HOTĂRÂRE nr. 325 din 10 mai 2018pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 14 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 alin. (10^5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, denumit în continuare Regulament-cadru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În aplicarea prezentei hotărâri, prin act administrativ, ordonatorii principali de credite pot emite proceduri interne de aplicare a Regulamentului-cadru.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 10 mai 2018.Nr. 325.  +  ANEXĂREGULAMENT-CADRUprivind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilorpe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestatăîn proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile