ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018  Luând în considerare dificultățile întâmpinate în ceea ce privește aplicarea prevederilor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 302 din 18 noiembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare faptul că, la acest moment, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește cadrul instituțional pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010, nu este actualizată și nu conferă cadrul legal pentru utilizarea efectivă a sumelor obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,în vederea finanțării proiectelor care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea tehnologiilor curate și dezvoltarea altor tehnologii care contribuie la tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru a crește eficiența energetică,luând în considerare faptul că responsabilitățile cu privire la schimbările climatice necesită o abordare clară și neîntârziată în sensul diminuării efectelor poluării, în contextul în care țara noastră se află în procedură de infringement în ceea ce privește calitatea aerului, fapt ce ar putea atrage sancționarea pecuniară a României și, implicit, afectarea bugetului de stat, precum și faptul că amânarea aprobării prezentului proiect de act normativ ar conduce la blocarea finanțării tehnologiilor curate și a altor tehnologii care contribuie la tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și la întârzierea luării unor măsuri concrete de diminuare a poluării prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu grave consecințe asupra sănătății populației,ținând cont că absența unui cadru legal pentru utilizarea sumelor obținute din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră privează participarea României la mecanismul de comercializare de finalitatea conferită de legislația europeană, finanțarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră fiind, de fapt, scopul creării acestui mecanism,în considerarea faptului că, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și disponibilul existent în contul Ministerului Finanțelor Publice, nealocat până la momentul actual, și care nu poate fi utilizat în lipsa unor reglementări de natură a-i permite Administrației Fondului pentru Mediu să îl folosească potrivit destinației sale,ținând cont de faptul că România este obligată să raporteze Comisiei Europene modul de utilizare a veniturilor obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, precum și orice alte informații suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 275 din 25 octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare,considerând că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Regulamentului sunt: Ministerul Finanțelor Publice, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.(2) Autoritățile competente responsabile pentru utilizarea veniturilor obținute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în scopul finanțării proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4), respectiv art. 10 alin. (3) din directivă sunt: Ministerul Transporturilor, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și Administrația Fondului pentru Mediu.2. La articolul 6, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă pentru:3. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) 71% din suma brută se face venit la Fondul pentru mediu, se reține în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Administrației Fondului pentru Mediu, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și Administrației Fondului pentru Mediu, în vederea finanțării proiectelor prevăzute la alin. (1^1), într-un cont distinct de venituri al Fondului pentru mediu, deschis la Trezoreria Statului Sector 6 pe numele Administrației Fondului pentru Mediu.4. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se utilizează pentru finanțarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea legislației specifice ajutorului de stat.5. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.6. La articolul 11 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 70% din suma brută se virează de către gestionarul contului, conform prevederilor alin. (4);b) 30% din suma brută se face venit la Fondul pentru mediu, se reține în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Administrației Fondului pentru Mediu, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și Administrației Fondului pentru Mediu în vederea finanțării proiectelor prevăzute la alin. (1^1), într-un cont distinct de venituri al Fondului pentru mediu, deschis la Trezoreria Statului Sector 6 pe numele Administrației Fondului pentru Mediu.7. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se utilizează pentru finanțarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea legislației specifice ajutorului de stat.8. La articolul 11, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Ministerul Transporturilor utilizează sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru finanțarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.(4) Sumele se rețin în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către gestionarul contului Ministerului Transporturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acestuia, în limita sumelor aprobate în hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3), într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.9. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Transporturilor, să majoreze, la poziții distincte, veniturile bugetului de stat, precum și creditele bugetare cu suma virată potrivit alin. (4).(6) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (5) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Transporturilor, să majoreze creditele de angajament prevăzute în buget până la nivelul valorii totale a proiectelor.(7) Se autorizează Ministerul Transporturilor să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (5) și (6) în buget și în anexele la acesta, să introducă proiectele în anexe și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului, conform alin. (5).