REGULAMENT-CADRU din 10 mai 2018privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 14 mai 2018    Notă
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 325 din 10 mai 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 409 din 14 mai 2018.
     +  Capitolul I Condiții de înființare a posturilor în afara organigramei  +  Articolul 1Instituțiile și/sau autoritățile publice beneficiare ale proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile pot înființa posturi în afara organigramei pentru implementarea proiectelor, peste numărul maxim de posturi aprobat al instituției/autorității publice, în limita posturilor aprobate prin contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare, atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) există un proiect aprobat prin contract/acord/ordin de finanțare de către autoritatea de management sau structura care gestionează programul din care este finanțat acesta;b) în urma evaluării posturilor existente și a necesarului de resurse umane a fost aprobată o notă justificativă de către conducătorul instituției și/sau autorității publice beneficiare prin care se constată că personalul încadrat pe posturile prevăzute în organigramă se află în imposibilitatea de a prelua atribuții suplimentare sau nu există suficient personal de specialitate cu competențele necesare desfășurării unor activități specifice din cadrul proiectului;c) toate cheltuielile cu salariile personalului încadrat în afara organigramei, pe toată durata de implementare a proiectului, sunt prevăzute în bugetul aprobat al proiectului și se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul.  +  Articolul 2Înființarea posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile se aprobă prin act administrativ al conducătorului instituției și/sau autorității publice și va conține cel puțin numărul și denumirea posturilor, precum și nivelul de salarizare al fiecărui post, conform tarifelor orare din ghidul solicitantului - condiții generale și specifice aplicabile, astfel cum au fost aprobate în cererile de finanțare de către autoritatea finanțatoare care gestionează programul din care este finanțat proiectul, în limita bugetului aprobat.  +  Articolul 3Personalul/Persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile și încadrate în afara organigramei se angajează în instituțiile și/sau autoritățile publice, peste numărul maxim de posturi aprobat, din sursă externă, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe perioada implementării proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul II Criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială  +  Articolul 4(1) Personalul din cadrul instituției și/sau autorității publice, nominalizat, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții, beneficiază de o majorare a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, cu până la 50%, în funcție de timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului și prevăzute corespunzător în fișa postului, după cum urmează:a) până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%;b) între 21-40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%;c) între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%;d) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40%;e) peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%.(2) În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcție de numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară, conform pontajului lunar semnat de coordonatorul de proiect/managerul de proiect/șeful de proiect, se stabilește procentul de majorare salarială acordat pentru activitatea desfășurată în luna anterioară ca membru al „echipei de proiect“, în înțelesul art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Pentru personalul prevăzut la art. 4 care își desfășoară activitatea simultan în mai multe proiecte, numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară se cumulează, procentul de majorare salarială fiind stabilit la nivelul corespunzător numărului de ore cumulate.  +  Articolul 6Indemnizațiile lunare ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene și primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25% în funcție de numărul de proiecte aflate în implementare pentru care unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar, după cum urmează:a) pentru 1 proiect se acordă o majorare de 15%;b) pentru 2 proiecte se acordă o majorare de 20%;c) pentru 3 sau mai multe proiecte se acordă o majorare de 25%.-----