HOTĂRÂRE nr. 297 din 3 mai 2018pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 14 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei.2. La articolul 3 alineatul (3), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.3. La articolul 8, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) La nivelul Consiliului de administrație sau al Senatului fiecărei instituții de învățământ superior de stat sau particular acreditate se constituie o comisie formată din 3-5-7 persoane, prin numire de către rectorul instituției, cu aprobarea Consiliului de administrație sau a Senatului.(2) Componența comisiei este stabilită de către Consiliul de administrație al instituției de învățământ superior prevăzute la alin. (1). Din comisie fac parte obligatoriu directorul economic/contabilul instituției de învățământ superior, precum și 1-2 reprezentanți ai studenților.4. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIComisia prevăzută la art. 8 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se constituie în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 mai 2018.Nr. 297.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Normele metodologice)
  MODELUL*)
  bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare**)
  N O T Ă:Modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziționarea de calculatoare, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor județene/comisiei constituite la nivelul municipiului București, precum și comisiilor constituite la nivelul instituțiilor de învățământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. *) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil.**) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2018, este violet.
  -----