(8) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (4) și plățile efectuate se virează de către Ministerul Transporturilor din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului. (9) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (8) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Transporturilor în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (4), urmând procedura prevăzută la alin. (5)-(7) și se utilizează cu aceeași destinație.10. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Finanțarea proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1^1) și la art. 11 alin. (1^1) se realizează de către Administrația Fondului pentru Mediu în limita fondurilor aprobate cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu, evidențiate distinct în cadrul acestuia, conform listei categoriilor de proiecte prioritare, stabilită anual de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.(2) Lista prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului și stă la baza fundamentării creditelor de angajament și creditelor bugetare aferente proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1^1) și la art. 11 alin. (1^1), aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu.(3) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (1) pot fi persoane juridice de drept public sau privat, persoane fizice și persoane fizice autorizate.(4) Categoriile de beneficiari și metodologia de finanțare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea și monitorizarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program, aprobat prin ordin al ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(5) Comitetul de avizare al Administrației Fondului pentru Mediu aprobă prin hotărâre proiectele prevăzute la alin. (1), valoarea totală a fiecărui proiect, precum și beneficiarul acestuia.(6) Finanțarea proiectelor aprobate potrivit prevederilor alin. (5) se realizează de către Administrația Fondului pentru Mediu în baza contractelor pentru finanțare încheiate cu beneficiarii și în conformitate cu graficele de finanțare anexă la acestea.(7) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (1), alții decât instituții publice și operatori economici, gestionează sumele încasate de la Administrația Fondului pentru Mediu prin conturi deschise la instituții de credit.11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Monitorizarea proiectelor finanțate din sumele obținute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se realizează, după caz, de către Ministerul Transporturilor și Administrația Fondului pentru Mediu.12. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.13. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite de Comisia Europeană conform art. II alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013, cu modificările și completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 20 a lunii februarie, Ministerul Transporturilor și, după caz, Administrația Fondului pentru Mediu raportează autorității publice centrale pentru protecția mediului modul de utilizare a sumelor din veniturile obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, precum și orice alte informații suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, necesare pentru finalizarea raportării.14. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) În cadrul contractelor încheiate potrivit art. 12 alin. (6), implementarea și finanțarea proiectelor se realizează prin depunerea, de către beneficiari, cu excepția celor prevăzuți la art. 15^1, a cererilor de tragere însoțite de documentele justificative aferente cheltuielilor eligibile, urmată de analiza, aprobarea sumelor și virarea acestora de către Administrația Fondului pentru Mediu în conturi distincte de venituri ale bugetului din care sunt finanțați beneficiarii, codificate cu codul de identificare fiscală al acestora. (2) La finalizarea proiectelor și în termenele prevăzute în contractele de finanțare, beneficiarii depun la Administrația Fondului pentru Mediu un raport de finalizare a proiectului, conform metodologiei prevăzute la art. 12 alin. (4).15. După articolul 15 se introduc șase noi articole, articolele 15^1-15^6, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1(1) Pentru beneficiarii instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, Administrația Fondului pentru Mediu virează anual sumele aferente proiectelor aprobate potrivit art. 12 alin. (5) în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractelor prevăzute la art. 12 alin. (6), dar nu mai devreme de 10 zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, în cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor respectivi.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze, la poziții distincte, veniturile bugetului de stat, precum și creditele bugetare prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma virată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru finanțarea proiectelor aferentă anului bugetar curent potrivit alin. (1).(3) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (2) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma necesară implementării proiectelor fără a depăși valoarea totală a proiectului menționată în contractul prevăzut la art. 12 alin. (6).(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (2) și (3) în bugetele lor și în anexele la acestea, să introducă proiectele în anexe și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare.(5) Cererile de deschidere de credite bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite pentru finanțarea proiectelor vor fi însoțite de avizul Administrației Fondului pentru Mediu cu privire la eligibilitatea cheltuielilor solicitate prin deschiderea de credite bugetare.(6) Administrația Fondului pentru Mediu emite avizul prevăzut la alin. (5) în baza documentelor justificative depuse de către beneficiarii prevăzuți la alin. (1) și numai după stabilirea eligibilității cheltuielilor solicitate. (7) În cazul în care ordonatorii principali de credite nu atașează cererii de deschidere de credite avizul Administrației Fondului pentru Mediu prevăzut la alin. (5), Ministerul Finanțelor Publice restituie deschiderea de credite bugetare solicitată. (8) Conținutul, formatul și termenul de emitere a avizului prevăzut la alin. (5) se aprobă prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului pentru Mediu.