ORDIN nr. 1.203 din 10 mai 2018privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 mai 2018  Având în vedere prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 71.324/748.993 din 10.05.2018,în temeiul prevederilor art. 101 și art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Se aprobă Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 3^1.2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3, 3^1, 4-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.3. Anexa nr. 1 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.4. La anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“, pozițiile 74-78 se elimină. 5. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1 „Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii“, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.6. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“ se modifică și se completează, după cum urmează:a) La capitolul I „Depunerea declarației“, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“, subpunctul 1.1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;“;b) La capitolul I „Depunerea declarației“, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“, subpunctul 1.2, litera g) se elimină. c) La capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscală», textul de la subpunctul 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-24, 28, 72 și 73 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.Rândul 1 «Suma datorată» - se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.Contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor înscriu la acest rând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizări înscrise la rândul 1.1.Rândul 1.1. «Suma deductibilă» - se înscrie, dacă este cazul, suma reprezentând sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări.Rândul 2 «Suma de plată» - se înscrie suma de la rândul 1 sau diferența dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 1.1, după caz. Rândul «Total obligații de plată» - se înscrie suma reprezentând obligațiile de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plătește în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 «Suma de plată», pentru fiecare impozit/taxă declarat(ă) în perioada de raportare.d) La capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓, textul de la subpunctul 3.1.3 alin. (1) se elimină.e) La capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓, după subpunctul 3.2.6 se introduce subpunctul 3.3, cu următorul cuprins:3.3. Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează și se depune și de către contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale, cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile declarative pentru impozitele, taxele și obligațiile scutite de la plată, cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii. Tabelul de la punctul III «Impozite, taxe și alte obligații scutite de la plată, potrivit legii» din formular se completează pentru declararea obligațiilor scutite de la plată, cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 3^1 la ordin.Contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale, în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 164/2016, declară trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, suma reprezentând facilitatea fiscală, prevăzută de lege.7. La anexa nr. 5 „Instrucțiuni de completare a formularului 710 «Declarație rectificativă», cod 14.13.01.00/r“, la capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Denumire creanță fiscală» - se completează denumirea impozitului sau taxei care se rectifică. Se va prelua denumirea exactă a obligației de plată din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, sau a obligației scutite de la plată din Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 3^1 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Ionuț Mișa
  București, 10 mai 2018.Nr. 1.203.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 587/2016)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 587/2016)
  Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  1.Impozit pe profit scutitLegea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare
  2.Impozit pe veniturile microîntreprinderilor scutitLegea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare
  -----