recoltarea exemplarelor se realizează de către vânători sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum și de către acesta din urmă.(3) Aprobările prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare a verificat la fața locului situația pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru situația prevăzută la alin. (1), precum și nivelurile populaționale ale speciei mistreț și iminența producerii de pagube sau solicitările direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, pentru situațiile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 7Pentru diminuarea efectelor negative pe care speciile de pradă le au asupra efectivelor de căprior, iepure, fazan și potârniche, se recomandă ca gestionarii fondurilor cinegetice să organizeze și să desfășoare lunar, în perioada legală de vânare, acțiuni având ca scop realizarea integrală a cotelor de recoltă aprobate pentru speciile vulpe, șacal, cioară grivă și coțofană, precum și combaterea câinilor hoinari și a pisicilor sălbăticite.  +  Articolul 8În scopul cooperării la îndeplinirea programelor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a pestei porcine clasice, a pestei porcine africane și a rabiei, gestionarii fondurilor cinegetice au obligația de a lua măsurile prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul sanitar-veterinar, conform următoarelor acte normative:a) Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe în România, cu modificările și completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Pentru prevenirea introducerii și răspândirii pe teritoriul României a virusului pestei porcine africane, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare modifică mărimea cotelor de recoltă la specia mistreț prin referat de aprobare, la solicitarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în conformitate cu strategia pentru pesta porcină africană în partea estică a Uniunii Europene (Working Document SANTE/7.113/2015 – Rev. 9) și cu prevederile Deciziei Comisiei 2014/709/EU. (2) Pe fondurile cinegetice din județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Brăila și Tulcea aflate pe frontiera de stat cu Ucraina și Republica Moldova, precum și în zone încadrate la categoria „mare risc“ în ceea ce privește riscul de răspândire a virusului pestei porcine africane, recoltarea exemplarelor de mistreț se realizează obligatoriu din ambele sexe, urmărindu-se realizarea în proporție de 50% din fiecare. Recoltarea exemplarelor de femele se va realiza atât din categoria celor adulte, cât și din categoria celor subadulte.(3) Pe suprafața de teren cuprinsă de la fâșia de protecție a frontierei de stat spre interior, recoltarea exemplarelor de mistreț se realizează în acord cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, prin metoda „la pândă“.(4) Gestionarii fondurilor cinegetice completează și transmit la solicitarea structurilor teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic situația recoltării exemplarelor de mistreț conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.  +  Articolul 10Pentru protecția stocului de reproducători și a femelelor gestante, în cazul fondurilor cinegetice pe care se înregistrează o scădere a efectivelor în ultimii 3 ani, se recomandă ca recoltarea exemplarelor de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) să se realizeze până în data 31 decembrie 2018.  +  Articolul 11(1) Trofeele aparținând exemplarelor recoltate în condițiile prezentului ordin se evaluează conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 418/2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internațional de Vânătoare și Protecție a Vânatului.(2) Comisiile de evaluare a trofeelor se stabilesc prin decizie a conducătorului executiv al gestionarului fondului cinegetic și se comunică structurilor teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare.(3) Din comisiile prevăzute la alin. (2) face parte și un reprezentant de specialitate al structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate are sediul gestionarul sau pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic, după caz.  +  Articolul 12Pentru aplicarea prevederilor art. 34 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cotele de recoltă au fost realizate și/sau nu este perioadă de vânătoare, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, suplimentarea cotei de recoltă și/sau recoltarea în perioada cuprinsă de la intrarea în vigoare a prezentului ordin până la data de 14 mai 2019, la propunerea structurilor teritoriale ale acesteia, care verifică în acest scop solicitările primite.  +  Articolul 13(1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare și al structurilor teritoriale ale acesteia.(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare vor verifica semestrial și ori de câte ori este necesar ca urmare a unor sesizări modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.(3) Situația centralizată cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin, constatate în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) și cu privire la măsurile luate, va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare în primele 5 zile lucrătoare din semestrul următor, pentru verificările din semestrul anterior.  +  Articolul 14Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii și clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.  +  Articolul 15Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) și (3) atrage răspunderea disciplinară și/sau administrativă, după caz, a celor vinovați.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  București, 15 mai 2018.Nr. 540.-----