(9) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (1) și plățile efectuate, se virează de către ordonatorii de credite beneficiari din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.(10) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (9) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către instituțiile publice beneficiare în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1) urmând procedura prevăzută la alin. (2)-(4) și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.(11) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, prevăzut la art. 15 alin. (2), beneficiarii instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administrația Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.  +  Articolul 15^2(1) După încheierea contractelor pentru finanțare prevăzute la art. 12 alin. (6) și pe tot parcursul implementării proiectelor se autorizează ordonatorii principali de credite, la propunerea beneficiarilor instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, să majoreze, la o poziție distinctă, atât veniturile, cât și creditele de angajament și bugetare prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale beneficiarilor, cu suma prevăzută pentru anul respectiv în graficele de finanțare și să modifice, după caz, anexele la buget.(2) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru beneficiarii instituții publice finanțate parțial din venituri proprii, sumele primite potrivit art. 15 alin. (1) rămase neutilizate la sfârșitul anului se reflectă în excedentul instituției publice și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.(3) Pentru beneficiarii instituții publice finanțate integral din venituri proprii, sumele primite potrivit art. 15 alin. (1) rămase neutilizate la sfârșitul anului se reflectă în excedentul instituției publice și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, prevăzut la art. 15 alin. (2), beneficiarii instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administrația Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial, daca restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.  +  Articolul 15^3(1) După încheierea contractelor de finanțare prevăzute la art. 12 alin. (6), în bugetele beneficiarilor ordonatori principali de credite ai bugetului local se cuprind, prin rectificare bugetară aprobată în condițiile legii, atât veniturile, cât și creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale pentru anul respectiv a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora. (2) În bugetele beneficiarilor instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind prin rectificare bugetară aprobată în condițiile legii atât veniturile, cât și creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale pentru anul respectiv a proiectelor proprii. (3) Sumele primite potrivit prevederilor alin. (1)-(2), rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local/al instituției publice locale, după caz, și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, prevăzut la art. 15 alin. (2), beneficiarii ordonatori principali de credite ai bugetului local, precum și ordonatorii instituțiilor publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administrația Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.  +  Articolul 15^4(1) Sumele rămase neutilizate în cadrul proiectelor finanțate potrivit art. 12 alin. (1) se evidențiază în excedentul Fondului pentru mediu, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.(2) Administrația Fondului pentru Mediu încasează sumele reprezentând creanțe bugetare în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial dacă încasarea creanței se efectuează în anul în care au fost alocate sumele sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate, după caz.  +  Articolul 15^5Sumele prevăzute la art. 10 alin. (1) și la art. 11 alin. (1), precum și sumele virate cu titlu de finanțare potrivit prezentei ordonanțe de urgență nu sunt supuse procedurii de executare silită prin poprire.  +  Articolul 15^6Din sumele virate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) și art. 11 alin. (1) lit. b) se reține câte o cotă de până la 5% pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Administrației Fondului pentru Mediu.16. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagmele „Ministerul Mediului și Pădurilor“, respectiv „Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice“ se înlocuiesc cu sintagma „autoritatea publică centrală pentru protecția mediului“, iar sintagma „Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice“ se înlocuiește cu sintagma „Agenția Națională pentru Achiziții Publice“.  +  Articolul II(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului elaborează lista categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Din contravaloarea în lei a sumelor obținute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, nealocate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2018 se prevăd credite de angajament și credite bugetare pentru finanțarea proiectelor prevăzute la alin. (1).(3) După aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2018 potrivit prevederilor alin. (2), sumele astfel aprobate se virează urmând procedura prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b), respectiv la art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(4) Sumele virate potrivit alin. (3) se utilizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul III(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, proiectele aflate în etapa de implementare sau în etapa de monitorizare se finalizează de către ministerele beneficiare în baza prevederilor în vigoare la momentul emiterii actelor normative prin care au fost alocate sumele necesare derulării acestora.(2) Sumele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) și la art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează inclusiv pentru finanțarea programelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), q) și w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Paula-Marinela Pîrvănescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul energiei,
  Doru Vișan,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Ilie Covrig,
  secretar de stat
  București, 10 mai 2018.Nr. 37.-----